Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kniha pro děti, mládež
3. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
351 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-04-25052-1 (váz.)
Učebnice pro jazykové školy
Německo-český a česko-německý slovníček
000066969
Úvodem... 11 // 1/ Modeme Küche in Gefahr... 13 // Opakování: Přítomný čas sloves (slabá slovesa, silná slovesa, pomocná // slovesa, způsobová slovesa)... 14 // Nové: § 1 Zvláštni významy způsobových sloves... 16 // s Essen, s Gericht... 18 // Cvičení... 19 // Die Speisekarte des Berliners...24 // Slovníček... 25 // 21 Zusammenarbeit auf vielen Gebieten ... 27 // Opakování: Přítomný čas sloves (zvratná slovesa, slovesa s předponami) . . 28 // Nové: § 2 Předpony někdy odlučilelné někdy neodlučitelné — § 3 Příslovečné obraty v přísudku... 29 // böhmisch, tschechisch; bestehen, es gibt... 31 // Cvičení...32 // „Mährische Spatzen" in Dresden ...36 // Slovníček...37 // 3/ Sommerurlaub in der Datsche - Zu viel Komfort... 39 // Opakování: Préteritum a perfektum sloves (slabá slovesa, pomocná slovesa, // způsobová slovesa) ... 40 // Nové: § 4 Plusquamperfektum... 42 // nennen, heiBen; (sich) begegnen, (sich) treffen... 43 // Cvičení... 44 // Haben die Wochenendhäuser eine Zukunft?... 49 // Slovníček... 49 // 4/ Die Roboter...51 // Opakování: Préteritum a perfektum sloves (silná slovesa) — Přehled // probraných silných a nepravidelných sloves (1. část) ...52 // Nové: § 5 Přivlastková vazba ...54 // bald, früh...56 // Cvičení...57 // Geheimnisvoller Magnetismus...62 // Slovníček...63 // 5 // 51 Die Tschechoslowakei...65 // Opakování: Přehled probraných silných a nepravidelných sloves (II. část) - Trpný rod ...66 // Nové: § 6 Skloňování neurčitého podmčtu man - Rozdíl man a es . . . // erreichen, schaffen...70 // Cvičení...71 // 38 x attraktiv...76 // L. Fiimberg: Liebe zu Böhmen...76 // Slovníček...77 // 6/ Die Kunst, richtig zu schenken...79 // Opakování: Přehled probraných smíšených sloves v préteritu a perfektu - // Vétný rámec a jeho uvolňování...80 //
Nové: § 7 Postavení zvratného zájmena sich ve vedlejší větě-§ 8 Užívání neurčitého členu... ... 81 // vergehen, fließen...83 // jährlich, jährig... 83 // Cvičení... 83 // Eine schöne Bescherung ... 88 // Ein wenig Kopfzerbrechen ... 88 // Slovníček... 89 // 7/ Die Deutsche Demokratische Republik... 91 // Opakování: Spojky souřadici a pođfadici... 91 // Nové: § 9 Další souřadici spojky - § 10 Vyjadřováni českého „ani" // denken, glauben... 92 // Cvičení . :... 95 // Braunkohle - Energieträger Nummer eins...100 // Slovníček...101 // 81 Meine zukünftige Wohnung ...103 // Opakování: Konjunktiv préterita a plusquamperfekta. Tvar würde + infinitiv 104 // Afoul: §11 Konjunktiv prézentu...106 // Bücherschrank, Bibliothek...108 // Cvičení... 109 // So ein Balkon von heute...114 // Slovníček...114 // 91 Der Mitfahrer weiß es besser...116 // Opakování Vynechávání spojky po některých slovesech ...117 // Nové: § 12 Konjunktiv perfekta - § 13 Konjunktiv futura - § 14 Užiti // konjunktivů v nepřímé řeči...117 // dieser, folgender... 120 // wechseln, verwechseln ... 121 // 6 // Cvičení...121 // Der Siegeszug des Motors ...125 // Hoch auf dem gelben Wagen (Lied)...126 // Slovníček...127 // 10/ Die Bundesrepublik Deutschland...129 // Opakování: Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle ...130 // Skloňování podstatných jmen v množném čisle ...131 // Nově: § 15 Osloveni, titul a označeni příbuzenského vztahu ve spojení s vlastním jménem...132 // verschieben, ablegen...134 // bemerken, sich notieren ...134 // Cvičení...135 // In die Weltwirtschaft integriert ...140 // Quittung und Platzausweis 140 // Slovníček...141 // 11/ Die Croßstadt und der Umweltschutz...143 // Opakování: Předložky se 3. pádem — Předložky se 4. pádem - Předložky se 3. a 4. pádem...144 //
Nové: §16 Předložky s 2. pádem -§ 17 Předložky s 2. a 3. pádem . . . 145 // erfüllen, ausfüllen...147 // e Gasse, e Straße ...147 // Cvičení...148 // Geben Sie Auskunft über Ihre Stadt... 153 // Müll und Lärm...154 // Slovníček... ...154 // 12/ Vom Schwimmbecken auf die Eisfläche... 156 // Fußballspiel im Fernsehen...157 // Opakování: Skloňováni přídavných jmen v jednotném čísle — Skloňování přídavných jmen v množném čisle...157 // Nově: § 18 Přídavná jména v kvantitativních údajích - § 19 Skloňováni // zájmena derselbe ... 159 // direkt, gerade... 160 // Cvičení...161 // Die tschechoslowakische Spartakiade... 166 // Slovníček... .167 // 13/ Stadtrundfahrt durch Leipzig...169 // Opakování: Stupňování příslovci — Stupňováni přídavných jmen ... 171 // Nově: § 20 Tázací zájmena wie, was für ein, welcher...173 // an etwas vorbei, um etwas herum...174 // Cvičení...174 // Die Stadt der Buchkunst ... 180 // 7 // Messestadt Leipzig ...180 // Slovníček...18 i // 141 Wer schaffen will, muH fröhlich sein ...183 // Opakování: Skloňování zájmen (zájmena osobni, přivlastňovací a neurčitá) 184 Nové: §21 Pfipustkové věty — § 22 Zevšeobecňovaci věty přípustkové 185 // aussteigen, auftreten...188 // wahr sein, recht haben...188 // Cvičení...188 // Der Tanz um den Heuhaufen...193 // Das Maibaumsetzen...194 // Slovníček...194 // 15/ Österreich... 1% // Opakování: Infinitiv s zu po podstatných a přídavných jménech a po // slovesech...197 // Nové: §23 Infinitiv minulý ...198 // r Boden, e Erde, s Land...200 // decken, bedecken ... 201 // Cvičení...201 // Vom Wesen des Österreichers...205 // Der Gruß eines Schreibfaulen...206 // Demonstration österreichischer Jugend...206 // Slovníček...207 //
16/ Neue Prager Dominanten — Das bequemste Verkehrsmittel...209 // Opakování: Věty s damit a daß...210 // Nově: §24 Druhý budoucí čas...212 // (sich) öffnen, (sich) eröffnen ...213 // vorbereiten, zubereiten, bereiten ...214 // Cvičení...214 // Mozart und die Bertramka...218 // J. W. Goethe: Beherzigung...219 // Slovníček...219 // 17/ Der Mut nicht zu rauchen - ln der Sprechstunde ...221 // Opakování: Zájmenná příslovce — Přehled probraných sloves s odlišnou // vazbou...222 // Nové: § 25 Věty přací ...225 // endlich, schließlich...226 // Cvičení... 227 // Geschädigte Nichtraucher ...231 // Eine Anekdote ...231 // Slovníček...231 // 18/ Die Gleichberechtigung der Frau — ein gelöstes Problem?...234 // Opakování: Věty přirovnávaci ...235 // Nově: § 26 Věty účinkové...236 // führen, leiten, steuern ...237 // anstehen. Schlange stehen, sich anstellen...238 // Cvičení... 239 // Ein Leserbrief...244 // Die Frauen und die Wissenschaft ...245 // Slovníček...246 // 19/ Einen Kanarienvogel oder eine weiße Maus? — Liebling der Kinder . . 248 // Opakování: Věty časové...249 // Nově: § 27 Věty s je ... desto - §28 Poznámky k dělení slov...251 // heranbilden, erziehen...253 // Cvičení...253 // Der Winter im Tierpark ...257 // Slovníček...258 // 201 Das Fernsehen und wir...260 // Opakování: Přehled probraných podstatných jmen s odlišnou vazbou v němčině a v češtině - Skloňováni zeměpisných jmen...261 // Nově: § 29 Jména zemí, jména obyvatel a adjektiva odvozená od jmen zemí...263 // stattfinden, veranstalten ...265 // Cvičení...266 // Mit den Kindern diskutieren ...270 // Fernsehkost...271 // Slovníček...271 // 21/ Die Schweiz ...274 // Opakování: Přehled probraných přídavných jmen s odlišnou vazbou v němčině a v češtině - Vztažná zájmena ve vztažných větách ... 275//
Nově: § 30 Věty s indem ...277 // antworten, entsprechen...277 // reparieren, verbessern ...278 // Cvičení...278 // Über die Schweizer Industrie...283 // Slovníček...284 // 22/ Andere Länder - andere Sitten...286 // zerschlagen, kaputtmachen...287 // Cvičení...287 // Hochzeitsbräuche früher... 291 // Wenn die bunten Fahnen wehen (Lied)...292 // Slovníček...293 // 9 // Slovníček k německým pokynům ke cvičením // Německo-český slovníček // Česko-německý slovníček
(OCoLC)39403786
cnb000057749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC