Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kniha pro děti, mládež
Praha : Scientia, 1995

objednat
ISBN 80-7183-000-3
000066981
Rekat.
Úvodem...11 // 1 Keine Zeit?...13 // Studium ab 50...14 // A. Vynechávání členu u podstatných jmen...15 // B. Ženská označení povolání...18 // die Leute - die Menschen... 18 // C Sufix-er...19 // Cvičení...19 // Was machen Sie aus Ihrer Freizeit?...24 // Slovníček...25 // 2 Im Hotel...*...28 // An der Rezeption ...29 // A. Další způsoby vyjadřování trpného rodu...29 // Neosobní zájmeno es v pasivních větách...31 // B. Významy předložky für...a...32 // die Landschaft - die Gegend...33 // C. Sufix -bar...34 // Cvičení...34 // Penta-Hotel stellt sich vor...38 // Slovníček...40 // 3 Mein Traumurlaub...42 // A. Vynechávání zájmena es...45 // Zájmeno es v odkazovači funkci...46 // Zájmeno es v zastoupení jiných větných členů...47 // B. Modálni slova...48 // die Heimat - das Heim...48 // C. Sufix -weise...49 // Cvičení...50 // Enttäuschte Urlauber...56 // Slovníček...56 // 4 Erholung an der Ostsee...58 // Camping in Deutschland...58 // A. Vyjadřování pochybnosti v otázkách...59 // 5’ // % ¦ f // B. Významy předložky in...61 // die Marke - die Zensur...62 // Zkracování slovních obratů...62 // C. Další sufixy podstatných jmen...62 // Cvičení...63 // Ostseewinter...67 // Rügen...68 // Slovníček...69 // 5 Unsere Geschichte in Kürze  2 // A. Další typy větného rámce...73 // Skloňování spojení ein und derselbe...75 // Skloňování panovnických jmen... 75 // B. derselbe - dergleiche...76 // Různé významy slov der Einsatz a die Anlage...76 // C. Sufix -ung...78 // Cvičení...78 // Vom Svantovít zum Svatý Vít...82 // Slovníček...83 // 6 Neue TVends in der Familie » 4 // A. Užití haben a sein v perfektu...87 // Perfektum v časových větách pro vyjádření budoucnosti...89 // B. Významy předložky von... 90 // der Jahrgang - das Studienjahr...;...90 // C. Sufix-mäßig...91 //
Cvičení...91 // Wann heiratet der Storch?...96 // Slovníček...97 // 7 Für und wider die Mode  // A. Postavení záporu nicht...100 // B. Rod podstatných jmen...102 // Podstatná jména různého rodu a významu...103 // begrenzt - beschränkt...104 // C. Prefixy un- a miß-...104 // Cvičení...105 // Hab mein Wage vollgelade (píseň)...109 // Was in Damentaschen steckt...110 // Die Geburtsstunde der Jeans...111 // Slovníček...Ill // 8 Ewig unzufrieden  4 // A. Další slovesa s odlišnou vazbou...115 // Zájmenná příslovce místo spojení předložky a osobního zájmena...117 // 6 // B. Denken an etwas - sich erinnern an etwas...118 // C. Sufix-frei... 118 // Cvičeni...119 // Speisekarte...123 // So kocht man in Bayern...124 // Slovníček...125 // 9 Dienstleistungen // Autopanne // A. Nesklonná přídavná jména...128 // B. Významy předložky an...129 // bereuen - bedauern - bemitleiden...130 // C. Zpodstatnělá přídavná jména...131 // Cvičení...131 // Keine Zeit mehr für Gefühle?...135 // Fachsprache im Alltag...136 // Slovníček...137 // 10 Gute Fahrt! // Komfortable Busreisen // A. Další zájmena...140 // B. die Abfahrt - die Abreise...145 // Zusammenarbeiten - mitarbeiten...:...145 // C. Příslovce složená s irgend-...145 // CVičení...146 // Kennen Sie den?...150 // Öffentliche Verkehrsmittel lohnen sich...151 // Auf de schwäbsche Eisenbahne (píseň)...152 // Slovníček...152 // 11 Zwei Telefongespräche 1  // Fernsehen statt Theater // A. Vztažná zájmena wer a was... 156 // Vyjadřování českého „ani jeden můj“...157 // B. Odlišné číslo podstatných jmen v češtině a v němčině...158 // die Nation - das Volk...159 // C. Složka -gemäß...160 // CVičení...161 // Das Telefon antwortet...166 // Slovníček...166 // 12 Neue Energieträger . // A. Další sufixy s 2. pádem...169 //
B. Tvoření množného čísla skládáním slov...169 // Množné číslo složených podstatných jmen s -mann jako základovým slovem...170 // 7 // aufnehmen - einleiten - in Angriff nehmen...170 // Různé významy slova das Vorhaben...171 // C. Mladší sufixy...171 // Cvičení...172 // Sonnenstrom für Nordseeinsel...174 // Die Sonne im Haus... 175 // Einfacher Trick...176 // Slovníček...»...178 // 13 Stolze Bilanz ...180 // Schach den Krankheiten ...180 // A. Další přídavná jména s odlišnou vazbou v němčině a v češtině...182 // Přítomný čas slovesa werden pro vyjadřování budoucnosti...184 // B. Zrádná slova...185 // die Hinsicht - die Rücksicht, die Hand - der Arm...186 // C. Adjektiva na -ig odvozená od skupiny slov...187 // Cvičení...187 // Macht Lärm krank?...193 // Monotonie kann töten...194 // Slovníček...194 // 14 Zur Kur ... 197 // A. Vyjadřování vidů v němčině...198 // Psaní velkých a malých písmen...202 // B. munter werden - jemanden wecken...204 // Různé významy slovesa bestehen...204 // C. Odvozená slova na -nahrne...205 // Cvičení ...205 // Aus der Geschichte Karlsbads...209 // Slovníček...210 // 15 Im Banne der Musik ...213 // A. Rozvité příčestí... 214 // Srovnávací věty s wie...215 // B. Vyjadřování českého bezpředložkového 7. pádu...216 // damals - dann, das Verhältnis - die Beziehung...217 // C. Příčestí přítomné jako základ přídavných jmen...218 // Cvičení...218 // Ade zur guten Nacht (píseň)...223 // Ein Land der Festspiele...223 // Slovníček...224 // 16 // A. // Heiter bis wolkig, örtlich vereinzelt Schauer // Tvary slabého a silného časování u stejného slovesa // Tvary slabého a silného časování u sloves se stejným infinitivem, ale různým významem // Tvary slabého časování u přechodných a silného časování u nepřechodných sloves ...229 //
B. Vyjadřování kvantitativních rozdílů...231 // gleichzeitig - gegenwärtig...231 // C. Složená přídavná jména na -reich...232 // Cvičení...232 // Wetterbericht für Prophylaxe...237 // Sonne - Schnee - Wind?... 238 // Slovníček...238 // 17 Schulwesen im Wandel ...240 // A. Vyjadřování rozkazovacího způsobu...241 // B. Časové údaje...243 // durchfallen - verfallen, erweitern - verbreiten...245 // C. Prefix ver-...246 // Cvičení...246 // Der Arbeitstag eines Lehrers...251 // Aus einem Flugblatt...252 // Slovníček...253 // 18 Über die Erziehung...255 // Robert...256 // A. Přídavná jména po zájmenech a číslovkách v množném čísle...v...256 // Splývání členu s předložkou...257 // Věty s je nachdem...258 // B. České protějšky německých slovních spojení přídavné jméno + sloveso...259 // Různé významy slova stark...259 // besetzen - belegen...260 // C. Složená přídavná jména a příslovce vyjadřující srovnání...260 // Cvičení...261 // Ist Sven allein schuld?...265 // Slovníček...266 // 19 Wie wird man reich? ...268 // A. Skloňování základních číslovek zwei a drei...270 // Podstatná jména po neurčitých údajích množství...270 // B. Vyjadřování přibližného počtu...272 // die Gesellschaft - die Gemeinschaft, die Gelegenheit - die Angelegenheit...272 // C. Časté prefixy podstatných jmen...273 // Cvičení...274 // Täglich an der Kasse... 279 // Slovníček...279 // 20 Das Wirtschaftswachstum in Gefahr?...281 // A. Vyjadřování českého „co nej-“...282 // B. Zesilovací příslovce...283 // 9 // Vyjadřování českého „dorazit kam“...284 // sauber - rein, beobachten - betrachten...284 // Různé významy slov gemütlich a scharf...286 // C. Stupňování slovotvornými prostředky...286 // Cvičení...287 // Gespaltene Gesellschaft... 291 // Slovníček...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC