Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992

objednat
ISBN 80-04-25830-1
000066988
Rekat.
OBSAH // a // Úvodem // 1. Herzlich willkommen! // Poznámky к výslovnosti; přízvuk; poznámky к pravopisu // § 1 Člen určitý a neurčitý § 2 Časování slabých sloves v přítomném čase // § 3 Časování slovesa sein v přítomném čase § 4 Vykání - § 5 Pořádek slov ve větě // oznamovací - § 6 Pořádek slov ve větě tázací - § 7 Vyjadřování podmětu // Cvičení // Anekdota // 2. Kin Gruß aus Berlin Poznámky к výslovnosti // § 8 Zápor nein a nicht - § 9 Přídavné jméno v přísudku - § 10 Silné skloňováni podstatných jmen vjcdnotnémčísle-§ 11 Časování slovesa haben § 12Skloňování tázacích zájmen wer a was Cvičeni // Pohlednice z Berlína // 3. Meine Freunde Familie Weber // Poznámky к výslovnosti; větná intonace // § 13 Skloňování podstatných jmen v množném čísle -§ 14 Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle - § 15 Přivlastňovací zájmena § 16 Číslovky 1-20 - § 17 Vynechávání členu při označení povolání Cvičení Přísloví // 4. Ein Geschenk für Herrn Weber // Unser Deutschkurs // Poznámky к výslovnosti a pravopisu // § 18 Vyjadřování českého „svůj" v němčině - § 19 Skloňování osobních zájmen // 5 // 7 // 10 // 14 // 16 // 18 // 18 // 22 // 25 // 26 // 27 // 28 // 31 // 33 // 35 // 36 // § 20 Slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny § 21 Způsobová slovesa // a sloveso wissen - § 22 Postavení infinitivu
ve větě // Cvičení // Mapa německé jazykové oblasti // 5. Ein Telefongespräch Guten Appetit! // § 23 Záporné zájmeno kein § 24 Předložky se 3. pádem § 25 Míry a váhy po // číslovkách § 26 Skloňováni zájmena dieser // Cvičení // Unsere Frühstiickskartc // 6. Opakovači lekce Eine Auskunft // Cvičení // Schön ist die Welt (píseň) // 7. Ordnung muD sein // Unsere Neubauwohnung // § 27 Rozkazovací způsob sloves § 28 Předložky se 3. a 4. pádem - § 29 Silná // slovesa se změnou -a- v -ä- v přítomném čase // Cvičení // Anekdota // 8. Nach der Arbeit Ein Arbeitstag // § 30 Silná slovesa se změnou -c- v -i- nebo -ie- v přítomném čase - § 31 Slovesa // s neodlučitclnými předponami § 32 Slovesa s odlučitelnými předponami § 33 // Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě - § 34 Zápory nichts a niemand - § 35 // Vynechávání podmětu po und a oder § 36 Vynechávání spojky po slovesech sagen // a glauben // Cvičeni // Anekdota // 9. Vor dem Kinobesuch Wohin ins Theater? // § 37 Souvětí souřadné - § 38 Neurčitý podmět man - § 39 Základní číslovky od 20 výše § 40 2. pád vlastních jmen - § 41 Nahrazováni budoucího času přítomným Cvičení // Herrn Großes Theaterbesuch // 10. Wir treiben Sport In der Freizeit // § 42 Předložky sc 4. pádem - § 43 Vazba es gibt § 44 Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě - § 45 Doch v odpovědi na zápornou otázku - § 46 Allein a selbst § 47 Jména
rodin § 48 Koncovky podstatných jmen ženského a středního rodu - 5 49 Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací // 37 // 40 // 44 // 45 // 46 // 50 // 52 // 54 // 55 // 58 // 59 // 61 // 66 // 69 // 71 // 73 // 77 // 79 // 81 // 82 // 85 // 88 // 90 // 91 // Cvičeni 96 // Wir suchen Freunde 98 // 11. Herrn Lehmanns Sonntagsspaziergang 1®® Abends vor dem Bildschirm // § 50 Slovosled ve vedlejší větě — § 51 Věta hlavní po větě vedlejší - § 52 Věty vedlejší s daß § 53 Nepřímá otázka - § 54 Vztažné věty § 55 Časové údaje § 56 Zájmeno jemand 102 // Cvičení 105 // Fernsehprogramm - Sonntag, 1. April 108 // H. Heine: Lorelei 109 // 12. Opakovači lekce 1,1 // Herr Klein sucht eine Übernachtung // Im Hotel Stadt Leipzig // Cvičení 112 // Kaffee (píseň) 115 // 13. Im Gebirge 42 // Unser Winterurlaub // § 57 Préteritum slabých sloves - § 58 Préteritum způsobových sloves a slovesa wissen - § 59 Préteritum sloves sein a haben - § 60 Vlastní jména místní §61 Určování času - § 62 Časové údaje ve 4. pádě 119 // Cvičení 124 // Aus činem Interview 128 // 14. Lehmanns fahren ins Ausland *3® // In der Tschechoslowakei // § 63 Perfektum slabých sloves § 64 Perfektum sloves sein, haben a wissen - § 65 Perfektum ve vedlejší větě - § 66 Zájmeno welcher - § 67 Předložky v časových údajích - § 68 Postavení príklonky denn 132 // Cvičení 136 // Die Jugendherbergen in der Bundesrepublik 140 // 15. Herr
Klein ist erkältet 142 // Keine Zeit für die Gesundheit // § 69 Zápor nicht(s) mehr, kein mehr - § 70 Přisudkové sloveso po číslovkách - § 71 Minulé časy slovesa gehen - § 72 Tvoření podstatných jmen skládáním 144 // Cvičení 146 // Nur eine Viertelstunde 150 // 16. Im Warenhaus 152 // Über die Mode // § 73 Skloňování přídavných jmen po určitém členu a po dieser § 74 Skloňováni // přídavných jmen po neurčitém členu § 75 Welcher a was für ein 154 // Cvičení // Für 40 50jährige // 157 // 160 // 17. In der Kaufhalle 162 Besuch aus Berlin // § 76 Prídavná jména po přivlastňovacích zájmenech a po kein - § 77 Přidavná jména bez členu v jednotném čisle § 78 Přídavná jména zeměpisná na -er § 79 Množné číslo podstatných jmen (přehled koncovek) - § 80 Minulé časy slovesa kommen 164 // Cvičení 169 // Was unsere Nachbarn gern essen und trinken 173 // Wein hält jung 174 // 18. Opakovací lekce 175 Die Siedlung heute und morgen // Cvičení 176 // Stadt inmitten einer Großstadt 180 // Meister Jakob (píseň) 181 // 19. Ли der Ostsee •ЅЗ Meine Ferien in Deutschland // § 81 Předložkové vazby sloves - § 82 Předložkové vazby přídavných jmen § 83 Zájmenná příslovce § 84 Minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, einladen 185 // Cvičení 189 // Meine Freizeit 193 // 20. Vor der Berufswahl • 195 // Was wollen Stefans Freunde werden? // § 85 Sloveso werden v přítomném čase, préteritu
a perfektu § 86 Sloveso werden + přídavné jméno - § 87 Minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen - § 88 Vynechání členu u podstatných jmen 196 // Cvičení 199 // Kinder fragen 204 // 21. Vor dem Abendbrot 206 Haushalt - nichts für Männer? // § 89 Příslovce dort, hin, hier a her § 90 Složeniny se směrovými příslovci hin a her - § 91 Minulé časy slovesa nehmen 208 // Cvičení 210 // Generalprobe 213 // 22. IJrlaubsfreuden 2,5 Das neue Wochenendhaus // § 92 Číslovky řadové - § 93 Minulé časy sloves scheinen a verbringen - § 94 Množné čislo podstatných jmen cizího původu 217 // Cvičení 219 // Bratislava 222 // 23. Der Ernteeinsatz im Sprecwald * // LPG, was nun? // § 95 Zpodstatnělá přídavná jména § 96 Zpodstatnělá přídavná jména po etwas, // nichts, viel, alles - § 97 Minulé časy sloves beginnen a bekommen // Cvičení // Eine Fahrt auf der Spree Beim Hopfeneinsatz // 24. Opakovači lekce // Eine Autofahrt // Cvičení // Anekdota // Heut kommt der Hans zu mir (píseň) // Přehled probrané mluvnice Německo-český slovníček Česko-němccký slovníček // 224 // 226 // 228 // 232 // 233 // 235 // 236 // 239 // 240 // 242 // 270 // 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC