Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

kvantitativní výzkum (@@20111219@@) -- 
4 (hodnocen1 x )
(21.2) Půjčeno:823x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
265 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1369-4 (brož.)
Pedagogika
Dotisk 2011
Obsahuje bibliografii na s. 239-243 a rejstřík
000067312
OBSAH // ÚVOD...9 // 1. VĚDECKÝ VÝZKUM V PEDAGOGICE ...11 // 1.1 Metody lidského poznávání...11 // 1.2 Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze...12 // 1.2.1 Stanovení problému...12 // 1.2.1.1 Techniky práce s odbornou literaturou...13 // 1.2.1.2 Formulace problému...16 // 1.2.2 Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu...17 // 1.2.2.1 Pravidla pro formulaci hypotéz...17 // 1.2.2.2 Nejčastější chyby při fonnulaci hypotéz ...18 // 1.2.3 Testování hypotéz ve vědeckém výzkumu...19 // 1.2.3.1 Výběr prvků do výzkumných vzorků...19 // 1.2.3.2 Rozsah výběru...23 // 1.3 Výzkumy ex-post-facto a experimenty...27 // 1.3.1 Pedagogické experimenty...28 // 1.4 Kvalitativně orientované výzkumy...32 // 2. MĚŘENÍ V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU...35 // 2.1 Měření a jeho druhy...35 // 2.2 Vlastnosti dobrého měření...37 // 2.3 Metody zpracování dat v pedagogických výzkumech...39 // 2.3.1 Uspořádání dat a sestavování tabulek četností...40 // 2.3.2 Grafické metody zobrazování dat...43 // 2.3.3 Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence)...45 // 2.3.3.1 Aritmetický průměr...45 // 2.3.3.2 Medián...48 // 2.3.3.3 Modus...50 // 2.3.3.4 Vztah mezi charakteristikami polohy...51 // 2.3.4 Míry variability (charakteristiky rozptýlení) ...52 // 2.3.4.1 Variační šíře...52 // 2.3.4.2 Směrodatná (standardní) odchylka ...52 // 2.3.4.3 Variační koeficient ...54 // 2.3.4.4 Kvartilová odchylka...55
// 2.3.4.5 Míry variability pro nominální data...57 // 2.3.5 Míry šikmosti a špičatosti...58 // 2.3.5.1 Šikmost...58 // 2.3.5.2 Špičatost (exces)...58 // 2.4 Metody průzkumové analýzy dat...59 // 2.4.1 S-L grafy...oO // 2.4.2 Kvartilové grafy...61 // 2.4.3 Kvartilové grafy s vruby...63 // 2.5 Normální rozdělení...65 // 3. STATISTICKÉ METODY POUŽÍVANÉ PŘI TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ . f>9 // 3.1 Věcné a statistické hypotézy ve výzkumu...69 // 3.1.1 Statistické testy významnosti jako prostředek pro verifikaci hypotéz ... 70 // 3.1.2 Druhy statistických testů významnosti...70 // 3.2 Statistické metody pro analýzu nominálních dat...71 // 3.2.1 Test dobré shody chí-kvadrát...71 // 3.2.2 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku...76 // 3.2.3 Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku...82 // 3.2.4 Fisherův kombinatorický test...84 // 3.2.5 Stupeň závislosti mezi jevy při nominálním měření ...86 // 3.2.5.1 Těsnost vztahu mezi jevy ve čtyřpolní tabulce...87 // 3.3 Statistické metody pro analýzu ordinálních dat...89 // 3.3.1 Znaménkový test ...89 // 3.3.2 Wilcoxonův test...91 // 3.3.3 U-test Manna a Whitneyho...92 // 3.3.3.1 U-test pro velmi malé výběry...92 // 3.3.3.2 U-test pro větší skupiny...94 // 3.3.3.3 U-test při velkých četnostech...96 // 3.3.4 Kolmogorovův-Smimovův test ...99 // 3.3.5 Kruskalův-Wallisův test...101 // 3.3.6 Stupeň závislosti mezi jevy při ordinálním měření
...103 // 3.3.6.1 Spearmanův koeficient pořadové korelace...103 // 3.3.6.2 Kendallův koeficient shody...107 // 3.4 Statistické metody pro analýzu metrických dat...109 // 3.4.1 Funkční a statistická závislost mezi jevy...109 // 3.4.2 Regresní a korelační analýza ...113 // 3.4.3 Pearsonův koeficient korelace ...114 // 3.4.4 Bodová biseriální korelace ? ? ...118 // 3.4.5 Biseriální korelace ??? *...119 // 3.4.6 Tetrachorický koeficient korelace ...120 // 3.4.7 Testování významnosti rozdílu mezi dvěma koeficienty korelace ...121 // 3.4.8 Studentův t-test...122 // 3.4.9 Fisherův-Snedecorův F-test...128 // 3.4.10 Párový t-test...129 // 3.4.11 Princip analýzy rozptylu...132 // 3.4.11.1 Jednoduchá analýza rozptylu...132 // 3.4.11.2 Dvoufaktorová analýza rozptylu...137 // 3.5 Princip faktorové analýzy...140 // 3.6 Shluková analýza...144 // 3.7 Metaanalýza v pedagogickém výzkumu...147 // 4. METODY SBĚRU DAT V PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH ...151 // 4.1 Pedagogické pozorování...151 // 4.1.1 Vlastnosti dobrého pedagogického pozorování...152 // 4.1.2 Subjektivní faktory působící při pozorování ...153 // 4.1.3 Techniky standardizovaného pozorování...154 // 4.1.3.1 Technika A. A. Bellacka...154 // 4.1.3.2 Technika frekvenční a sekvenční analýzy...155 // 4.1.3.3 Rating v pedagogickém pozorování...158 // 4.1.3.4 Pozorovací technika S. Rysa...161 // 4.2 Dotazník v pedagogickém výzkumu . . . .’...163 // 4.2.1 Druhy položek v
dotazníku ...164 // 4.2.1.1 Cíl, pro který je položka určena...164 // 4.2.1.2 Forma požadované odpovědi...165 // 4.2.1.3 Obsah, který položka dotazníku zjišťuje...168 // 4.2.2 Nejdůležitčjší požadavky na konstrukci dotazníku ...169 // 4.2.3 Vlastnosti dobrého dotazníku...171 // 4.2.3.1 Reliabilita měření prováděného dotazníkem...171 // 4.2.3.2 Metody určování reliability ...171 // 4.2.4 Provedeni dotazníkového šetření...174 // 4.2.5 Kategorizace a třídění materiálu získaného dotazníkem ...175 // 4.2.6 Postup při analýze dat získaných dotazníkem ...178 // 4.2.6.1 Interpretace výsledků třídění prvního stupně ...178 // 4.2.6.2 Interpretace výsledků třídění druhého stupně...180 // 4.3 Interview v pedagogickém výzkumu...182 // 4.4 Testy v pedagogickém výzkumu ...184 // 4.4.1 Didaktické testy a jejich druhy...184 // 4.4.2 Testové úlohy...188 // 4.4.2.1 Otevřené široké úlohy...188 // 4.4.2.2 Otevřené úlohy se stručnou odpovědí...189 // 4.4.2.3 Dichotomické úlohy...190 // 4.4.2.4 Úlohy s výběrem odpovědí...190 // 4.4.2.5 Přiřazovací úlohy...193 // 4.4.2.6 Uspořádací úlohy...194 // 4.4.3 Konstrukce didaktického testu...194 // 4.4.4 Ověřování vlastností didaktického testu...195 // 4.4.4.1 Analýza vlastností testových úloh...195 // 4.4.4.2 Analýza vlastností testu jako celku ...198 // 4.4.5 Standardizace didaktického testu...202 // 4.5 Sociometrie v pedagogickém výzkumu...208
// 4.5.1 Sociometrický test ...209 // 4.5.2 Sociometrické matice...210 // 4.5.3 Sociogramy...213 // 4.5.4 Sociometrické indexy...217 // 4.5.4.1 Individuální sociometrické indexy...218 // 4.5.4.2 Skupinové sociometrické indexy...219 // 4.5.4.3 Sociometrické indexy charakterizující strukturu podskupin . . 220 // 4.6 Sémantický diferenciál ...221 // 4.6.1 Klasický sémantický diferenciál C. Osgooda...221 // 4.6.2 Dvoufaktorový sémantický diferenciál ...227 // 4.7 Měření obtížnosti učebního textu...22 // 4.8 Q-metodologie...231 // ZÁVĚR...237 // LITERATURA...23» // PŘÍLOHA: STATISTICKÉ TABULKY ...243 // I Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení ...246 // II Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát...248 // III Znaménkový test...249 // IV Kritické hodnoty T(( pro Wilcoxonův test...251 // V Kritické hodnoty testového kritéria Ua...252 // VI Kritické hodnoty C( 7| ,/í2 ) pro Kolmogorovův-Smirnovův test...253 // VII Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu korelace...255 // VIII Pomocné hodnoty pro dvouřádkovou korelaci ...256 // IX Fisherova z-transformace...257 // X Kritické hodnoty testového kritéria /...258 // XI Kritické hodnoty Fisherova-Snedecorova Fo.o.s ...259 // XII Hodnoty/?a pro Duncanův test...260 // REJSTŘÍK...261
(OCoLC)190752585
cnb001748709

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC