Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.3) Půjčeno:64x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
351 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1135-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7002-4 (online ; pdf)
V pub. uvedeno též logo Avicena
Obsahuje bibliografii na s. 327 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000067392
Obsah // Předmluva...10 // 1 Úvod...13 // 1.1 Z historie neurologie u nás...13 // 1.2 Terminologie...14 // 1.3 Neurologie a rehabilitace...15 // 2 Neuron, glie a synapse...17 // 2.1 Neuron (gangliová buňka)...17 // 2.2 Nervové vlákno...19 // 2.3 Gliové buňky...20 // 2.4 Synapse...20 // 2.5 Vzrušivost neuronu...21 // 2.6 Ganglion...22 // 2.7 Nucleus...22 // 3 Čití a jeho poruchy...25 // 3.1 Receptory senzitivního čití (aferentní informační systém)...25 // Telereceptory - čich, zrak, sluch • Receptory povrchového čití - hmat // • Receptory hlubokého čití • Enteroreceptory // 3.2 Reflexy...38 // Monosynaptický reflex • Vyšetřování fyziologických reflexů v klinické // praxi • Čití při poruše nervových drah na míšní úrovni • Mozkové (cerebrální) senzitivní syndromy • Porucha čití hysterická // 4 Hybnost (mobilita, motilita, motorické funkce)...53 // 4.1 Řízení svalových činností...53 // 4.2 Vyšetření pohyblivosti (motoriky)...54 // 4.3 Centrální a periferní motoneuron...56 // Porucha centrálního motoneuronu • Porucha periferního motoneuronu // • Smíšená porucha centrálního i periferního neuronu spasticko-chabá // 4.4 Dráhy hybnosti...65 // Pyramidová dráha • Kortikalizace pohybů • Nucleus ruber (červené // jádro) a tractus rubrospinalis • Vestibulární systém a vestibulospinální dráha • Tractus tectospinalis • Tractus olivospinalis • Formatio reticularis a tractus reticulospinalis
// 4.5 Mozeček...72 // Mozečkové příznaky // 5 Centrální nervový systém...77 // 5.1 Mozek...77 // 5.2 Mozkové pleny...80 // Tvrdá plena (dura mater) • Arachnoidea (pavučnice) • Pia mater (omozečnice, plena cévnatá) // 5.3 Liquor cerebrospinalis (mozkomíšní mok)...83 // Lumbální punkce // 5.4 Hematoencefalická bariéra...86 // 5.5 Dutiny centrálního nervového systému...87 // 5.6 Mozkové laloky...89 // Čelní lalok • Tentenni lalok • Spánkový lalok • Týlní lalok // 6 Fatické funkce (druhosignální, symbolické) a jejich poruchy...101 // 6.1 Percepční a expresívni fatické poruchy...102 // Afázie • Alexie • Agrafie • Apraxie • Amuzie • Akalkulie // 6.2 Logopedické vyšetření...104 // 7 Hlavové nervy...107 // 7.1 První nerv - čichový (n. olfactorius)...109 // 7.2 Druhý nerv - zrakový (n. opticus) ? ? oku přidružené struktury...111 // Vidění a okohybné nervy • Okohybné nervy // 7.3 Třetí nerv-okohybný(n. oculomotorius)...118 // 7.4 Čtvrtý nerv - kladkový (n. trochlearis)...120 // 7.5 Šestý nerv - odtahovací (n. abducens)...120 // 7.6 Pátý nerv-trojklaný(n. trigeminus)...121 // 7.7 Sedmýnerv-lícní(n. facialis nebo intermediofacialis)...123 // 7.8 Osmý nerv - rovnovážný vestibulární a sluchový...129 // Nerv vestibulární (n. vestibularis) • Sluchový nerv (n. cochlearis) // 7.9 Postranní smíšený systém...134 // 7.10 Devátý nerv -jazyko-hltanový (n. glossopharyngeus)...135 // 7.11 Desátý
nerv - bloudivý (n. vagus)...135 // 7.12 Jedenáctý nerv - přídatný (n. accesorius)...137 // 7.13 Dvanáctý nerv -podjazy??vý(n. hypoglossus)...138 // 8 Porucha mozkové tkáně způsobená poruchou cévního systému...141 // 8.1 Příčiny selhání cévního řečiště...141 // 8.2 Ischemická centrální mozková příhoda...142 // Klinické příznaky akutního stadia cévní mozkové příhody • Iktus vzniklý // při uzávěru tepny embolem • Iktus způsobený krvácením • Subarachnoide-ální krvácení • Onemocnění žilního systému mozkových cév // 8.3 Terapie náhlých mozkových příhod...151 // Strategie léčení náhlých selhání cévního řečiště mozku • Léčebné postupy // ? náhlých mozkových příhod • Důležité programy spojené s rehabilitací // 9 Úrazy centrálního nervového systému...161 // 9.1 Vědomí...161 // 9.2 Kraniocerebrální trauma (úraz lebky a mozku)...164 // Otřes mozku (commotio cerebri) • Zhmoždění mozku (contusio cerebri) // 9.3 Neurologické vyšetření...166 // Oči • Ostatní reflexy z oblasti mozkového kmene • Dýchání // a jeho vztah ? mozkovému kmeni // 9.4 Epidurálníhematomjako častá komplikace úrazu lebky...169 // 9.5 Subdurální hematom...171 // Chronický subdurální hematom // 9.6 Subarachnoideální krvácení...172 // 9.7 Intracerebrální hematom (krvácení do mozkového parenchymu)...174 // 9.8 Komplikace úrazů centrálního nervového // systému hemiací
mozkové tkáně...174 // 9.9 Fraktura lební báze...175 // Postíraumatická epilepsie // 9.10 Úrazy míchy...175 // Transverzální míšní leze • Kontuze, zranění míchy // 10 Bolest...183 // 10.1 Anatomicko-fyziologický podklad bolesti...185 // 10.2 Vyšetření bolesti...186 // Anamnéza • Charakterizace bolesti // 10.3 Bolestivé stavy spojené se svalovým a skeletálním systémem...190 // Bolesti kořenové způsobené poruchou páteře • Bolesti skeletální způsobené přetížením kloubně vazivových vztahů • Bolesti myofasciální způsobené přetížením svalů a vaziva • Bolesti vnitřních orgánů s propagací bolesti // do povrchových kožních zón // 10.4 Rozdíly mezí bolestí organickou a psychogenní...195 // 11 Organicky podmíněné duševní poruchy (syndrom demence)...197 // 11.1 Alzheimerova choroba...197 // 11.2 Demence vaskulámího typu...198 // 11.3 Další formy demence...199 // Demence v důsledku alkoholizmu • Demence v důsledku hypoxie // • Demence při epilepsii // 12 Porucha periferního neuronu...201 // 12.1 Klinické příznaky poruchy periferního neuronu...202 // Neurapraxie • Axonotmeze • Neurotmeze • Zničení buněčného těla neuronu 12.2 Klinické projevy periferní obmyjednotlivých nervů oblasti krční páteře . . . 204 Plexus cervicalis • Plexus brachialis • Poruchy plexu v predilekčních místech • Syndrom bolestivého ramene, lopatky a paže • Syndrom Pancoastův • Obrna n. phrenicus
• Obrna n. axillaris • Obrna n. suprascapularis • // Obrna n. dorsalis scapulae • Obrna n. thoracicus longus • Obrna nn. sub- // scapulares • Obrna n. thoracodorsalis • Obrna nn. thoracici anteriores // 12.3 Obmy nervů z oblasti paže...211 // Obrna n. musculocutaneus • Obrna n. radialis • Obrna n. medianus // • Obrna n. ulnaris // 12.4 Plexus lumbosacralis...219 // N. iliohypogastricus a n. ilioinguinalis • N. genitofemoralis • N. cutaneus femoris lateralis • N. femoralis • N. obturatorius • N. gluteus superior // • N. gluteus inferior • N. ischiadicus • N. tibialis • N. peroneus // 12.5 Bolestivé syndromy zad...230 // Anatomické a fyziologické poznatky • Vyšetření • Problémy na horní končetině // 13 Nemoci extrapyramidového systému...237 // 13.1 Parkinsonizmus...237 // Klinické příznaky • Vznik onemocnění • Terapie // 13.2 Tardivnídyskineze...240 // 13.3 Hyperkineticko-hypotonická onemocnění extrapyramidového systému. . . . 242 Atetóza • Chorea minor • Huntingtonova chorea • Chorey ? endokrinních poruch • Dystonie • Spazmy • Tiková onemocnění // 13.4 Rehabilitační program u extrapyramidových onemocnění...245 // 14 Dětská mozková obrna...247 // 14.1 Vyšetření...248 // 14.2 Spastická diparéza, diparetická forma...252 // 14.3 Hemiparetická forma...253 // 14.4 Bilaterální hemiparéza (kvadruparetická forma) // z oboustranného postižení hemisfér...254 // 14.5 Hyperkinetická
(dyskinetická) forma - atetóza...254 // 14.6 Léčebné prostředky...255 // Bobathova léčebná metoda • Léčebný program podle Vojty - reflexní lokomoce • Léčebný program podle Tardieua // 15 Roztroušená mozkomíšní skleróza (sclerosis multiplex)...263 // 15.1 Příznaky...263 // 15.2 Patofyziologické nálezy...264 // 15.3 Diferenciální diagnóza...265 // 15.4 Terapie...265 // 16 Nádory nervového systému...269 // 16.1 Nádory mozkové...269 // Klinické příznaky • Diagnostika • Nádory neuroepiteliální tkáně • Nádory neuronů • Nádory z jiné nervové tkáně • Metastatické nádory • Terapie mozkových nádorů // 16.2 Míšní nádory v páteřním kanálu...273 // Nádory míchy • Nádory tísnící míchu • Klinické příznaky • Terapie // 17 Meningomyelokéla...277 // 18 Záchvatová onemocnění...279 // 18.1 Epilepsie...279 // Grand mal • Petit mal • Parciální záchvaty • Symptomy z temporálního laloku • Symptomy z frontálního laloku • Symptomy z parietálních laloků • Symptomy z okcipitálních laloků • Status epilepticus • Zvláštnosti dětského věku • Patofyziologické podklady epilepsie • Hodnocení epilepsie pomocí EEG • Terapie • Rehabilitace // 18.2 Migréna (hemikranie)...290 // Oftalmoplegická migréna • Migréna provázená prchavou hemiparézou // • Cervikokraniální migrenózní bolesti • Jiné průběhy migrén • Patofyziologické příčiny migrény • Terapie
// 18.3 Záchvat závratí - Méniérův syndrom...293 // Klinické projevy • Léčebné možnosti // 18.4 Narkolepsie...294 // 18.5 Kataplexie...294 // 18.6 Spánková obrna...295 // 19 Degenerativní onemocnění nervového systému...297 // 19.1 Heredodegenerativní Friedreichova ataxie ...298 // 19.2 Degenerativní postižení předních rohů míšních...299 // 19.3 Další degenerativní onemocnění periferního neuronu...300 // 19.4 Choroby, u nichž je vedoucím znakem periferní obrna, // ale postiženyjsou i jiné systémy...301 // Ámyotrofická laterální skleróza (Charcotova choroba) // 19.5 Myotonie...302 // Thomsenova myotonie • Dystrofická myotonie Battenova-Steinertova--Curschmannova • Další myotonické a paramyotonické syndromy // 19.6 Myasthenia gravis pseudoparalytica...304 // 19.7 Svalová dystrofie, myopatie...304 // 19.8 Extrapyramidové poruchy...305 // 20 Autonomní (vegetativní) nervový systém...307 // 20.1 Působení autonomního nervového systému...307 // 20.2 Onemocnění úzce spojenás vegetativním nervovým systémem...309 // 20.3 Morfologické připomínky...310 // Vztah ke kúře mozkové // 20.4 Terapeutické možnosti...311 // 21 Neuroinfekce...313 // 21.1 Bakteriální neuroinfekce...313 // Hnisavé záněty mozkových obalů - meningitidy • Borrelióza - Lymeská nemoc // 21.2 Virové neuroinfekce...316 // Klíšťová encefalitida • Herpetické neurovirózy • Infekce vyvolaná cytome-galoviry • Infekce vyvolaná
virem varicelly - herpes zoster • Vzteklina (lyssa, rabies) • Poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna) // 22 Některé důležité vyšetřovací metody v neurologii...319 // 22.1 Počítačová tomografie (computer tomography, CT)...319 // 22.2 Magnetická rezonance (MR)...319 // 22.3 Pozitronová emisní tomografie (PET)...320 // 22.4 Jednofotonová emisní tomografie // (single photon emission computed tomography, SPÉCT)...320 // 22.5 Rentgenové vyšetření (RTG)...320 // 22.6 Ultrazvuková vyšetření...321 // 22.7 Elektroencefalografíe (EEG)...321 // Spánková aktivita // 22.8 Elektromyografie (EMG)...322 // 22.9 Evokované potenciály (EP)...325 // Literatura...327 // Věcný rejstřík...329 // Jmenný rejstřík...349
(OCoLC)124089507
cnb001700757

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC