Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:66x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
327 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7178-554-7 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Neuropsychologie - učebnice vysokošk.
000067638
Seznam zkratek 13 // Předmluva 15 // 1 Úvod 19 // 1.1 Neuropsychologie v systému věd 20 // Kognitivní věda 20 // Kognitivní psychologie 23 // Kognitivní neuropsychologie 28 // 1.2 Definice neuropsychologie 30 // 1.3 Literatura a vzdělávání v neuropsychologii 31 // Vzdělávání v USA a Kanadě 31 // Vzdělávání v neuropsychologii и nás 33 // Literatura 34 // 2 Historie neuropsychologie 37 // 2.1 Pojem neuropsychologie 37 // 2.2 Dějiny vývoje neuropsychologické vědy 38 // 2.3 Východní proud neuropsychologie 40 // 2.4 Slovenská neuropsychologie 41 // 2.5 Česká neuropsychologie 42 // Literatura 44 // 3 Zobrazovací techniky nervového systému 49 // 3.1 Nervová buňka 49 // 3.2 Vývoj nervové soustavy 50 // 3.3 Principy, nebo mapy? 52 // 3.4 Elektroencefalografie (EEG) 52 // OBSAH // 3.5 Evokované potenciály (EP) 53 // 3.6 Magnetoencefalografie (MEG) 54 // 3.7 Počítačová tomografie (CT) 56 // 3.8 Magnetická rezonance (MR, MRI) 56 // 3.9 Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) 57 // 3.10 Funkční magnetická rezonance (fMRI) 57 // 3.11 Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) 58 // 3.12 Pozitronová emisní tomografie (PET) 58 // 3.13 Souhrnné porovnání zobrazovacích technik 61 // 3.14 Ještě jednou k „mapám“ 61 // 3.15 Kombinování zobrazovacích technik 63 // 3.16 Souhrn 64 // Literatura 65 // 4 Plasticita mozku 67 // 4.1 Definice plasticity 70 // 4.2 Typy plasticity 70 // 4.3 Mechanismy plasticity v čase 71 // 4.4 Změny v normálním mozku 72 // Změny během vývoje 72 // Změny podmíněné zkušeností 73 // Morfologické změny v lidském mozku 74 // Nové nervové buňky i v lidském mozku 75 // 4.5 Souhrn 77 // Literatura 78 //
5 Pozornost a syndrom ADHD 81 // 5.1 Pozornost 82 // 5.2 Teorie pozornosti 82 // Teorie Treismanové 83 // LaBergeova teorie 85 // 5.3 Pozornostní sítě 86 // 5.4 Historie syndromu ADHD 88 // 5.5 Typy ADHD 89 // 5.6 Osobnost dětí s ADHD 90 // 5.7 Syndrom ADHD v dospělosti 90 // 5.8 Výzkum a teorie 91 // 5.9 Neuropsychologické vyšetření 93 // 5.10 Souhrn 95 // Literatura 95 // 6 „Gender-mozek“ versus „sex-mozek“ 99 // 6.1 Dimorfismus mozkové kůry 100 // 6.2 Další anatomické rozdíly 101 // 6.3 Dimorfismus v ontogenezi 101 // 6.4 Gender a inteligence 102 // 6.5 Rozdíly mezi muži a ženami v jiných kognitivních funkcích 104 // 6.6 „Šestý smysl“ a gender 106 // 6.7 Mezipohlavní rozdíly a nemoci 106 // 6.8 Gender a rehabilitace kognitivních funkcí 107 // 6.9 Souhrn 108 // Literatura 108 // 7 Má frontální lalok exekutivní funkci, nebo ji nemá? 111 // 7.1 Organizace frontálních laloků 113 // 7.2 Propojení frontálních laloků 113 // 7.3 Funkce frontálního laloku 114 // Funkce premotorické kůry 115 // Funkce prefrontální kůry 118 // Prefrontální exekutivní funkce 119 // 7.4 Poruchy při frontálním poškození mozku 121 // 7.5 Myšlení a mozek 123 // 7.6 Souhrn 126 // Literatura 126 // 8 Tajemství bazálních ganglií 129 // 8.1 Habituální učení 130 // 8.2 Jak se bazálni ganglia rozhodují? 130 // 8.3 Podkorová apraxie 132 // 8.4 Bazálni ganglia a řeč 132 // Kognitivní poruchy // při podkorových degenerativních onemocněních 133 // 8.5 Podíl podkorových struktur na myšlení 133 // 8.6 „Sociální aspekt“ v činnosti bazálních ganglií 134 // 8.7 Souhrn 136 // Literatura 137 //
9 Lateralizace mozkových funkcí - pravá hemisféra 139 // 9.1 Co skrývá pravá hemisféra? 140 // 9.2 Unilaterální neglekt 143 // 9.3 Gerstmannův syndrom 144 // 9.4 Balintův syndrom 145 // 9.5 Prozopagnozie 145 // 9.6 Pravá hemisféra a tvořivost 147 // 9.7 Humor 148 // 9.8 Specifika rehabilitace pravé hemisféry 149 // 9.9 Souhrn 149 // Literatura 150 // 10 Paměť 153 // 10.1 Definice paměti a krátká historie jejího výzkumu 153 // 10.2 Klasifikace typů paměti 154 // 10.3 Dynamický kognitivní mediační paměťový systém 156 // 10.4 SPI model organizace paměti 158 // 10.5 Neuroanatomický podklad paměti 159 // 10.6 Explicitní paměť 159 // 10.7 Implicitní paměť 162 // 10.8 Pracovní (krátkodobá) paměť 164 // 10.9 Souhrn 167 // Literatura 168 // 11 Jazyk (řeč) a jeho poruchy 171 // 11.1 Typy afázií - stručná charakteristika 173 // Neplynulé afázie 173 // Plynulé afázie 173 // 11.2 Afázie podkorového původu 175 // 11.3 Jazykové funkce pravé hemisféry 175 // 11.4 Neverbální aspekty jazyka 177 // Poruchy prozódie 177 // 11.5 Řečová apraxie 178 // 11.6 Alexie 180 // 11.7 Agrafie 182 // 11.8 Akalkulie 182 // 11.9 Bilingvismus (dvojjazyčnost) 183 // 11.10 Souhrn 183 // Literatura 184 // 12 Emoce 187 // 12.1 Teorie emocí 188 // Zpětnovazební teorie 188 // Centrální teorie 189 // 12.2 Limbický systém 190 // 12.3 Dimenzionální organizace emoce 191 // 12.4 Některé další přístupy к výzkumu emocí 192 // Nervové struktury emoce strachu 193 // 12.5 Jak emoce působí na paměť 195 // 12.6 Zobrazení emočního prožitku 196 // 12.7 Neuropsychologické vyšetření emocí 198 // 1. Percepce emocí 198 // 2. Vyjádření emocí 199 // 3. Prožitek emocí 200 // 12.8 Souhrn 200 // Literatura 200 //
13 „IQ - odpočívej v pokoji“ 203 // 13.1 Krátce z historie 204 // 13.2 Ekologická validita a IQ 205 // 13.3 IQ v neuropsychologii 206 // 13.4 Inteligence a mozek 207 // Velikost mozku a IQ 209 // Inteligence a frontální lalok mozku 209 // 13.5 Souhrn 211 // Literatura 211 // 14 Vědomí 215 // 14.1 Filozofie a vědomí (psychofyzický problém) 216 // 14.2 Definice vědomí 216 // 14.3 Vědomí u zvířat? 217 // 14.4 Split-brain vědomí 217 // 14.5 Neurobiologický model vědomí 220 // 14.6 Vědomí a paměť 223 // 14.7 Vědomí a meditace 223 // 14.8 Vědomí a hypnóza 224 // 14.9 Poruchy vědomí 225 // 14.10 Vyšetření vědomí v klinické praxi 227 // 14.11 Souhrn 227 // Literatura 228 // 15 Stárnoucí mozek 231 // 15.1 Teorie stárnutí 232 // 15.2 Velikost mozku, IQ a stáří 233 // 15.3 Hypotéza mozkové rezervy 236 // 15.4 Změny jednotlivých struktur mozku spojované se stářím 237 // 15.5 Lipofuscinový pigment 238 // 15.6 Strukturální, metabolické a synaptické změny spojené se // stárnutím 239 // 15.7 Stárnutí základních kognitivních funkcí 239 // Pozornost 239 // Paměť 241 // Zrakově-prostorové schopnosti 244 // Jazyk 246 // Myšlení a mentální flexibilita 249 // 15.8 Souhrn 251 // Literatura 252 // 16 Neuropsychologické diagnostika 255 // 16.1 Neuropsychologické testy ve světě 256 // Výzkumy použití testů 256 // 16.2 Co očekává neurolog od neuropsychologa? 258 // 16.3 Organicita? 259 // 16.4 „Měkké“ neuropsychologické údaje 260 // 16.5 Základní diagnostické přístupy 260 // Lurija versus Halstead a Reitan 260 // Bostonský procesový přístup 262 // 16.6 Vyšetření u lůžka pacienta 264 // 16.7 Vyšetření akutního stavu 265 // 16.8 Počítače v neuropsychologické diagnostice 266 // 16.9 Neuropsychologické vyšetření v číslech 267 // 16.10 Souhrn 268 // Literatura 269 //
17 Neuropsychologické rehabilitace 271 // 17.1 Definice neuropsychologické rehabilitace 271 // 17.2 Stručně z historie neuropsychologické rehabilitace 272 // 17.3 Hypotetický vývoj stavu kognice při poškození mozku 272 // 17.4 Rehabilitace „shora-dolů“, nebo „zdola-nahoru“ 274 // 17.5 Modely neuropsychologické rehabilitace 274 // Lurijův model 275 // Hierarchická intervence 276 // Model „uzavřeného kruhu“ 277 // Procesový „Newcastle model“ 277 // Holistický model 277 // Model „symfonie hemisfér“ 280 // 17.6 Časná restituce funkcí 280 // 17.7 Rehabilitace kognitivních funkcí v ČR 282 // Integrativní model 282 // Komprehenzivní model 282 // 17.8 Jiné neuropsychologické rehabilitační přístupy 283 // Reitanův Rehabit 283 // Využití počítačových programů při nácviku 283 // Virtuální realita v neurorehabilitaci 284 // 17.9 Souhrn 285 // Literatura 286 // 18 Neuropsychoterapie 289 // 18.1 Neurobiologický základ psychoterapie 290 // 18.2 Neuropsychodiagnóza 292 // 18.3 Změny osobnosti v důsledku poškození mozku 293 // 18.4 Cíl neuropsychoterapie 295 // 18.5 Základní prvky psychoterapeutické intervence 295 // 18.6 Některé neuropsychoterapeutické modely 297 // Kodaňské Centrum pro rehabilitaci mozkového poškození . . . 298 // Neuropsychologický rehabilitační program // Presbyteriánské nemocnice v Oklahoma City 298 // Strukturovaná skupinová léčba v Ruskově institutu rehabilitační medicíny v New Yorku 299 // Centrum Olivera Zangvilla pro neuropsychologickou rehabilitaci v Ely 300 // 18.7 Souhrn 300 // Literatura 301 //
19 Teorie činnosti mozku 303 // 19.1 Lurijova teorie funkčních mozkových bloků 304 // 19.2 Pribramova holonomní teorie 307 // 19.3 „Od počitku к poznání“ (Mesulam, 1998) 309 // 19.4 Trojrozměrný model činnosti mozku 311 // 19.5 Integrační model činnosti mozku v rehabilitaci 312 // 19.6 Souhrn 313 // Literatura 314 // Závěr 317 // Příloha: Neuropsychologické testy 318 // Slovníček 320 // Rejstřík 324
(OCoLC)56860764
cnb001194170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC