Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:60x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2005
350 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7262-317-6 (váz.)
čeština
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný anglický text
000067643
/5 // Obsah // PŘEDMLUVA (Jan Pfeiffer)...13 // ÚVODEM...15 // 1. HISTORIE NEUROREHABILITACE...19 // 2. PRINCIPY NEUROREHABILITACE...23 // Včasná neurorehabilitace...24 // 2.1. Fázový model neurorehabilitace...26 // Fáze A - akutní fáze onemocnění...26 // Fáze ? - včasná rehabilitace...26 // Fáze C...29 // Fáze D...30 // Fáze E...31 // Fáze F...32 // 3. ZÁKLADY NEURONÁLNÍ PLASTICITY...35 // 4. PŘÍSTROJOVÁ DIAGNOSTIKA...37 // Elektroencefalografie...38 // Evokované potenciály...39 // Elektromyografie...39 // 4.1. Neuromonitorování...40 // 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY REHABILITAČNÍHO // PROCESU...43 // 5.1. Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, // disability a zdraví (Olga Švestková, Jan Pfeiffer).43 // 6 / Neurorehabilitace // Komponenty...46 // Domény...47 // Kvalifikátory...47 // 5.2. Skórovací systémy a testování v neurorehabilitaci.. 52 // Skóre ? hodnocení každodenních činností...52 // Skóre ? posouzení motorických schopností...53 // Skóre ? posouzení spasticity...53 // Skóre ? posouzení vědomí...53 // Skóre ? posouzení schopnosti komunikace a chování..53 // 6. NÁSLEDKY POŠKOZENÍ CENTRÁLNÍHO // NERVOVÉHO SYSTÉMU...55 // Somatické funkce...55 // Psychické funkce...55 // 6.1. Role senzitivity a vnímání vlastního těla...56 // Tradiční trénink senzitivity...56 // Affolterova metoda...57 // Perfettiho metoda...58 // Forced-use...59 // 6.2. Centrální poruchy motoriky...60 // Paréza...60 // Patologické
synergic...61 // Spasticita...61 // 6.3. Poruchy vědomí...62 // 7. TERAPIE PORUCH VĚDOMÍ...65 // 7.1. Rehabilitace pacientů v kómatu...65 // Možnosti vnímání v kómatu...66 // Rituál pozdravení...66 // 7.2. Multimodální stimulace...67 // První stimulační blok...70 // Druhý stimulační blok...71 // Pravidla průběhu stimulace...73 // 8. ÚLOHA LÉKAŘE...75 // 9. FYZIOTERAPIE...77 // Mobilizace...78 // Polohování...80 // Vertikalizace...81 // Obsah /7 // Nejdůležitější terapeutické metody...81 // 9.1. První kroky mobilizace...88 // 9.2. Správné polohování...90 // Základní druhy polohování...91 // Preventivní polohování...95 // Speciální formy polohování...100 // 9.3. Otáčení vleže...101 // 9.4. Terapeutická vertikalizace...102 // 9.5. Pasivní pohyby...103 // Pohyby hlavou...103 // Pohyby trupem...104 // Pohyby horními a dolními končetinami...104 // 9.6. Rovnováha v sedu...105 // 9.7. Stoj... 107 // 9.8. Chůze...109 // Fyziologická chůze...109 // Posturální kontrola...109 // Pomůcky...110 // 9.9. Možnosti technické podpory terapie // senzomotorických deficitů...111 // Elektroterapie iniciovaná elektromyografií... 112 // Funkční elektrostimulace... 112 // Biofeedback...113 // Trénink na pohyblivém chodníku...113 // 9.IO. Motorická rehabilitace na pohyblivém chodníku... 113 // 10. FYZIKÁLNÍ TERAPIE...117 // Masáž...117 // Lymfodrenáž...119 // Elektroterapie...120 // Tepelná terapie...120 // Léčebné
koupele...122 // Kneippova terapie...122 // 11. ERGOTERAPIE...123 // Definice...123 // Ergo terapeutické úkoly...123 // Diagnostika... 125 // Terapie a spolupráce v interdisciplinárním týmu...126 // 11.1. Ruka s centrální parézou...128 // Bolestivé rameno...130 // Algodystrofie ruky... 131 // 8 / Neurorehabilitace // 11.2. Pomůcky pro každodenní život...133 // Pomůcky pro každodenní činnosti...133 // Pomůcky ke komunikaci...134 // 12. LOGOPEDIE...135 // 12.1. Facioorální terapie...135 // Mobilizace krční páteře...138 // Aktivace mimických svalů...138 // Terapie ústní dutiny...139 // 12.2. Terapie poruch komunikace...141 // Fáze aktivace...142 // Fáze specifického cvičení...142 // Fáze konsolidace...142 // 12.3. Terapie poruch polykání... 143 // Orální fáze...146 // Faryngeální fáze...147 // Ezofageální fáze...147 // 13. NEURO PSYCHOLOGIE... 149 // Neuropsychologická diagnostika...150 // Terapeutické cíle...151 // Neuropsychologický trénink...152 // 13.1. Nejčastější neuropsychologické syndromy // následkem poškození centrálního // nervového systému...154 // Orientace...154 // Koncentrace a pozornost...155 // Vizuální vnímání...155 // Paměť... 157 // »Psychický náboj«... 157 // Sociální chování...158 // Poruchy afektu...158 // Poruchy řeči...158 // Motivace...160 // Schopnost myšlení a plánování...160 // Flexibilita...161 // Deprese...161 // 14. MUZIKOTERAPIE... 163 // ___Obsah / 9 // 15. ARTETERAPIE...
165 // Poruchy vnímání vlastního těla...167 // Dezorientace při organickém psychosyndromu... 167 // Kognitivní deficity...167 // Poruchy zorného pole...168 // Neglect syndrom...168 // Afázie...168 // 16. MEDIKAMENTÓZNI LÉČBA... 169 // Psychostimulancia...169 // Analeptika...170 // Nootropika...170 // 17. NÁSLEDKY IMOBILIZACE... 173 // Atrofie svalstva...173 // Degenerativní změny na chrupavkách...174 // Degenerativní změny vaziva a kloubních pouzder...174 // Osteoporóza...174 // 17.1. Udržení fyziologické délky svalů... 175 // Terapeutické protahování svalů... 176 // Kontraktury...178 // 17.2. Terapeutické sádrování... 179 // 18. TERAPIE SPASTICITY... 183 // Botulotoxin v terapii spasticity...183 // Antispastická medikace...185 // Spasticita a intratékální terapie baclofenem...185 // 19. HETEROTOPICKÉ OSIFIKACE...189 // 20. VEGETATIVNÍ STAV... 193 // Průběh remise...194 // Rehabilitace během ústupu příznaků...196 // LITERATURA... 199 // SLOVNÍČEK POJMŮ // 217 // 10 / Neurorehabilitace // ZKRATKY...223 // PŘÍLOHA 1 // REHABILITACE V ČESKÉ REPUBLICE // (Olga Švestková)...225 // 1. Jednotlivé typy rehabilitačních zařízení...227 // Klinika rehabilitačního lékařství...227 // Lůžkové rehabilitační oddělení nemocnice...227 // Denní rehabilitační stacionář...227 // Ambulance léčebné rehabilitace...227 // Rehabilitační centrum...228 // Lůžková oddělení specializované péče...231 // Rehabilitační
ústavy...231 // Lázeňská zařízení...231 // 2. Legislativa v České republice související s problematikou občanů se zdravotním // postižením...231 // Zdravotnická legislativa...231 // Sociální legislativa...232 // Legislativa v oblasti zaměstnávání...243 // 3. Mezinárodní dokumenty v oblasti rehabilitace // přijaté Českou republikou...247 // 4. Definice základních pojmů v rehabilitaci podle // Světové zdravotnické organizace...255 // 5. Návrh zákona o ucelené rehabilitaci // v České republice...258 // Oblasti a prostředky rehabilitace...259 // Analýza současného stavu rehabilitace osob // se zdravotním postižením v ČR...259 // Základní principy rehabilitace...262 // Provádění rehabilitace...263 // Financování rehabilitace...263 // Závěr...264 // 6. Rehabilitační pomůcky...264 // Prostředky pro zlepšení lokomoce // a soběstačnosti pacientů...265 // PŘÍLOHA 2 // KLASIFIKAČNÍ A SKÓROVACÍ SYSTÉMY A TESTY... 271 // 1. Skóre ? hodnocení každodenních činností...272 // Functional Independence Measure - Test funkční soběstačnosti...272 // Obsah /11 // Barthel Index - Test Barthelové...275 // Modified Barthel Index - Modifikovaný test Barthelové .. 278 Katz Index of Activities of Daily Living - Katzův test // každodenních činností...280 // Frenchay Activities Index - Frenchayský test aktivit.283 // Activity Index - Test aktivit...288 // Copenhagen Stroke Scale - Kodaňská škála stavů // po náhlých
mozkových příhodách...294 // Scandinavian Stroke Scale - Skandinávská škála hodnocení stavu po náhlých mozkových příhodách // (krátká forma)...298 // Kenny Self Care Status - Status sebeobsluhy // podle Kennyové...300 // 2. Skóre ? posouzení motorických schopností...302 // Medical Research Council Scale - Hodnocení svalové // síly dle Medical Research Council...302 // Rivermead Motor Assessment - Rivermeadské // vyšetření motoriky...303 // Frenchay Arm Test - Frenchayský test paže...309 // Nine-hole Peg Test - Test devíti děr...310 // Standing Balance - Rovnováha ve stoji...311 // Sitting Balance Score - Skóre rovnováhy vsedě...312 // Gait Assessment Rating Scale - Vyšetřovací škála pro hodnocení chůze...313 // 3. Skóre ? posouzení spasticity...318 // Ashworth Scale - Škála spasticity dle Ashwortha...318 // 4. Skóre ? posouzení vědomí...319 // Brussels Coma Grades - Bruselské stupně kómatu...319 // Glasgow Coma Scale - Glasgowská škála // poruch vědomí...320 // Glasgow Outcome Scale - Glasgowská výstupní škála...322 // Koma-Remissions-Skala - Škála remise // komatózního stavu...323 // Coma Outcome Score - Hodnocení komatózního stavu dle // Jenneta...327 // Coma Observation Scale - Škála pro sledování kómatu ... 329 // 5. Skóre ? posouzení schopnosti komunikace // a chování...332 // The Speech Questionnaire - // - Dotazník pro hodnocení řeči...332 // Neurobehavioral Rating Scale - // - Hodnocení
neurobehaviorálních projevů...337 // REJSTŘÍK // 343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC