Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kniha pro děti, mládež
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-25051-3
000067838
Rekat.
Úvodem... 11 // 1/ Keine Zeit?... 14 // Interessante Hobbys... 15 // A. Vynechávání členu u podstatných jmen... 16 // B. Ženská označení povolání... 20 // die Leute — die Menschen... 20 // C. Sufix -er... 21 // Cvičení... 21 // Was machen Sie aus Ihrer Freizeit?... 26 // Slovníček ... 27 // 2/ Im Hotel... 30 // In der Rezeption... 31 // A. Další způsoby vyjadřování trpného rodu... 32 // Neosobní zájmeno es v pasivních větách... 34 // B. Významy předložky für... 35 // die Landschaft — die Gegend — der Bezirk... 36 // C. Sufix -bar... 37 // Cvičení... 37 // Penta-Hotel stellt sich vor...*... 43 // Slovníček... 43 // 3/ Urlaub in der Tschechoslowakei... 46 // A. Vynechávání zájmena es... 47 // Zájmeno es v odkazovači funkci... 49 // Zájmeno es v zastoupení jiných větných členů... 50 // Skloňování panovnických jmen... 51 // B. Modálni slova... 51 // das Heim — die Heimat... 52 // C. Sufix -weise... 52 // Cvičení... 53 // Technische Denkmäler werden restauriert... 59 // Slovníček... 60 // 4/ Gespeichertes Wissen... 62 // A. Další typy větného rámce... 63 // Skloňování spojení ein und derselbe... 65 // B. derselbe — dergleiche... 65 // Různé významy slov der Einsatz a die Anlage... 66 // 5 // C. Sufix-ung... 67 // Cvičení... 68 // Der Mikroprozessor machťs möglich... 73 // Slovníček... 74 // 5/ Was gibt es Neues in der Familie?... 76 // A. Užití haben a sein v perfektu... 77 // Perfektum v časových větách pro vyjádření budoucnosti... 80 // B. Významy předložky von... 80 // der Jahrgang — das Studienjahr... 81 // C. Sufix-mäßig... 81 // Cvičení... 82 // Wann heiratet der Storch?... 88 // Slovníček... 90 // 6/ Für und wider die Mode... 92 // A. Postavení záporu nicht... 93 // B. Rod podstatných jmen... 95 // Podstatná jména různého rodu a významu... 97 //
beschränkt — begrenzt... 98 // C. Prefixy un- a miß-... 98 // Cvičení... 99 // Hab mein Wage vollgelade (píseň)... 104 // Aus Haustieren werden „Raubtiere“... 105 // Slovníček... 106 // 7/ Ewig unzufrieden... 108 // A. Další slovesa s odlišnou vazbou... 109 // Zájmenná příslovce místo spojení předložky a osobního zájmena . . 112 // B. denken an etwas — sich erinnern an etwas... 113 // C. Sufix-frei... 113 // Cvičení... 114 // So kocht man in Bayern... 119 // Slovníček... 120 // 8/ Zwei Telefongespräche... 122 // Fernsehen statt Theater?... 123 // A. Vztažná zájmena wer a was... 124 // Vyjadřování českého „kdy“ v časových větách...124 // Vyjádření českého „(ani) jeden můj“... 125 // B. Odlišné číslo podstatných jmen v češtině a v němčině...126 // die Nation — das Volk... 128 // C. Složka -gemäß... 129 // Cvičení... 130 // Was wäre ein Mensch ohne Telefon?...135 // Slovníček... 136 // 9/ Neue Energieträger... 138 // A. Další předložky s 2. pádem... 139 // B. Tvoření množného čísla skládáním slov...141 // Množné číslo složených podstatných jmen s -mann jako základovým slovem... 141 // aufnehmen — einleiten — in Angriff nehmen... 142 // Různé významy slova das Vorhaben... 142 // C. Tzv. mladší sufixy... 143 // Cvičení... 144 // Sonnenstrom für Nordseeinsel... 147 // Die Sonne im Haus... 148 // Einfacher Trick... 149 // Slovníček... 151 // 10/ Stolze Bilanz...153 // Schach den Krankheiten... 153 // A. Další přídavná jména s odlišnou vazbou v němčině a v češtině ... 155 // Přítomný čas slovesa werden pro vyjadřování budoucnosti...157 // B. Zrádná slova... 158 // die Hinsicht — die Rücksicht, die Hand — der Arm... 160 // C. Adjektiva na-ig odvozená od skupiny slov...161 // Cvičení... 161 // Macht Lärm krank?... 168 //
Monotonie kann töten... 169 // Slovníček... 169 // 11/ Im Banne der Musik... 172 // A. Rozvité příčestí... 173 // Srovnávací věty s wie... 174 // B. Vyjadřování českého bezpředložkového 7. pádu... 175 // damals — dann, das Verhältnis — die Beziehung... 177 // C. Příčestí přítomné jako základ složených přídavných jmen...178 // Cvičení... 178 // Über sieben Brücken (píseň)... 183 // Nur ich und die Musik... 185 // Gute Stimmung in der „Zille-Stube“...185 // Slovníček... 186 // 12/ Heiter bis wolkig, örtlich vereinzelt Schauer...188 // A. Tvary slabého a silného časování u stejného slovesa... 189 // Tvary slabého a silného časování u sloves různého významu ... 190 // Tvary slabého časování u přechodných a silného časování u nepřechodných sloves... 191 // B. Vyjadřování kvantitativních rozdílů... 193 // gleichzeitig — gegenwärtig... 194 // 7 // C. Složená přídavná jména na-reich... 194 // Cvičení... 195 // Wetterbericht für Prophylaxe...200 // Sonne — Schnee — Wind?...201 // Slovníček...202 // 13/ Lerne was, so kannst du was!...204 // A. Vyjadřování rozkazovacího způsobu...205 // B. Časové údaje...207 // durchfallen — verfallen, erweitern — verbreiten...209 // C. Prefix ver-...210 // Cvičení...211 // Der Arbeitstag des Lehrers...217 // Lehrlinge zum Ausprobieren...218 // Knödelakademie...218 // Slovníček...219 // 14/ Über die Erziehung...222 // A. Přídavná jména po zájmenech a číslovkách v množném čísle ... 223 // Splývání členu s předložkou...225 // Věty s je nachdem...226 // B. Německé protějšky českých sloves odvozených od přídavných jmen 227 // Různé významy slova stark...227 // besetzen — belegen...228 // C. Složená přídavná jména a příslovce vyjadřující srovnání...228 // Cvičení...229 //
Ist Sven allein schuld?...234 // Slovníček...235 // 15/ Erholung an der Ostsee...237 // Camping in der BRD...238 // A. Vyjadřování pochybnosti v otázkách...238 // Vyjadřování výčitky ve vztahu ? minulým dějům . ...239 // B. Významy předložky in...240 // die Marke — die Zensur...241 // Zkracování slovních obratů...241 // C. Další sufixy podstatných jmen...242 // Cvičení...242 // Ostseewinter... 247 // Slovníček...249 // 16/ Dienst- oder Einkaufsreise?...251 // A. Skloňování základních číslovek zwei a drei...252 // Podstatná jména po neurčitých údajích množství...253 // B. Vyjadřování přibližného počtu...254 // die Gesellschaft — die Gemeinschaft, die Gelegenheit — die Angele- // genheit ...255 // C. Časté prefixy podstatných jmen...256 // Cvičení...257 // Wat darf’s denn sein?...263 // DDR und ČSSR werden Zusammenarbeit erweitern...263 // Slovníček... 264 // 17/ Zum Wohl...266 // Wo Bier gebraut wird, lebt man gut...266 // A. Vyjadřování českého „co nej-“... 267 // B. Zesilovací příslovce... 269 // Vyjadřování českého „dorazit kam“...270 // sauber — rein, beobachten — betrachten...270 // Různé významy slov gemütlich a scharf...272 // C. Stupňování slovotvornými prostředky...272 // Cvičení... 273 // Übersetzungsprobleme...278 // In der Urquellbrauerei...279 // Slovníček...280 // 18/ Gute Fahrt!...282 // Über Rostock in die ganze Welt...283 // A. Další zájmena...284 // B. die Abfahrt — die Abreise, Zusammenarbeiten — mitarbeiten ... 288 // C. Příslovce složená s irgend-...289 // Cvičení...289 // Biete Pferdekutsche gegen Mähdrescher...295 // Auf de schwäbsche Eisebahne (píseň)...296 // Slovníček...297 // 19/ Über die deutsche Sprache...299 //
A. Außer, bis, seit, statt, während ve funkci předložek a spojek ... 300 // Člen v zastoupení podstatného jména...302 // B. Zvláštnosti rakouské němčiny...303 // beibringen — lehren — unterrichten...304 // C. Präfix be-...304 // Cvičení...305 // Belieben zu speisen?...310 // Slovníček...311 // 20/ Dienstleistungen...313 // A. Neskloňovaná přídavná jména...314 // B. Významy předložky an...316 // bereuen — bedauern — bemitleiden...317 // 9 // C. Zpodstatnělá přídavná jména...317 // Cvičení...318 // Im Gerichtssaal notiert...323 // Slovníček...325 // 21/ Zur Kur...327 // A. Vyjadřovám vidů v němčině...328 // Psaní velkých a malých písmen...332 // B. munter werden — jemanden wecken...335 // Různé významy slovesa bestehen...335 // C. Odvozená slova na -nahrne ...336 // Cvičení...337 // Aus der Geschichte Karlsbads...341 // Slovníček...342 // 22/ Schätze in der Mülltonne...345 // Německé pravopisné, výkladové a výslovnostní slovníky...346 // Cvičení...347 // Papier aus zweiter Hand...352 // Slovníček...353 // Literární ukázky...355 // Německo-český slovníček...379 // Česko-německý slovníček...415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC