Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Scientia, 1994

objednat
ISBN 80-85827-37-9
000067947
Rekat.
OBSAH // Piedini // uva // V.’ V • // i. // ,./¦ Wo ist unser Geld? // Die Monatsausgaben ¦.’.’V I.: ¦’ // § 1 Vedlejší vety, s wie — prídavné jméno nebo príslovce - § 2 Vyjadrování cásti.z urcitého množství pomocí von . . : . ... . . . . .19 // rechnen — zählen . ;V.. ,.V. .:;’? // i ... . Mesícní výdaje 1 . ’. .:X .; X . 20 // Cvicení . X . X /v // Vom Tellerwäscher zum Millionär? ... ... ; ... . . 24 • // // Slovnícek . . . v // Bis auf den letzten Platz . . .¦¦¦¦. . . . ... . . ... ... . . 26 // Meine kulturellen Erlebnisse .. . ... . . . . . . . . ... . . . 26 // §3 Pomocné sloveso sein v perfektu - §4 Préteritum a perfektum silných // . sloves -.§ 5 První skupina silných sloves ie - o. - o ... , ... 28 // erst- bis;,gern -froh ... . . : . . . . . . v . ... . . . :. 30 // ’-’Kultúra ’. ..-’?’.?.?. // Cvicení... 30 // Stehplatz- ./. t;..’: X:;l.’t4. v X’;’.’7;? 34 // Slovnícek . ... . . . . . . . . . . . . . . 35 // 3. // Der Ansflug auf d»e Schneekoppe ... . . .v, // Kreuz und quer durch Tschechien . .; . t 7 . . // § 6 Druhá skupina silných sloves ei i(e) - i(e) sehr • viel, spät zu spät : X ¦ • : . X X : // Pocasí. Cestování . . . . . . . ;. . ’. .- .- . , // ... 36 // ...x:-,.’; x- . 37 // ;???::. // ’:XX:X7X ;x. 40 // Cvicení ... // Wie wird das Wetter? . . . . Slovnícek . . .. . // ?--:’- // 41 // 44 // 45 // Ein Interview . .’.y’i; c c "• 1; ¦¦ 47?. ’’ // Eine sportliche Eamilie . . . .. . . .. .
. . . . 48 ; ¦ // i § 7 Tretí skupina silných sloves a i (e) ?. ? u ? - § 8 Shoda hekoli-., ; ’ • • ? kanásohného podmetu s predehá/ejíeim prísudkem . . . . , ? . . 49 // Spaß maehen j-m sieh unterhalten . . . . . . ! . . l ... . ‘.?, 51 // Sport... 52 // Cvicení . . .,?•? .??:;??.?/?’4,y .’."/.. ?’ , ; .?...4’?’’ ?: .’?;;52 ;?:; // Sport frei!... f . ? ?- ... ! ’.?.. ? ’.’?-;’ 56 // :vSlovnícek7- :.v ;.;7...,?. ?:::;?.. i,/.’.;;.’,,-?.;;. • ?.:. C...-., ’?;?.?’2 56 // 5. // Weihnachtsfreuden . . . . ... .. i . ;. . ... .. : ¦ . -? . : . . . . . 58. // Karneval in Mainz . .Ty,,.-’ ?.’’:2???; .5’.. ?-’?.. :’./...-’"’-’-?59- // §9 Ctvrtá skupina silných sloves i a é. i a u. i’ - a - o // í§ li) Patti skupiiia silnýeh sloves e a - e, e a • o - : Lust - Appetit, haben sollen, geschehen ~ werden Hlahoprání a soustrast . . // Cvicení .. . . . . . . : . // Konfirmation • Weihnachten für jung und alt Slovnícek ... // ; ? 6- (opakovací) . ? // Prag heute // Kennen Sie das historische Prag . . . . ... . . . . . . // darsteilen vorstellen. neben - nebenan, kosten stehen. // ("(Cvicení;:’.::; if S ; Wiegenlied . // Slovnícek . •. // , Der .-\/t hat das Wort . . ý.: :r. ??( ,?.:.;. ’?.v f.-82 // Eit bleiben für das ganze Jahr ... . . ? ? . . .; . ; ?. 83 // Wer weiß Bescheid? ... 84 // § II Smíšená slovesa § 12 Slovesa stehen a tun ij 13 Infinitiv s zu po (: // prídavných a podstatných jméhech - § 14 Infinitiv s zu po slovesech... 85
ý // kennenlernen - erkennen, anprobieren versuchen, wechseln -- ändern .88 Bolesti a nemoci . : ... . . . .. . . ... . ... 89 // Cvicení . . . . . // Keinen Appetit • Wo und wie leben „uralte“ Menschen? . Slovnícek . . // V 8. ?o // Kitsch oder Kunst? // Die Werbung . . // ,§ 15 Trpný rod - § 16 Vazba sein + prícestí minn annehmén - empfangen, besichtigen - sich atisehei Reklama ... : // Cvicení... // ¦Eine gute Werbeidee , Slovnícek . . // Mein Freund . // Ritas starke und schwache Seiten . .. // §17Stupnovámprísloycí-§18Stupnoyámprídavnýchjmén: // allein selbst, hoch - groß, genau - pünktlich ... // Povahové vlastnosti Oiceni . // Ein Inserat • Sprichwörter // — • - ?, - ¦ ••• ’ // Slovnícek // Bitte zu Tisch! . , C // Die tschechische Küche . . . . , . ; . . . V . .?. - ¦ ;. > // § 19 Tvary príslovci na -stens a -st § 20 Zvratná, slovesa v nemcine a v ceštine .v.,.y ,’v. ¦:. ;,.?-’.:? -’’,7;’126?>’.. // • bunt abwechslungsreich, Wörter - Worte . , ,C. ;. . v: . . . 129 // Jídla, nápoje, stolování . . .. . . . . i ... . . / ’. . .. . . . 130 // Cvicení...’...‘...130 // Immer mehr Deutsche essen sich krank . . . ... . . . . . . . . . 135 // ’ Speisekarte . . . ’. .. ... . ... . ¦. . . ’. ’. . . ¦. . . . ... ,136 ¦. // Slovnícek . . . . C:.,-’. /. v:;.: . f ¦.’ C .’*.77; v.ViV;’.-;. :. 71. : IS?*’; // .."Íl. .7- // Lebenslauf Unterkunft im Autocamp // §21 Casové vcty s wenn a als - § 22 Casové" vcty
s wenn a bis // § 23 Další spojky a vi ... // Fahrt - Reise - Weg’. v. • ¦¦. ¦ ? .”7 // Rodinný život, príbuženské vztahy // . 140 . 141 // • 142 l. 145 . 145 // •TW- // 77:; // ’.Cvicení-, v.V Suchen Sie den idealen Lebenspartner? Testen Sie ihn! . . ; Slovnícek... ’ // // 12. (opakovací) // Fünfmal über die BRD , .. . ’. . . ’ . . . . ’. . // Urlaub in der BRD... .V.. // Stelle - Ort- Platz, als - wie, anders - sonst, Meer - See . // Míry. váhy, mena ... // Cvicení . . -, .Vy // Gedichte von Erich Kästner . . . V • . . • • • • • • // Slovnícek . ...-7. // // . 146 7 150 .151 // . 15.4 . 154 , : 156 . . 157 .7 15T 7’. 162 . 162 // ’ . . v ¦. // . 165 . 165 i66\\ // Im Schuhgeschäft . . . , . ; . . . . // Eine Frage nach dem Weg . ... . 7 7 // ’7’’:.Bnrto ; > ¦. .7/7,7;.. •¦’..’Vr’ •’•¦’i-’..’..7.7’. v // §24 Würde + infinitiv - § 25 Konjunktiv préterita sloves sein a haben § 2? Konjunktiv préterita zpusobových sloves a; slovesa wissen . . . 7 .167 ’ zwischen - unter, wohletwa, schicken - senden . . • ¦ , . . . . . 170 Mesto • Casté nákupy 77..7.Y-.-.7 7?.7.- . /7;’. 7. ý .. 171 ‘7 // Cvicení ;..y. 77-7;.Y:. ’77 v v-Y;/;.’:. ;;7,./Y“ ¦.’7;:,.,-. ?;’.-’ .7, - -.Y .7.. . 172 Y // Das Wichtigste in unserer Stadt . . .. . . . ... . . . . 176 // ¦’ ’Y/ Slovnícek . ?7?. YC-."’-’...7’7’:7 :-Y’-: •- 7-7. ;;.-7- ’.-’‘7:. Y- 7. ’ 176’ // Im Neubauviertel...•..;-.7.Y77.’-.7.;-’-7 . ..7 Y- . . . . 178
Angst vor dem Umzug ... . . . ... . . . . 179 // § 27 Konjunktiv préterita silných a slabých sloves - § 28 Konjunktiv plus- 7 // qUamperfekta - § 29 Podmínkové vety . 7 . . , • . ¦ . . . 7 . . 7 . 180 // seit - ab, der andere - der zweite-. . 7. 7. .77: .. . . ¦. . . . . 183 // Byt . ./:y7 :V:7- : Y ¦ ..¦"•-’.•Ý: - V’:7 • 7 7 .;- 183 // Cvicení . ;’:7-;7.,Y7-7’Y!í,7..7. ?.’::.; .7v.’:V -Y’7,7’7’ ’. 7-7 184: // Leserlrage 77.Y-7-7Y. ž’. .-7’-7--.7’Y- Y-; 7:.7 . ; .’.,7 7 ¦; 189 // ; Slovnícek...-7 v-.-.. -,7-7:j-’-;.’.:.,:.7-’7.7 -’.77- .’.:--’.Y77- :--7 7 ’ 189- : // YYYl5.r :;y’;;’’.7.yYYY-.y7’77,7 Y;YyY; Y:7>.-"’v77-Yyy’ ’7. 7 77Y’ ??;;";- .7 Y;: ; // .:"Täter-;unbekamitY7. ,.Y’:. ,Y. 7-. :-77 77. 7.77’. . 7.. 7’ v-,. . . 191 // § 30 Budoucí cas - § 31 Konjunktiv trpného rodu - §32 Predložky // Y;S 2. a 3. pádem . .• 7-.7 7-7Y-.;7.;. .7..’. ;7.-. r-\\-’. 77, 7.7 77 193 // begegnen treffen... : -77 .- 7: . : . . 197 // ’7 Kriminalita . . . . 7,- .,:-;.-7..-7 "-7;.;..,.Y7 7":..-,7 7-..-’’:7, ..7.-7 ; ;7;:197 // •- 4. ’.7 -V" . ’ .7 . 7 •,7- 7 1 ’’.’7 ¦ ’• ’ - 7. . ’ .7 - • - 7 7 // 87 // // Cvicení . . . ... . • // Der Boss war zu schnell Raffinierte Taschendiebe Slovnícek .. . . p . . . // Was ziehe ich an? Modenschau im Urlaub // § 33 Vazba infinitivu s zu ; místo vet ; s daß P § 34 Prídavná jména po // zájmenech a císlovkách - § 35 Einer,-meiner, keiner ein paar - ein Paar, machen - tun . , . 4. /. . Módni doplnky,
predmety osobní potreby . . : . .Cvicení .C.;’.:...,:. , ’. .p..: Kinderwünsche Slovnícek . . . // 207 ; ;. :"210 ’ // . 210 : 210 -. 215 216 // Die Umgebung - unsere Visitenkarte P . ;. . . j; . v . ; ; 4’P ? , . P 218 Es geht um unsere Gesundheit . . ;. . ; . p ... PP; . . . ./ . .. . . 219 § 36 Sein a haben a infmitiv s zu - § 37 Vazba infinitivu š nm + zu misto // vet s damit ; kennen- wissen Životní prostredí Cvicení . . .; // Im Grünen P Slovnícek . . // 18. (opakovací) // Wien ... . . _ // Österreich - das Land des Fremdenverkehrs berühmt ruhmreich Zemepisné údaje . . // .. Cvicení :.Pp:,P: P ,;??.?; , // Es zogen auf sonnigen Wegen . // Slovnícek . // Warum ein Wochenendhaus ? . // Kleiner Garten - große Freude . // § 38 Vazba infinitivu s ohne + zu a statt 4- zu- § 39 Postavení prišlo-vecného urcení místa a casu - §40 Sklonování zájmen jeder, mancher, solcher ... ... .’ P v? P’., P ..P. .. P.’. .;].?. 4 ..pP-pp.Ppp 242’: // bestellen - erledigen . P. . . ... . . . .. . P ... ¦ • . . -. 244 // Kvetiny a zvírata . . . . . .t . v. // Der Tierpark in Friedrichsfelde . Slovnícek .. . . .. •. . // // . 244 ; , 245Í . • 249;. // . 249 // ’Beim Überholen passierte es; :v". ?-/.. . 252 // : Häufige’Unfallursachen  >¦; ’ • ’ • ¦¦¦’: ¦. 252 // § 41 Porušování vetného rámce- § 42 Vyjadrování možnosti a hutnosti - // § 43 Prívlastek s predložkou von . . ; . .. . . . . . . , . . . < 253 // : denken meinen :.:l .i.
257 // Automobilová doprava . . . ... . : . 257 // •:’€yicéní;’5,:i;.:,:;.’:.’..v:;.;A [ß:. 258 // Schlaf vor der Verkehrsampel .’ . . . ... V . . . . . 261 ¦¦ // Slovnícek . ... ¦. .r .’. 261 // 21. ’ ’ß’"’f’1 v ? y’.ßl. / ßß ß’c:’ - ’’:ß ?:’--- ¦ // Guter Rat ist teuer ... : . ... . ... ... ... 263 // § 44 Prícestí minulé - § 45 Prícestí prítomné - § 46 Zájmenp einander . : 265’. // : linde - Schluß ?. ¦?’.?-??: ¦:.í . . Vi;, ? . ¦ .-?.. 261 // Starosti a problémy -- . . V ... ?. . . .. . . ? .: ? ; . . . . . . . .. 268 : // . y.Cviceníi..yy\\’t;.y’.-V;y:’.V;-..’;y’.i’’y..’... ?-,..- ?-? V;.,’’,/;;yV’Vy ’V’. ? . 268 // Viér Anekdoten . ; .?:. ¦. .’.??? -.? .?? ? 7 ? . ? - .? ?7 ;; 77 ; . 272 // ?’Šlovnícék-;y.7yy.yllV7y7’".y:V’:’;Vi,7V’’’:yyJ’V’’;;.. ? ?’?? ß’.-.ßC’: .V.y. .:’!’’:V.V7.273 ; // 22. • // Ideale Arbeit . . . . ... ... ... . . 274 // Kine gute Arbeitsatmosphäre...,. . 7 ¦?-.-.? 7,7-, .. ."275 // §47 Prirovnávací vcty s als ob § 48 Další druhý císlovek 7- § 49 Vlastní 7 // ? jména oznacující obyvatele - . . . -. , . . . . . :... . . .. . . . . .. 275 // Lieblings- beliebt . . . . ßßßßß’h .y: ß.ßß:ß~ßyiß-mß’. // Prŕce...•’...278 // ¦7 Cvicení . . 77 iiyyVý iy, -i 7,. ; 7.?-, ??? ."-.??;.;.:.-.-. .?, ??.;.’ ¦ .7 279 ?". // Beim Chef .???.- y.;7.V. ?.-?.-’./??:;.;? ?7’yi.yi.y ý-Vyyýi-y -? ?’’,.7?. 282 . // Slovnícek...yWv’V7y;:.7y7-;’7.y;V:.v:.’7.y7y’yVyy7;:.y7;283’:7:’ // 23.
Wie finden Sie die Deutschen?...7 7 ,,???.;?7’? ? 7.?7284??...’ // § 50 Perfektum zpusobových sloves ve spojení s významovým slovesem -§ 51 Vazba dvou infinitivu ve vete vedlejší . . , 7. ... . , v ... . 286 // 7 grüßen begrüßen...? ? ? ’7. V ,. ... 288 // Povahové vlastnosti 7 ? ??? ?.;’’??)}.’- ; 7. ’¦.:.}1.:}.? ?}-} .???-? ,7 . . 288 // Cvicení ; // Lamento . // Slovnícek v // 24. (opakovací) // Die Schweiz - eine Sprachmňsaik Zurich - Basel - Genf ¦ i . . . // genug r- ziemlich Lidské telo Cvicení . . // Anekdote . ... // Wenn alle Brünnlein fließen Slovnícek . // Mluvnický prehled // Nemecko-ceský slovnícek // Cesko-ncmecký slovnícek :

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC