Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, c2003
431 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-229-2 (brož.)
Zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu platných od 1. srpna 1998
Obsahuje německo-český a česko-německý slovníček
Dotisk 2006
000068049
Obsah // Úvod 3 // Struktura lekcí 8 // Přehled německé fonetiky 1 o // LEKCE 1 - Sie sind aber neugierig! 13 // Wie geht’s? 13 // Noch ein Freund 13 // § 1 Osobní zájmena v 1. pádě - § 2 Časování pravidelných sloves v přítomném čase - § 3 Časování slovesa „sein" (být) - § 4 Člen a podstatné jméno // v 1. pádě - § 5 Pořádek slov ve větě - § б Přídavné jméno v přísudku 15 // Cvičení 18 // LEKCE 2 - Unsere Familie 25 // § 7 Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla -§ 8 Osobní zájmena // ve 4. pádě - § 9 Časování slovesa „haben" (mít) - § 10 Přivlastňovací zájmena // -§11 Zápor-§ 12 Číslovky základní-13 Přítomný čas místo budoucího- // § 14 Bezespojkové věty 28 // Cvičení 31 // LEKCE 3 - Zu Besuch 41 // Wir fragen nach dem Weg 41 // § 15 Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - § 1 б Skloňování tázacích zájmen „wer" (kdo) a „was" (co) - § 17 Skloňování osobních zájmen -§ 18 Předložky s 3. pádem - § 19 Rozkazovací způsob - § 20 Způsobová slovesa „müssen, können, dürfen" 43 // Cvičení 48 // LEKCE 4 - Unsere Deutschstunde 57 // § 21 Skloňování podstatných jmen v množném čísle - § 22 Předložky se 4. pádem // - § 23 Náhrada českého zvratného zájmena „svůj" - § 24 Způsobová slovesa // „sollen" a „wollen" - § 25 Neurčitý podmět „man" a „es" - § 26 Časové údaje 60 // Cvičení 66 // LEKCE 5 - Guten Appetit! 75
// § 27 Silná (nepravidelná) slovesa v přítomnosti - § 28 Skloňování přídavných // jmen v přívlastku (1. část) - § 29 Způsobové sloveso „mögen" - // § 30 Vedlejší věty se spojkou „dass" (že) - § 31 Základní početní úkony - // § 32 Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách 79 // Cvičení 82 // LEKCE 6 - Karin und Horst ziehen um 93 // Im Studentenwohnheim 94 // § 33 Skloňování přídavných jmen v přívlastku (2. část) - § 34 Radové číslovky - § 35 Předložky s 3. a 4. pádem - § 36 Neodlučitelné a odlučitelné předpony - § 37 Časování slovesa „wissen" - § 38 Vazba „es gibt" 97 // Cvičení 101 // LEKCE 7 - Beim Arzt 113 // Keine Angst vor Zahnschmerzen! 113 // Ein Brief aus Karlovy Vary 114 // § 39 Zvratná slovesa - § 40 Časování slovesa „werden" (stát se) - § 41 Budoucí // čas - § 42 Tázací zájmena „welcher" (který) a „was für ein" (jaký) - § 43 Nepřímé // otázky - § 44 Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší - § 45 Přísudkové // sloveso po číslovkách 117 // Cvičení 121 // LEKCE 8 - Sport treiben oder einkaufen? 131 // Im Kaufhaus 131 // In einer Boutique 132 // § 46 Stupňování přídavných jmen - § 47 Stupňování příslovcí - § 48 Ukazovací zájmena (shrnutí) — § 49,Zájmena neurčitá a záporná v zastoupení podstatného jména - § 50 Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách 134 // Cvičení 138 // LEKCE
9 - Ein Telefongespräch 149 // Auf der Post 150 // Eine S M S-Mach rieht 150 // § 51 Skloňování vlastních osobních a místních jmen - § 52 Zeměpisná přídavná // jména na -er a jména obyvatel - § 53 Vazby sloves - § 54 Zájmenná příslovce 155 // Cvičení 160 // LEKCE IO - Eine Auslandsreise 171 // Ein kleines Quiz über Berlin 172 // § 55 Préteritum (souminulý čas) - § 56 Zpodstatnělá přídavná jména)- // § 57 Věty vztažné’- § 58 Souřadící spojky (1. část) 175 // Cvičení 179 // LEKCE 11 - Ernste Musik oder Rock? 187 // An der Kasse 188 // Ein Kinobesuch 188 // § 59 Perfektum (minulý čas) - § 60 Příčestí minulé v přívlastku - § 61 Závislý // infinitiv (na podstatném a přídavném jménu) - § 62 Tvoření slov 190 // Cvičení 194 // LEKCE 12 - Am Morgen 203 // Mein Arbeitstag 204 // § 63 Minulý čas silných (nepravidelných) sloves - § 64 Skupiny silných sloves - § 65 Infinitiv závislý na slovesu - § 66 Některé věty časové 206 // Cvičení 211 // LEKCE 13 - Wie war es im Gebirge? 221 // Urlaub mit Sport 222 // § 67 Minulý čas silných sloves (pokr.) - § 68 Souřadící spojky (2. část) -§ 69 Směrová příslovce „her" a „hin" a jejich složeniny 225 // Cvičení 228 // LEKCE 14 - Unterwegs in Deutschland 237 // § 70 Minulý čas silných sloves (dokonč.) - § 71 Minulý čas tzv. smíšených sloves - § 72 Příčestí minulé silných sloves - § 73 Vynechávání členu u podstatných jmen
(shrnutí) 241 // Cvičení 245 // LEKCE 15 - Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 255 // § 74 Vedlejší věty se spojkou „aby" - § 75 Krácení vedlejších vět se spojkou // „dass" - § 76 Krácení vedlejších vět se spojkou „damit" - § 77 Použití členu // určitého a neurčitého (shrnutí) 258 // Cvičení 261 // LEKCE 16 - Eine Stadtrundfahrt durch Prag 271 // Wissen Sie über Prag Bescheid? 273 // § 78 Trpný rod - § 79 Další číslovky 276 // Cvičení 279 // LEKCE 17 - Auslandspraktikum 289 // Ein Interview 290 // § 80 Infinitiv trpného rodu - § 81 Příčestí přítomné - § 82 Dvojicové spojky // souřadící - § 83 Stupňované tvary příslovcí bez srovnání 294 // Cvičení 296 // LEKCE 18 - Eine Rundreise durch Tschechien und die Slowakei 305 // Mit dem Reisebüro unterwegs 306 // § 84 Konjunktiv préterita - § 85 Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného // tvaru s „würde" - § 86 Rozvitý přívlastek - § 87 Určování rodu podstatných // jmen rodu ženského podle přípon 309 // Cvičení 313 // LEKCE 19 - Auf einer Dienstreise 323 // Im Hotel 324 // Auf der Rückreise 324 // § 88 Věty časové (shrnutí) - § 89 Plusquamperfektum (předminulý čas) -§ 90 Infinitivní vazby se „statt zu" - § 91 Předpony někdy odlučitelné 327 // Cvičení 330 // LEKCE 20 - Ein Brief aus dem Urlaub 339 // Erlebnis Deutschland 340 // § 92 Konjunktiv plusquamperfekta - § 93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových
souvětích - § 94 Souvětí účinkové - § 95 Souvětí srovnávací 345 // Cvičení 348 // LEKCE 21 - Ökologie - ein Problem der Fachleute? 357 // Auf dem Lande oder in der Stadt? 358 // § 96 Minulý infinitiv - § 97 Osobní vazba slovesa „scheinen" - § 98 Způsobové // věty s „ohne zu" („ohne dass") - § 99 Předložky se 2. pádem (shrnutí) 361 // Cvičení 364 // LEKCE 22 - Der Terrorismus 373 // § 100 Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času - § 101 Nepřímá řeč 376 // Cvičení 378 // Abecední česko-německý slovník 385 // Abecední německo-český slovník 409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC