Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1992
242 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 80-85048-30-2 (vázáno)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; svazek 1
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 227-233
Německé resumé
000068372
PŘEDMLUVA... 9 // 1 ZEMĚPISNÁ POLOHA MORAVY...11 // 2 HOROPIS...15 // 2.1 Česká vysočina...15 // 2.1.1 Česko-moravská soustava...15 // 2.1.1.1 Českomoravská vrchovina ...15 // 2.1.1.2 Brněnská vrchovina...21 // 2.1.2 Krkonošsko-jesenická soustava...24 // 2.1.2.1 Orlická podsoustava...24 // 2.1.2.2 Jesenická podsoustava...24 // 2.1.3 Česká tabule ...29 // 2.2 Karpaty ...29 // 2.2.1 Vnější Západní Karpaty ...30 // 2.2.1.1 Jihomoravské Karpaty...30 // 2.2.1.2 Středomoravské Karpaty...30 // 2.2.1.3 Moravsko-slovenské Karpaty...31 // 2.2.1.4 Západní Beskydy...35 // 2.2.1.5 Západobeskydské podhůří...36 // 2.2.2 Vněkarpatské sníženiny ...37 // 2.2.2.1 Západní Vněkarpatské sníženiny ...37 // 2.2.2.2 Severní Vněkarpatské sníženiny...38 // 2.3 Panonská pánev...38 // 3 GEOLOGICKÉ POMĚRY...39 // 31 Český masív ...40 // 3.11 Brněnská jednotka...40 // 3.1.2 Moldanubikum...44 // 31.3 Svratecké krystalinikum...47 // 3.1.4 Poličské krystalinikum...48 // 31.5 Lugikum...48 // 3.1.6 Moravikum...49 // 31.7 Menší výskyty krystalinika...50 // 3.1.8 Silezikum...51 // 31.9 Paleozoikum ...53 // 3.1.9.1 Devon... 55 // 3.1.9.2 Spodní karbon...56 // 3.1.9 3 Svrchní karbon ...58 // 31.10 Platformní pokryv Českého masívu ...59 // 3.1.10.1 Limnický permokarbon...59 // 3.1.10.2 Jura...59 // 3.1.10.3 Svrchní křída...60 // 3.1.10.4 Neogén...6l // 3.1.10.5 Neovulkanity...6l // 3.2 Západní Karpaty ...62 // 3.2.1 Magurská skupina...63
3.2.2 Vněmagurská skupina...64 // 3.2.2.1 Ždánická jednotka...’...65 // 3.2.2.2 Slezská jednotka...67 // 3.2.2.3 Podslezská jednotka...69 // 3.2.2.4 Postorogenní pánve...69 // 3.3 Kvartér...71 // ? ?-1 Kvartér oblasti pleistocenního pevninského zalednění...71 // 3.3- 2 Kvartér nezaledněného území... 72 // 3.3- 2.1 Kvartér moravských úvalů ...72 // 3.3- 2.2 Kvartér moravských vysočin ...72 // 4 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY...73 // 4.1 Morfostrukturní rysy...73 // 4.1.1 Epiplatformní morfostruktura České vysočiny...73 // 4.1.1.1 Aktivní morfostruktury...73 // 4.1.1.2 Pasivní morfostruktury...75 // 4.1.2 Vněkarpatské sníženiny... 76 // 4.1.2.1 Aktivní morfostruktury...76 // 4.1.2.2 Pasivní morfostruktury...77 // 4.1.3 Vnější Západní Karpaty ...77 // 4.1.31 Aktivní morfostruktury...77 // 4.1.3.2 Pasivní morfostruktury...77 // 4.1.4 Dolnomoravský úval...78 // 4.1.4.1 Aktivní morfostruktury...78 // 4.1.4.2 Pasivní morfostruktury...78 // 4.2 Morfoskulpturní rysy... 78 // 4.2.1 Zarovnané povrchy...78 // 4.2.1.1 Zarovnané povrchy České vysočiny...78 // 4.2.1.2 Zarovnané povrchy ve Vněkarpatských sníženinách...79 // 4.2.1.3 Zarovnané povrchy Vnějších Západních Karpat...79 // 4.2.1.4 Zarovnané povrchy Dolnomoravského úvalu... 80 // 4.2.2 Tvary zvětrávání a odnosu...80 // 4.2.2.1 Teplé vlhké podnebí...81 // 4.2.2.2 Mírné humidní podnebí... 81 // 4.2.2.3 Chladné podnebí ... 81 // 4.2.3 Svahové tvary...82 // 4.2.4 Fluviální
tvary...83 // 4.2.5 Kryogenní morfoskulptura...85 // 4.2.5.1 Glaciální morfoskulptura...85 // 4.2.5.2 Periglaciální morfoskulptura...85 // 4.2.6 Holická morfoskulptura ... 88 // 4.2.7 Marinní morfoskulptura...88 // 4.2.8 Biogenní morfoskulptura...89 // 4.3 Antropogenní pochody a tvary...89 // 4.4 Vývoj georeliéfu Moravy...90 // 5 VÝVOJ ŽIVOTA V GEOLOGICKÉ MINULOSTI ...95 // 5.1 Silur...95 // 5.2 Devon...95 // 5.3 Karbon...96 // 5.4 Perm...98 // 5.5 Jura...98 // 5.6 Křída...99 // 5.7 Paleogén... 101 // 5.8 Neogén... . 101 // 5.9 Pleistocén... 102 // 6 MINERALOGIE A LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN ... 104 // 6.1 Minerály hlubinných magmatitú... 104 // 6.2 Minerály vulkanických hornin... 105 // 6.3 Minerály pegmatitů... 106 // 6.31 Pegmatity Československé vrchoviny... 106 // 6.3 2 Pegmatity Hanušovické vrchoviny a Hrubého Jeseníku... 111 // 6.3.3 Pegmatity brněnského masívu a okolí Olomouce... 112 // 6.4 Minerály sedimentů... 113 // 6.5 Minerály metamorfitů... 115 // 6.6 Minerály alpských žil... 117 // 6.7 Minerály bezrudních křemenných žil... 118 // 6.8 Rudní ložiska a výskyty... 118 // 6.8.1 Uranové rudy... 118 // 6.8.2 Železné rudy... 118 // 6.8.2.1 Páskové železné rudy desenské klenby... 118 // 6.8.2.2 Skarnové rudy... 119 // 6.8.2.3 Železnorudná ložiska typu Lahn-Dill moravského devonu... 120 // 6.5.2.4 Pelosiderity Moravskoslezských Beskyd... 120 // 6.8.3 Olovnato-zinkové a stříbrné rudy... 120 // 6.8.4 Měděné
rudy... 123 // 6.8.5 Zlaté rudy... 124 // 6.8.6 Molybdenové rudy... 124 // 6.8.7 Ostatní rudy ... 124 // 6.9 Ložiska nerudních surovin... 125 // 6.10 Ložiska fosilních paliv... 126 // 6.11 Meteority a tektity ... 127 7 // 7 KLIMATICKÉ POMĚRY... 128 // 7.1 Meteorologická staniční síť a její historický vývoj... 128 // 7.2 Sluneční záření a oblačnost... 128 // 7.2.1 Globální záření... 128 // 7.2.2 Sluneční svit a oblačnost... 130 // 7.3 Teplota vzduchu... 131 // 7.3 1 Roční chod teploty vzduchu... 131 // 7.3.2 Nejvyšší a nejnižší teploty... 133 // 7.3.3 Charakteristické průměrné denní teploty... 135 // 7.3.4 Charakteristiky podle maximálních a minimálních teplot... 136 // 7.4 Vlhkost vzduchu... 136 // 7.5 Atmosférické srážky... 138 // 7.5.1 Rozložení srážkových úhrnů... 138 // 7.5.2 Roční chod srážek... 140 // 7.5.3 Nejvyšší a nejnižší úhrny srážek... 140 // 7.5.4 Klimatické zajištění srážkových úhrnů... 141 // 7.5 5 Kolísání srážkových úhrnů... 141 // 7.5.6 Počet dnů se srážkami... 143 // 7.5.7 Bouřky... 144 // 7.5 8 Sníh a sněhová pokrývka... 144 // 7.6 Vítr... 145 // 7.6.1 Převládající směry větru... 145 // 7.6.2 Rychlost větru... 146 // 7.7 Klimatické oblasti... 147 // 7.8 Mezoklimatické poměry... 149 // 7.9 Znečištění ovzduší... 152 // 8 HYDROLOGICKÉ POMĚRY... 155 // 8.1 Pozice Moravy v říčním systému Evropy ... 155 // 8.2 Hydrografie Moravy... 156 // 8.2.1 Tvar
a hustota vodní sítě... 156 // 8.2.2 Přehled vodních toků... 157 // 8.2.2.1 Povodí Dunaje . . . ... 158 // 8.2.2.2 Povodí Odry... 167 // 8.2.2.3 Povodí Labe... 169 // 8.3 Hydrologická bilance a vodní režim ... 169 // 8.4 Vodní nádrže... 172 // 8.5 Podzemní vody... 174 // 8.5.1 Prosté podzemní vody... 174 // 8.5.2 Minerální vody... 175 // 8.6 Vodohospodářský potenciál ve vybraných povodích, jeho ohrožení a ochrana ... 177 // 9 CHRÁNĚNÉ OBJEKTY NEŽIVÉ PŘÍRODY... 180 // 9.1 Národní park Podyjí... 180 // 9.2 Chráněné krajinné oblasti... 180 // 9.3 Další chráněné objekty neživé přírody mimo území CHKO... 184 // 10 MAPY MORAVY... 190 // 10.1 Nejstarší období ... 190 // 10.2 První samostatné mapy Moravy... 191 // 10.2.1 Fabriciova mapa... 191 // 10.2.2 Komenského mapa... 193 // 10.2.3 Vischerova mapa... 194 // 10.2.4 Můllerova mapa... 196 // 10.2.5 Deriváty Müllerovy mapy... 198 // 10.3 Mapy a mapování do poloviny 19- století... 201 // 10.31 První vojenské mapování a josefský katastr... 201 // 10.3 2 Mapy jednotlivých autorů a firem na přelomu 18. a 19. století  ... 202 // 10.3.3 Stabilní katastr a 2. vojenské mapování... 209 // 10.3-4 Mapová díla odvozená z úředních map prvé poloviny 19. století... 211 // 10.4 Mapy Moravy a Slezska na podkladě přesného vyměřování... 215 // 10.4.1 Třetí vojenské mapování... 216 // 10.4.2 Odvozená mapová díla na přelomu 19. a 20. století... 217 // 10.4.3 Mapy
Moravy7 a Slezska po roce 1918 ... 218 // SEZNAM CELKOVÝCH MAP MORAVY... 221 // LITERATURA... 227 // ZUSAMMENFASSUNG // 233
(OCoLC)39597812
cnb000070043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC