Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 5., přepracované (dotisk 1998)
Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1998
146 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-289-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Chemie fyzikální - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000069603
Obsah // Úvod 5 // Bezpečnostní předpisy pro práci v laboratořích z fyzikální chemie 6 // 1 Příprava na laboratorní práci, laboratorní záznam a protokol 8 // 1.1 Domácí příprava na laboratorní práci... 8 // 1.2 Laboratorní záznam... 8 // 1.3 Provedení práce... 9 // 1.4 Laboratorní protokol... 9 // 2 Zpracování naměřených dat 11 // 2.1 Gaussův zákon chyb... 11 // 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení... 11 // 2.3 Odhad hodnot parametrů /i a <7 13 // 2.4 Metoda nejmenších čtverců... 14 // 3 Kalorimetrie 16 // 3.1 Tepelný chod kalorimetru a stanovení At... 17 // 3.2 Rozpouštěcí kalorimetrie ... 18 // 3.3 Směšovací kalorimetrie... 21 // 3.4 Spalovací kalorimetrie... 25 // 4 Stanovení molární hmotnosti snadno těkavé látky metodou Viktora // Meyera 34 // 5 Stanovení Jouleova - Thomsonova koeficientu // 39 // 6 Povrchové napětí 42 // 6.1 Metoda kapilární elevace... 42 // 6.2 Metoda odtrhávací... 43 // 6.3 Metoda maximálního přetlaku bublin... 44 // 6.4 Metoda stalagmometrická... 45 // 7 Viskozita kapalin 48 // 7.1 Závislost viskozity na teplotě... 49 // 7.2 Stanovení molární hmotnosti polymerů viskozimetricky... 51 // 8 Tenze par kapalin 55 // 9 Rovnováha mezi kapalnou a parní fází v binárních systémech 59 // 10 Parciální molární veličiny 64 // 11 Rozpustnost solí // 69 // 12 Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů // 71 // 13 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi
kapalnými složkami // Kryoskopie Ebulioskopie Převodová čísla // Vodivost elektrolytů // 18 Měření elektromotorických napětí // 18.1 Stanovení aktivity vodíkových iontů ve vodných roztocích pomocí chin- // hydronové elektrody... // 18.2 Disociační konstanty slabých kyselin... // 18.3-, Stanovení aktivitního koeficientu uni-univalentního elektrolytu . . . 18.4  ’Teplotní závislost elektromotorického napětí článku ... // 19 Kinetika chemických reakcí 19.?,. Reakce prvého řádu . . . // 19.2 Reakce druhého řádu // Dodatky // D.l Váhy a vážení // D.2 Termostat // D.2.1 Ultra-Thermostat Typ U 10... // D.2.2 Kapalinové termostaty s elektronickým regulátorem teploty // D.3 Refraktometr // D.3.1 Abbého refraktometr ... // D.4 Beckmannův teploměr D.5 Polarimetr // D.6 Kompenzátor L 120 D.7 Číslicový voltmetr MT 100 D.8 Galvanoměr DG 20 // D.9 Laboratorní ionometr MS 20 D.10 Digitální byreta // 75 // 80 // 86 // 92 // 98 // 104 // 105 108 110 113 // 116 // 117 // 120 // 125 // 125 // 126 // 126 // 129 // 132 // 132 // 135 // 137 // 139 // 140 // 143 // 144 146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC