Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
365 s.

objednat
ISBN 80-86473-30-9 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Reprint: Praha : Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1947
Zákony - národy - rozbory - stol. 18. - pojednání
000069751
Úvodní slovo překladatelovo ...13 // Obsah ...14 // Předmluva ...27 // Upozornění ...31 // První kniha: O zákonech vůbec // Kapitola I. O zákonech a jejich vztazích knižným tvorům. 33 // Kapitola II. O zákonech přirozených ...35 // Kapitola III. O zákonech positivních ...37 // Druhá kniha. O zákonech, které vyplývají přímo z povahy vlády // Kapitola I. O povaze tří různých vlád ...40 // Kapitola II. O vládě republikánské a o zákonech // řídících demokracii ...40 // Kapitola III. Zákony týkající se podstaty státu aristokratického ...45 // Kapitola IV. Zákony týkající se podstaty vlády monarchické ...48 // Kapitola V. O zákonech týkajících se podstaty státu despotického ...51 // Třetí kniha. O zásadách tří druhů vlád // Kapitola I. Rozdíl v povaze a zásadách vlády ...52 // Kapitola II. O zásadách různých vlád ...52 // Kapitola III. O zásadách demokracie ...52 // Kapitola IV. O zásadách aristokratické vlády ...55 // Kapitola V. Občanská ctnost není zásadou vlády // monarchické ...56 // Kapitola VI. Jak se nahrazuje občanská ctnost v monarchické vládě ...57 // Kapitola VII. O zásadách monarchie ...58 // Kapitola VIII. Čest není zásadou despotických států ...59 // Kapitola IX. O zásadách vlády despotické ...59 // Kapitola X. Rozdíl mezi poslušností k vládě umírněné a poslušnosti k vládě despotické ...60 // Kapitola XI. Celková úvaha ...62 // Čtvrtá kniha. Zákony o výchově se musí riditi zásadami vlády // Kapitola I. Zákony o výchově ...62 // Kapitola II. O výchově v monarchiích ...62 // Kapitola III. O výchově ve státě despotickém ...66 // Kapitola IV. Rozdíl mezi výsledky výchovy u starých Řeků // a Římanů a výsledky výchovy naší ...67 // Kapitola V. O výchově v republice ...67 // Kapitola VI. O některých státních zřízeních u Řeků ...68 //
Kapitola VII. Vjakém případě může býti takovéto zřízení dobré ...71 // Kapitola VIII. Výklad jednoho paradoxu týkajícího se výchovy a známého starým Řekům ...71 // Pátá kniha. Zákony, které dává zákonodárce, musí vyplývat ze zásady vlády // Kapitola I Idea této knihy ...74 // Kapitola II. Co je to občanská ctnost ve státě ...74 // ý Kapitola III. Co je v demokracii láska k republice ...75 // Kapitola IV. Jak se probouzí láska k rovnosti a zdrženlivosti 76 // Kapitola V. Jak zákony zavádějí v demokracii rovnost ...77 // Kapitola VI. Jak mají zákony udržovat v demokracii // zdrženlivost ...80 // Kapitola VII. Jiné prostředky, jak zdůrazňovat zásady demokracie ...81 // Kapitola VIII. Jak mají zákony vyplýva ti ze zásady aristokratické vlády ...84 // Kapitola IX. Jak vyplývají zákony ze zásad monarchického státu ...88 // Kapitola X. O rychlosti při vyřizování státních záležitostí v monarchii ...89 // Kapitola XI. O výbornosti monarchické vlády ...90 // Kapitola XII. Pokračovaní předešlé kapitoly ...91 // Kapitola XIII. Idea despotismu ...92 // Kapitola XIV. Jaké zákony vyplývají ze zásady despotické vlády ...92 // Kapitola XV. Pokračování předešlé kapitoly ...97 // Kapitola XVI. O rozdělení moci ...99 // Kapitola XVII. O darech ...100 // Kapitola XVIII. O odměnách, které dává panovník. ...101 Kapitola XIX. Nové důsledky základních principů tří druhů vlád ...102 // Šestá kniha. Důsledky, které vyplývají z hlavních zásad jednotlivých druhů vlád vzhledem k jednoduchosti civilních a trestních zákonů, k reformě soudů a k systému trestů // Kapitola I. O jednoduchosti civilních zákonů v různých státech ...106 // Kapitola II. O jednoduchosti trestních zákonů v různých druzích vlád ...108 //
Kapitola III. Ve kterém státě a za jakých okolností nutno soudit podle přesného znění zákona ...109 // Kapitola IV. O tom, jak projednávat při ...110 // Kapitola V. Ve kterých státech může být panovník soudcem ...111 // Kapitola VI. V monarchii ministři nemají být soudci ...114 // Kapitola VII. O jediném nejvyšším úředníku ...115 // Kapitola VIII. O žalobách ve státech různých systémů ...115 // Kapitola IX. O přísnosti trestů ve státech různých systémů ...116 // Kapitola X. O starých zákonech francouzských ...117 // Kapitola XI. Je-li národ ctnostný, není téměř potřeba trestů ...117 // Kapitola XII. O moci trestu ...118 // Kapitola XIII. Neúčinnost japonských zákonů ...120 // Kapitola XIV. O duchu, který vládl v římském senátě ...122 // Kapitola XV. O římských zákonech týkajících se trestů ...123 // Kapitola XVI. O správném poměru trestu a zločinu ...125 // Kapitola XVII. O mučení zločinců neboli útrpném právu ...126 // Kapitola XVIII. O trestech peněžitých a telesných ...127 // Kapitola XIX. O zákone odvety ...127 // Kapitola XX. O trestání otců místo dětí ...128 // Kapitola XXI. O milostivosti vladařově ...128 // Sedmá kniha. Důsledky plynoucí ze zásad tří druhů vlád, týkající se nádhery, přepychu a postavení žen // Kapitola I. O přepychu ...129 // Kapitola II. O zákonech o přepychu v demokracii ...131 // Kapitola III. O zákonech o přepychu ve státě // aristokratickém ...132 // Kapitola IV. O zákonech o přepychu v monarchiích ...133 // Kapitola V. Kdy zákony o přepychu prospívají monarchii 134 // Kapitola VI. O přepychu v Číně ...135 // Kapitola VII. Osudné následky přepychu v Číně ...136 // Kapitola VIII. O zdrženlivosti na veřejnosti ...137 // Kapitola IX. O postavení žen ve státech různých systémů 138 // Kapitola X. O domácím soudu u Římanů ...139 //
Kapitola XI. Jak se změnily římské instituce zároveň s vládou ...139 // Kapitola XII. O poručnictví žen u Římanů ...140 // Kapitola XIII. O trestech, které stanovili římští císařové na ženskou prostopášnost ...141 // Kapitola XIV. O římských zákonech o přepychu ...142 // Kapitola XV. O věnech a svatebních darech ve státech různého režimu ...143 // Kapitola XVI. Krásný zvyk u Samnitů ...143 // Kapitola XVII. O vládě žen ...144 // Osmá kniha. O porušení zásad tří druhů vlád // Kapitola I. Hlavní myšlenka této knihy ...145 // Kapitola II. O porušení zásad demokracie ...145 // Kapitola III. O přehnané rovnosti ...147 // Kapitola IV Zvláštní příčina zkaženosti lidu ...148 // Kapitola V. O porušování zásad aristokratického státu ...148 // Kapitola VI. O porušovaní zásad státu monarchického ...149 // Kapitola VIL Pokračování ...150 // Kapitola VIII. Nebezpečí porušení zásad monarchické vlády ...151 // Kapitola IX. Jak se snaží šlechta chránit trůn ...151 // Kapitola X. O porušování zásad řídících despoticky stát 152 Kapitola XI. Následky vyplývající samy sebou z dobrých zásad a z jejich porušování ...152 // Kapitola XII. Pokračování ...154 // Kapitola XIII. Důležitost prísahy u mravného národa ...155 // Kapitola XIV. Jak sebenepatrnější změna v ústavě má vzápětí zničení všech zásad ...156 // Kapitola XV. Velmi účinné prostředky, jak udržeti tři hlavní zásady ...157 // Kapitola XVI. Hlavní vlastnosti, kterými se liší republika od jiných státních systémů ...157 // Kapitola XVII. Vlastnosti, kterými se liší monarchie od ostatních vládních systémů ...158 // Kapitola XVIII. O tom, že monarchie španělská byla zvláštním případem ...159 // Kapitola XIX. Zvláštní vlastnosti, které vyznačují stát despotický ...159 //
Kapitola XX. Závěr plynoucí z toho, co bylo naznačeno v předešlých kapitolách ...159 // Kapitola XXL O čínské říši ...160 // Devátá kniha. O zákonech ve vztahu k síle obranné // Kapitola I. Jak se starají republiky o svou bezpečnost ...162 // Kapitola II. O tom, že má býti konfederace složena ze států téže povahy, zvláště z republik ...164 // Kapitola III. Jiné věci nutné k existenci federativní republiky ...165 // Kapitola IV. Jak se starají o svou bezpečnost státy despotické ...166 // Kapitola V. Jak pečuje o svou bezpečnost monarchie ...166 // Kapitola VI. O obranné síle států vůbec ...167 // Kapitola VIL Úvahy ...168 // Kapitola VIII. Prípad, kdy je obranná moc státu menší než moc útočná ...169 // Kapitola IX. O poměrné síle států ...169 // Kapitola X. O slabosti sousedních států ...170 // Desátá kniha. O zákonech ve vztahu k moci útočné // Kapitola I. O síle útočné ...170 // Kapitola II. O válce ...170 // Kapitola III. O právu na výboj ...171 // Kapitola IV. Několik výhod podrobeného národa ...173 // Kapitola V. Gelon, král syrakuský ...175 // Kapitola VI. O republice, která se dává na výboj ...175 // Kapitola VII. Pokračování předešlé kapitoly ...177 // Kapitola VIII. Pokračování předešlé kapitoly ...177 // Kapitola IX. O monarchii, která si podrobuje okolní národy ...177 // Kapitola X. O monarchii, která dobývá jiné monarchie 178 // Kapitola XI. O mravech přemoženého národa ...179 // Kapitola XII. O jednom Kyrově zákoně ...179 // Kapitola XIII. Karel XII ...180 // Kapitola XIV Alexandros Veliký ...181 // Kapitola XV. Jakým způsobem uchovat výboje ...185 // Kapitola XVI. O despotickém státě, který se dal na výboje ...186 // Kapitola XVII. Pokračování předešlé kapitoly ...186 //
Jedenáctá kniha. O zákonech, které jsou základem politické svobody a které jsou ve vztahu k ústavě // Kapitola I. Hlavní myšlenka ...187 // Kapitola II. Různý smysl slova „svoboda“ ...187 // Kapitola III. Co je to svoboda ...188 // Kapitola IV Pokračování předešlé kapitoly ...188 // Kapitola V. O cíli různých vládních systémů ...189 // Kapitola VI. O anglické ústavě ...189 // Kapitola VII. O monarchiích, které známe ...202 // Kapitola VIII. Proč Řekové a Římané neměli zcela jasnou představu o monarchii ...202 // Kapitola IX. Mínění Aristotelovo o této věci ...204 // Kapitola X. Mínění jiných politiků o této věci ...204 // Kapitola XI. O báječných králích řeckých ...204 // Kapitola XII. O královské vládě ve starám Římě a jak tam byla rozdělena trojí moc ...205 // Kapitola XIII. Všeobecné úvahy o římském státě po vyhnání králů ...207 // Kapitola XIV. Jak se změnilo rozdělení trojí moci po vyhnání králů ...209 // Kapitola XV. Jak najednou ztratil Řím, který byl kvetoucí republikou, svobodu ...210 // Kapitola XVI. O zákonodárné moci v římské republice ...212 // Kapitola XVII. O výkonné moci v římské republice ...213 // Kapitola XVIII. O soudní moci ve státě římském ...214 // Kapitola XIX. O správě římských provincií ...219 // Kapitola XX. Závěr ...221 // Dvanáctá kniha. O zákonech, které jsou základem politické svobody, a o jejich vztahu k občanu // Kapitola 1. Hlavní myšlenka této knihy ...222 // Kapitola II. O svobodě občanské ...222 // Kapitola III. Pokračování předešlé kapitoly ...223 // Kapitola IV. Svobodu podporují různé druhy trestů a jejich odstupňování ...224 // Kapitola V. O zločinech, při jichž rozsuzování nutno být // zvlášť mírný a opatrný ...226 // Kapitola VI. O zločinu proti přírodě ...228 //
Kapitola VII. O zločinu urážky hlavy státu ...229 // Kapitola VIII. O zneužívání zločinu svatokrádeže a urážky hlavy státu ...230 // Kapitola IX. Pokračování předešlé kapitoly ...231 // Kapitola X. Pokračování předešlé kapitoly ...232 // Kapitola XI. O zločinných myšlenkách ...232 // Kapitola XII. O nerozvážných slovech ...232 // Kapitola XIII. O proviněních spáchaných tiskem ...234 // Kapitola XIV. Jak tresty urážejí stud ...235 // Kapitola XV. Jak byli osvobozováni otroci, aby mohli žalovat na své bývalé pány ...235 // Kapitola XVI. Nactiutrhačství při zločinu urážky hlavy státu ...236 // Kapitola XVII. O udávání spiknutí ...236 // Kapitola XVIII. Jak je nebezpečné trestat v republice příliš přísně zločin urážky hlavy státu ...237 // Kapitola XIX. Jak se přechodně porušuje svoboda v republice ...238 // Kapitola XX. O zákonech, které jsou příznivé svobodě občanů ...239 // Kapitola XXL O krutosti republikánských zákonů proti dlužníkům ...240 // Kapitola XXII. Co ohrožuje svobodu v monarchii ...241 // Kapitola XXIII. O špionech v monarchii ...242 // Kapitola XXIV. O anonymních dopisech ...242 // Kapitola XXV. O tom, jak nutno vládnout v monarchii . 243 Kapitola XXVI. V monarchii má mít každý přístup k panovníkovi ...244 // Kapitola XXVII. O mravech monarchů ...244 // Kapitola XXVIII. Jaké ohledy mají mít monarchové k svým poddaným ...245 // Kapitola XXIX. O civilních zákonech, které mohou v despotických státech přinésti trochu svobody ...246 // Kapitola XXX. Pokračování předešlé kapitoly ...246 // Třináctá kniha. Vztahy, které jsou mezi vybíráním daní a příjmem státu na jedné straně a svobodou na straně druhé // Kapitola I. O státních příjmech ...247 // Kapitola II. Nesprávný názor, že každá míra daní je oprávněná ...248 //
Kapitola III. Daně ve státech, v nichž je část národa připoutána k hroudě ...249 // Kapitola IV. O podobném případě v republice ...249 // Kapitola V. O podobném případě v monarchii ...249 // Kapitola VI. O podobném případě ve státě despotickém ...250 // Kapitola VII. O daních ve státech, kde neexistuje // nevolnictví ...250 // Kapitola Vili. Jak nerušit zdání, že se neplatí daně ...252 // Kapitola IX. O dani nespravedlivé ...253 // Kapitola X. Výše daní závisí na vládním režimu ...253 // Kapitola XI. O peněžních pokutách ...254 // Kapitola XII. Vztah mezi daněmi a svobodou ...254 // Kapitola XIII. Jaké vládní systémy mohou zvyšovat daně ...255 // Kapitola XIV. Druh daní musí odpovídat druhu vládního systému ...256 // Kapitola XV. Zneužívání svobody ...257 // Kapitola XVI. Výboje mohamedánů ...258 // Kapitola XVII. O zvyšování počtu vojska ...258 // Kapitola XVIII. O slevování daní ...259 // Kapitola XIX. Je vhodnější pro panovníka a pro lid pronájem daní nebo jejich přímá správa? ...260 // Kapitola XX. O výběrčích daní ...261 // Čtrnáctá kniha. Vztah zákonů k přírodním podmínkám // Kapitola I. Hlavní myšlenka ...262 // Kapitola II. Jak se lidé vespolek liší podle podnebí ...262 // Kapitola III. Protiklady v povaze některých jižních národů ...266 // Kapitola IV. Proč se v orientě nemění náboženství, mravy, způsoby a zákony ...267 // Kapitola V. Špatní zákonodárci zdůrazňují špatné vlivy podnebí, kdežto dobří je hledí odstranit ...267 // Kapitola VI. O obdělávání půdy v teplých krajinách ...268 // Kapitola VII. O mnišských řádech ...268 // Kapitola VIII. Krásný čínský zvyk ...268 // Kapitola IX. Jak povzbuzovat pracovitost ...269 // Kapitola X. Zákony mající vztah ke střídmosti národů ...269 //
Kapitola XI. Zákony mající vztah k nemocem způsobeným podnebím ...271 // Kapitola XII. Zákony proti sebevrahům ...272 // Kapitola XIII. Vliv anglického podnebí ...273 // Kapitola XIV. Jiné vlivy podnebí ...274 // Kapitola XV. Důvěra, kterou projevují zákony v národ, se různí podle podnebí ...275 // Patnáctá kniha. O vztahu zákonů o otroctví k podnebí // Kapitola I. O otroctví ...276 // Kapitola II. Původ práva tykajícího se otroků u římských právníků ...277 // Kapitola III. Jiný původ otroctví ...279 // Kapitola IV. Jiný původ otroctví ...280 // Kapitola V. O otroctví černochů ...280 // Kapitola VI. Skutečný původ otroctví ...281 // Kapitola VII. Jiný původ otroctví ...282 // Kapitola VIII. Zbytečnost otroctví u nás ...283 // Kapitola IX. O národech, které jsou v celku svobodné . 284 // Kapitola X. Různé druhy otroctví ...284 // Kapitola XI. Co mají dělat zákony v otázce otroctví ...285 // Kapitola XII. Zlořády otroctví ...285 // Kapitola XIII. O nebezpečí hrozícím z příliš velikého počtu otroků ...286 // Kapitola XIV. O ozbrojených otrocích ...287 // Kapitola XV. Pokračování předešlé kapitoly ...287 // Kapitola XVI. Opatření proti otrokům ve státech s umírněným režimem ...288 // Kapitola XVII. O vztahu mezi pánem a otrokem ...290 // Kapitola XVI11. O propouštění otroků na svobodu ...291 // Kapitola XIX. O propuštěncích a eunuších ...293 // Šestnáctá kniha. Jaký vztah mají zákony o otroctví k podnebí // Kapitola I. O otroctví v rodině ...294 // Kapitola II. V jižních krajích je velký tělesný rozdíl // mezi obojím pohlavím ...295 // Kapitola III. Mnohoženství závisí na materielních podmínkách ...296 // Kapitola IV O mnohoženství a jeho různých formách ...296 // Kapitola V. Odůvodnění jednoho malabarského zákona ...297 // Kapitola VI. O mnohoženství a jeho podstatě ...297 //
Kapitola V. Odůvodnění jednoho malabarského zákona ...297 // Kapitola VI. O mnohoženství a jeho podstatě ...297 // Kapitola VII. O stejném zacházení při mnohoženství ...298 // Kapitola VIII. O zavírání žen při mnohoženství ...299 // Kapitola IX. Vztah vlády v domácnosti k vládě ve státě ...299 // Kapitola X. Mravní zásady v orientě ...300 // Kapitola XI. O otroctví v rodině, které nemá nic společného s mnohoženstvím ...301 // Kapitola XII. O přirozeném studu ...302 // Kapitola XIII. O žárlivosti ...303 // Kapitola XIV O řízení domácnosti v orientě ...303 // Kapitola XV. O rozvodu a zapuzení jednoho z manželů 303 // Kapitola XVI. O zapuzení a rozvodu u Římanů ...305 // Sedmnáctá kniha. O vztahu zákonů, týkajících se politického otroctví, k podnebí // Kapitola I. O otroctví politickém ...307 // Kapitola II. Různá statečnost u různých národů ...307 // Kapitola III. O podnebí v Asii ...308 // Kapitola IV. Následek toho, co bylo řečeno o podnebí ...310 // Kapitola V Výboje severních národů asijských neměly tytéž výsledky jako výboje severních národů evropských ...311 // Kapitola VI. Jiná vnější příčina otroctví v Asii a svobody v Evropě ...313 // Kapitola VII. O Africe a Americe ...313 // Kapitola VIII. O hlavních městech států ...314 // Osmnáctá kniha. Vztah zákonů k utváření půdy // Kapitola I. Jak utváření půdy působí na zákony ...314 // Kapitola II. Pokračování předešlé kapitoly ...315 // Kapitola III. O nejlépe obdělaných zemích ...315 // Kapitola IV. Další následek úrodnosti nebo // neplodnosti zemí ...317 // Kapitola V. O obyvatelích ostrovů ...317 // Kapitola VI. O krajích zvelebených lidskou prací ...317 // Kapitola VII. O zavodňovacích pracích ...318 // Kapitola VIII. O vztahu zákonů k výživě národa ...319 // Kapitola IX. O půdě v Americe ...319 //
Kapitola X. Vztah mezi počtem obyvatelstva a způsobem jeho obživy ...319 // Kapitola XI. O národech divokých a barbarských ...320 // Kapitola XII. O mezinárodním právu u nezemědělských národů ...320 // Kapitola XIII. O civilních zákonech u zemědělských národů ...321 // Kapitola XIV. O státním zřízení u nezemědělských národů ...322 // Kapitola XV. O národech, které znají peníze ...322 // Kapitola XVI. O civilních zákonech u národů, které neznají peníze ...322 // Kapitola XVII. O politických zákonech u národů, které neznají peníze ...323 // Kapitola XVIII. O síle pověry ...323 // Kapitola XIX. O svobodě, která je u Arabů, a o otroctví u Mongolů ...324 // Kapitola XX. O mezinárodním právu u Mongolů ...325 // Kapitola XXI. O civilních zákonech u Mongolů ...326 // Kapitola XXII. O civilních zákonech u Germánů ...326 // Kapitola XXIII. O dlouhých vlasech franských králů . . 332 // Kapitola XXIV. O sňatcích franských králů ...332 // Kapitola XXV. O Childerichovi ...333 // Kapitola XXVI. O plnoletosti franských králů ...333 // Kapitola XXVII. Pokračování předešlé kapitoly ...334 // Kapitola XXVIII. O adopci u Germánů ...335 // Kapitola XXIX. O ukrutnosti franských králů ...336 // Kapitola XXX. O shromáždění lidu u Franků ...336 // Kapitola XXXI. O moci kněží za první dynastie franské 337 // Devatenáctá kniha. Zákony ve vztahu k všeobecným zásadám, mravům a zvykům národů // Kapitola I. O obsahu této knihy ...337 // Kapitola II. 1 při nejlepších zákonech je nezbytné, aby byli lidé duševně vyspělí ...338 // Kapitola III. O tyranii ...338 // Kapitola IV. Co je duch národa ...339 // Kapitola V. Ducha národa je nebezpečno měnit ...339 // Kapitola VI. Všechno nelze napravovat ...340 // Kapitola VII. Athéňané a Spartane ...341 // Kapitola VIII. Následky společenského smyslu ...341 //
Kapitola IX. O marnivosti a pýše národů ...341 // Kapitola X. O povaze Španělů a Číňanů ...342 // Kapitola XI. Úvaha o tom, co bylo řečeno ...343 // Kapitola XII. Způsoby a mravy ve státě despotickém ...343 // Kapitola XIII. O způsobech u Číňanů ...344 // Kapitola XIV. Jak se mravy a způsoby národů mění // přirozenou cestou ...344 // Kapitola XV. O vlivu způsobu života domácího na život veřejný ...346 // Kapitola XVI. Jak někteří zákonodárci zbytečně změnili zásady řídící lidský život ...346 // Kapitola XVII. Zvláštní ráz vládního režimu v Číně ...347 // Kapitola XVIII. Následky vládní soustavy zmíněné // v předešlé kapitole ...348 // Kapitola XIX. Jak se mohly v Číně tak sloučit náboženství, zákony, mravy a způsoby ...349 // Kapitola XX. Vysvětlení jednoho paradoxu týkajícího se Číňanů ...350 // Kapitola XXI. Jak vyplývají zákony z mravů a způsobů ...351 // Kapitola XXII. Pokračování předešlé kapitoly ...351 // Kapitola XXIII. Jak se zákony řídí mravy ...352 // Kapitola XXIV. Pokračování předešlé kapitoly ...352 // Kapitola XXV. Pokračování předešlé kapitoly ...353 // Kapitola XXVI. Pokračování předešlé kapitoly ...353 // Kapitola XXVII. Jak zákony mohou přispěti k vytvoření mravů, způsobů a povahy národů ...354

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC