Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Euromedia Group, 2000
320 s. : il.

objednat
ISBN 80-242-0379-0 (váz.)
Obsahuje rejstříky
Obsahuje barevné obrázky
Bible - encyklopedie
000069851
• • // Obsah // Úvod 9 // ČÁST 1. Nástin biblických dějin // Patriarchové a jejich svět 18 Exodus z Egypta 20 Izraelité vstupují do Kenaanu 22 Doba soudců 24 První králové 26 Dvě království 28 Vzestup Asýrie 30 Babylonský vpád 32 Od exilu do návratu 34 Řecká a Římská říše 36 Krátké dějiny Jeruzaléma 38 Ve stopách Ježíše 40 Zrození křesťanství 42 Pavlovy cesty 44 Nejranější křesťanské obce 46 // Část 2. Národy a říše // Sumerové 50 Egypťané 52 // Egyptské náboženství a víry 54 // Kenaanci 56 Pelištejci 58 Asyřané 60 Babyloňané 62 // Babylonské náboženství a víry 64 // Peršané 66 Řekové 68 Helénská civilizace 70 Římané 72 // Římské náboženství a víry 74 Národy na severu a na jihu 76 Národy na východě a na západě 78 // . i’ // Část 3. Svět Bible // PŘÍRODNÍ SVĚT BIBLE // Biblické země 82 Regionální zeměpis 84 Podnebí a přírodní zdroje 86 Rostliny a květiny 88 Stromy a keře 90 Zvířata a ptáci 92 // RODINNÝ ŽIVOT V BIBLICKÝCH DOBÁCH // Rodina 94 Sňatek a svatba 96 Novorozeně 98 Vzdělání 100 Každodermí práce 102 Zemědělský rok 104 Jídlo a pití 106 // Potravinové zákony a zvyky 108 Odívání a kosmetika 110 Stany a domy 112 V domě 114 // SPOLEČENSKÝ SVĚT BIBLE Králové a panovníci 116 Válčení 118 // Města, městečka a vesnice 120 Cestování a doprava 122 Obchod 124 Pemze, váhy a míry 126 Řemesla 128 Hrnčířství 230 Stavění a stavitelé
232 Dolování a práce s kovem 234 Výroba oděvů 236 Zdraví a léčení 138 Hry a sporty 240 Hudební nástroje 242 // Část 4. Náboženství a bohoslužba // Staré víry 146 Bůh-Stvořitel Izraele 148 Izraelská víra 150 Boží zákony v praxi 152 Svátky a svaté dny 154 Výroční svátky 156 Svatostánek 158 Tri chrámy 160 Kněží a obřady 162 Smrt a posmrtný život 164 Proroci 166 Skupiny a sekty 168 Náboženství Nového zákona 170 První křesťané 172 Provádění modliteb 174 // Část 5. Ježíšův život a učení // Ježíš historický 178 Ježíš vůdce 180 Ježíš učitel 182 Ježíš léčitel 184 Ježíš prorok 186 Ježíš odsouzenec 188 Ježíš spasitel 190 // ČÁST 6. Bible po jednotlivých knihách // Chápání Bible 194 Tóra neboli Pentateuch 196 Genesis 198 Exodus 200 Leviticus, Numeri 202 Deuteronomium 203 Starozákonní historie: přehled 204 // Jozue 206 Soudců 207 1. a 2. Samuelova 208 1. a 2. Královská 210 1. a 2. Letopisů 212 Ezdráš, Nehemjáš 213 Rút 214 Ester 215 // Moudrost a poezie: přehled 216 // Jób 218 // Přísloví, Kazatel 219 Žalmy 220 Píseň písní. Pláč 221 Proroci: přehled 222 Ámos 224 Ozeáš 225 Izajáš 226 // Micheáš, Sofonjáš 228 Nahum, Abakuk 229 Jeremjáš 230 Ezechiel 232 Daniel 233 Ageus, Zacharjáš 234 Malachiáš 235 Jóel 236 // Abdijáš, Jonáš 237 Mezi Zákony: přehled 238 Deuterokanonické knihy 240 Evangelia a Skutky: přehled 242 // Marek 244 Matouš 246 Lukáš 248
Skutky apoštolské 249 Jan 250 // Spisy apoštolů: přehled 252 // Jakub 254 Židům 255 1. Petrův 256 // Juda, 2. Petrův 257 Galatským 258 // 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým 259 // 1. Korintským 260 // 2. Korintským 262 Římanům 262 // Filipským, Koloským 264 Filemonovi, Efezským 265 Pastýřské listy, 1. Timoteovi 266 2. Timoteovi, Tito vi 267 1. Janův 268 2. a 3. Janův 269 Zjevení 270 // Část 7. ? rychlému vyhledání faktů // STAROZÁKONNÍ IZRAEL 274 NOVOZÁKONNÍ IZRAEL 275 // LIDÉ 276 MÍSTA 290 POJMY 302 REJSTŘÍK 320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC