Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1996
387 s.

objednat
ISBN 80-85866-19-6 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Obec - správa a postavení právní - příručky
000070415
Obsah // Předmluva Seznam zkratek // Kapitola I. Obec a její právní postavení 9 // 1. Úvodem 9 // 2. Vývoj 12 // 3. Základní zásady územní samosprávy 16 // 4. Obecní (komunální) právo 17 // 5. Ústavní základy obecní samosprávy 22 // 6. Obec 24 // 7. Územní základ obce 25 // 8. Územní změny 27 // 9. Osobní základ obce 30 // 10. Právní subjektivita obce 34 // 11. Název, znak a prapor obce 39 // 12. Odpovědnost obce za škodu 40 // 13. Druhy obcí 43 // 14. Spolupráce obcí 48 // Kapitola II. Volby do zastupitelstev v obcích 54 // a místní referendum // 1. Volby do zastupitelstev v obcích 54 // 2. Místní referendum 62 // Kapitola III. Působnost obce 68 // 1. Úvodem 68 // 2. Dvojí působnost obce 70 // 3. Samostatná působnost 71 // 4. Zjišťování rozsahu samostatné působnosti a úprava pravomoci 75 // 5. Přenesená působnost 76 // Kapitola IV. Organizace obce 80 // 1. Obecní zastupitelstvo 81 // 2. Obecní rada 83 // 3. Starosta 85 // 4. Orgány obecní rady 87 // 5. Obecní úřad 89 // 6. Systémy obecního uspořádání 90 // 7. Volení představitelé (funkcionáři) a zaměstnanci obcí 93 // Kapitola V. Majetek obcí a hospodaření s ním 103 // 1. Majetek obcí a jeho právní úprava 103 // 2. Základní práva a povinnosti obce jako vlastníka 107 // 3. Obec jako spoluvlastník 110 // 4. Rozhodovací působnost ve věcech majetku obce 112 // 5. Zadávání veřejných zakázek 117 // Kapitola VI. Obce a jejich finanční
hospodaření 131 // 1. Úvodem 131 // 2. Obsah rozpočtu obce 132 // 2.1. Příjmy nedaňového charakteru 132 // 2.2. Příjmy daňového charakteru 136 // 2.3. Dotace a podíly na státních daních 141 // 2.4. Finanční zdroje návratného charakteru 145 // 3. Využití rozpočtových zdrojů obce 146 // 4. Daňové povinnosti obcí 149 // 5. Rozpočtový proces 153 // 6. Několik slov к účetnictví 156 // Kapitola VII. Stavební činnost obce 159 // 1. Úvodem 159 // 2. Umisťování staveb a jiné využívání území 161 // 3. Provádění staveb a některých dalších prací 164 // 4. Užívání staveb, jejich údržba a odstraňování 166 // 5. Některé speciální stavby 169 // 6. Výstavba a zvláštní zájmy 170 // 7. Stavební činnost obce a působnost obce 171 při výkonu státní správy // Kapitola VIII. Pravomoc obce 174 // 1. Úvodem 174 // 2. Vyhlášky 175 // a) Vyhlášky obce podle čl. 104, odst. 3 Ústavy 176 // b) Vyhlášky obce podie čl. 79, odst. 3 Ústavy 182 // 3. Správni akty 186 // 4. Správni dohody 191 // 5. Správni dozor vykonávaný obcemi 192 // Kapitola IX. Úvod ke správnímu řízení 197 // 1. Vymezení správního řízení 197 // 2. Správní řád a rozsah jeho působnosti 197 // 3. Zvláštní zákony 198 // 4. Stadia řízení 199 // 5. Subjekty řízení 200 // 6. Postup od zahájení řízení do vydání 203 pravomocného rozhodnutí // 7. Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí 206 podle správního řádu
8. Výkon rozhodnutí 207 // 9. Příslušnost obcí a jejich orgánů ve správním řízení 208 // Kapitola X. Přestupky a jiné správní delikty 210 // 1. Správní delikty 210 // 2. Řízení o přestupcích 230 // Kapitola XI. Obec a stát 220 // 1. Vztahy obce a státu 220 // 2. Obec a soudy 230 // A) Ústavní soudnictví 235 // B) Správní soudnictví 239 // C) Civilní soudnictví 242 // D) Trestní řízení 252 // 3. Policie 259 // Kapitola XII. Působnost obcí v jednotlivých 263 // odvětvích a úsecích veřejné správy // 1. Byty a nebytové prostory 263 // A) Byty 263 // B) Nebytové prostory 264 // 2. Finance 265 // A) Ceny 265 // В) Daň z nemovitostí 266 // С) Loterie, tomboly, hrací přístroje 267 // D) Místní poplatky 268 // E) Správa daní a poplatků 268 // F) Správní poplatky 269 // 3. Doprava a silniční hospodářství 269 // A) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 269 // B) Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích 270 // ve znění zák. č. 27/1990 Sb., zák. č. 213/1993 Sb. a zák. č. 134/1994 Sb. // C) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 270 // 4. Kultura 271 // A) Kronikářství 271 // B) Knihovnictví 272 // C) Muzea 272 // D) Památková péče 272 // 5. Obrana státu 273 // A) Branný zákon č. 92/ 1949 Sb., ve znění pozdějších 273 // předpisů (naposledy ve znění zák. č. 188/1993 Sb.) // B) Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně ČSSR, ve znění zák. 274 // č. 101/1964 Sb., zák. č. 17/1996
Sb., zák. č. 367/1990 Sb. a zák. č. 15/1993 Sb. // 6. Sociální zabezpečení 274 // A) Na úseku péče o rodinu a děti (§ 15 zákona) 275 // B) Na úseku péče o těžce zdravotně postižené občany 276 // C) Na úseku péče o staré občany 277 // D) Na úseku péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc 278 // E) Na úseku péče o občany společensky nepřizpůsobené 278 // 7. Statistika 279 // 8. Stavební řízení a územní plánování 279 // 9. Školství 282 // 10. Všeobecná vnitřní správa 284 // A) Ochrana veřejného pořádku 284 // B) Evidence obyvatelstva 287 // C) Matriky 288 // D) Shromažďování 290 // E) Požární ochrana 290 // F) Státní občanství 291 // G) Veřejné sbírky 292 // H) Volby 293 // 11. Zdravotnictví 295 // 12. Zemědělství 286 // A) Myslivost 296 // B) Rostlinolékařská péče 296 // C) Rybářství 297 // D) Samostatně hospodařící rolníci 297 // E) Veterinární péče 298 // 13. Zeměměřičské a katastrální věci 299 // 14. Živnostenské podnikání 300 // 15. Životní prostředí 302 // A) Odpadové hospodářství 302 // B) Ochrana přírody a krajiny 303 // C) Ochrana ovzduší 304 // D) Ochrana zemědělského půdního fondu 306 // E) Vodní hospodářství 308 // 16. Různé 310 // A) Součinnost při výkonu trestu obecně prospěšných prací 310 // B) Volba přísedících okresních a krajských soudů 311 // C) Využití nerostného bohatství 312 // Seznam právních předpisů 313
// Ústava 323 // Listina základních práv a svobod 342 // Zákon o obcích 353 // Věcný rejstřík 380 // Obsah // E) Požární ochrana 290 // F) Státní občanství 291 // G) Veřejné sbírky 292 // H) Volby 293 // 11. Zdravotnictví 295 // 12. Zemědělství 286 // A) Myslivost 296 // B) Rostlinolékařská péče 296 // C) Rybářství 297 // D) Samostatně hospodařící rolníci 297 // E) Veterinární péče 298 // 13. Zeměměřičské a katastrální věci 299 // 14. Živnostenské podnikání 300 // 15. Životn í prostřed í 302 // A) Odpadové hospodářství 302 // B) Ochrana přírody a krajiny 303 // C) Ochrana ovzduší 304 // D) Ochrana zemědělského půdního fondu 306 // E) Vodní hospodářství 308 // 16. Různé 310 // A) Součinnost při výkonu trestu obecně prospěšných prací 310 // B) Volba přísedících okresních a krajských soudů 311 // C) Využití nerostného bohatství 312 // Seznam právních předpisů 313 // Ústava 323 // Listina základních práv a svobod 342 // Zákon o obcích 353 // Věcný rejstřík 380 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC