Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
6. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2001
xxiii,1448 s.

ISBN 80-7179-339-6 (váz.)
K publikaci náleží příloha "Občanský zákoník : text zákona" (sign. B64045 D2)
Obsahuje předmluvy, věcný rejstřík
Občanský zákoník - Česká republika - judikatura - komentáře
000070553
Obsah // Občanský zákoník... 7 // Část první. Obecná ustanovení... 7 // Hlava první. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana (§ 1 až 6) // Hlava druhá. Účastníci občanskoprávních vztahů (§ 7 až 21 ). // Oddíl první. Fyzické osoby (§ 7 až 16)... // Oddíl druhý. Právnické osoby (§ 18 až 21 )... 10 // Hlava třetí. Zastoupení (§ 22 až 33b)... 12 // Hlava čtvrtá. Právní úkony (§ 34 až 51 )... 15 // Hlava pátá. Spotřebitelské smlouvy (§ 52 až 57)... 21 // Hlavy šestá a sedmá zrušeny (§ 58 až 99) // Hlava osmá. Promlčení (§ Í00 až 114)... 25 // Hlava devátá. Vymezení některých pojmů (§ 115 až 122)... 28 // Část druhá. Věcná práva... 29 // Hlava první. Vlastnické právo (§ 123 až 135c)... 29 // Hlava druhá. Spoluvlastnictví a společné jmění (§ 136 až 151 ) 32 // Hlava třetí. Práva ? cizím věcem... 37 // (§ 151 a až 151 m zrušeny) // Věcná břemena (§ 151naž 151p)... 37 // (§ 151 r až 151 v zrušeny) // Hlava třetí A. Právo zástavní a zadržovací (§ 152 až 180)... 38 // Oddíl první. Zástavní právo (§ 152 až 174)... 38 // Oddíl druhý. Zadržovací právo (§ 175 až 180)... 43 // Část třetí, čtvrtá a pátá zrušeny (§ 181 až 414) // Část šestá. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení.. 44 // Hlava první. Předcházení hrozícím škodám (§ 415 až 419)... 44 // Hlava druhá. Odpovědnost za škodu (§ 420 až 450)... 45 // Oddíl první.
Obecná odpovědnost (§ 420 až 420a)... 45 // Oddíl druhý. Případy zvláštní odpovědnosti (§ 421 až 437)... 46 // Oddíl třetí. Společná ustanovení o náhradě škody (§ 438 až 450). 49 Hlava třetí. Bezdůvodné obohacení (§ 451 až 459)... 51 // Část sedmá. Dědění... 52 // Hlava první. Nabývání dědictví (§ 460 až 472)... 52 // Hlava druhá. Dědění ze zákona (§ 473 až 475a)... 54 // r- OC 00 // 55 // Hlava třetí. Dedení ze závěti (§ 476 až 480)... // Hlava čtvrtá. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců // (§ 481 až 484)...51 // Hlava pátá. Ochrana oprávněného dědice (§ 485 až 487)... 57 // Část osmá. Závazkové právo... 58 // Hlava první. Obecná ustanovení (§ 488 až 587)... 58 // Oddíl první (§ 488 až 510)... // Oddíl druhý. Společné závazky a společná práva (§ 511 az 515) .. 61 // Oddíl třetí. Změny v obsahu závazků (§ 516 až 523)... 62 // Oddíl čtvrtý. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka // (§ 524 až 543)... 63 // Oddíl pátý. Zajištění závazků (§ 544 až 558)... 67 // Oddíl šestý. Zánik závazků (§ 559 až 587)... 69 // Hlava druhá. Kupní a směnná smlouva (§ 588 až 627)... 73 // Oddíl první. Obecná ustanovení o kupní smlouvě (§ 588 až 600).. 73 Oddíl druhý. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 601 až 610). 75 // Oddíl třetí. Směnná smlouva (§611)... 77 // Oddíl čtvrtý. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v
obchodě // (§612 až 627)... 77 // Hlava třetí. Darovací smlouva (§ 628 až 630)... oU // Hlava čtvrtá. Smlouva o dílo (§ 631 až 656)... 81 // Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 631 až 643)... 81 // Oddíl druhý. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku // (§ 644 až 651)...••••; 83 // Oddíl třetí. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci // (§ 652 až 656)... I4 // Hlava pátá. Smlouva o půjčce (§ 657 až 658)... 86 // Hlava šestá. Smlouva o výpůjčce (§ 659 až 662)... 86 // Hlava sedmá. Nájemní smlouva (§ 663 až 723)... 87 // Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 663 až 670)... 87 // Oddíl druhý. Nájemné (§ 671 až 675)... 88 // Oddíl třetí. Skončení nájmu (§ 676 až 684)... 89 // Oddíl čtvrtý. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu (§ 685 až 716). 91 // Oddíl pátý. Nájem obytných místností v zařízeních určených // ? trvalému bydlení (§ 717 až 718)... 99 // Oddíl šestý. Podnájem bytu (části bytu) (§719)... 99 // Oddíl sedmý. Nájem a podnájem nebytových prostor (§ 720)... 100 // Oddíl osmý. Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu // věcí movitých (§721 až 723)... 100 // Hlava osmá. Příkazní smlouva (§ 724 až 741)... 101 // Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 724 až 732)... 101 // Oddíl druhý. Smlouva o obstarání věci (§ 733 až 736)... 102 // Oddíl třetí. Smlouva o obstarání prodeje věci (§ 737 až 741)... 103
Hlava devátá. Jednatelství bez příkazu (§ 742 až 746)... 103 // Hlava desátá. Smlouva o úschově (§ 747 až 753)... 104 // Hlava jedenáctá. Smlouva o ubytování (§ 754 až 759)... 105 // Hlava dvanáctá. Smlouvy o přepravě (§ 760 až 773)... 106 // Oddíl první. Smlouva o přepravě osob (§ 760 až 764)... 106 // Oddíl druhý. Smlouva o přepravě nákladu (§ 765 až 771)... 107 // Oddíl třetí. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě // (§ 772 až 773)... 108 // Hlava třináctá. Smlouva zprostředkovatelská (§ 774 až 777)... 108 // Hlava čtrnáctá. Vklady (§ 778 až 787)... 109 // Hlava patnáctá. Pojistné smlouvy (§ 788 až 828)... 111 // Oddíl první. Pojistná smlouva (§ 788 až 791)... 111 // Oddil druhý. Uzavření pojistné smlouvy (§ 792 až 794)... 112 // Oddíl třetí. Práva a povinnosti z pojištění (§ 795 až 799)... 112 // Oddíl čtvrtý. Zánik pojištění (§ 800 až 804)... 114 // Oddíl pátý. Změna pojištění (§ 805)... 115 // Oddíl šestý. Pojištění majetku (§ 806 až 815)... 115 // Oddíl sedmý. Pojištění osob (§ 816 až 821)... 117 // Oddíl osmý. Pojištění odpovědnosti za škody (§ 822 až 828)... 118 // Hlava šestnáctá. Smlouva o sdružení (§ 829 až 841 )... 119 // Hlava sedmnáctá. Smlouva o důchodu (§ 842 až 844)... 120 // Hlava osmnáctá. Sázka a hra (§ 845 až 846)... 121 // Hlava devatenáctá. Veřejná soutěž (§ 847 až 849)... 121 // Hlava dvacátá. Veřejný
příslib (§ 850 až 852)... 122 // Hlava dvacátá první. Cestovní smlouva (§ 852a až 852k)... 122 // Část devátá. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení... 127 // Hlava první. Obecná ustanovení (§ 853)... 127 // Hlava druhá. Přechodná a zrušovací ustanovení ? úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) // (§ 854 až 864)... 127 // Hlava třetí. Přechodná ustanovení ? úpravám účinným od // 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) (§ 865 až 866)... 130 // Hlava čtvrtá. Přechodná ustanovení ? úpravám účinným // od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) (§ 867)... 131 // Hlava pátá. Přechodná ustanovení ? úpravám účinným od // 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) (§ 868 až 878)... 131 // Hlava šestá. (§ 879 až 879a)... 134 // Hlava sedmá. Přechodná ustanovení ? úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) (§ 879b)... 134 // Hlava osmá. Prechodná ustanovení k úpravám účinným // od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) (§ 879c)... 135 // Hlava devátá. Přechodná ustanovení k úpravám účinným // od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) (§ 879d a 879e).. 135 // Přechodná ustanovení k zákonu č. 367/2000 Sb... 136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC