Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2002
S.739-1421

objednat
ISBN 80-7201-328-9 (váz.)
Zákony - komentáře
Obsahuje bibliografické citace, rejstřík
Občanský zákoník - Česká republika - judikatura - komentáře
000070673
PŘEHLED OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU // (Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb„ zák č. 131/1982 Sb.. zák. č. 94/1988 Sb., zák. č. 188/1988 Sb., zák. č. 87/1990 Sb., zák č. 105/1990 Sb., zák. č. 116/1990 Sb., zák. č. 87/1991 Sb. zák. č. 509/1991 Sb„ zák č. 254/1992 Sb.. zák. č. 267/1994 Sb., zák. č. 104/1995 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák č. 89/1996 Sb.. zák. č. 94/1996 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák č. 165/1998 Sb.. zák. č. 159/1999 Sb., zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák č. 103/2000 Sb.. zák. č. 367/2000 Sb., zák. č. 229/2001 Sb., zák. č. 317/2001 Sb. a zák č. 501/2001 Sb.) // Preambule a články I až VIII zrušeny. // ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení // Hlava první: Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana (§1-6)...21 // Hlava druhá: Účastníci občanskoprávních vztahů (§7-21)...52 // Oddíl první: Fyzické osoby (§7-16) ...52 // Oddíl druhý: Právnické osoby (§ 18-21)...108 // Hlava třetí: Zastoupení (§ 22 - 33b)...129 // Hlava čtvrtá: Právní úkony (§ 34 - 51 )...155 // . Hlava pátá: Spotřebitelské smlouvy (§ 52 - 57)... 201 // (hlava šestá až sedmá včetně nadpisů vypuštěna) // Hlava osmá: Promlčení (§ 100-114) ...214 // Hlava devátá: Výmezem některých pojmů (§ 115 - 122)... 244 // ČÁST DRUHÁ Věcná práva // Hlava první: Vlastnické právo (§ 123 - 135c) ...262 // Hlava druhá: Spoluvlastnictví a společné
jmění (§ 136 - 151) ..312 // Hlava třetí: Práva ? cizím věcem (§ 151n - 151p) ...371 // Hlava třetí A: Právo zástavní a zadržovací (§ 152- 180)... 394 // Oddíl první: Zástavní právo (§ 152 - 174)... 394 // Oddíl druhý: Zadržovací právo (§ 175 - 180)...428 // Část třetí, Čtvrtá a pátá // vypuštěny ČÁST ŠESTÁ // Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení // Hlava první: Předcházení hrozícím škodám (§ 415 - 419)...432 // Hlava druhá: Odpovědnost za škodu (§ 420 - 450)...440 // 15 // Oddíl první: Obecná odpovědnost (§ 420 - 420a) ...440 // Oddíl druhý: Případy zvláštní odpovědnosti (§ 421 - 437) ...459 // Oddíl třetí: Společná ustanovení o náhradě škody (§ 438 - 450) ...495 // Hlava třetí: Bezdůvodné obohacení (§ 451 - 459) ... 528 // ČÁST SEDMÁ Dědění // Hlava první: Nabývání dědictví (§ 460 - 472)... 551 // Hlava druhá: Dědění ze zákona (§ 473 - 475a)...620 // Hlava třetí: Dědění ze závěti (§ 476 - 480) ... 638 // Hlava čtvrtá: Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců (§481 - 484) 687 // Hlava pátá: Ochrana oprávněného dědice (§ 485 - 487)... 723 // ČÁST OSMÁ . // Závazkové právo // Hlava první: Obecná ustanovení (§ 488 - 587)... 739 // Oddíl první: Závazkový právní vztah (§ 488 - 510)... 739 // Oddíl druhý: Společné závazky a společná práva (§511-515) ...765 // Oddíl třetí: Změny v obsahu závazků (§ 516 - 523)...
774 // Oddíl čtvrtý: Změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 524 - 543)... 799 // Oddíl pátý: Zajištění závazků (§ 544 - 558)... 819 // Oddíl šestý: Zánik závazků (§ 559 - 587) ... 840 // Hlava druhá: Kupní a směnná smlouva (§ 588 - 627)... 885 // Oddíl první: Obecná ustanovení o kupní smlouvě (§ 588 - 600) ... 885 // Oddíl druhý: Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 601 - 610)... 903 // Oddíl třetí: Směnná smlouva (§611)...916 // Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 612 - 627) ... 917 // Hlava třetí: Darovací smlouva (§ 628 - 630) ... 936 // Hlava čtvrtá: Smlouva o dílo (§ 631 - 656) ... 940 // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 631 - 643)... 940 // Oddíl druhý: Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku (§ 644 - 651) 961 // Oddíl třetí: Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci // (§ 652 - 656)... 977 // Hlava pátá: Smlouva o půjčce (§ 657 - 658) ... 987 // Hlava šestá: Smlouva o výpůjčce (§ 659 - 662) ... 994 // Hlava sedmá: Nájemní smlouva (§ 663 - 670)... 1000 // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 663 - 670)... 1000 // Oddíl druhý: Nájemné (§ 671 - 675) ... 1011 // Oddíl třetí: Skončení nájmu (§ 676 - 684)...1018 // Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o nájmu bytu (§ 685 - 716)... 1030 // Oddíl pátý: Nájem obytných místností v zařízeních určených ? trvalému bydlení // (§717-718)...1101
// 16 // ( Xltlíl Sešlý: Podnájem bytu (části bytu) (§ 719) . . . ...1102 // ( )ddíl sedmý: Nájem a podnájem nebytových prostor (§ 720)... 1103 // ( iddii osmý: ZvláStní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých // (§ 721 - 723)... 1105 // llluva osmá: Příkazní smlouva (§ 724 - 741)... 1108 // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 724 - 732)... 1108 // Oddíl druhý: Smlouva o obstarání věci (§ 733 - 736)... 1117 // Oddíl třetí: Smlouva o obstarání prodeje věci (§ 737 - 741)... 1120 // Hlava devátá: Jednatelství bez příkazu (§ 742 - 746)... 1124 // Hlava desátá: Smlouva o úschově (§ 747 - 753) ... 1128 // Hlava jedenáctá: Smlouva o ubytování (§ 754 - 759)... 1148 // Hlava dvanáctá: Smlouvy o přepravě (§ 760 - 773)... 1151 // Oddíl první: Smlouva o přepravě osob (§ 760 - 764)... 1151 // Oddíl druhý: Smlouva o přepravě nákladu (§ 765 - 771) ... 1162 // Oddíl třetí: Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě (§ 772 - 773) ... 1171 // Hlava čtrnáctá: Vklady (§ 778 - 787) ... 1180 // Hlava patnáctá: Pojistné smlouvy (§ 788 - 828)... 1208 // Oddíl první: Pojistná smlouva (§ 788 - 791) ... 1208 // Oddíl druhý: Uzavření pojistné smlouvy (§ 792 - 794)... 1226 // Oddíl třetí: Práva a povinnosti z pojištění (§ 795 - 799)... 1234 // Oddíl čtvrtý: Zánik pojištění (§ 800 - 804)... 1248 // Oddíl pátý: Změna pojištění (§ 805) ... 1259 // Oddíl šestý: Pojištění
majetku (§ 806 - 815)... 1261 // Oddíl sedmý: Pojištění osob (§ 816 - 821)... 1282 // Oddíl osmý: Pojištění odpovědnosti za škody (§ 822 - 828)... 1292 // Hlava šestnáctá: Smlouva o sdružení (§ 829 - 841)... 1311 // Hlava sedmnáctá: Smlouva o důchodu (§ 842 - 844)... 1345 // Hlava osmnáctá: Sázka a hra (§ 845 - 846) ... 1350 // Hlava devatenáctá: Veřejná soutěž (§ 847 - 849)... 1365 // Hlava dvacátá: Veřejný příslib (§ 850 - 852)... 1367 // Hlava dvacátá první: Cestovní smlouva (§ 852a - 852k) ...1369 // ČÁST DEVÁTÁ // Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení // Hlava první: Obecná ustanovení (§ 853)... 1387 // Hlava druhá: Přechodná a zrušovací ustanovení // ? úpravám účinným do 1. dubna 1964 // (zák. č. 40/1964 Sb.) - (§ 854 - 864)... 1388 // Hlava třetí: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. dubna 1983 // (zák. č. 131/1982 Sb.) - (§ 865 - 866)... 1395 // 17 // Hlava čtvrtá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. ledna 1989 // (zák. č. 188/1988 Sb.) - (§ 867)... 1397 // Hlava pátá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. ledna 1992 // (zák. č. 509/1991 Sb.) - (§ 868 - 878)... 1397 // Hlava šestá (§ 879 - 879a)...1406 // Hlava sedmá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. ledna 1995 // (zák. č. 267/1994 Sb.) - (§ 879b)...1407 // (hlava osmá až devátá včetně nadpisů vypuštěna) // 18

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC