Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Panorama, 1989

objednat
ISBN 80-7038-033-0
000070677
Rekat.
Předmluva // Seznam zkratek // Část prvá // OBECNÉ OTÁZKY // Kapitola I. Úvodní výklady 11 // 1. Občanské právo procesní v československém socialistickém // právním řádu 11 // A/ Význam občanského procesu a občanského práva procesního 11 // B/ Účel občanského procesu 12 // a/ Ochrana práv občanů a organizaci 14 // b/ Výchovná úloha občanského procesu 16 // C/ Demokratická povaha socialistického občanského procesu // a občanského práva procesního 17 // 2. Občanské právo procesní a hmotné právo 21 // 3. Pojem občanského procesu a občanského práva procesního 23 // A/ Pojem občanského procesu 23 // B/ Pojem občanského práva procesního 24 // C/ Subjekty řízeni 25 // D/ Procesní úkony 26 // E/ Občanskoprávní procesní vztahy 29 // Kapitola II. Občanský soudní proces a občanské soudní procesní právo 31 // 1. Základní otázky 31 // 2. Přehled historického vývoje občanského soudního procesu 32 // 3. Prameny občanského soudního procesního práva 41 // 4. Působnost norem občanského soudního procesního práva 43 // A/ Místní působnost 43 // B/ Osobní působnost 44 // C/ Časová působnost 45 // D/ Věcná působnost 46 // 5. Výklad norem občanského soudního procesního práva 46 // 6. Dělení soudního procesu 49 // A/ Řízení nalézací 50 // B/ Řízení vykonávací 50 // 7. Druhy nalézacího řízení 51 // 8. Druhy vykonávacího řízení 52 // 441Kapitola III. Zásady řízení // 1. Zásada materiální (objektivní) pravdy // 2. Zásada veřejnosti // 3. Zásada ústnosti // 4. Zásada přímosti (bezprostřednosti) // 5. Zásada volného hodnocení důkazů // 6. Zásada hospodárnosti řízení // 7. Zásada rovnosti Účastníků řízení // 8. Zásada jednotnosti řízení a arbitrárního pořádku // 9. Zásada dispoziční // 10. Zásada projednací //
Část druhá // ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM // Systematika výkladu // Kapitola I. Orgány zúčastněné na řízení // 1. Pravomoc soudu // 2. Příslušnost soudu // 3. Obsazení soudu // 4. Procesní úkony soudu // 5. Vyloučení soudců a jiných pracovníků soudu // 6. Účast prokurátora, národního výboru a společenské organizace // v řízení // A/ Účast prokurátora // B/ Účast národního výboru a společenské organizace // Kapitola II. Řízení sporné // Obecné výklady // 1. Věci projednávané v řízení sporném // 2. Místní příslušnost // 3. Účastníci řízení // A/ Pojem účastníka // B/ Vymezení účastníků občanského soudního řízení // C/ Způsobilost být účastníkem řízení // D/ Procesní způsobilost účastníků // E/ Společenství účastníků // F/ Rozšíření počtu účastníků, jejich změna a záměna // a/ Přistoupení účastníka // b/ Změna účastníka // с/ Záměna účastníka // G/Věcná legitimace // Н/Vedlejší účastenství // CH/ Účastník pro určitý úsek řízení 117 // I/ Zastoupení v procesu 118 // a/ Zákonné zastoupení 118 // b/ Zastoupení na základě plné moci 119 // с/ Zastoupení na základě rozhodnutí 120 // 4. Procesní úkony účastníků 122 // А/ Procesní úkony 122 // В/ Procesní lhůty 123 // Činnost soudu před zahájením řízení // 1. Pojem 125 // 2. Předcházení sporu 127 // 3. Předběžná řízení 128 // 4. Předběžné opatření a zajištění důkazu 130 // Řízení na prvém stupni // 1. Zahájení řízení a jeho účinky 133 // А/ Zahájení řízení 133 // В/ Právní účinky zahájení řízení 135 // 2. Dispoziční úkony účastníků 136 // А/ Návrh na zahájení řízení 137 // a/ Náležitosti návrhu na zahájení řízení 138 // b/ Druhy návrhů na zahájení řízení 141 // с/ Hromaděn
с/ Hromadění nároků 144 // d/ Druhy petitů 144 // В/ Změna návrhu na zahájení řízení 145 // С/ Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení 146 // D/Obrana odpůrce a jeho námitky 148 // Е/ Vzájemný návrh 149 // 3. Příprava jednání 151 // 4. Procesní podmínky a jejich zkoumání 151 // 5. Průběh řízení 156 // А/Jednání 157 // В/Spojení věcí 158 // С/ Zkrácené řízení 160 // 6. Překážky postupu řízení 163 // 7. Dokazování 166 // А/ Poznávání v procesu 166 // a/Právo a skutečnost v procesu 166 // b/ Dokazování v procesu; základní pojmy 168 // с/ Pojem dokazování v občanském soudním řízení 169 // В/ Procesní dokazování a jeho předmět 170 // a/ Předmět procesního dokazování 172 // b/ Skutkové zjištění; břemeno tvrzení a důkazní břemeno 175 // C/Průběh procesního dokazování 177 // 443a/ Navrhování důkazních prostředků // b/ Opatřování důkazních prostředků // с/ Provádění dokazování // d/ Hodnocení výsledků dokazování // D/ Jednotlivé důkazní prostředky // a/ Výslech svědka // b/ Znalecký posudek // с/ Listiny // d/ Výslech Účastníků // e/ Ohledání // f/ Ostatní důkazní prostředky // 8. Soudní rozhodnutí // А/ Podstata a význam soudního rozhodnutí a jeho tvorba // В/ Druhy rozhodnutí // a/ Formy rozhodnutí // b/ Rozsudky na plnění, určovací a osobním stavu // с/ Rozsudky konstitutivní a deklaratorní // d/ Rozsudky konečné, částečné a mezitímní // e/ Jiná třídění // C/ Předmět a podklad rozhodnutí // a/ Předmět rozhodnutí // b/ Podklad rozhodnutí // с/ Části rozhodnutí // D/Vznik rozhodnutí, jeho písemné vyhotovení a sdělení // Е/ Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí // a/ Právní moc // b/ Vykonatelnost // F/ Oprava a doplnění rozhodnutí // G/ Soudní smír //
Přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů // 1. Pojem // 2. Pravomoc // 3. Příslušnost // 4. Řízení a rozhodnutí // Kapitola III. Řízení nesporné // Obecné výklady // 1. Věci projednávané v řízení nesporném // 2. Místní příslušnost // 3. Účastníci řízení // Činnost soudu před zahájením řízení // Jednotlivé druhy řízeni na prvém stupni a jejich průběh // 1. Péče soudu o nezletilé // 2. Opatrovnické řízení 233 // 3. Řízení o osvojení 234 // 4. Řízení o způsobilosti k právním úkonům 236 // 5. Řízení o prohlášení za mrtvého 238 // 6. Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů // 7. Řízení o povolení uzavřít manželství // Kapitola IV. Opravné řízení . 242 // 1. Obecné teoretické základy opravného řízení 242 // 2. Odvolání 244 // А/ Podmínky přípustnosti odvolání 244 // a/ Objektivní podmínky přípustnosti odvolání 244 // b/ Subjektivní podmínky přípustnosti odvolání 247 // В/ Náležitosti odvolání 248 // С/ Účinky odvolání 250 // a/ Suspenzívní účinek 250 // b/ Devolutivní účinek 252 // D/ Řízení o odvolání 253 // a/ Řízení o odvolání před soudem prvního stupně 253 // b/ Řízení o odvolání před soudem druhého stupně 254 // E/ Rozhodnutí odvolacího soudu 257 // 3. Obnova řízení 262 // A/ Podstata obnovy řízení a její přípustnost 262 // B/ Řízení o obnově 265 // 4. Stížnost pro porušení zákona 267 // A/ Podstata stížnosti pro porušení zákona a její přípustnost 267 // B/ Řízení o stížnosti pro porušení zákona 270 // Kapitola V. Náklady řízení 273 // 1. Pojem 273 // 2. Placení nákladů sporného řízení 274 // 3. Náhrada nákladů ve sporném řízení 277 // 4. Náklady nesporného řízení 281 // 5. Rozhodnutí o nákladech řízení 282 //
Kapitola VI. Řízení vykonávací 284 // Obecné výklady // 1. Vztah soudního vykonávacího řízení k řízení nalézacímu 285 // 2. Tituly pro výkon rozhodnutí 287 // 3. Subjekty vykonávacího řízení 289 // А/ Státní orgány 290 // В/ Účastníci vykonávacího řízení 291 // С/ Prokurátor, národní výbor, společenská organizace 293 // 4454. Preventivní činnost soudu 294 // 5. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí 295 // A/ Návrh na nařízení výkonu 295 // B/ Průběh vykonávacího řízení 297 // a/ Nařízení výkonu 297 // b/ Provedení výkonu 298 // 6. Ochrana a obrana povinného ve vykonávacím řízení 302 // 7. Ochrana a obrana třetích osob ve vykonávacím řízení 303 // 8. Odklad výkonu rozhodnutí 304 // 9. Skončení výkonu rozhodnutí 305 // 10. Náklady výkonu rozhodnutí 306 // Zvláštní ustanovení // 1. Výkon rozhodnutí k vymožení peněžité pohledávky 307 // А/ Srážky ze mzdy 309 // a/ Předmět výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy 311 // b/ Rozsah srážek ze mzdy 314 // с/ Průběh výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy 320 // d/Změna plátce mzdy 326 // e/ Střet výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy // se srážkami ze mzdy prováděnými z jiných důvodů 328 // В/ Přikázání pohledávky 329 // a/ Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu 331 // b/ Přikázání jiných peněžitých pohledávek 333 // с/ Postižení jiných majetkových práv 337 // С/ Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí 337 // a/ Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 339 // b/ Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 344 // 2. Výkon rozhodnutí k vymožení nepeněžitých plnění 351 // А/ Vyklizení 352 // В/ Odebrání věci 354 // С/ Rozdělení společné věci 355 // D/ Provedení prací a výkonů 356 // 3. Likvidace majetku 357 //
4. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 360 // Část třetí // ŘÍZENÍ PŘED STÁTNÍM NOTÁŘSTVÍM // Kapitola I. Obecné výklady 365 // 1. Právní úprava řízení před státním notářstvím a jeho povaha 365 // 2. Pravomoc a příslušnost státního notářství v rozhodovací činnosti 367 // 3. Vyloučení pracovníků státního notářství 368 // 4. Účastníci řízení, jejich zastoupení 369 // 4465. Účast prokurátora, národního výboru a společenské organizace // v řízení před státním notářstvím 370 // 6. Zahájení řízení 371 // 7. Průběh řízení 371 // 8. Dokazování 373 // 9. Rozhodnutí 374 // 10. Opravné prostředky 375 // 11. Náklady řízení 376 // Kapitola II. Jednotlivá řízení 378 // 1. Řízení o dědictví 378 // 2. Řízení o umořování listin 383 // 3. Řízení o registraci smluv 385 // 4. Řízení o úschovách 387 // 5. Řízení o notářských poplatcích 390 // Část čtvrtá ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍMI A SMÍRČÍMI ORGÁNY // Kapitola I. Řízení před rozhodčími komisemi 394 // 1. Pojem 394 // 2. Procesní úkony komise 395 // 3. Pravomoc 396 // 4. Příslušnost 398 // 5. Účastníci 399 // 6. Zásady rozhodčího řízení 402 // 7. Průběh řízení před rozhodčí komisí 402 // 8. Rozhodnutí komise 407 // 9. Prostředky nápravy rozhodnutí komise 411 // 10. Náklady řízení 415 // Kapitola II. Řízení před smírčími orgány ROH a výrobních družstev 416 // 1. Smírčí orgány 416 // 2. Řízení před smírčím orgánem 417 // Část pátá ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI // Kapitola I. Úvodní výklady 420 // 1. Pojem 420 // 2. Podmínky pravomoci rozhodců 420 // 3. Subjekty řízení před rozhodci 422 // Kapitola II. Průběh řízení před rozhodci 425 // 1. Obecné výklady 425 // 2. Řízení před rozhodci ad hoc 426 //
3. Řízení před Rozhodčím soudem ČSOPK 427 // Kapitola III. Kontrolní funkce státních soudů 431

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC