Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
7. doplněné vyd.
Praha : Linde, 2000
775 s.

objednat
ISBN 80-7201-249-5 (brož.)
Obsahuje úvod, věcný rejstřík
Zákoník občanský - Česko - předpisy právní
000070707
PŘEHLED OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU // (Občanský zákoník č. 40/1964 Sb„ ve znění zákona č. 58/1969 Sb„ zák. č. 131/1982 Sb„ zák č 94/1988 Sb„ zák. č. 188/1988 Sb„ zák. č. 87/1990 Sb„ zik. č. 105/1990 Sb., zák. č. 116/1990 Sb.. zák. č. 87/1991 Sb.. zák. č. 509/1991 Sb.. zák. č. 264/1992 Sb.. zák. č. 267/1994 Sb zák č 104/1995 Sb., zák. č. 118/1995 Sb.. zák. č. 89/19% Sb.. zák. č. 94/19% Sb.. zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb.. zák. č 165/1998 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., zák. č. 363/1999 Sb„ zák. č. 27/2000 Sb.. zák. č. 103/2000 Sb. a zák. č. 367/2000 Sb.) // Preambule a články 1 až Vlil zrušeny. // ČÁST PRVNÍ // Obecnáustanovení // Hlava první: Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana (§1-6) Hlava druhá: Účastníci občanskoprávních vztahů (§ 7 - 21) . . . // Oddíl první: Fyzické osoby (§7-16)... // Oddíl druhý: Právnické osoby (§18-21)... // Hlava třetí: Zastoupení (§ 22 - 33b) ... // Hlava čtvrtá: Právní úkony (§34-51)... // Hlava pátá: Spotřebitelské smlouvy (§ 52 - 57)... // (hlava šestá až sedmá včetně nadpisů vypuštěna) // Hlava osmá: Promlčení (§ 100-114)... // Hlava devátá: Vymezení některých pojmů (§ 115 - 122) . . . // 12 // 23 // 23 // 37 // 48 // 61 " 97 // 103 // 117 // ČÁST DRUHÁ // Věcná práva // Hlava první: Vlastnické právo (§ 123 - 135c)... // Hlava druhá: Spoluvlastnictví a společné jmění (§ 136 - 151) // Hlava třetí:
Práva ? cizím věcem (§ 15ln - 151p)... // Hlava třetí A: Právo zástavní a zadržovací (§ 152 - 180) . . // Oddíl první: Zástavní právo (§152 -174) ... // Oddíl druhý: Zadržovací právo (§ 175 - 180)... // 129 // 170 // 214 // 227 // 227 // 244 // ČÁST TŘETÍ, ČTVRTÁ A PÁTÁ // vypuštěny // oiSpTov?dTost za škodu a za bezdůvodné obohacení // Hlava první: Předcházení hrozícím škodám (§ 415 - 419)... // Hlava druhá: Odpovědnost za škodu (§ 420 - 450)... // Oddíl první: Obecná odpovědnost (§ 420 - 420a)... // Oddíl druhý: Případy zvláštní odpovědnosti (§ 421 - 437)... // Oddíl třetí: Společná ustanovení o náhradě škody (§ 438 - 450) . . . . Hlava třetí: Bezdůvodné obohacení (§ 451 - 459)... // 248 // 256 // 256 // 273 // 295 // 318 // ČÁST SEDMÁ Dědění // Hlava první: Nabývání dědictví (§ 460 - 472)... 337 // Hlava druhá: Dědění ze zákona (§ 473 - 475a) ... 355 // Hlava třetí: Dědění ze závěti (§ 476 - 480)... 360 // Hlava čtvrtá: Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců (§ 481 - 484) . . . 372 Hlava pátá: Ochrana oprávněného dědice (§ 485 - 487)... 383 // ČÁST OSMÁ // Závazkové právo // Hlava první: Obecná ustanovení (§ 488 - 587)... 385 // Oddíl první: Závazkový právní vztah (§ 488 - 510)... 385 // Oddíl druhý: Společné závazky a společná práva (§511-515)...401 // Oddíl třetí: Zrněny v obsahu závazků (§ 516 - 523)... 404 // Oddíl
čtvrtý: Změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 524 - 543) . . . 410 // Oddíl pátý: Zajištění závazků (§ 544 - 558) ... 421 // Oddíl šestý: Zánik závazků (§ 559 - 587)... 433 // Hlava druhá: Kupní a směnná smlouva (§ 588 - 627)... 455 // Oddíl první: Obecná ustanovení o kupní smlouvě (§ 588 - 600)... 455 // Oddíl druhý: Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 601 - 610)... 467 // Oddíl třetí: Směnná smlouva (§611)... 474 // Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o prodeji zboží // v obchodě (§ 612 - 627)... 474 // Hlava třetí: Darovací smlouva (§ 628 - 630)... 497 // Hlava čtvrtá: Smlouva o dflo (§ 631 - 656)... 502 // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 631 - 643)... 502 // Oddíl druhý: Zvláštní ustanovení o zhotovení věci // na zakázku (§644-651) ... 513 // Oddíl třetí: Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě // a úpravě věci (§ 652 - 656)... 524 // Hlava pátá: Smlouva o půjčce (§ 657 - 658)... 532 // Hlava šestá: Smlouva o výpůjčce (§ 659 - 662)... 534 // Hlava sedmá: Nájemní smlouva (§ 663 - 723)... 537 // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 663 - 670)... 537 // Oddíl druhý: Nájemné (§ 671 - 675)... 545 // Oddíl třetí: Skončení nájmu (§ 676 - 684)... 549 // Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o nájmu bytu (§ 685 - 716)... 556 // Oddíl pátý: Nájem obytných místností v zařízeních // určených ? trvalému bydlení (§ 717 - 718)... 624 // Oddíl
šestý: Podnájem bytu (části bytu) (§ 719)... 626 // Oddíl sedmý: Nájem a podnájem nebytových prostor (§ 720)... 628 // Oddíl osmý: Zvláštní ustanovení o podnikatelském // nájmu věcí movitých (§ 721 - 723) ... . // Hlava osmá: Příkazní smlouva (§ 724 - 741)... // Oddíl první: Obecná ustanovení (§ 724 - 732)... // Oddíl druhý: Smlouva o obstarání věci (§ 733 - 736) . . ... - // Oddíl třetí: Smlouva o obstarání prodeje věci (§ 737 - 741) ... o // Hlava devátá: Jednatelství bez příkazu (§ 742 - 746) ... // Hlava desátá: Smlouva o úschově (§ 747 - 753)... // Hlava jedenáctá: Smlouva o ubytování (§ 754 - 759)... // Hlava dvanáctá: Smlouvy o přepravě (§ 760 - 773)... // Oddíl první: Smlouva o přepravě osob (§ 760 - 764) . ... // Oddfl druhý: Smlouva o přepravě nákladu (§ 765 - 771> • ’ __ ’ ’ ’ // Oddíl třetí: Společná ustanovení ke smlouvám o preprave (§ 772 - Hi) ¦ ¦ w>- // Hlava třináctá: Smlouva zprostředkovatelská (§ 774 - 777)... 60/ // Hlava čtrnáctá: Vklady (§ 778 - 787)... // Hlava patnáctá: Pojistné smlouvy (§ 788 - 828)... // Oddíl první: Pojistná smlouva (§ 788 - 791) • • • ... ’ // Oddíl druhý: Uzavření pojistné smlouvy (§ 792 - 794)... // Oddíl třetí: Práva a povinnosti z pojištění (§ 795 - 799)... // Oddfl čtvrtý: Zánik pojištění (§ 800 - 804)...  // Oddfl pátý: Změna pojištění (§ 805) ... , // Oddfl šestý: Pojištění majetku
(§ 806 - 815)... // Oddíl sedmý: Pojištění osob (§ 816 - 821) ... // Oddfl osmý: Pojištění odpovědnosti za škody (§ 822 - 8-8)... // Hlava šestnáctá: Smlouva o sdružení (§ 829 - 841)... // Hlava sedmnáctá: Smlouva o důchodu (§ 842 - 844)... / // Hlava osmnáctá: Sázka a hra (§ 845 - 846)... // Hlava devatenáctá: Veřejná soutěž (§ 847 - 849) ... - // Hlava dvacátá: Veřejný příslib (§ 850 - 852)... // Hlava dvacátá první: Cestovní smlouva (§ 852a - 852k) ... - // ČÁST DEVÁTÁ , // Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanoveni // Hlava první: Obecná ustanovení (§ 853) • • - ... // Hlava druhá: Přechodná a zrušovací ustanovení ? úpravám účinným od 1. dubna 1964 // (zák. č. 40/1964 Sb.) - (§ 854 - 864)...- ¦ • ... ’ // Hlava třetí: Přechodná ustanovení ? úpravám účinným // od 1. dubna 1983 (zák. č. 131/1982 Sb.) - (§ 865 - 866)... 747 // Hlava čtvrtá: Přechodná ustanovení ? úpravám účinným // od 1. ledna 1989 (zák. č. 188/1988 Sb.) - (§ 867) ... 749 // Hlava pátá: Přechodná ustanovení ? úpravám účinným // od 1. ledna 1992 (zák. č. 509/1991 Sb.) - (§ 868 - 878)... 750 // Hlava šestá (§ 879 - 879a)... 759 // Hlava sedmá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. ledna 1995 (zák. č. 267/1994 Sb.) - (§ 879b)...760 // Hlava osmá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. července 2000 (zák. č. 103/2000 Sb.) - (§ 879c) ... 761 Hlava
devátá: Přechodná ustanovení ? úpravám // účinným od 1. ledna 2001 (zák. č. 367/2000 Sb.) - (§ 879d - 879e) ... 762

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC