Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Ostrava : Sagit, 2004
432 s.

objednat
ISBN 80-7208-413-5 (brož.)
ÚZ - úplné znění ; [vol.] 422
Údaje popisu z obálky
Policie obecní - předpisy právní - Česko - příručky
Právo správní - Česko - příručky
Samospráva územní - předpisy právní - Česko - příručky
000070747
KAPITOLA I - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - OBCE, KRAJE // ÚSTAVNÍ ZÁKON č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ...5 // ZÁKON č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ...7 // VYHLÁŠKA č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy ...9 // SDĚLENÍ č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy ...31 // ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ... 35 // ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ...71 // ZÁKON č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ...98 // VYHLÁŠKA č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístěm čísel k označem budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel ...135 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ...137 // ZÁKON č. 172/1991 Sb, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ...143 //
ZÁKON č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.147 // ZÁKON č. 290/2002 Sb, o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb, a zákona č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů ... 161 // ZÁKON č. 314/2002 Sb, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností..172 // VYHLÁŠKA č. 388/2002 Sb, o stanovém správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí // s rozšířenou působností ...175 // ZÁKON č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmem a o změně některých souvisejících zákonů ...208 // VYHLÁŠKA č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmem a o změně některých souvisejících zákonů ... 228 // ZÁKON č. 365/2000 Sb, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ...238 // ZÁKON č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ...245 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ...253 // ZÁKON č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákon (zákon o finanční kontrole) ...254 //
VYHLÁŠKA č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ...269 // ZÁKON č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky.282 // KAPITOLA II - VOLBY, MÍSTNÍ REFERENDUM // ZÁKON č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ...285 // VYHLÁŠKA č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ...310 // ZÁKON č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ...341 // VYHLÁŠKA č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů ...360 // VYHLÁŠKA č. 274/1992 Sb., o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí.385 // ZÁKON č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ...386 // KAPITOLA III - OBECNÍ POLICIE // ZÁKON č. 553/1991 Sb, o obecní policii ...401 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 397/1992 Sb, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii ...: ...412 // VYHLÁŠKA č. 88/1996 Sb, kterou se provádí zákon o obecní policii ...414 // KAPITOLA IV - OKRESNÍ ÚŘADY // VYHLÁŠKA č. 362/2002 Sb, o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky ...417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC