Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Ostrava : Sagit, 2004
432 s.

objednat
ISBN 80-7208-413-5 (brož.)
ÚZ - úplné znění ; [vol.] 422
Údaje popisu z obálky
Policie obecní - předpisy právní - Česko - příručky
Právo správní - Česko - příručky
Samospráva územní - předpisy právní - Česko - příručky
000070747
OBSAH // V edici “ÚZ“ dosud vyšly předpisy týkající se obcí a krajů pod č. 202, 222, 255, 274, 329, 356 a // číslo 422 se od č. 378 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. // 378. Toto // KAPITOLA I - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - OBCE, KRAJE // ÚSTAVNÍ ZÁKON č. 347/1997 Sb., // o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona // České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky...5 // ZÁKON č. 36/1960 Sb., // o územním členění státu...7 // VYHLÁŠKA č. 564/2002 Sb., // o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy...9 // SDĚLENÍ č. 181/1999 Sb., // o přijetí Evropské charty místní samosprávy...31 // ZÁKON č. 128/2000 Sb., // o obcích (obecní zřízení)... 35 // ZÁKON č. 129/2000 Sb., // o krajích (krajské zřízení)...71 // ZÁKON č. 131/2000 Sb., // o hlavním městě Praze...98 // VYHLÁŠKA č. 326/2000 Sb., // o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití // a umístěm čísel к označem budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu // a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných к přidělení čísel...135 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 37/2003 Sb., // o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev...137 // ZÁKON č. 172/1991 Sb, // o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí...143
// ZÁKON č. 157/2000 Sb, // o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.147 // ZÁKON č. 290/2002 Sb, // o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská // sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona // č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, // ve znění zákona č. 10/2001 Sb, a zákona č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu, ve znění // pozdějších předpisů... 161 // ZÁKON č. 314/2002 Sb, // o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností..172 // VYHLÁŠKA č. 388/2002 Sb, // o stanovém správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí // s rozšířenou působností...175 // ZÁKON č. 301/2000 Sb, // o matrikách, jménu a příjmem a o změně některých souvisejících zákonů...208 // VYHLÁŠKA č. 207/2001 Sb, // kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmem a o změně // některých souvisejících zákonů... 228 // ZÁKON č. 365/2000 Sb, // o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů...238 // ZÁKON č. 106/1999 Sb, // o svobodném přístupu к informacím...I .. ...245 // / // á // 2NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 364/1999 Sb„ // kterým se upravuje součinnost
orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí // podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím...253 // ZÁKON č. 320/2001 Sb., // o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů // (zákon o finanční kontrole)...254 // VYHLÁŠKA č. 64/2002 Sb., // kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně // některých zákonů (zákon o finanční kontrole)...269 // ZÁKON č. 174/2003 Sb., // o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky.282 // KAPITOLA II - VOLBY, MÍSTNÍ REFERENDUM // ZÁKON č. 491/2001 Sb., // o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů...285 // VYHLÁŠKA č. 59/2002 Sb., // o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí // a o změně některých zákonů...310 // ZÁKON č. 130/2000 Sb., // o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů... . 341 // VYHLÁŠKA č. 152/2000 Sb., // o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev // krajů o změně některých zákonů...360 // VYHLÁŠKA č. 274/1992 Sb., // o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí.385 // ZÁKON č. 22/2004 Sb., // o místním
referendu a o změně některých zákonů...386 // KAPITOLA III - OBECNÍ POLICIE // ZÁKON č. 553/1991 Sb, // o obecní policii...401 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 397/1992 Sb, // kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky // к orgánům obcí a obecní policii...:...412 // VYHLÁŠKA č. 88/1996 Sb, // kterou se provádí zákon o obecní policii...414 // KAPITOLA IV - OKRESNÍ ÚŘADY // VYHLÁŠKA č. 362/2002 Sb, // o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních // úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky...417 // Pozn. redakce: // Předpisy v této publikaci odpovídají právnímu stavu к 1. březnu 2004. // Novelizované nebo doplňované části textů předpisů jsou vyznačeny tučně (netýká se nadpisů); poznámky // redakce a citace odkazů kurzívou. Symbol  znamená, že při novelizaci byla vypuštěna část textu. // Citaci právního předpisu v poznámce pod čarou uvádíme vždy v aktuálním znění (přestože podle Legislativních pravidel vlády se text v poznámkách samostatně nenovelizuje). // Aktualizace textů předpisů, které provádí Sagit, se týkají pouze těch změn, které byly pňjaty v řádném legislativním procesu a publikovány ve Sbírce zákonů. Pokud se v předpisech vyskytují některé překonané výrazy (např. // Kčs, ČSFR, národní výbor aj.), bude tento stav trvat až do ojiciální změny.
// 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC