Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Trizonia, 1992

objednat
ISBN 80-900953-4-8
000071289
Rekat.
OBCHODNÍ ZÁKONÍK OBSAH ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ {§ 1 - § 55) // Hlava I Základní ustanovení (§ 1 - § 20) // Dili Úvodní ustanovení (§ 1 -§4) // Díl II Podnik a obchodní jmění (§ 5 - § 7) // Díl III Obchodní jméno {§8-§ 12) // Díl IV Jednání podnikatele {§ 13 -§ 16) // Díl V Obchodní tajemství (§ 17-§20) // Hlava II Podnikání zahraničních osob (§ 21 - § 26) // Dili Základní ustanovení (§21 -§23) // Díl II Majetková účast zahraničních osob v československých // právnických osobách (§ 24) // Díl lil Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při // podnikání v České a Slovenské Federatívni Republice (§ 25) // Dil IV Přemístění sídla zahraniční právnické osoby do tuzemska (§ 26) // Hlava III Obchodní rejstřík (§ 27 - § 34) // Hlava IV Účetnictví podnikatelů (§ 35 - § 40) // Hlava V Hospodářská soutěž (§41-§55) // Díl 1 Účast na hospodářské soutěži (§41-§43) // Díl II Nekalá soutěž (§44 - § 53) // Díl III Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ČÁST DRUHÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO {§ 56 - § 260) (§ 54 - § 55) // Hlava 1 Obchodní společnosti {§ 56 - § 220) // Díl 1 Obecná ustanovení (§ 56-§ 75) // Dil II Veřejná obchodní společnost (§76-§92) // Oddíl 1 Základní ustanovení // Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků // Oddíl 3 Právní vztahy ke třetím osobám Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti
// (§ 76 - § 78) (§79-§84) (§86-§87) (§ 88 - § 92) // Díl III Komanditní společnost Oddíl 1 Základní ustanovení // (§ 93 - § 104) (§ 93 - § 96) // 7 // Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků // Oddíl 3 Právní vztahy ? třetím osobám // Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti // Dfl IV Společnost s ručením omezeným Oddíl 1 Základní ustanovení // Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků // Oddíl 3 Orgány společnosti // Oddíl 4 Změna společenské smlouvy // Oddíl 5 Zrušení a likvidace společnosti // Díl V Akciová společnost // Oddíl 1 Základní ustanovení // Oddíl 2 Založení a vznik společnosti // Oddíl 3 Práva a povinnosti akcionářů // Oddíl 4 Orgány společnosti // Oddíl 5 Zvýšení základního jmění // Oddíl 6 Snížení základního jmění // Oddíl 7 Rezervní fond // Oddíl 8 Zrušení a likvidace společnosti // Hlava II Družstvo // Díl I Základní ustanovení Díl II Vznik a zánik členství Díl III Orgány družstva // Díl IV Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Díl V Zrušení a likvidace družstva // ČÁST TŘETÍ // OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY {§ 261-§ 755) // Hlava I Obecná ustanovení // Díl I Předmět právní úpravy a její povaha Díl II Některá ustanovení o právních úkonech Oil III Některá ustanovení o uzavírání smlouvy Oddíl 1 Jednání o uzavření smlouvy Oddíl 2 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky // Oddíl 3
Obchodní veřejná soutěž // Díl IV Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Díl V Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech // (§ 97-§ 100) (§101) {§ 102-§ 104) // (§ 105-§153) (§ 105-§ 112) (§ 113-§ 124) (§ 125-§ 140) (§ 141 -§ 150) (§151-§153) // {§ 154 - § 220) (§ 154-§ 161) (§ 162 - § 177) (§ 178-§ 183) (§ 184-§201) (§ 202-§210) (§211- §216) (§217) // (§218-§220) // (§ 221 - § 260) (§221 -§226) (§ 227 - § 236) (§ 237-251) (§ 252 - § 253) (§ 254 - § 260) // (§ 261 -§408) (§ 261-§265) (§ 266 - § 268) (§ 269-§ 288) (§ 269-§ 275) // {§ 276 - § 280) (§ 281 -§288) // (§ 289 - § 292) // (§ 293 - § 296) // 8 // Díl VI Zajištění závazku (§ 297 - § 323) // Oddíl 1 Některá ustanovení o zástavním právu (§ 297-§299) // Oddíl 2 Některá ustanovení o smluvní pokutě (§ 300 - § 302) // Oddíl 3 Ručení (§ 303-§ 312) // Oddíl 4 Bankovní záruka (§313-§322) // Oddíl 5 Uznání závazku (§ 323) // Díl Vil Zánik závazku jeho splněním (§ 324 - § 343) // Oddíl 1 Způsob plnění (§ 324 - § 334) // Oddíl 2 Místo plnění (§335-§339) // Oddíl 3 Doba plnění (§ 340-§ 343) // Díl Vlil Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku (§ 344 - § 357) // Oddíl 1 Odstoupení od smlouvy (§ 344-§351) // Oddíl 2 Některá ustanovení o dodatečné nemož- // nosti plnění {§ 352-§354) // Oddíl 3 Odstupné (§ 355) // Oddíl 4 Zmaření účelu
smlouvy (§356-§357) // Díl IX Některá ustanovení o započtení pohledávek (§ 358 - § 364) // Díl X Porušení smluvních povinností a jeho následky {§ 365-§’386) // Oddíl 1 Prodlení dlužníka (§ 365-§369) // Oddíl 2 Prodlení věřitele (§ 370-§372) // Oddíl 3 Náhrada škody (§ 373 - § 386) // Dfl XI Promlčení (§ 387 - § 408) // Oddíl 1 Předmět promlčení (§ 387) // Oddíl 2 Účinky promlčení (§ 388 - § 390) // Oddíl 3 Počátek a trvání promlčecí doby (§ 391 -§401) // Oddíl 4 Stavení a přetržení promlčecí doby (§402 - § 407) // Oddíl 5 Obecné omezení promlčecí doby (§ 408) // Hlava II Zvláštní ustanovení o některých obchodních závaz- // kových vztazích (§ 409 - § 728} // Dfl 1 Kupní smlouva (§ 409 - § 470) // Oddíl 1 Vymezení kupní smlouvy (§ 409-§410) // Oddíl 2 Povinnosti prodávajícího (§411-§442) // Oddíl 3 Nabytí vlastnického práva {§ 443 - § 446) // Oddíl 4 Povinnosti kupujícího (§ 447 - § 454) // Oddíl 5 Nebezpečí škody na zboží (§455-§461) // Oddíl 6 Uchování zboží (§ 462 - § 468) // Oddíl? Zvláštní ustanovení o náhradě škody (§ 469 - § 470) // Dfl II Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou (§ 471 -§475) // 9 // Oddíl 1 Koupě na zkoušku // Oddíl 2 Cenová doložka // Díl III Smlouva o prodeji podniku Díl IV Smlouva o koupi najaté věci Díl V Smlouva o úvěru // Díl VI Licenční smlouva ? předmětům průmyslového vlastnictví
Díl VII Smlouva o uložení věci Díl Vlil Smíouva o skladování Díl IX Smlouva o dílo // Oddíl 1 Základní ustanovení // Oddíl 2 Provedení díla // Oddíl 3 Věci určené ? provedení díla // Oddíl 4 Vlastnické právo ? zhotovované věci a nebezpečí škody a ní // Oddíl 5 Cena za dílo // Oddíl 6 Způsob provádění díla // Oddíl 7 Provedení díla // Oddíl 8 Vady díla // Díl X Smlouva mandátní // Díl XI Smlouva komisionářská // Díl XII Smlouva o kontrolní činnosti // Díl XIII Smlouva zasílatelská // Díl XIV Smlouva o přepravě věci // Díl XV Smlouva o nájmu dopravního prostředku // Díl XVI Smlouva o provozu dopravního prostředku // Díl XVII Smlouva o zprostředkování // Díl XVIII Smlouva o obchodním zastoupení // Díl XIX Smlouva o tichém společenství // Díl XX Smlouva o otevření akreditivu // Díl XXI Smlouva o inkasu // Díl XXII Smlouva o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot // DH XXIII Smlouva o běžném účtu Díl XXIV Smlouva o vkladovém účtu Díl XXV Cestovní šek Dfl XXVI Slib odškodnění // Hlava III Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu Předmět úpravy Obecná ustanovení // Díl I Dfl II // (§ 73C // Zvláštní ujednání (§ 739-§ 755) // idřl 1 Zákaz dalšího vývozu (§739 -§741) // idíl 2 Ujednání o omezení prodeje (§ 742-74 3) // ádíl 3 Měnová doložka (§ 744) // Jdfl 4 Smlouva o výhradním prodeji (§ 745-§749) // Jdfl 5 Smlouvy
o vázaných obchodech (§ 750-§ 755) // ČÁST ČTVRTÁ // USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ // (§ 756-§ 775) // ČÁST PÁTÁ // VÝKLAD NOVEL OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC