Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998
225 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-197-6 (brož.)
Obsahuje kresby, grafy, tabulky
Chemie obecná - učebnice vysokošk.
000071520
OBSAH // 1. Chemie a její historický vývoj 3 // 2. Základní pojmy v chemii 4 // 2.1 Hmota 4 // 2.1.1 Vlastnosti hmoty 4 // 2.1.2 Zákon zachování hmotnosti a energie 5 // 2.1.3 Jednotky SI 6 // 2.2 Hmotnost atomů a molekul 6 // 2.2.1 Atomová hmotnost ’ 6 // 2.2.2 Molekulová hmotnost 7 // 2.2.3 Příklady 9 // 2.3 Chemické reakce 10 // 2.3.1 Oxidace a redukce 10 // 2.3.2 Oxidační číslo 11 // 2.3.3 Chemické rovnice a jejich vyčíslení 12 // 2.3.4 Stechiometrie 16 // 2.3.5 Příklady 17 // 2.4 Složení vícesložkových soustav 18 // 2.4.1 Koncetrační jednotky 19 // 2.4.2 Přepočty koncentračních jednotek 21 // 2.4.3 Směšování roztoků 23 // 2.4.4 Příklady 24 // 3. Struktura hmoty 27 // 3.1 Struktura atomu 27 // 3.1.1 Atomové jádro 28 // 3.1.1.1 Základní pojmy 28 // 3.1.1.2 Vazebná energie jádra 28 // 3.1.1.3 Stabilita atomových jader ’ 29 // 3.1.1.4 Radioaktivita 30 // 3.1.2 Elektronový obal atomu * 32 // 3.1.2.1 Optická spektra 32 // 3.1.2.2 Spektrum vodíku 32 // 3.1.2.3 Bohrův model atomu 33 // 3.1.2.4 Röntgenova spektra 35 // 3.1.2.5 Vlnově mechanický model atomu 36 // 3.2 Klasifikace prvků 47 // 3.2.1 Periodická tabulka prvků 47 // 3.2.2 Periodicita vlastností prvků . 50 // 3.3 Chemická vazba 54 // 3.3.1 Iontová vazba 55 // 3.3.2 Kovalentní vazba 57 // 3.3.2.1 Lewisova teorie kovalentní vazby 58 // 3.3.2.2 Symbolika chemické vazby 59 // 3.3.2.3 Teorie valenční vazby 60 // 3.3.2.4 Hybridizace 63 // 3.3.3 Kovová vazba 65
// 3.3.4 Nevazebné interakce 67 // 3.3.4.1 van der Waalsovy síly 67 // 3.3.4.2 Vazba vodíkovým můstkem 68 // 222 // 4. Skupenské stavy hmoty 69 // 4.1 Plynné skupenství 70 // 4.1.1 Ideální plyn 70 // 4.1.1.1 Zákony stavového chování ideálního plynu 70 // 4.1.1.2 Stavová rovnice ideálního plynu 74 // 4.1.1.3 Hustota plynu 76 // 4.1.1.4 Stavové chování plynných směsí 78 // 4.1.2 Reálný plyn 81 // 4.1.2.1 Joule-Thomsonův efekt 82 // 4.1.2.2 Stavová rovnice reálných plynů 83 // 4.1.3 Kritický jev 85 // 4.1.3.1 Zkapalnění plynů 85 // 4.1.3.2 Kritický stav 86 // 4.1.3.3 Kritický stav a van der Waalsova rovnice 88 // 4.1.3.4 Využití kritického stavu 89 // 4.1.3.5 Výroba kapalných plynů 90 // 4.1.3.6 Příklady 91 // 4.2 Kapalné skupenství 93 // 4.2.1 Hustota kapalin 93 // 4.2.2 Stavové chování kapalin 94 // 4.2.3 Povrchové napětí 94 // 4.2.4 Vypařování a var kapalin 96 // 4.3 Tuhé skupenství 99 // 4.3.1 Vnitřní struktura krystalických látek 100 // 4.3.2 Vnější symetrie krystalů l01 // 4.3.3 Metody výzkumu struktury krystalů 103 // 4.4 Skupenské přeměny 1°4 // 5. Chemická termodynamika 1°8 // 5.1 Základní pojmy 1°8 // 5.2 Výměna energie ? // 5.2.1 Výměna energie ve formě práce 111 // 5.2.2 Výměna energie ve formě tepla 113 // 5.3 První věta termodynamická 114 // 5.3.1 Vnitřní energie 114 // 5.3.2 Formulace l.věty termodynamické 115 // 5.3.2.1 Děj izotermální 116 // 5.3.2.2 Děj adiabatický
li7 // 5.3.2.3 Děj izochorický II7 // 5.3.2.4 Děj izobarický li7 // 5.3.3 Tepelné kapacity 118 // 5.3.4 Příklady l22 // 5.4 Termochemie l22 // 5.4.1 Reakční tepla l22 // 5.4.2 Termochemické zákony 125 // 5.4.3 Výpočet reakčních tepel l27 // 5.4.4.1 Výpočet ze slučovacích tepel 127 // 5.4.4.2 Výpočet ze spalných tepel 129 // 5.4.4.3 Kirchhoffova rovnice 130 // 5.4.6 Tepla skupenských přeměn 131 // 5.4.7 Rozpouštěcí a zřeďovací teplo 132 // 5.4.8 Kalorimetrie 134 // 223 // 5.4.9 Příklady 135 // 5.5 Druhá věta termodynamická 138 // 5.5.1 Entropie 138 // 5.5.2 Spojení 1. a 2.věty termodynamické 140 // 5.5.3 Změna entropie při nevratných procesech 141 // 5.5.4 Statistický výklad entropie 143 // 5.5.5 Gibbsova energie ’144 // 5.5.6 Uskutečnitelnost chemických reakcí 146 // 5.6 Příklady 147 // 6. Fázové rovnováhy 149 // 6.21 Rovnováha v systému 149 ’ // 6.1.1 Základní pojmy 149 // 6.1.2 Gibbsův zákon fází 150 // 6.1.3 Příklady 152 // 6.2 Fázové diagramy 152 // 6.2.1 Jednosložkové soustavy 153 // 6.2.2 Dvousložkové soustavy 154 // 6.2.2.1 Rovnováha kapalina-pára 155 // 6.2.2.2 Dělení kapalných směsí destilací 156 // 6.2.2.3 Rovnováha dvou omezeně mísitelných kapalin 158 // 6.2.2.4 Rovnováha tuhá fáze-kapalina 159 // 6.2.3 Příklady 163 // 6.3 Zředěné roztoky 164 // 6.3.1 Raoultův zákon 164 // 6.3.2 Zvýšení bodu varu roztoku 165 // 6.3.3 Snížení bodu tuhnutí roztoku 167 // 6.3.4 Osmotický tlak
168 // 6.3.5 Příklady 169 // 7. Reakční kinetika 171 // 7.1 Reakční kinetika 1 1 // 7.1.1 Reakční rychlost 171 // 7.1.2 Molekularita a řád reakce 172 // 7.1.3 Typy reakcí 175 // 7.2 Chemická rovnováha 176 // 7.2.1 Zvratné reakce 176 // 7.2.2 Chemická rovnováha 178 // 7.2.3 Le-Chatelierův princip 179 // 7.2.4 Příklady 180 // 7.3 Katalýza 182 // 7.3.1 Katalyzátory 182 // 7.3.2 Heterogenní katalýza 183 // 7.3.3 Působení katalyzátoru 184 // 8. Elektrolyty 186 // 8.1 Rovnováhy v roztocích elektrolytů 186 // 8.1.1 Elektrolyty 186 // 8.1.2 Elektrolytická disociace 186 // 8.1.3 Kyseliny a zásady 188 // 8.1.4 Rovnováhy v roztocích slabých elektrolytů 189 // 8.1.5 Disociace vody 192 // 8.1.6 Hydrolýza solí 194 // 8.1.7 Výpočet pH 196 // 224 // 00 h-» h-» Silné kyseliny a zásady 196 // 8.1.7.2 Slabé kyseliny a zásady _ 196 // 8.1.7.3 Sůl slabé kyseliny nebo zásady 197 // 8.1.7.4 Soli slabé kyseliny a zásady 198 // 8.1.8 Pufry 199 // 8.1.9 Součin rozpustnosti 200 // 8.1.10 Titračni křivky 202 // 8.1.11 Acidobazické indikátory 203 // 8.1.12 Příklady 204 // 8.2 Vedeni proudu v roztocích 206 // 8.2.1 Elektrolýza 206 // 8.2.2 Faradayovy zákony 207 // 8.2.3 Vedeni proudu v elektrolytech 208 // 8.2.4 Příklady 212 // 8.3 Elektrody a galvanické články 213 // 8.3.1 Elektrody 213 // 8.3.1.1 Elektrodový potenciál 213 // 8.3.1.2 Typy elektrod 214 // 8.3.2 Články 218 // 8.3.2.1 Galvanické články 218 // 8.3.2.2 Akumulátory 220
’Hh // // // (3) // // 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC