Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:45x 
BK
3., přepracované vyd., V nakladatelství H & H 1. vyd.
Jinočany : H & H, 2000
554 s. : il.

objednat
ISBN 80-86022-46-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, věcný a jmenný rejstřík
Biologie obecná - učebnice vysokošk.
000071557
OBSAH // Předmluva ? 1. vydání // ... 15 // Předmluva ke 2. vydání // 17 // Předmluva ke 3. vydání // ..19 // I. Organizovanost živých soustav (O. Nečas)... // 1. Teorie systémů a princip hierarchických systémů // a) Obecná teorie systémů... // b) Základní pojmy teorie systémů... // Pojem systém... // Chování systémů... // Třídění systémů... // c) Hierarchické systémy... // Základní pojmy... // Vztahy uvnitř hierarchického systému... // Stavebnicový princip... // Vícestupňové regulace... // 2. Hierarchie živých soustav podle složitosti jedinců // Nebuněčné organismy... // Jednobuněčné organismy... // Mnohobuněčné organismy... // ... 21 ...24 ...24 ...25 ...25 ...26 ...26 ..27 ..27 ..28 ..29 ..30 ..31 ..32 .32 .33 // ". Molekulární a buněčná biologie (0. Nečas. A. Svoboda. M. Červinka. Z. Kolář) A. Buněčná teorie... // 1. Historický vývoj buněčné teorie... // 2. Buňka jako minimální jednotka strukturní, funkční a reprodukční... // 3. Buňka jako systém... // Tok látek... // Tok energie... // Tok informace... ... // Buňka je složitý hierarchický systém... // Principy funkční organizace buňky... // a eukaryontní... // 1. Bílkoviny... ... // a) Primární struktura bílkovinné molekuly... // Aminokyseliny... // Struktura peptidového řetězce... // 4. Buňky prokaryontní 8. Biopolymery... // ...35 // ...37 // ... 37 // ...38 // ...39 // ...40 // ...41 // ...42 // ...43 // ...44 // ...44
// ...51 // ... 51 ...52 .52 ..52 // 5 // Aminokyselinové složení bílkovin...53 // Sekvence aminokyselin... // b) Sekundární a terciární struktura bílkovinné molekuly...55 // c) Podjednotkové bílkoviny... // d) Funkce bílkovin v buňce... // Stavební bílkoviny... // Enzymové bílkoviny...  // Informační bílkoviny...68 // ,2/Nukleové kyseliny...  // a) Primární struktura nukleových kyselin...70 // Nukleotidy...70 // Struktura polynukleotidového řetězce...7 // Primární struktura RNA...7 // Primární struktura DNA...78 // Kružnicová DNA...7 // b) Konformace molekul nukleových kyselin...7 // Konformace molekul RNA...7 // Konformace molekul DNA...78 // 3. Polysacharidy...78 // Polysacharidový řetězec.../ö // Struktura molekul polysacharidů...73 // C. Paměťový systém buňky...8 // jJ Buněčná paměť...8 //  a) Pojem gen...8 // Strukturní gen... // Geny pro RNA... // Regulační oblasti...88 // Překrývající se geny...8 // b) Negenová DNA...8 // c) Metody studia genu...85 // Reštrikční analýza genu...85 // Sekvenční analýza genu...86 // Hybridizace DNA...87 // 3. Buněčný genom...88 // a) Prokaryontní chromosomy...88 // b) Eukaryontní chromosomy...90 // Deoxyribonukleová kyselina...88 // Histony... // Kyselé bílkoviny...91 // Struktura chromosomů...81 // Počet chromosomů...88 // Lokalizace strukturních genů v chromosomech...95 // Jadérko...97 // c) Plazmidy...97 // Struktura plazmidů... // Genetická informace
nesená plazmidy...88 // QQ // d) Pohyblivé elementy v genomu... //  Exprese genetické informace...181 // a) Transkripce... // Transkripce v prokaryontní buňce...102 // 6 // Transkripce v eukaryontní buňce // Reverzní transkripce... // tyí Posttranskripční úprava RNA.. // Posttranskripční úprava rRNA... // Úprava tRNA... // Úprava mRNA... // Editace RNA... // c/ Translace, syntéza bílkovin... // Genetický kód... // Ribosomy... // tRNA... // mRNA... // Průběh translace... // Posttranslační modifikace proteinů... // Molekulové chaperony... // 5. regulace genové exprese... // a) Regulace genové exprese u prokaryont... // Strategie syntézy adaptivních proteinů... // Negativní a pozitivní regulace operonu... // b) Regulace genové exprese u eukaryont... // Regulace na úrovni genomu... // Regulace transkripce... // Koordinovaná genová regulace u eukaryont... // Kontrola translace... // Posttranslační kontrola... // (q. Zdvojování genetické paměti (replikace DNA)... ... // Princip replikace DNA... // DNA polymerázy... // Okazakiho fragmenty... // Rozvinování molekuly DNA... // Ukončeni replikace lineárních DNA molekul, syntéza DNA v telomerách // In vitro replikace DNA... // 0 Šum v genetické informaci... // a) Mutagenní faktory... // Fyzikální faktory... ... // Genotoxiny... // b) Genové mutace... // Typy genových mutací... // Důsledky mutací strukturních genů... // Reverze mutací... // Reparace mutací... // Přímá detekce
mutací... // Cílená mutageneze... // c) Strukturní aberace chromosomů... // Jednoduché zlomy chromosomů... // Zlomy chromatid... // Dva zlomy v témže chromosomů... // Zlomy v nehomologních chromosomech Centromerické zlomy... // d) Numerické aberace chromosomů... // Aneuploidie... // ... 105 // ... 105 // ... 106 // ... 106 // ... 106 // ... 107 // ...110 // ...110 // ...110 // ...112 // ...114 // ...115 // ...117 // ...121 // ...121 // ... 122 // ... 122 // ... 122 // ... 123 // ... 125 // ... 126 // ... 129 // ...131 // .. 133 // .. 133 // .. 133 // .. 134 // .. 135 // .. 136 // ...137 // .. 138 // .. 138 // .. 139 // .. 140 // ... 140 ... 140 // ..141 // ..141 // ... 142 ... 144 ... 144 ... 145 ... 146 ... 147 ... 148 ... 148 ... 148 ... 148 ,. 149 .. 150 .. 150 // 7 // Polyploidie... // ’bf Technologie rekombinantní DNA a klonování genů... // Rekombinantní DNA molekuly... // Klonování genů... // DNA knihovny... // Genové inženýrství... // D. Membránový princip funkční organizace buňky... // 1. Molekulární struktura biomembrán... // a) Chemické komponenty biomembrán... // Membránové lipidy... // Bílkoviny biomembrán...•/... // b) Uspořádání molekul v biomembráně... // Bimolekulární film lipidů... // Lokalizace proteinů v membráně ... // Fluidita biomembrán... // 2. Obecný význam membránového principu... // 3. Plazmatická membrána...»... // a) Struktura plazmatické membrány... // b) Membránový přenos... // Volná
difúze... // Přenos pomocí proteinů... // c) Endocytóza a exocytóza... // Endocytóza... // Exocytóza... // d) Membránové receptory... // Chemorecepce... // Fotorecepce... // 4. Endoplazmatické retikulum... // Syntéza proteinů na drsném ER... // Syntéza lipidů v ER... // Kompartmentace kalciových iontů... // 5. Golgiho aparát... // Metabolické funkce Golgiho aparátu... // Sekreční dráha... // Obecné charakteristiky měchýřkového transportu... // 6. Lyzosomy... // 7. Peroxisomy... // 8. Mitochondrie a chloroplasty... // a) Mitochondrie... // Struktura mitochondrii... // Základní metabolické procesy mitochondrii... // Mechanismus syntézy ATP na vnitřní membráně mitochondrii // Genetický systém mitochondrii... // Biogeneze mitochondrii... // b) Chloroplasty... // Struktura chloroplastů... // Funkce chloroplastů... // Chloroplastový genom... // Biogeneze chloroplastů... // E. Cytoskeletální princip funkční organizace buňky... // 1. Struktura a funkce cytoskeletu... // 150 // 151 151 151 // 154 // 155 // 156 // 157 157 // 157 // 158 // 159 // 160 163 165 // 167 // 168 168 170 // 172 // 173 // 179 // 180 182 // 183 // 184 // 189 // 190 .191 // 194 // 195 // 196 .197 . 198 . 199 .202 .203 .204 .205 .205 . 207 .208 ..210 ..212 ..214 ..215 ..215 ..216 ..217 ..218 ...219 // 8 // a) Mikrotubuly... // Proteiny mikrotubulů... ... // Struktura mikrotubulů.. ... // Asociované proteiny... ... // Geny pro tubulin a asociované proteinv ... // Morfogeneze
mikrotubulů... ... // Funkce mikrotubulů... ... // b) Mikrofilamenta... ...228 // Bílkoviny mikrofilament. ...229 // Struktura mikrofilament ...230 // Asociované proteiny... 232 // Geny pro aktin... 233 // Morfogeneze mikrofilament ...233 // Funkce mikrofilament... 234 // c) Intermediárm filamenta . ... // Bílkoviny intermediárních filament. ...236 // Struktura intermediárních filament. ...236 // Funkce intermediárních filament. ...238 // 2. Molekulové motory... ...239 // a) Molekulární úroveň funkce motorů ...241 // Struktura molekulových motorů... ... // Mechanismus pohybu motorů ..ZZZZZZZ... // b) Pohybové buněčné funkce... 243 // Vnitrobunecny transport 245 // Améboidní pohyb... ... // Pohyb kinocilií... 247 // Svalový pohyb .. 249 // 3. Jaderný skelet... 252 // Jaderný obal... 253 // Jaderné póry.. ...254 // Jaderná matrix.. ...255 // 4. Membránový skelet... ... // 5. Exoskelet. 257 // Extracelulární matrix... 258 // Buněčná stěna... 258 // F. Reprodukce buněk... 261 // 1. Buněčný cyklus... 264 // a) Fáze buněčného cyklu... ... // G fáze... 265 // s-fáze... // G2-fáze... 266 // M-fáze... 269 // Cytokineze... ...269 // ... // b) Regulace buněčného cyklu... 273 // Buněčné kultury... . ...276 // Ovlivnění buněčného cyklu vnějšími podmínkami...f76 // Synchronizace buněk... ... // Uzlové kontroly buněčného cyklu...280 // Snrr’” dě"n’v lit // Význam povrchů pro regulaci cyklu ...283 // ...284
// // // 9 // 2. Diferenciace buněk... 286 // a) Úrovně diferenciace buněk...286 // b) Genový základ regulace diferenciace...287 // c) Vratnost diferenciace...288 // 3. Nádorová transformace buňky...290 // Onkogeny... 290 // Funkce protoonkogenů a onkogenů...292 // Onkogeny kódující růstové faktory a jejich receptory...293 // Onkogeny kódující signální transduktory...293 // Onkogeny kódující proteinkinázy...294 // Onkogeny kódující transkripční faktory...294 // Tumor supresorové geny a jejich inhibitory...294 // Onkogeny kódující proteiny, které blokují apoptózu...295 // Vznik a vývoj nádorů...295 // 4. Zánik buňky...295 // a) Nekróza buňky...296 // b) Programovaná smrt buňky...297 // c) Problém stárnutí buněk...»...299 // 5. Buněčný stres (patologie buňky)...301 // a) Odpověď buňky na stres...301 // Stupeň poškození buňky... 302 // Stresové proteiny...302 // b) Působení teploty na buňku...303 // Působení vysoké teploty...303 // \/ I I V n I Z ? ? C h te P I O t 3  1 // c) Radiační stres...304 // Spektrum viditelného světla... 305 // Ultrafialové záření... 305 // Ionizující záření...305 // d) Účinek jedů...307 // Zásah do syntézy biopolymerů...308 // Zásah do membránových transportních funkcí...309 // Zásah do energetického metabolismu...310 // Zásah do buněčného cyklu...310 // III. Biologie virů (O. Nečas)... // 41. Struktura virionů... // Virové nukleové kyseliny... // Struktura
kapsidy... // ? Vnější obal... //  2/Virový genom... // Rozsah a struktura virového genomu... // Mutace virů... // Rekombinace u virů... //  3. Reprodukce virů... // v a) Reprodukční cyklus... // Adsorpce viru na povrch a proniknutí do buňky // Reprodukce virionů... // Morfogeneze (maturace) virionů... // Uvolnění virionů z buňky... // Cytopatologie interakce virus - buňka... // b) Virogenie... // ...313 // ...316 // ...316 // ..320 // ..321 // ..322 // 323 325 // 325 // 326 // ..326 // ..327 // ..327 // ..328 // ..330 // ..330 // ..331 // 10 // Lyzogenní cyklus bakteriofága Onkogenní viry... // 331 // 332 // IV. Vertikální přenos genetické informace u mnohobuněčných organismů (R Janisch // O. Nečas, K. Lenhart)... ’ ’ // A. Rozmnožování a sexuálni proces... // 1. Nepohlavní rozmnožování... // Vegetativní reprodukční orgány... // Reparativní regenerace... // Polyembryonie... // 2. Sexuálni proces... // Parasexuální procesy u bakterií... // Sexuální procesy u jednobuněčných eukaryont... // 3. Pohlavní rozmnožování... ... // a) Diferenciace pohlaví... // b) Rekombinace genetické informace při gametogenezi... // Průběh meiózy...IZZľZľ’ľZZľ’ // Segregace chromosomů... // Crossing-over... // c) Rekombinace při oplození... // Průběh oplození... // Apomixe... // Oplození in vitro... // 4. Cytoplazmatická dědičnost... // Mitochondriální a plastidová dědičnost... // Epigenní dědičnost... // B. Genová
regulace ontogeneze... // a) Genová regulace morfogeneze... // Determinační a regulační zygoty... // Diferenciace buněk... // Indukce a represe v embryogenezi... // Aktivace chromosomových lokusů... // Inaktivace chromosomů a jejich lokusů... // b) Homeotické geny a homeoboxy... // c) Ontogeneze pohlaví u savců a člověka... // d) Morfologické vývojové vady... // Teratogenní vlivy prostředí... // Mutanty s malformačním a letálním efektem... // e) Regenerace... // C. Zákonitosti vertikálního přenosu genetické informace u diploidních organismů. // 1. Biologický význam diploidie... // 2. Obecné principy vztahů mezi geny a znaky... // a) Gen a znak, genotyp a fenotyp... // Gen... // Znak... ... // Genotyp a fenotyp... // Monogenie a polygenie... // Alely a mnohotná alelie... // b) Metody hybridologické analýzy... // Mendelovy pokusy... // Uniformita hybridů a štěpení v jejich potomstvu... // Nezávislá kombinace alel... // ... 337 // ..341 // ..341 // ..341 // ... 342 ... 342 ... 342 ... 342 ... 343 ... 345 ... 345 ... 348 ... 349 ... 353 ... 353 ...354 ..355 .. 357 .. 358 .. 358 .. 359 .. 359 .. 361 .. 361 .. 361 . 363 .364 .365 . 365 . 367 . 370 . 372 . 372 .374 .374 .376 .376 377 377 377 // 377 // 378 378 // 378 // 379 379 // 379 // 380 // Mendelovy zákony...381 // Symbolika genetických schémat...383 // c) Dědičnost autosomální a gonosomální...384 // Dědičnost autosomální...384 // Dědičnost gonosomální...385 // d) Interakce
párových alel...386 // Dominance a recesivita...386 // Kodominance...387 // Semidominance...387 // Letální alely...388 // e) Genová vazba...389 // f) Polygenní dědičnost...390 // 3. Interakce genotypu a prostředí...391 // 4. Transgenní organismy...393 // D. Lidský genom...395 // 1. Metody lidské genetiky...395 // a) Genealogická metoda...395 // b) Gemelilogická metoda...397 // c) Populační studie... 397 // d) Humánni cytogenetika...399 // Karyotyp člověka...399 // Pruhování chromosomů...401 // Polymorfismus lidských chromosomů...402 // e) Mapování lidského genomu...402 // Metody klasické genetiky...403 // Somatická hybridizace lidských a myších buněk...405 // Hybridizace DNA in situ...405 // Projekt „Lidský genom"... 406 // 2. Dědičnost specificky lidských znaků...408 // a) Znaky morfologické a biochemické...408 // Autosomální dědičnost...409 // Gonosomální dědičnost...412 // Interakce nealelních genů... 414 // Polygenní dědičnost u člověka... 414 // b) Imunogenetika...416 // Protilátky...417 // Receptory T-lymfocytů pro antigen...419 // HLA systém (histokompatibilní antigény)...420 // c) Genová podmíněnost lidského chování...422 // d) Dědičnost v lidské patologii...424 // Choroby geneticky podmíněné...424 // Příklady chorob podmíněných genovými mutacemi...425 // Příklady chorob podmíněných chromosomovými a genomovými mutacemi...431 // Genetická prevence, genová a prenatální diagnostika...433
// Perspektivy genové terapie...435 // e) Regulace genového fondu člověka...437 // V. Biologie populací (M. Hejtmánek)...439 // A. Genetika populací...443 // a) Genetická struktura populace... 443 // b) Genetická struktura populace a pohlavní rozmnožování...444 // 12 // Výběr partnerů ... // Model autogamní populace... // Model panmiktické populace ... // C) Hardyův-Weinbergův zákon genetické...445 //  tabihta genových a genotypových četností 446 // Důsledky Hardyova-Weinbergova zákona ...‘C...448 // Příbuzenské křížení... 449 // d) Vývoj génového fondu populace 450 // dapíivm hodnota genotypu a koeficient selekce ... // rubeh selekce výhodných a nevýhodných alel ...452 // Genetická adaptace... 453 // Selekce a medicína... 455 // Mutační rovnováha v polulaci... ... // Migrace... 457 // Genový posun... 458 // Balancovaný polymorfismus... ... // Adaptivní hodnota populace a genetická zátěž...r’ 460 // Ekogenetika... .461 // ? Růst Populace ... 462 // a) Obecná charakteristika růstu populace...464 // b) Regulace růstu populace... ... // c) Dynamika vývoje populace... ... // Vývoj populace České republiky... // Růst světové lidské populace... // C. Globální ekologie... ...469 // a) Problém přelidnění... ...471 // b) Problém potravin... ...474 // c) Problém energie a surovin... ... // Neobnovitelné zdroje energie...478 // Obnovitelné zdroje energie...Z...480 // Zdroje surovin... 481 // d) Ekologická
krize ...482 // ... // Globální extinkce... 482 // Teorie trvale udržitelného rozvoje. ... // Řešení globálních problémů.. ... // ...488 // Ví. Evoluce živých soustav (0. Nečas. A. Svoboda).. // T Původ života na Zemi... 489 // a) Prebiotický vývoj... ...492 // Chemická evoluce... ...492 // Vznik prebiotické struktury ... // b) Vznik eobiontů... // Vývoj metabolismu ... 495 // Vznik genetické informace... 496 // 2. Rekonstrukce vývoje... ...497 // Vznik prokaryontních buněk ... 497 // Vznik eukaryontních buněk... 497 // ...498 // 13 // Vývoj mnohobuněčných organismů...499 // 3. Mechanismy evoluce živých soustav...502 // a) Přírodní výběr...502 // b) Vývoj genetické informace...503 // Variace na úrovni jednoho lokusu...504 // Rekombinace... // Vývojová hodnota mutací...505 // Amplifikace genů... // Výměna genů mezi populacemi různých druhů...506 // c) Vznik druhů... // Pojem druh...507 // Divergence...508 // Geografická izolace...508 // Reprodukční izolace... 509 // d) Evoluce člověka...509 // Rekonstrukce vývoje...510 // Vývoj genetické informace člověka...511 // Genetická odlišnost člověka a dnešních primátů...512 // Molekulární evoluční markéry...514 // Člověk jako možný zdroj evolučních změn...515 // VII. Podstata života (O. Nečas)...517 // 1. Vývoj názorů na podstatu života...519 // Mechanicismus...519 // Holismus...520 // Vitalismus...520 // 2. Zobecnění současných poznatků
o živých soustavách...522 // a) Obecné vlastnosti živých soustav...522 // b) Tok látek, energie a informace...523 // Tok látek...523 // Tok energie...523 // Tok informace...524 // Komplexní chápání a redukcionismus...524 // Organizace a entropie...525 // c) Podstata virů...526 // d) Definice živé soustavy a podstata života... 527 // Věcný a jmenný rejstřík...529 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC