Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
544 s. : il., mapy ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000071633
Předmluva 9 // Dějiny novověku jako epocha světových dějin 11 // I. OBDOBÍ VŠEOBECNÉ KRIZE FEUDÁLNÍHO ŘÁDU A JEHO DOČASNÉ ZNOVUUPEVNĚNÍ 15 // 1. ANGLICKÁ BURŽOÁZNI REVOLUCE A JEJÍ VÝSLEDKY 18 // A. Revoluce a občanská válka 21 // B. Období republiky 1649—1653 24 // C. Cromwellúv protektorát 27 // D. Anglie po restauraci Stuartovců 30 // 2. ROZPORNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSTVÍ 33 // A. Demografický a populační vývoj 33 // B. Zdroje energie 34 // C. Řemeslná a manufakturní výroba 36 // D. Evropské zemědělství 39 // E. Evropský a světový obchod 46 // F. Přeměny společenské skladby a třídního boje 51 // 3. ZÁPAS O MOCENSKOU PŘEVAHU V EVROPĚ 54 // A. Absolutní monarchie Ludvíka XIV. 54 // B. Zápas o zeměpanský absolutismus v říši 58 // C. Francouzské výbojné války 61 // D. Války o dědictví španělské 62 // 4. ZMĚNY POMĚRU SIL VE VÝCHODNÍ A SEVERNÍ EVROPĚ 66 // A. Konsolidace ruského státu ve druhé polovině 17. století 66 // B. Severní Evropa po třicetileté válce 70 // C. Oslabení panovnické moci v polsko-litevském státě 72 // D. Severní válka 73 // 55. PŘEVAHA FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU (1715—1789) 77 // A. Velikost a krize francouzského absolutismu 77 // B. Vznik pruského absolutistického státu 81 // C. Říšská knížectví mezi absolutismem a stavovskou mocí 86 // D. Rozklad feudalismu a osvícený absolutismus v jižní Evropě 88 // E. Absolutismus v Rusku 91 // F. Rozporný vývoj osmanské říše 100 // G. Vznik buržoazního parlamentarismu v Anglii 103 // 6. koloniální výboje v 17. a is. století 109 // A. Sociálněekonomická situace na asijském kontinentě 110 // B. Nizozemská expanze 118 // C. Zápas Británie a Francie o převahu v zámoří 122 // D. Na Dálném východě 126 //
7. BOJ SEVEROAMERICKÝCH OSAD ZA NEZÁVISLOST 128 // A. Sociálněekonomický obraz anglických kolonií v Severní Americe 128 // B. Rozpory mezi americkými osadami a Velkou Británií 130 // C. Válka za nezávislost 133 // D. Počátky budování nového státu 136 // 8. KULTURNÍ PROUDY V OBDOBÍ OBECNĚ KRIZE FEUDALISMU 138 // A. Baroko 139 // B. Osvícenství 143 // II. VÍTĚZSTVÍ EVROPSKÝCH BURŽOAZNÍCH REVOLUCÍ A NÁSTUP / KAPITALISMU VOLNÉ SOUTEŽE 151 // 1. VÍTĚZSTVÍ PROMYSLOVÉHO KAPITALISMU 155 // A. Demografická revoluce 156 // B. Průmyslová revoluce 157 // C. Rozvoj kapitalismu volné soutěže 164 // D. Postavení dělnické třídy 171 // 2. VELKÁ FRANCOUZSKA BURZOAZNÍ REVOLUCE 173 // A. Vítězství třetího stavu 174 // B. Cesta od konštituční monarchie к revoluční válce 178 // C. Jakobínská diktatura 183 // D. Thermidoriánská reakce 187 // E. Vláda direktoria a její pád 191 // F. Ohlas Velké francouzské revoluce v Evropě 192 // 3. OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK 196 // 4. MYŠLENKOVÉ PROUDY V OBDOBÍ NÁSTUPU KAPITALISMU 206 // A. Liberalismus a demokratický program 206 // B. Nacionalismus a vznik novodobého národa 209 // C. Romantismus 211 // D. Utopický socialismus a komunismus 213 // 65. POČÁTKY NOVÉHO REVOLUČNÍHO A NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉHO HNUTÍ 216 // A. Nové upevnění reakce po napoleonských válkách 217 // B. Německý boj za jednotu a svobodu 219 // C. Revoluční hnutí v Itálii 223 // D. Španělské revoluce 225 // E. Povstání děkabristů v Rusku 229 // F. Národně osvobozenecké hnutí na Balkáně 232 // 6. REVOLUČNÍ HNUTÍ POČÁTKEM TŘICÁTÝCH LET 240 // A. Červencová revoluce ve Francii, její příčiny a výsledky 240 // B. Vznik nezávislé Belgie 245 // С Země německého spolku ve třicátých letech 246 // D. Nová vlna revolučního a demokratického hnutí v Itálii 250 //
E. Listopadové povstání a počátek zápasu za obnovení Polska 251 // 7 PRVNÍ PRŮMYSLOVÁ VELMOC — VELKÁ BRITÁANIE 254 // 8. REVOLUČNÍ ROK 1848 — 1849 261 // A. Evropské země v předvečer revoluce 261 // B. Revoluce ve Francii 262 // C. Revoluce 1848—49 v Itálii 265 // D. Německé státy 266 // E. Národnostní problematika revoluce v Uhrách 271 // 9. AMERICKÝ REVOLUČNÍ CYKLUS 274 // A. Boj Latinské Ameriky za nezávislost 274 // B. Buržoázne demokratická revoluce v USA (1860—1877) 282 // 10. ZAVRŠENÍ REVOLUČNÍHO CYKLU V EVROPĚ 291 // A. Druhé císařství ve Francii 291 // B. Národní sjednocení Německa 295 // C. Národní sjednocení Itálie 300 // D. První španělská republika 303 // E. Východní otázka a krymská válka 307 // 11. RUSKÝ STÁT V OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU 314 // A. Hospodářské a politické poměry v Rusku v první polovině 19. století 314 // B. Zrušení nevolnictví a buržoázni reformy 317 // C. Polské povstání 1863—1864 322 // D. Revoluční hnutí druhé poloviny šedesátých let a let sedmdesátých 324 // 12. FORMOVANÍ DĚLNICKÉHO HNUTÍ. // I. INTERNACIONÁLA 329 // A. Utváření průmyslového proletariátu a projevy jeho živelné aktivity 329 // B. Vznik teorie vědeckého komunismu. Svaz komunistů v letech 1847—1852 330 // C. Předpoklady vzniku I. internacionály a její ustavení 333 // D. Ideové spory v I. internacionále a postupné prosazování její marxistické orientace 338 // III. PŘÍPRAVA A NÁSTUP EPOCHY IMPERIALISMU 345 // 1. PŘEMENA KAPITALISMU VOLNÉ SOUTĚŽE V MONOPOLNÍ KAPITALISMUS 347 // A. Technickovědecká revoluce 349 // B. Nové jevy ve vývoji kapitalismu 357 // C. Sociální důsledky ekonomických změn 365 // D. Státní zřízení, politický systém a ideologie nastupujícího imperialismu 370 //
E. Změny v kultuře a vědě 378 // 2. MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ HNUTÍ V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ 386 // A. Pařížská komuna a internacionála 386 // B. Internacionála po Komuně, její rozpuštění a historický význam 390 // C. Formování socialistických stran 393 // D. Ustavení II. internacionály a počátky její činnosti 399 // E. Nové problémy v mezinárodním dělnickém hnutí na přelomu století 402 // F. Prohlubování diferencí v internacionále, růst revizionismu a centrismu 406 // 3. VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ EVROPSKÝCH ZEMÍ 411 // A. Velká Británie 411 // B. Francie 418 // C. Německo 423 // D. Rakousko-Uhersko 428 // E. Rusko 432 // F. Itálie 436 // G. Španělsko 438 // H. Balkánské státy 439 // 4. HLAVNÍ MIMOEVROPSKÉ MOCNOSTI 449 // A. Spojené státy americké 449 // B. Japonsko 457 // C. Čína 461 // 5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY V OBDOBÍ NÁSTUPU IMPERIALISMU 466 // A. Politika velmocí v letech 1871—1890 466 // B. Přenesení zájmu velmocí mimo Evropu a proces imperialistického dělení světa 477 // C. Zostření rozporů v předvečer světové války (1905—1914) 490 // 6. PŘENESENÍ SVĚTOVÉHO REVOLUČNÍHO CENTRA DO RUSKA 496 // A. Vznik dělnické revoluční strany nového typu 496 // B. Buržoazně demokratická revoluce 1905—1907 499 // C. Narůstání krize v mezinárodním dělnickém hnutí v předvečer světové války a rozpad internacionály po propuknutí válečného konfliktu 511 // 7. PRVNÍ SVĚTOVÁ IMPERIALISTICKÁ VÁLKA 515 // Seznam literatury 533 // Rejstřík 535
(OCoLC)39412072
(OCoLC)946291746
cnb000046711

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC