Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(21.2) Půjčeno:254x 
BK
EB
2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
322 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1821-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-6981-3 (online ; pdf)
Pedagogika
Dotisk 2008, 2011, 2013
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000071688
/ 5 // OBSAH // Úvod ...9 // L ČÁST // DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT // 1. Předmět didaktiky...13 // 1.1 Problémy předmětu didaktika...13 // 1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole ...15 // 1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik ...18 // 1.4 Metody didaktických výzkumů...19 // Základní literatura...24 // ?. ČÁST // V ZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU // 2. Vzdělání v didaktickém systému...27 // 2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí...27 // 2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání ...29 // 2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání...40 // 2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné...43 // 2.5 Vzdělání základní...46 // 2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém ...47 // 2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného . 49 // 2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí // na přelomu tisíciletí...54 // 2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující // se společnosti...67 // Základní literatura...69 // 3. Učivo a jjeho výběr...71 // 3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem?...71 // 3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie ...71 // 3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti 72 // 3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů...74 // 3.2.3 Kurikulámí teorie a reformy kurikula...77 // 3.3 Alternativní
a inovační koncepce...81 // Základní literatura...82 // 6 / Obecná didaktika // 4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech...85 // 4.1 Učební plány...85 // 4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace...85 // 4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech...86 // 4.1.3 Učební plán působí jako celek...91 // 4.2 Učební osnovy...92 // 4.2.1 Tvorba učební ch osnov j ako další rovina didaktické transformace ... 92 // 4.3 Kurikulámí dokumenty...97 // 4.4 Rámcové vzdělávací programy ...100 // Základní literatura...101 // 5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků...103 // Základní literatura...108 // III. ČÁST // VYUČOVACÍ PROCES // 6. Vyučováníjako celistvý proces...? // 6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu...111 // 6.2 Struktura celistvého procesu vyučování...118 // 6.3 Funkce cíle v procesu vyučování ...119 // 6.3.1 Konkretizace cílů vyučování...120 // 6.3.2 Kategorie cíle a řízení procesu učení...121 // 6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu ...124 // 6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování...130 // Základní literatura...I34 // 7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků...135 // 7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele...135 // 7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování...138 // 7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání...143
7.3.1 Osvojování nového vědění...I44 // 7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků...156 // 7.4.1 Problémové situace ve vyučování...156 // 7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků...161 // 7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování?...164 // 7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování...166 // 7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování ...170 // 7.7  Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování...176 // Základní literatura...180 // 8. Vyučovací metody... ... 181 // 8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod...181 // 8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu ...182 // 8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce ...184 // / 7 // 8.4 // 8.5 // 8.6 8.7 // Charakteristika vybraných vyučovacích metod... // 8.4.1 Metody slovní ... // 8.4.2 Metody názorně demonstrační... // 8.4.3 Metody praktických činností žáků... // 8.4.4 Hra jako vyučovací metoda... // Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností // Systém vyučovacích metod... // Metody diagnostické a klasifikační... // 8.7.1 Metoda systematického pozorování... // 8.7.2 Ústní a písemné zkoušky... // 8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků... // 8.7.4 Didaktické testy... // 8.7.5 Klasifikační metody ... // 8.7.6 Stanovení standardů ... // Základní literatura... // . 186 . 186 . 195 . 196 . 199 . 202 . 206 . 209 . 210 . 211 . 212
. 212 . 214 . 215 . 217 // 9. // Organizační formy vyučování... // 9.1 ? vývoji organizačních forem vyučování... // 9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin... // 9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině... // 9.3 Skupinové a kooperativní vyučování ... // 9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování... // 9.4.1 Individualizované vyučování... // 9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování... // 9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích... // 9.5.1 Exkurze... // 9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů // a integrovaných učebních celků... // 9.6.1 Proj ekto vé vyučování... // 9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování... // 9.7 Domácí učební práce žáků... // 9.8 Cesty ? pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod // vyučování ... // 9.8.1 Otevřené vyučování ... // Základní literatura... // 219 // 219 // 221 // 221 // 224 // 229 // 229 // 231 // 233 // 233 // 234 234 238 240 // 242 // 242 // 248 // 10. Didaktické prostředky v procesu vyučování... // 10.1 Učební pomůcky a multimediální systém... // 10.2 Programované učení a vyučování, jeho technické prostředky // 10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování... // 10.3.1 Využívání počítačůjako interaktivních systémů . . . Základní literatura... // 249 // 249 // 251 // 253
253 // 257 // 11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí // 259 // 8 / Obecná didaktika // Přílohy...261 // Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat...279 // Literatura...281 // Rejstřík věcný...309 // Rej střik jmenný...317
(OCoLC)137330500
cnb001712475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC