Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:185x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2003
xxii, 797 s. : il., mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7183-268-5 (váz.)
ISBN 978-80-86960-23-4 (dotisk ; váz.)
Dotisk r. [2007]
Obsahuje bibliografii na s. 793-794 a rejstřík
000071876
PŘEDMLUVA (S. Rosypal) XVIII // 1. ÚVOD DO BIOLOGIE 1 // 1.1 Biologické Vědy 2 (P. Štys, S. Rosypal, J. Šmarda) // 1.2 Obecná charakteristika živých Soustav 5 (S. Rosypal, J. Šmarda) // 1.3 Univerzální fylogenetický Strom 7 (S. Rosypal) // 1.3.1 Základní strukturální typy živých soustav 7 // 1.3.2 Tři domény života na Zemi 9 // 1.3.3 Obecná charakteristika jednotlivých domén 10 // 1.3.4 Původ mitochondrii a chloroplastů, vznik eukaryotické buňky (J. Zrzavý, S. Rosypal) 11 // 1.4 Principy taxonomie a Fylogenetiky organizmů 13 (P. Štys) // 1.4.1 Základní pojmy taxonomie 14 // 2 Hierarchická (linnéovská) klasifikace a vědecké názvosloví 16 // 1.4.3 Biologický druh 18 // 1.4.4. Tvorba hypotéz o příbuznosti organizmů (fylogenetika) 19 // 1.4.4.1 Podobnosti mezi taxony a jejich použitelnost pro hypotézu o jejich příbuznosti 20 // 1.4.4.2 Rozpoznávání jednotlivých druhů podobností 21 // 1.4.4.3 Vyjádření hypotézy o příbuznosti 23 // 1.4.5 Metody tvorby klasifikace 25 // 2 BUŇKA 27 // 2.1 Chemické složení buňky 28 (V. Kubišta) // 2.1.1 Biogenní prvky 28 // 2.1.2 Voda a anorganické látky 28 // 2.1.3 Nízkomolekulární organické látky 30 // 2.1.3.1 Polární organické látky v buňce 30 // 2.1.3.2 Nepolární organické látky v buňce 34 // 2.1.4 Vysokomolekulárni organické látky 36 // 2.1.4.1 Polysacharidy 36 // 2.1.4.2 Proteiny (bílkoviny) 37 // 2.1.43 Nukleové kyseliny 39 // 2.2 Struktura buňky 40 (V. Kubišta) // 2.2.1 Prokaryotický a eukaryotický chromozom 40 // 2.2.2 Biomembrány a membránové útvary v buňce 43 // 2.2.3 Membránové organely 45 // 2.23.1 Membránové organely sekrečnídráhy 46 // 2.23.2 Semiautonomní organely 48 // 2.2.4 Cytoskelet 49 // 22.4.1 Mikrotubuly 50 // 2.2.4.2 Mikrofilamenty 51 // 2.2.43 Intermediárnífikmenty 52 //
2.2.5 Buněčné stěny a mezibuněčná hmota 53 // 22.5.1 Druhy buněčných stěn 53 // 22.5.2 Mezibuněčná hmota živočichů 55 // 2.3 fyziologie buňky 57 (V. Kubišta) // 2.3.1 Průnik látek biomembránami 58 // 2.3.2 Metabolizmus 61 // 23.2.1 Obecná charakteristika metabolizmu 61 // 2.3.2.2 Katabolické dráhy 62 // 23.23 Funkce adenozinfosfátů 63 // 23.2.4 Anabolické dráhy 65 // 23.2.5 Fotosyntéza 66 // 2.3.3 Sekrece a vstřebávání látek 68 // 2.3.4 Podráždění 71 // 2.3.5 Řízení buněčných dějů a působení hormonů 74 // 23.5.1 Indukované změny katalytických a vazebných vlastností proteinů 74 // 23.5.2 Autoregulace buněčných funkcí 75 // 2.3.5.3 Látková regulace prostřednictvím membránových receptom 76 // 2.3.6 Pohyb 79 // 2.3.6.1 Bakteriální bičíky 79 // 2.3.6.2 Mikrotubuly 80 // 2.3.6.3 Mikrofilamenty 80 // 2.4 Molekulární biologie buňky 82 (S. Rosypal) // 2.4.1 Genetická informace 82 // 2.4.1.1 Ústřední dogma molekulární biologie 82 // 2.4.12 Genetický kód 85 // 2.4.13 Pojem genu 87 // 2.4.1.4 Transkripčníjednotka 89 // 2.4.1.5 Chromozom, vazbová skupina, genom a exprese genomu 90 // 2.4.2 Replikace 92 // 2.4.2.1 Replikace DNA bakteriálního genomu 92 // 2.4.2.2 Replikace DNA eukaryotického genomu 96 // 2.4.3 Transkripce 98 // 2.4.3.1 Transkripce bakteriálního genomu 98 // 2.4.3.2 Transkripce eukaryotického genomu 100 // 2.4.3.3 Posttranskripční úpravy primárních transkriptů . . . .102 // 2.4.4 Translace 102 // 2.4.4.1 Složky translace 102 // 2.4.42 Průběh translace v bakteriální buňce 105 // 2.4.43 Průběh translace v eukaryotické buňce 107 // 2.4.4.4 Posttranslačníprocesy 108 // 2.4.5 Regulace exprese genů 109 // 2.4.5.1 Regulace aktivity operonouých transkripčních jednotek 109 // 2.4.5.2 Regulace aktivity transkripčních faktorů přes signální dráhy 111 (S. Rosypal) //
3. BAKTERIE (BACTERIA) 113 (S. Rosypal) // 3.1 Morfologie bakteriálních buněk 114 // 3.2 Fyziologie bakterií // 3.2.1 Výživa a metabolizmus bakterií 115 // 3.2.1.1 Obecná charakteristika výžiiny a metabolizmu bakterií 115 // 3.2.12 Výživa a metabolizmus fototrofních bakterií 116 // 3.2.1.3 Výživa a metabolizmus foloheterotrofních bakterií 118 // 3.2.1.4 Výživa a metabolizmus chemoautotrofních bakterií 118 // 32.1.5 Výživa a metabolizmus chemohelerotrofních bakterií 119 // 32.1.6 Výchozí látky pro biosyntézu proteinů, nukleových kyselin, polysacharidu a lipidů autotrofních a heterotrofních bakterií 121 // 3.2.2 Fyziologie růstu bakteriální populace 122 // 3.2.2.1 Způsoby množení bakterií 122 // 3.2.2.2 Dynamika růstu bakteriální populace 123 // 3.2.2.3 Vztah bakterií k některým faktorům v prostředí 125 // 3.3 Syszém baterií 126 // 3.3.1 Základní rozdělení bakterií do hlavních systematických skupin 126 // 3.3.2 Gramnegativní bakterie s buněčnou stěnou (Gracilicutes) 127 // 3.3.2.1 Spirochéty (1. skupina) 127 // 3.3.2.2 Spirily (2. skupina) 128 // 3.3.2.3 Gramnegativní aerobní nebo mikroaerobní tyčky a koky (4. skupina) 128 // 3.3.2.4 Fakultativně anaerobní gramnegativní tyčky (5. skupina) 130 // 3.3.2.5 Gramnegativní anaerobní tyčky (6. skupina) 131 // 3.3.2.6 Desulfobakterie (7. skupina) 131 // 3.3.2.7 Rickettsie a chlamydie (9. skupina) 131 // 3.3.2.8 Anoxygenní fototrofníbakterie (10. skupina) 133 // 3.3.2.9 Oxygenní fototrofní bakterie (11. skupina) 134 // 3.3.2.10 Aerobníchemoautotrofní bakterie (12. skupina) 136 // 3.3.2.11 Kaulobakterie a planktomyčety (13. skupina) 136 // 3.3.2.12 Pochvaté bakterie (14. skupina) 137 // 3.3.2.13 Cytofágy (15. skupina) 137 // 3.3.2.14 Myxobakterie (16. skupina) 137 //
3.3.3 Grampozitivní bakterie vyznačující se buněčnou stěnou (Firmicutes) 138 // 3.3.3.1 Grampozitivní koky (17. skupina) 138 // 3.3.3.2 Grampozitivní tyčky a koky tvořící endospory (18. skupina) 139 // 3.3.3.3 Grampozitivní nesporulující tyčky pravidelného tvaru (19. skupina) 140 // 3.3.3.4 Grampozitivní nesporulující tyčky nepravidelného tvaru (20. skupina) 140 // 3.3.3.5 Mykobakterie (21. skupina) 140 // 3.3.3.6 Aktinomycety (22.-29. skupina) 140 // 3.3.4 Bakterie bez buněčné stěny (Tenericutes) 141 // 3.3.4.1 Mykoplazmata (30. skupina) 141 // 3.4 Fylogeneze bakterií 141 // 3.4.1 Fylogenetický strom bakterií 141 // 3.4.2 Kmeny bakterií vymezené fylogenetický 143 // 3.5. Prostředí, v nichž bakterie žijí 143 // 3.5.1 Půda jako prostředí bakterií 143 // 3.5.2 Vzduch jako prostředí bakterií 145 // 3.5.3 Voda jako prostředí bakterií 145 // 3.5.4 Lidské tělo jako prostředí bakterií 145 // 3.5.5 Bakteriální nákazy člověka 146 // 4. ARCHEA (ARCHAEA) 147 (S. Rosypal) // 4.1 Morfologie archeí 148 // 4.2 Fyziologie a systém archeí 148 // 4.2.1 Extrémně halofilní archea 148 // 4.2.2 Archea produkující metan 149 // 4.2.3 Hypertermofilní archea 150 // 4.2.4 Archea bez buněčné stěny 150 // 4.3 Fylogeneze archeí 151 // 4.3.1 Fylogenetický strom archeí 151 // 5 EUKARYA (EUKARYA) 153 (úvod J. Zrzavý, T. Kalina, K. Prášil a J. Smrž) // 5.1 Prvoci (protozoa) 157 (úvod J. Smrž) // 5.1.1 Bičíkovci (Mastigophora) (J. Smrž) 158 // 5.1.2 Krásnoočka, eugleny (Euhlenozoa, Euglenoida, Euglenophyta) (T. Kalina) 160 // 5.1.3 Kořenonožci (Rhizopoda) (J. Smrž) 161 // 5.1.4 Diktyostelidy (Dictyostelida, Dictyostelea, Dictyosteliomycota) (K. Prášil) 163 // 5.1.5 Hlenky (Mycetozoa, Eumycetozoa, Myxomycota, Gymnomycota) (K. Prášil) 163 // 5.1.6 Nádorovky (Plasmodiophorida, Plasmodiophoromycota, Phytomyxa) (K. Prášil) 165 // 5.1.7 Paprskovci (Actinopoda) (j. Smrž) 165 //
5.1.8 Obrněnky (Dinozoa, Dinoflagellata, Dinophyta) (T. Kalina) 166 // 5.1.9 Výtrusovci (Sporozoa, Apicomplexa) C/. Smrž) 167 // 5.1.10 Nálevníci (Ciliophora, J. Smrž) 169 // 5.2 Chromista (Chromista) 171 (úvod T. Kalina) // 5.2.1 Skrytenky (Cryptophyta) (T. Kalina) 172 // 5.2.2 Chromofyta (Chromophyta) (T. Kalina) 173 // 5.2.2.1 Zlativky (Chrysophyceae) 173 // 5.2.2.2 Synurophyceae 174 // 5.2.2.3 Křemitíbičíkovci (Dictyochophyceae, Silicoflagellinae) . 175 // 5.2.2.4 Rozsivky (Bacillariophyceae, Diatomae) 175 // 5.2.2.5 Hnědé řasy (Phaeophyceae) 176 // 5.2.2.6 Různobrvky (Xanthophyceae, Heterokontae) 178 // 5.2.2.7 Eustigmatophyceae 179 // 5.2.2.8 Chloromonády (Raphidophyceae, Chloromonadophyceae) 180 5.2.3 Oomycety (Oomycota, Perenosporomycota) (K. Prášil) . . 180 // 5.2.4 Opalinky COpa/ZnaíaK/. Smrž) 182 // 5.2.5 Prymnesiophyta (Haptophyta) (T. Kalina) 182 // 5.3 Rostliny (Plantae) 183 (úvod T. Kalina, Z. Slavíková) // 5.3.1 Pletiva a orgány cévnatých rostlin (J. Mladá) 185 // 5.3.1.1 Základní typy pletiv 185 // 5.3.1.2 Soustavy pletiv a jejich vývoj 186 // 5.3.1.3 Pletiva dělivá 187 // 5.3.1.4 Pletiva trvalá 188 // 5.3.1.4.1 Soustava pletiv krycích 188 // 5.3.1.4.2 Soustava pletiv vodivých a zpevňovacích 191 // 5.3.1.4.3 Soustava pletiv základních 194 // 5.3.1.5 Rostlinné orgány 194 // 5.3.1.5.1 Vegetativní orgány semenných rostlin 195 // Kořen 195 // Stonek 198 // List 202 // 5.3.1.5.2 Reprodukční orgány semenných rostlin 210 // Květ 211 // Květenství 217 // Plod a plodenství 220 // Semeno 225 // 5.3.2 Fyziologie cévnatých rostlin (V. Psota, J. Šebánek) 227 // 5.3.2.1 Fotosyntéza 227 // 5.3.2.2 Chemoheterotrofní (chemoórganotrofní) výživa rostlin . 230 // 5.3.2.3 Vodní režim rostlin 231 // 5.3.2.4 Dýchání 234 // 5.3.2.5 Minerální výživa rostlin 235 // 5.3.2.6 Růst a regulátory rostlinného růstu 239 // 5.3.2.7 Vztah růstu a vývoje rostlin 240 //
5.3.2.8 Celistvost rostliny 241 // 5.3.2.9 Regenerace 243 // 5.3.2.10 Pohyby a dráždivost 245 // 5.3.3 Rozmnožování a ontogeneze rostlin (L. Pavlová) 246 // 5.3.3.1 Rodozměna, pohlavní a nepohlavní rozmnožování 246 // 5.3.3.2 Ontogeneze semenných rostlin 250 // 5.3.3.2.1 Embryogenéze semenných rostlin 251 // 5.3.3.2.2 Klíčení semen a vegetativní fáze ontogeneze 252 // 5.3.3.2.3 Generativní fáze ontogeneze a kvetení semenných rostlin 254 // 5.3.3.2.4 Dormance 257 // 5.3.3.3 Vegetativní rozmnožování rostlin 258 // 5.3.3.4 Regulace ontogeneze 259 // 5.3.3.4.1 Vnitřní faktory ontogeneze 259 // 5.3.3.4.2 Vnější faktory v regulaci ontogeneze 260 // 5.3.4 Systém rostlin (T. Kalina, Z. Slavíková) 262 // 5.3.4.1 Podříše Biliphyta (T. Kalina) 262 // 5.3.4.1.1 Oddělení: Glaucophyta (Glaucocystophyta) 262 // 5.3.4.1.2 Odděleni: ruduchy (Rhodophyta) 262 // 5.3.4.2 Podříše: zelené rostliny (Viridiplantae) 264 // 5.3.4.2.1 Vývojová linie: zelené řasy (Chlorophytae) (?, Kalím) 265 // 5.3.4.2.2 Vývojová linie: Streptophytae 272 // 5.3.4.2.2.1 Vývojová větev: Charophytae (T. Kalina) 272 // 5.3.4.2.2.2 Vývojová větev: mechorosty (Bryophytae) (Z. Slavíková) 274 // 5.3.4.2.2.3 Vývojová větev: vyšší rostliny (Cormophytae) (Z. Slavíková) 276 // Psilofytní rostliny 277 // Kapraďorosty (pteridofytní rostliny) 277 // Nahosemenné (gymnospermické rostliny) 280 // Krytosemenné (angiospermické rostliny) 283 // 5.3.5 Fylogeneze vyšších rostlin (Z. Kvaček) 298 // 5.4 Houby (fungi, mycota, mycobiota) 305 // 5.4. Fyziologie hub (V. Šašek) 306 // 5.4.1.1 Výživa hub 306 // 5.4.1.1.1 Ekologická charakteristika výživy hub ..306 // 5.4.1.1.2 Chemické zdroje výživy hub 309 // 5.4.2 Růst a rozmnožování hub (V. Šašek) 310 // 5.4.2.1 Mechanizmus růstu hyf 311 // 5.4.2.2 Nepohlavní rozmnožování 311 // 5.4.2.3 Pohlavní rozmnožování 312 // 5.4.2.4 Pohlavní hormony hub 313 //
5.4.2.5 Vliv vnějších faktorů na růst hub 314 // 5.4.3 Systém hub (X. Prášil) 314 // 5.4.3.1 Oddelení: chytridiomycety (Chytridiomycota) 316 // 5.4.32 Oddělení: mikrosporidie (Microsporidia, Microsporidiomycota) 317 // 5.4.3.3 Oddelenízygomycety (Zygomycota) 318 // 5.4.3.4 Oddelení: houby vfeckovýtrusé (Ascomycota) 318 // 5.4.3.4.1 Třída: hemiaskomycety (Hemiascomycetes, Endomycetes) 319 // 5.4.3.4.2 Třída: houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes) 320 // 5.4.3.4.3 Pomocná skupina: deuteromycety (Deuteromycetes, mitosporické houby, konidiální houby) 323 // 5.4.3.5 Oddělení: houby stopkovýtrusé (Basidiomycota) 323 // 5.4.3.5.1 Třída: Heterobasidiomycetes 324 // 5.4.3.5.2 Třída: Homobasidiomycetes 325 // 5.4.3.6 Lichenizované houby, (lišejníky, Lichenes) 328 // 5.4.4 Fylogeneze hub (K. Prášil) 330 // 5.5 ŽIVOČICHOVÉ (ANIMALIA) 331 (úvod J. Smrž) // 5.5.1 Živočišné tkáně, orgány a orgánové soustavy (Z. Roček) 333 // 5.5.1.1 Tkáně 333 // 5.5.12 Orgány a orgánové soustavy živočichů z hlediska jejich evolučního a ontogenetického původu 336 // 5.5.1.2.1 Orgány ektodermálního původu 336 // Pokryv těla (vnější kostra) 336 // Periferní části trávicí soustavy 339 // Orgány dýchání 340 // Smyslové orgány 343 // Nervová soustava 355 // Obličejová část lebky (viscerokranium) 367 // Vylučovací soustava bezobratlých živočichů 370 // 5.5.1.2.2 Orgány mezodermálního původu 371 // Svalová soustava 371 // Kostra 381 // Célom a deriváty jeho stěn 391 // Hydroskelet a struna hřbetní 393 // Oběhová soustava 394 // Vylučovací a pohlavní soustava 403 // 5.5.1.2.3 Orgány entodermálního původu 409 // Trávicí soustava 409 // Plíce 414 // Žlázy s vnitřní sekrecí 414 //
5.5.2 Fyziologie živočichů (J. Novotný) 417 // 5.5.2.1 Příjem a zpracování potravy 417 // 5.5.2.2 Dýchání jako příjem 02 a výdej C02 419 // 5.5.2.3 Tělní tekutiny a oběhové soustavy 421 // 5.5.2.4 Exkrece a osmoregulace 424 // 5.5.2.5 Hormonální regulace 426 // 5.5.2.6 Nervové regulace 428 // 5.5.2.7 Smysly a receptory 433 // 5.5.2.7.1 Smyslové orgány založené na mechanoreceptorech 433 // 5.5.2.7.2 Smyslové orgány založené na fotoreceptorech 435 // 5.5.2.7.3 Smyslové orgány založené na chemoreceptorech 436 // 5.52.8 Pohyb 436 // 5.5.2.9 Regulace telesné teploty 438 // 5.5.3 Rozmnožování a ontogeneze živočichů (J. Nedvídek) 438 // 5.5.3.2 Životní cyklus živočichů 438 // 5.5.3.2 Rozmnožování 439 // 5.5.3.3 Určení pohlaví 440 // 5.5.3.4 Pohlavní buňky 441 // 5.5.3.5 Ovulace a pohlavní cykly 444 // 5.5.3.6 Oplození 444 // 5.5.3.7 Zárodečný vývoj jedince 445 // 5.5.3.8 Výživa zárodku 448 // 5.5.3.9 Vývoj v suchém prostredí a zárodečné obaly 448 // 5.5.3.10 Diferenciace bunék 449 // 5.5.3.11 Genetické řízení morfogeneze 451 // 5.5.3.12 Induktivní interakce 453 // 5.5.3.13 Larvální vývoj a metamorfóza 454 // 5.5.3.14 Regenerace 456 // 5.5.3.15 Růst 457 // 5.5.3.16 Stárnutí a smrt 458 // 5.5.4 Chování živočichů (D. Frynta) 459 // 5.5.4.1 Organizace a regulace chování 459 // 5.5.4.2 Genetika a chování 463 // 5.5.4.3 Ekologie a evoluce chování 464 // 5.5.5 Systém živočichů (K. Hůrka, J. Smrž) 472 // 5.5.5.1 Vločkovci (Placozoa) 472 // 5.5.5.2 Houby (Porifera) 473 // 5.5.5.3 Zahavci (Guidarla) 475 // 5.5.5.4 Zebernatky (Oenophora) 478 // 5.5.5.5 Ploštěná (Plathelmintes) 479 // 5.5.5.6 Pásnice (Nemertini) 482 // 5.5.5.7 Mechovnatci (Entoprocta) 483 // 5.5.5.8 Manilová (Mesozoa) 484 // 5.5.5.9 Hlístice (Nematoda) 484 // 5.5.5.10 Vířníci (Rotatoria) 486 // 5.5.5.11 Břichobrvky (Gastrotricha) 486 // 5.5.5.12 Strunovci (Nematomorpha) 487 //
5.5.5.13 Rypečky (Kinorhyncha) 487 // 5.5.5.14 Hlavatá (Priapulida) 487 // 5.5.5.15 Vrtejši (Acanthocephala) 487 // 5.5.5.16 Měkkýši (Mollusca) 488 // 5.5.5.17 Symýšovci (Sipunculida) 494 // 5.5.5.18 Rypohlavci (Echiurida) 494 // 5.5.5.19 Kroužková (Annelida) 494 // 5.5.5.20 Bradatice čili vláknonošci (Pogonophora) 497 // 5.5.5.22 Želvušky (Tardigrada) 498 // 5.5.5.22 Drápkovci (Omjchophora) 498 // 5.5.5.23 Členovci (Arthropoda) 499 // 5.5.5.24 Chapadlovky (Phoronida) 515 // 5.5.5.25 Ramenonožci (Brachiopoda) 516 // 5.5.5.26 Mechovky (Bryozoa čili Ectoprocta) 516 // 5.5.5.27 Ploutvenky (Chaetognatha) 516 // 5.5.5.28 Ostnokožci (Echinodermata) 517 // 5.5.5.29 Polostrunatci (Hemichordata) 519 // 5.5.5.30 Strunatci (Chordata) 519 // 5.5.6 Fylogeneze živočichů (J. Zrzavý) 529 // 5.5.6.1 Charakteristika mnohobuněčných živočichů a jejich postavení v systému eukaryot 529 // 5.5.6.2 Fylogeneze nejstarších živočichů: „živočišné houby", žahavci a žebernatky 530 // 5.5.6.3 Postavení skupin Placozoa, Mesozoa a Myxozoa 530 // 5.5.6.4 Fylogeneze bilaterálních živočichů 531 // 5.5.6.5 Kroužková, měkkýši a příbuzné skupiny (Lophotrochozoa) 531 // 5.5.6.6 Postavení mechovek a chapadlovců 532 // 5.5.6.7 Ploštěná a příbuzné skupiny (Platyzoa) 532 // 5.5.6.8 Hlísti a členovci (Ecdysozoa) 533 // 5.5.6.9 Fylogeneze členovců 533 // 5.5.6.10 Druhoústí živočichové (Deuterostomia) 534 // 5.5.6.11 Fylogeneze strunatců a obratlovců 534 // 6. ČLOVĚK (HOMO SAPIENS SAPIENS) 537 // 6.1 Anatomie člověka 538 // 6.1.1 Soustava kosterní (opěrná) 538 // 6.1.2 Soustava svalová (pohybová) 539 // 6.1.3 Soustava oběhová - cévní (krevní a mízní soustava, imunitní systém) 544 // 6.1.3.1 Soustava krevní 544 // 6.2.3.2 Soustava mízní 552 // 6.1.4 Soustava dýchací 553 // 6.1.5 Soustava trávicí 555 // 6.1.6 Přeměna látek a energií (metabolizmus) 558 // 6.1.7 Vylučování 562 //
6.1.8 Pohlavní soustava 564 // 6.1.9 Soustava smyslová 566 // 6.1.10 Řídící soustava 568 // 6.2 Ontogeneze člověka 573 (R. Line) // 6.3 Evoluce člověka (J. Mazura) // 6.3.1 Homo habilis 574 // 6.3.2 Homo erectus 575 // 6.3.3 „Archaický" Homo sapiens 576 // 6.3.4 Homo neanderthalensis 576 // 6.3.5 Homo sapiens 576 // 7. VIRY (J. Šmarda) // 7.1 Obecná charakteristika virů 580 // 7.2 Struktura a tvar virů 581 // 7.2.1 Stavba virového kapsidu 581 // 7.2.2 Nukleová kyselina viru 583 // 7.3 Reprodukce virů v hostitelských buňkách // 7.3.1 Základní charakteristika reprodukce virů 585 // 7.3.2 Rozmnožování bakteriálních virů 586 // 7.3.3 Rozmnožování rostlinných virů 588 // 7.3.4 Rozmnožování živočišných virů 590 // 7.4 Systém virů 592 // 7.4.1 Principy klasifikace virů 592 // 7.4.2 Bakteriální viry (bakteriofágy) 593 // 7.4.3 Rostlinné viry 593 // 7.4.4 Živočišné viry 594 // 7.4.4.1 Neoholené viry s jednořetězcovou DNA (neobalené ssDNA-viry) 594 // 7.4.4.2 Neoholené viry s dvoufetězcovou DNA (neobalené dsDNA-viry) 595 // 7.4.43 Neoholené viry s jednořetězcovou RNA (neobalené ssRNA-viry) 595 // 7.4.4.4 Neoholené viry s dvoufetězcovou RNA (neobalené dsRNA-viry) 596 // 7.4.45 Obalené viry s jednořetězcovou DNA (obalené ssDNA-viry) 596 // 7.4.4.6 Obalené viry s dvoufetězcovou DNA (obalené dsDNA-viry) 596 // 7.4.4.7 Obalené viry s jednořetězcovou RNA (obalené ssRNA-viry) 597 // 7.4.4.8 Obalené viry s dvoufetězcovou RNA (obalené dsRNA-viry) 599 // 7.4.4.9 Obalené dsDNA-viry se zpětnou transkriptdzou 599 // 7.4.4.10 Obalené ssRNA-viry se zpětnou transkriptázou 599 // 7.5 Sateility (virusoidy) a viroidy 600 // 7.6. Priony 401 // 7.6.1 Priony savců 602 // 7.6.2 Priony kvasinek 603 // 8. DĚDIČNOST 605 // 8.1 Cytologické základy dědičnosti 606 (P. Pikálek) // 8.1.1 Chromozomy, jejich struktura a funkce 606 // 8.1.2 Mitóza a její genetické důsledky 607 //
8.1.3 Meióza a její genetické důsledky 608 // 8.2 Základní genetické pojmy (P. Pikálek) // 8.3 Základní zákonitosti přenosu znaků z rodičů na potomky 612 (P. Pikálek) // 8.3.1 Mendelovy zákony 612 // 8.3.2 Morganovy zákony, genetická rekombinace 616 // 8.4 Genetické aspekty pohlavního rozmnožování 619 (P. Pikálek) // 8.5 Mimojaderná dědičnost 622 (P. Pikálek) // 8.6 Dědičnost kvantitativních znaků 623 (P. Pikálek) // 8.7 Genetické zákonitosti v populacích 625 (P. Pikálek) // 8.8 Mutace 627 (P. Pikálek) // 8.8.1 Obecná charakteristika mutací, základní pojmy 627 // 8.8.2 Klasifikace mutací 628 // 8.8.3 Molekulární podstata mutací 629 // 8.9 Dědičnost virů a bakterií 631 (P. Pikálek) // 8.10 Dědičnost člověka 632 (J. Šmarda) // 8.10.1 Výzkumné metody genetiky člověka 632 // 8.10.2 Hlavní principy určující dědičnost lidských znaků 636 8.10.3 Příklady dědičnosti lidských znaků 640 // 8.11 Genové inženýrství a biotechnologie 643 (J. Doškař) // 8.11.1 Klonování DNA 643 // 8.11.2 Příprava rekombinantních molekul DNA 644 // 8.11.3 Zakládání genových knihoven 647 // 8.11.4 Mutageneze in vitro 647 // 8.11.5 Příprava transgenních organizmů jako základ moderních biotechnologií 649 // 8.11.5.1 Geneticky modifikované jednobuněčné organizmy 649 // 8.11.5.2 Transgennírostliny 650 // 8.11.5.3 Transgenní živočichové 652 // 8.11.6 Genová terapie 654 // 8.11.7 Klonování živočichů 656 // 9 ORGANIZMY VE VZTAHU K PROSTŘEDÍ 659 // 9.1 Struktura a vlastnosti ekosystémů 660 (J. Slavíková, B. Losos) // 9.1.1 Organizmy a prostředí, biotop, nika (/. Slavíková)..660 // 9.1.2 Populace 667 // 9.1.3 Společenstva 670 // 9.1.4 Ekosystémy 672 // 9.1.5 Vliv člověka na přírodní prostředí 677 // 9.1.6 Ochrana přírodního prostředí (B. Losos) 679 // 9.2 Biogeografie 681 (I. Horáček, F. Mladý) // 9.3 Biodiverzita 695 (I. Horáček) //
10. EVOLUČNÍ BIOLOGIE 699 (úvod P. Štys, S. Rosypal) // 10.1 Evoluce organizmů 701 // 10.1.1 Základní pojmy (P. Štys) 701 // 10.1.2 Vývoj evolučního myšlení (P, Štys) 702 // 10.1.3 Mikroevoluce (P. Štys, D. Frynta) 704 // 10.1.3.1 Vznik variability 704 // 10.1.3.2 Mikroevoluční mechanizmy 704 // 10.1.3.3 Mikroevoluce v přírodě 708 // 10.1.4 Vznik druhů (speciace) (P. Štys) 710 // 10.1.4.1 Druh v biologii 710 // 10.1.4.2 Faktory znemožňující úspěšné mezidruhové rozmnožování 710 // 10.1.4.3 Klasifikace RIM 710 // 10.1.4.4 Štěpná speciace - vznik nových druhů 711 // 10.1.5 Makroevoluce (P. Stys) 715 // 10.1.5.1 Základní charakteristika makroevoluce 715 // 10.1.5.2 Historie biodiverzity a hromadná vymírání 715 // 10.1.5.3 Gradualistický a punktuacionalistický model makroevoluce 717 // 10.1.5.4 Mechanizmy evoluce fenotypu 718 // 10.1.5.5 Některé molekulární aspekty změny fenotypu 719 // 10.1.5.6 Historie velkého taxonu 719 // 10.1.5.7 Kulturní evoluce 719 // 10.2 Molekulární evoluce 720 (S. Rosypal) // 10.2.1 Evoluční nukleotidové substituce jako zdroj evolučních změn 720 // 10.2.2 Náhodný genetický posun v molekulární evoluci 723 // 10.2.3 Přírodní výběr v molekulární evoluci 724 // 10.2.4 Genové duplikace 725 // 10.2.5 Horizontální přenos genů 728 // 10.3 Vznik života z aspektu molekulární biologie 728 (S. Rosypal) // 10.3.1 Základní otázky kladené v hypotéze o vzniku života 728 // 10.3.2 Prebiotická (abiotická) syntéza prekurzorů informačních makromolekul 731 // 10.3.3 Význam kondenzačních činidel při syntéze polyribonukleotidů a polypeptidů v prebiotickém prostředí 734 // 10.3.4 Syntéza polypeptidů v prebiotickém prostředí 735 // 10.3.5 Říše RNA 735 // 10.3.6 Říše RNP 736 // 10.3.7 Dvouřetězcová RNA 739 // 10.3.8 Vznik DNA 739 // 10.3.9 Počátky biologické evoluce 739 // 10.4 Dějiny biologie 740 (J. Homola) // Komentář k fotograf.
cnb001283369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC