Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Vyšehrad, 2007
564 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-858-7 (váz.)
Knihovna raně křesťanské literatury ; sv. 2
koptština, antická starověká řečtina, latina
Na prelimináriích: Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 519-521, bibliografické odkazy a rejstřík
000072154
OBSAH // (1) ÚVOD // 1.1 O sbírce novozákonních apokryfu...17 // 1.2 Hodnocení apokryfu...18 // 1.2.1 Apokryfy jako heretické spisy...18 // 1.2.2 Apokryfy jako historické prameny ...19 // 1.3 Starozákonní a novozákonní apokryfy...20 // 1.4 Kresťanské apokryfy ...21 // 1.5 O spisech v tomto svazku ...23 // 1.6 Několik upozornení ...25 // (2) O PŘÍBĚZÍCH APOŠTOLŮ // 2.1 Osudy apoštolských příběhů ...31 // 2.1.1 Na prahu legend ...32 // 2.1.2 Nové objevy a úkoly...32 // 2.2 Starověká svědectví ...35 // 2.2.1 Svědectví manichejského žaltáře...35 // 2.2.1.1 Úvod ...35 // 2.2.1.2 Edice a literatura...36 // 2.2.1.3 Překlad z koptštiny...37 // Žalm o vytrvalosti ...37 // Žalm o deseti pannách ...39 // 2.2.2 Svědectví církevních otců ...40 // 2.2.2.1 O Leuciovi...41 // 2.2.3 Svědectví Fótiovo...43 // 2.2.3.1 Úvod ...43 // 2.2.3.2 Edice a literatura...43 // 2.2.3.3 Překlad z řečtiny...43 // 2.2.4 Fótiovy náměty v soudobé diskusi ...45 // 2.2.4.1 Gnóze ...45 // 2.2.4.2 Enkratismus ...48 // 2.3 Perspektiva kánonu ...51 // 2.3.1 Biblická dějeprava, nebo dějiny spásy?...52 // 2.3.2 Kánon a apokryfní skutky apoštolů...54 // 2.3.3 Učedníci - apoštolově - apoštol ...55 // 2.3.4 Misie podle Lukáše ... // 2.3.5 Tradice o losování misijních oblastí ... // 2.3.5.1 Ze Skutků Filipových ... // 2.3.5.2 Z Eusebiových Církevních dějin... // 2.4 Mezi románem a aretalogií... // 2.4.1 Erós ... // 2.4.2 Propaganda ...
// 2.4.3 Periodoi ... // 2.4.4 Teras... // 2.4.5 Areté... // 2.4.6 Martyrium ... // 2.4.6.1 Martyrium jako žánr... // 2.5 Doba vzniku jednotlivých skutků... // 2.5.1 Quo vadis... // (3) SKUTKY PETRA A DVANÁCTI APOŠTOLŮ // 3.1 Úvod ... // 3.1.1 Charakter spisu... // 3.1.2 Kompozice a obsah ... // 3.1.2.1 Lithargoél a perla ... // 3.1.2.2 Zjevení Vzkříšeného... // 3.1.2.3 Rozhovor... // 3.1.3 Místo a doba vzniku... // 3.2 Edice a literatura ... // 3.3 Překlad z koptštiny (NHC VI/1) ... // (4) APOKRYFNÍ SKUTKY APOŠTOLSKÉ // 4.1 Skutky Petrovy... // 4.1.1 Úvod... // 4.1.1.1 Charakteristika díla ... // 4.1.1.2 Jazyk... • ...• • • // 4.1.1.3 Místo apokryfu v dobové realitě („Sitz im Leben“) . // 4.1.1.4 Skutky Petrovy a stará křesťanská vyznání... // 4.1.1.5 Testimonia... // 4.1.2 Edice a literatura... // 4.1.3 Skutky Petrovy (překlady z koptštiny, latiny a řečtiny) // 57 // 58 // 59 // 59 // 61 // 63 // 66 // 68 // 71 // 73 // 76 // 78 // 79 // 80 // , 85 // . 85 // . 85 // . 85 // . 87 // . 88 // .89 // . 89 // .90 // 105 // 105 // 105 // 107 // 108 // 108 // 109 // 111 // 115 // 4.1.3.1 O dceři Petrově (překlad z koptštiny, P. Berol. 8502/4) . 115 // 4.1.3.2 O dceři zahradníkově (překlad z latiny, Pseudo-Títus) ...117 // 4.1.3.3 Skutky Petrovy překlad z latiny, Actus Vercellenses) ...118 // Pavlův odjezd z Ríma ...118 // Šimonův příchod do Říma ...122 // Petrova plavba do Říma ...123 // Petr v Římě...v...124
Petrovo první kázání v Římě...126 // Marcellus ...128 // Mluvící pes ...130 // Císařova socha ...132 // Oživlá ryba ...133 // Mluvící nemluvně...134 // Petrovo vidění...135 // Vyprávění o Šimonově krádeži...136 // Uzdravení slepé vdovy ...138 // Vyprávění o proměnění Páně...139 // Uzdravení dalších slepých vdov...141 // Marcellovo vidění...142 // Souboj Petra a Šimona na fóru...143 // Oživení tří mladíků...146 // 4.1.3.4 Martyrium Petrovo (překlad z řečtiny) ...151 // Nevěstka Chrýsé...151 // Šimonův pád...152 // Agrippa a Albinus...153 // Quo vadis?...154 // Petrovo zatčení...155 // Petrův kříž...156 // Petrův pohřeb...159 // 4.1.4 Svědectví Obecného učení dvanácti apoštolů (překlad z řečtiny) 160 // Setkání apoštolů se Šimonem v Samaří ...161 // Falešní proroci...162 // Petr a Šimon v Kaisareji Stratónově ...162 // Šimonův pád v Římě ...163 // 4.1.5 Svědectví Jana Malaly (překlad z řečtiny) ...163 // Příchod Šimona a Petra do Říma ...164 // Mluvící pes...165 // Šimon, Petr a Pilát před Neronem ...166 // Oživený býk...166 // Šimonův pád ...167 // Petrova smrt...167 // 4.2 Skutky Pavlovy...171 // 4.2.1 Úvod...171 // 4.2.1.1 Testimonia...171 // 4.2.1.2 Charakteristika spisu ...172 // 4.2.1.3 Kompozice ...173 // 4.2.1.4 O Pavlově vzhledu ...173 // 4.2.2 Edice a literatura...174 // 4.2.3 Skutky Pavlovy (překlady z koptštiny a řečtiny) ...181 // 4.2.3.1 Z Damašku
do Jeruzaléma (PHeid 60/59 a 61/62)...181 // 4.2.3.2 Pavel v Antiochii (PHeid 1-6) ...182 // 4.2.3.3 Skutky Pavla aThekly (AAAI, str. 235-272)... 185 // Ikonium - Pavel a Oneziforos...185 // Thekla a Thamyris ...187 // Zatčení Pavla...189 // Zkouška ohněm ...191 // Shledání Thekly a Pavla...191 // Antiochie - Thekla a Alexandras...193 // Thekla a Tryfaina ...193 // Zápasy se šelmami ...193 // Theklino svědectví ...196 // Myra - další shledání Thekly a Pavla...197 // Ikonium - Thekla a její matka ...197 // Seleukie...197 // 4.2.3.4 Pavel v Myře (PHeid 28-35) ... 198 // 4.2.3.5 Pavel v Sidónu (PHeid 35-39) ... 203 // 4.2.3.6 Pavel v Týni (PHeid 40)... 206 // 4.2.3.7 Pavel v Efezu (PH 1-5)...207 // 4.2.3.8 Pavel ve Filipech a Třetí list Korintským...213 // Úvod (PHeid 45-46)... 213 // Korintští Pavlovi (PBod 50-51) ...214 // Zpráva o předání dopisu (PHeid 47-48) ...215 // Pavel Korintským o těle (PBod 51-57) ...216 // Pavel ve Filipech - závěr pobytu (PHeid 41, 42, 44) ... 220 // 4.2.3.9 Pavel v Korintu (PH 6-7)...221 // 4.2.3.10 Z Korintu do Itálie (PH 7-8) ...223 // Pavlovo kázání v Klaudiově domě (PH 8 a PHeid 79-80) ... 225 // 4.2.3.11 Martyrium Pavlovo (AAAI, str. 104-117) ... 228 // 4.2.3.12 Počátek Pavlova pobytu v Efezu (výtah z PG)...232 // 4.2.3.13 O pokřtěném lvu (Dopis Pelagiin) ...233 // 4.3 Skutky Ondřejovy...239 // 4.3.1 Úvod...239 // 4.3.1.1 Doba vzniku ...239 // 4.3.1.2 Charakteristika spisu ...239 // 4.3.1.3 Příbuzné
spisy...240 // 4.3.2 Edice a literatura...241 // 4.3.3 Skutky Ondřejovy (překlady z koptštiny a řečtiny) ...245 // 4.3.3.1 O uzdraveném vojákovi // (překlad z koptštiny, P. Cop. Utrecht 1)...245 // 4.3.3.2 Zlomek Skutků Ondřejových (překlad z řečtiny, Vat. gr. 808) . 249 // 4.3.3.3 Martyrium Ondřejovo (překlad z řečtiny, Vat. gr. 807) ... 257 // 4.4 Skutky Janovy...269 // 4.4.1 Úvod...269 // 4.4.1.1 Charakteristika textu ...269 // 4.4.1.2 Kompozice ...270 // 4.4.1.3 Teologie...271 // 4.4.1.4 Autorství, testimonia a doba vzniku...272 // 4.4.1.5 Ježíšův tanec s učedníky...275 // Tanec jako metafora...275 // Tanec jako iniciační obřad ...276 // Tanec místo eucharistie ...276 // 4.4.1.6 O Metastázi a dalších spisech ...277 // 4.4.1.7 O dalších příbězích...279 // Zeuxis a démonova hrozba...279 // Vzácné a bezcenné...280 // Jan ve vroucím oleji ...282 // 4.4.2 Edice a literatura...283 // 4.4.3 Skutky Janovy (překlad z řečtiny)...290 // Skutky Janovy v Římě, návrat do Efezu ...290 // Lykomédés a Kleopatra...290 // Janův obraz ...293 // Uzdravení starých žen...295 // Jan hlásá evangelium...298 // Mnohotvárný Kristus...298 // Hymnus...301 // Tajemství kříže...305 // Závěrečná napomenutí ...308 // Zničení Artemidina chrámu...308 // Pokání Efezských ...310 // Vzkříšení Artemidina kněze ...310 // Setkání s otcovrahem ...311 // Pozvání do Smyrny ...313 // Uzdravení Antipatrových synů ve Smyrně ...314
// Jan a křepelka ...315 // Cesta z Laodikeje do Efezu...315 // Poslušné štěnice ...316 // Drúsiané a Kallimachos...317 // Janova metastáze...327 // Poslední modlitba ...331 // Janova smrt ...334 // 4.5 Skutky Tomášovy...339 // 4.5.1 Úvod...339 // 4.5.1.1 Charakteristika...339 // 4.5.1.2 Svátosti ...339 // 4.5.1.3 Duch svátý jako Matka...340 // 4.5.1.4 Píseň o perle...341 // 4.5.1.5 Z parafráze Níkéty Soluňského ...342 // 4.5.1.6 Z novějších výkladů Písně o perle ...343 // 4.5.1.7 Edessa, Parthie, Indie, Čína...344 // 4.5.1.8 Gundaforův palác ...347 // 4.5.1.9 Testimonia...349 // 4.5.2 Edice a literatura...349 // 4.5.3 Skutky Tomášovy (překlad z řečtiny)...358 // Úvod...358 // Příběh první - o svatbě ...360 // Píseň o nevěstě ...361 // Příběh druhý - o králi Gundaforovi ...367 // Příběh třetí - o drakovi...375 // Příběh čtvrtý - o oslíkovi...381 // Příběh pátý - o démonovi, který přebýval v jedné ženě...383 // Příběh šestý - o mladíkovi, který zavraždil dívku ...387 // Příběh sedmý - o vysokém důstojníkovi ...392 // Příběh osmý - o divokých oslech...395 // Příběh devátý - o ženě Charisiově ...401 // Píseň o perle ...412 // Příběh desátý - jak Mygdonia přijala křest ...418 // Příběh jedenáctý - o ženě Misdaiově...425 // Příběh dvanáctý - o Uazanovi, synu Misdaiově...427 // Příběh třináctý - jak Uazanés a ostatní přijali křest...434 // Martyrium
Tomášovo ...439 // (5) VYPRÁVĚNÍ O ZESNUTÍ PANNY MARIE // 5.1 Úvod...447 // 5.1.1 Apokryfní spisy o posledních dnech Panny Marie...448 // 5.1.2 „Ratolest stromu života“ ...449 // 5.1.3 „Betlém a kadidlo“...450 // 5.2 Edice a literatura ...451 // 5.3.1 Slovo Jana Teologa (překlad z řečtiny)...454 // 5.3.2 Vyprávění Josefa Arimatejského (překlad z latiny) ...464 // (6) LISTY // 6.1 Korespondence Seneky a Pavla...473 // 6.1.1 Úvod...473 // 6.1.1.1 Charakter spisu...473 // 6.1.1.2 Doba vzniku a svědectví o korespondenci...474 // 6.1.1.3 Mohla církev přijmout Seneku?...477 // 6.1.1.4 Mohl Seneca přijmout křesťanskou víru? ...478 // 6.1.1.5 Z dějin bádání...479 // 6.1.1.6 Mohli se Pavel a Seneca setkat?...480 // 6.1.1.7 Proč falzum vzniklo?...480 // 6.1.1.8 Domácí úkol ze stylistiky? ...482 // 6.1.1.9 Parodie apokryfu?...482 // 6.1.1.10 Uvedení Pavla mezi Římany...483 // 6.1.1.11 Uvedení Seneky mezi křesťany ...484 // 6.1.1.12 Náhražka apoštolské legitimity ...485 // 6.1.1.13 Závěr...486 // 6.1.2 Edice a literatura...486 // 6.1.3 Překlad z latiny ...488 // 6.2 List Laodikejským ...496 // 6.2.1 Úvod...496 // 6.2.1.1 Význam...496 // 6.2.1.2 Literární charakter...496 // 6.2.1.3 Původ a nejstarší svědectví...496 // 6.2.1.4 Zaměření a teologie ...498 // 6.2.2 Edice a literatura... 499 // 6.2.3 Překlad z latiny ...,í\.. 500 // 6.3 List o neděli ...502 // 6.3.1 Úvod...502 // 6.3.2 Edice a literatura...503 // 6.3.3 Překlad
z řečtiny...504 // Seznam zkratek...511 // Bibliografie ...519 // Rejstřík spisů...522 // Rejstřík osobních jmen...546 // Rejstřík místních jmen ...554 // Rejstřík vybraných pojmů...557 // Ediční poznámka...563 // Mapka...564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC