Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
138 s.

objednat
ISBN 80-7169-553-X (brož.)
Lex civium dux
Umělci výkonní - ochrana právní - záznamy zvukové - příručky
000072219
Obsah // Předmluva 9 // 1. Hromadná správa 11 // 1.1. Úvodem do problematiky hromadné správy příbuzných // práv právu autorskému 11 // 1.1.1. Podstata a vývoj hromadné správy 11 // 1.1.2. Vytvoření systému hromadné správy příbuzných práv // v České republice 13 // 1.2. INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových // záznamů 14 // 1.2.1. Základní údaje 14 // 1.2.2. Zákon o hromadné správě 17 // 1.2.3. Základní zmocnění ? výkonu hromadné správy 20 // 1.2.4. Orgány 22 // 1.2.5. Činnost 22 // 2. Práva výkonných umělců a výrobců zvukových // a zvukově-obrazových záznamů 27 // 2.1. Práva výkonných umělců 27 // 2.1.1. Povaha a předmět práv 27 // 2.1.2. Kdo je považován za výkonného umělce 29 // 2.1.3. Rozsah hromadné správy práv společností INTERGRAM 31 // 2.1.4. Práva výkonných umělců 31 // 2.1.4.1. Exkluzivní, výhradní práva 32 // 2.1.4.2. Placené (úplatné) zákonné licence 35 // 2.1.4.3. Bezúplatné zákonné licence 36 // 2.1.4.4. Další práva výkonných umělců 39 // 2.2. Práva výrobců zvukových záznamů 45 // 2.2.1. Povaha a předmět práv 45 // 2.2.2. Práva výrobců zvukových záznamů 45 // 2.2.3. Trvání práv a jejich dědění 48 // 2.3. Práva výrobců zvukově-obrazových záznamů 48 // 2.4. Správa práv společností INTERGRAM 49 // 3. Uživatelé výkonů výkonných umělců a snímků // 3.1. Uživatelé
3.1.1. Televizní a rozhlasové vysílání // 3.1.2. Kabelové nebo obdobné přenášení vysílaných // výkonů a snímků // 3.1.3. Veřejné produkce pořádané prostřednictvím // technických zařízení // 3.1.3.1. Diskotéky // 3.1.3.2. Restaurace, vinárny, bary, hospody... // 3.1.3.3. Hotely // 3.1.3.4. Sportovní utkání, tělovýchovné akce, fitcentra, // hromadná cvičení, tělovýchovná a sportovní zařízení // 3.1.3.5. Služby // 3.1.3.6. Další veřejné produkce // 51 // 51 // 52 // 53 // 54 56 // 56 // 57 // 59 // 59 // 61 // 4. Smlouvy a tarify // 4.1. Smlouvy s uživateli // 4.1.1. Obsah smluv // 4.1.1.1. Stanovení způsobu šíření výkonu // 4.1.1.2. Rozsah šíření // 4.1.1.3. Stanovení času šíření // 4.1.1.4. Výše odměny // 4.1.1.5. Součinnost výkonného umělce // 4.1.1.6. Doba, na kterou je smlouva uzavírána // 4.1.1.7. Závazek uživatele, že šíření provede na svůj účet // 4.1.2. Hromadné smlouvy // 4.1.3. Forma // 4.1.4. Další náležitosti // 4.1.4.1. Vymezení základních pojmů // 4.1.4.2. Předmět smlouvy // 4.1.4.3. Další ustanovení // 4.1.5. Formulář pro ohlášení veřejné produkce // 4.2. Tarify // 4.2.1. Způsob výpočtu výše odměn // 4.2.2. Rozúčtování vybraných odměn // 4.2.2.1. Příjmy identifikovatelné // 4.2.2.2. Příjmy neidentifikovatelné // 65 // 65 // 66 // 67 // 68 68 // 69 // 70 70 // 70 // 71 // 71 // 72 // 73 77 // 77 // 78 // 79 81 82 83 83 // 5. Porušování práv
výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů // 5.1. Právní prostředky ochrany práv // 5.1.1. Prostředky občanskoprávní // 5.1.1.1. Autorský zákon // 5.1.1.2. Občanský zákoník // 5.1.2. Prostředky správní a trestněprávní // 5.1.2.1. Přestupkový zákon // 5.1.2.2. Trestní zákon // 5.1.3. Specifická ochrana jinými zákony // 5.1.3.1. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání // 5.1.3.2. Živnostenský zákon // 5.2. Nejčastější případy porušování práv // 85 // 85 // 85 // 85 // 89 // 90 // 91 // 93 // 94 // 94 // 95 // 96 // 6. Mezinárodní právní úprava práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů // 6.1. Římská úmluva // 6.2. Smlouva WIPO (Ženevská úmluva) // 6.3. Fonogramová (protipirátská) úmluva // 6.4. TRIPS // 6.5. Obchodní dohoda s USA // 6.6. Předpisy Evropských společenství // 99 // 99 // 103 // 105 // 105 // 107 // 108 // 6.6.1. Evropská dohoda zakládající přidružení České republiky 109 // 6.6.2. Směrnice o právu na pronájem a půjčování 109 // 6.6.3. Směrnice o koordinaci některých pravidel z oboru // práva autorského a práv příbuzných 111 // 6.6.4. Směrnice o harmonizaci ochranné doby 112 // 6.6.5. Směrnice Rady ES o koordinaci některých ustanovení // zákonů 112 // 6.6.6. Nařízení Rady stanovící opatření ? zákazu propuštění // padělaného a pirátského zboží 113 // 6.7. Příprava nového autorského zákona 113 // Základní pojmy a zkratky
115 // Právní předpisy 117 // Literatura // 119 // Přílohy 121 // 1. Oprávnění ? výkonu hromadné správy 121 // 2. Stanovy INTERGRAM 123 // 3. Formulář „Základní údaje o konání veřejné produkce“ 133 // 4. Vzorová smlouva pro diskotéky 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC