Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Dotisk
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997
234 s. : il.

objednat
ISBN 80-7078-141-6 (brož.)
Obsahuje obrázky, grafy
Bibliografie na s. 234
Prostředí životní - ochrana - učebnice vysokošk.
000072382
OBSAH // Předmluva ... // 1. ÚVOD ... // 2. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ ... // 2.1 DEFINICE ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ ... // 2.2 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ ... // 2.2.1 Vazba člověka na prostředí ... // 2.2.2 Vliv prostředí na člověka ... // 2.2.3 Estetika životního prostředí ... // 2.3 ROZVOJ POPOLACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ // 2.3.1 Vývoj lidské společnosti ... // 2.3.2 Populace á výživa ... // 3. EKOLOGIE ... // 3.1 METODY EKOLOGIE ... // 3.1.1 Obsah ekologie ... // 3.1.2 Dělení ekologie ... // 3.2 ORGANISMY A PROSTŘEDÍ ... // 3.2.1 Ekologické faktory ... // 3.2.2 Ekologické indikátory ... // 3.3 KLIMATICKÉ FAKTORY ... // 3.3.1 Záření a vyzařování ... // 3.3.2 Světlo ... // 3.3.3 Tepelný režim ... // 3.3.4 Vlhkost vzduchu ... // 3.3.5 Obsah vod v organismech ... // 3.4 FAKTORY PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ ... // 3.4.1 Půda jako životní prostředí ... // 3.4.2 Struktura půdy ... // 3.4.3 Porovitost půdy ... // 3.4.4 Teplota půdy ... // 3.4.5 Vlhkost půdy ... // 3.4.6 Potrava edafonu ... // 3.5 FAKTORY VODNÍHO PROSTŘEDÍ ... // 3.5.1 Voda jako životní prostředí ... // 3.5.2 Termické vlastnosti vody ... // 3.5.3 Pohyb vody ... // 3.5.4 Plyny obsažené ve vodě ... // 3.6 ZÁVĚR ... // 4 // 5 // 10 // 12 // 14 // 15 // 17 // 19 // 20 // 23 // 25 // 28 // 28 // 30 // 34 // 35 // 37 // 40 // 40 // 43 // 44 // 45 // 47 // 48 // 51 // 53 // 55 // 56 // 57 // 59 // 60 // 62 // 63 // 63 // 64 // 66 // 68 // 4. EKOSYSTÉM ... 69 // 4.1 PODSTATA
EKOSYSTÉMU ... 70 // 4.1.1 Tok energie v ekosystémů ... 72 // 4.1.2 Typy ekosystému ... 75 // 4.1.3 Produkce biomasy v ekosystémech ... 76 // 4.2 HOMEOSTÁZE EKOSYSTÉMU ... 77 // 4.3 -TROFICKÁ STRUKTURA EKOSYSTÉMU ... 78 // 4.3.1 Potravní řetězce ... 80 // 4.3.2 Koloběh látek ... 82 // 4.4 BIOSFÉRA . . ... 84 // 4.4.1 Člověk, faktor biosféry ... 87 // 4.4.2 Člověk minulosti a současnosti ... 88 // 4.4.3 Člověk a atmosféra ... 89 // 4.4.4 Člověk a hydrosféra ...’... 92 // 4.4.5 Člověk a litosfera - pedosféra ... 94 // 4.4.6 Budoucnost lidstva a biosféra ...—... 96 // 4.5 ZÁVĚR ... 97 // 5. ZDROJE PŘÍRODY ... 101 // 5.1 PŘÍRODA A KRAJINA ... 102 // 5.2 ZDROJE PŘÍRODY ...105 // 5.3 ENERGIE SLUNCE . ... 108 // o // 5.4 VÝZNAM SYSTÉMU PŮDA - VODA - OVZDUŠÍ ...111 // 5.5 ROSTLINSTVO ...119 // 5.6 ŽIVOČICHOVÉ ... 123 // 5.7 ZDROJE NEROSTNÝCH SUROVIN ... 125 // 5.8 PRIMÁRNÍ ZDROJE ENERGIE ... 126 // 6. VLIVY NĚKTERÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ NA ŽP...129 // 6.1 TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN ...’...130 // 6.1.1 Hlubinné dobývání (Doc. Ing. V. Dirner, CSc.) ... 132 // 6.1.2 Lomové dobývání ... 137 // 6.2 ÚPRAVA NEROSTNÝCH SUROVIN (Ing. 0. Bláhová) ... 144 // 6.2.1 Význam úpravy nerostných surovin ... 144 // 6.2.2 Negativní vliv provozů úpraven nerostných surovin ... 144 // 6.2.3 Možnosti komplexního využití hlušin ... 146 // 6.2.4 Možnosti využití jednotí, typů odpadů ... 147 // 6.2.5 Pracovní prostředí
v provozu úpraven ... 150 // 6.3 REKULTIVACE ...155 // 6.4 ENERGETIKA ...158 // 6.5 ZÁVĚR ...162 // 7. ODPADY .o... 163 // 7.1 VZNIK ODPADU ...ô... 163 // 7.2 VLASTNOSTI A DĚLENÍ ODPADU ... 167 // 7.2.1 Klasifikace aQdělení odpadu ... 168 // 7.3 VYUŽITÍ ODPADU ... 174 // 7.3.1 Využití odpadů z těžebního průmyslu ...’... 181 // 7.3.2 Využití skrývkových zemin a hornin ... 182 // 7.3.3 Využití elektrárenských popílků a strusek ... 182 // 7.3.4 Využití odpadu z úpraven nerostných surovin ... 183 // 7.4 LIKVIDACE ODPADU ... 184 // 7.4.1 Pyrolýza odpadů ... 189 // 7.4.2 Vznik a likvidace radioaktivních odpadů ... 190 // 7.4.3 PERO - informační systém o zdrojích druhotných surovin ...*... 193 // 7.5 BEZODPADOVÁ A MAL00DPAD0VÁ TECHNOLOGIE ... 195 // 7.5.1 Rozdělení odpadů ... 195 // 7.5.2 Bezodpadová technologie ... 197 // 7.5.3 Recyklace ... 197 // 7.5.4 Budoucnost vývoje problematiky pevných odpadů ... 200 // 7.6 ZÁVĚR ... 200 // 8. ŘÍZENÁ PÉČE 0 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ___‘... 203 // 8.1 METODY TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ... 204 // 8.1.1 Územní rozvoj v tvorbě životního prostředí ... 207 // 8.1.2 Územně plánovací dokumentace a podklady ... 209 // 8.1.3 Územní systém ekologické stability krajiny ... 211 // 8.2 ZÁKONNÁ PÉČE 0 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... 214 // 8.2.1 Legislativní činnost ... 216 // 8.2.2 Právní ochrana životního prostředí ... 219 // 8.2.3 Výběr zákl. právních předpisů na úseku
"Životní prostředí" ... 220 // 8.3 STÁTNÍ SPRÁVA PÉČE 0 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... 224 // 8.3.1 Správní a výkonná činnost ... 224 // 8.3.2 Státní inspekce ... 226 // 8.4 STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY ... 228 // 8.4.1 Správa ochrany přírody ... 229 // 8.4.2 Chráněná příroda a krajina ...,... 230 // 8.5 ZÁVĚR ... 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC