Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2004
274 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7368-000-9 (brož.)
Učební texty Ostravské Univerzity - Přírodovědecká fakulta
Obsahuje ilustrace, grafy, předmluvu
Nad názvem: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Bibliografie: s. 272-274
Určeno studentům přírodovědných oborů
000072965
1. Elektromagnetické záření a spektrální metody 9 // 1.1. Popis vlastností elektromagnetického záření 9 // 1.2. Spektrální charakteristiky záření 9 // 1.3. Radiometrické charakteristiky 13 // 1.4. Rozdělení spektrálních metod 16 // 1.5. Polarizace záření 19 // 1.5.1. Polarimetrické přístroje 21 // 1.5.2. Spektropolarimetrie 22 // 1.6. Koherence 22 // 2. Optické prostředí a elektromagnetické záření 24 // 2.1. Interakce látky s elektromagnetickým zářením 24 // 2.1.1. Maxwellův model 24 // 2.1.2. Lorenz - Drudeův model 25 // 2.1.3. Kvantová teorie optických přechodů v semi-klasickém přiblížení 25 // 2.1.4. Kvantová teorie interakce 26 // 2.2. Elastická a neelastická interakce optického záření s látkou 26 // 2.2.1. Elastická interakce optického záření s látkou (rozptyl, odraz, lom, ohyb) 26 // 2.2.2. Neelastická interakce optického záření s látkou (absorpce, emise) 27 // 2.3. Mikrostruktura atomů a molekul 28 // 2.4. Základní a excitované stavy atomů 30 // 2.5. Energetické hladiny a pohyby molekul 31 // 2.6. Šíření elektromagnetických vln v optickém prostředí 36 // 2.7. Vztah mezi absorbcí světla a vnímanou barv ou 39 // 2.8. Látky studované v optické spektroskopii - (v biofyzice) 41 // 2.8.1. Chromofory 41 // 3. Optické spektroskopické aparatury 44 // 3.1. Základní schéma optické spektroskopické aparatury 44 // 3.2. Zdroje optického záření 46 // 3.2.1. Záření slunce a oblohy 50 // 3.2.2. Umělé tepelné zdroje 53 // 3.2.3. Zdroje výbojové - výbojky 55 // 3.2.4. Lasery 58 // 3.2.5. Zářivky 62 // 3.2.6. LED a LEP 63 // 3.2.7. Zdroje záření pro infračervenou spektroskopii 63 // 3.2.8. Synchrotronové záření 64 // 3.3. Monochromatizace optického záření (filtry, hranoly, mřížky, interferometry) 65 // 3.3.1. Filtry 66 // 3.3.2. Hranoly 70 //
3.3.3. Mřížky 74 // 3.3.4. Monochromátory 79 // 3.3.5. Interferometry 82 // 3.4. Detektory záření 84 // 3.4.1. Typy detektorů 85 // 4. Absorpce elektromagnetického záření 96 // 4.1. Metody absorpční spektroskopie 96 // 4.2. Základní vztahy absorpční spektroskopie 96 // 4.3. Podmínky absorpce záření 97 // 4.4. Typy elektronových přechodů 101 // 4.5. Vibronická struktura absorpčních spekter 103 // 4.6. Vliv mezimolekulových interakcí na elektronová absorpční spektra 104 // 5. Útlum elektromagnetické vlny v absorbujícím prostředí 108 // 5.1. Intenzita absorpčního pásu 108 // 5.2. Útlum elektromagnetické vlny v absorbujícím prostředí 109 // 5.3. Lambertův zákon 111 // 4 // 5.4. Absorpční koeficient v kondenzované fázi, Beerův zákon 111 // 6. Metody založené na měření propustnosti, odrazu a rozptylu 117 // 6.1. Měření absorpčních spekter 117 // 6.2. Zdroje chyb při měření absorpčních spekter 118 // 6.2.1. Odchylky vlnové délky 118 // 6.2.2. Šum 118 // 6.2.3. Náhodné (boční) světlo 119 // 6.2.4. Rozptyl světla 120 // 6.2.5. Spektrální šířka štěrbiny 121 // 6.2.6. Vliv rychlosti skenu 123 // 6.2.7. Určení srovnávací čáry 124 // 6.3. Metody založené na měření propustnosti (absorpční spektrofotometr // jednopaprskový, dvoupaprskový) 124 // 6.4. Příprava vzorků pro měření propustnosti 130 // 6.5. Reflexní metody 134 // 6.6. Refraktometrie 136 // 6.7. Turbidimetrie 137 // 6.8. Nefelometrie 138 // 6.9. Fotoakustická spektrometrie 138 // 7. Užití UV a VIS absorpční spektroskopie 141 // 7.1. Užití elektronové absorpční spektroskopie v biofyzice 141 // 7.2. Analytické využití UV a VIS spektroskopie 145 // 7.2.1. Určení koncentrace látky 145 // 7.2.2. Určení molárního absorpčního koeficientu 146 // 7.2.3. Diferenční spektroskopie 147 //
7.2.4. Derivační spektroskopie 150 // 7.3. Kalibrační křivka - stanovení koncentrace 151 // 5 // 151 // 7.4. Koncentrované roztoky // 7.5. Velmi zředěné roztoky 153 // 7.6. Současné stanovení koncentrace ve směsi obsahující dvě nebo více složek 154 // 7.7. Studium chemických rovnováh 156 // 7.8. Spektrofotometrická titrace 156 // 7.9. Využití absorpce v UV a VIS oblasti v analytické chemii 156 // 7.9.1. Stanovení kovů a nekovů 157 // 7.9.2. Stanovení organických látek 158 // 7.10. Kinetická měření (’’Rate measurement”) 159 // 8. Infračervená spektroskopie, měřící technika a metody 160 // 8.1. Infračervená spektroskopie (IČ) 160 // 8.2. Vibrační spektra 162 // 8.3. Rotační a rotačně-vibrační spektra 162 // 8.4. Měřící technika a metody spektrální analýzy IČ oblasti (disperzní - klasické // a interferenční - fourierovské spektrofotometry) 165 // 8.4.1. Infračervené disperzní spektrofotometry 166 // 8.4.2. FT-IR (fourierovské spektrofotometry) 167 // 8.4.3. Výhody FT-IR 170 // 8.5. Interpretace a užití vibrační spektroskopie v biofyzice 173 // 8.5.1. Použití vibrační spektroskopie ke strukturní analýze biofyzikálně // zajímavých molekul // 8.6. Infračervené analyzátory plynů // 9. Úvod do luminiscence a fluorescence. Teoretický základ // 9.1. Základní charakteristiky luminiscence // 9.1.1. Definice luminiscence // 9.1.2. Základní veličiny charakterizující luminiscenci // 9.1.3. Základní třídění luminiscence podle doby dohasínání a podle // druhu excitační energie // 9.1.4. Zákon zachování energie při luminiscenci - Stokesův zákon // 9.2. // 9.2.1. Charakteristika luminiscence na základě přechodů mezi elektronově vibračními hladinami složitých molekul // 9.3. Fosforescence a tripletový stav polyatomické molekuly //
9.3.1. Vznik a deaktivace nejnižšího tripletového stavu // 9.4. Kvantový výtěžek a doba dohasínání fluorescence // 9.4.1. Kvantový výtěžek a doba dohasínání fluorescence izolovaných molekul // 9.4.2. Vliv mezimolekulárních interakcí na kvantový výtěžek a dobu dohasínání fluorescence // 10. Spektra fluorescence organických látek. Od teorie k aplikaci // 10.1. Vlastnosti organických fluoroforů // 10.2. Příčiny pásového charakteru spekter absorpce a fluorescence // 10.3. Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a fluorescenčním pásem // 10.4. Vliv prostředí na absorpční a emisní spektra // 10.5. Vybrané přírodní fluorofory, jejich spektrální vlastnosti a aplikace // 10.5.1. Fluorescence aminokyselin a proteinů // 10.5.2. Nukleotidy // 10.5.3. Další příklady přirozené fluorescence makromolekulárních látek // 10.6. Základní oblasti aplikací umělých fluoroforů // 10.6.1. Fluorescenční markéry bílkovin // 10.6.2. Membránové sondy // 10.6.3. DNA sondy // 10.6.4. Fluorescenční indikátory // 11. Experimentální zařízení pro měření spekter fluorescence a // zásady jeho použití v praxi // 11.1. Základní typy měření spekter fluorescence // 11.2. Spektrofluorimetry pro měření v ustáleném stavu // 11.2.1. Jednopaprskový spektrofluorimetr // 11.2.2. Základní konstrukční požadavky na spektrofluorimetry // 11.2.3. Dvouvlnové fluorimetry // 11.3. Komponenty spektrofluorimetrů a jejich funkce // 11.3.1. Zdroje záření // 11.3.2. Monochromátory // 11.3.3. Detektory záření 227 //
11.3.4. Vzorkový prostor 228 // 11.4. Korekce excitačních a emisních spekter fluorescence 230 // 11.4.1. Korekce excitačních spekter 233 // 11.4.2. Korekce emisních spekter 234 // 11.5. Zásady pro správné měření a interpretaci spekter fluorescence 235 // 11.5.1. Příprava vzorků a obvyklé chyby 235 // 11.5.2. Výběr vlnových délek a spektrální šířky štěrbiny pro detekci // emisních a excitačních spekter 239 // 11.5.3. Výběr rychlosti skenování spektra 242 // 11.5.4. Fotovybělení ("Photobleaching") 243 // 11.5.5. Určení pozadí měření 243 // 11.5.6. Stanovení základních charakteristik spekter fluorescence 245 // 11.5.7. Vliv teploty na emisní spektra 246 // 12. Vliv mezimolekulárních interakcí na fluorescenci // v biologických vzorcích 249 // 12.1. Zhášení fluorescence 249 // 12.1.1. Dynamické zhášení fluorescence 250 // 12.1.2. Statické zhášení fluorescence 253 // 12.1.3. Kombinace statického a dynamického zhášení 255 // 12.1.4. Základní biofyzikálni aplikace zhášení fluorescence 257 // 12.2. Přenos excitační energie 262 // 12.2.1. Rezonanční teorie přenosu excitační energie 263 // 12.2.2. Experimentální ověření závislosti ??? na pro rezonanční přenos // excitační energie 267 // 12.2.3. Poznámka ? výměnnému přenosu excitační energie 271 // 13. Literatura 272
(OCoLC)85133252
cnb001494814

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC