Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:32x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : SNTL, 1980
791 s. : il. ; 8°

objednat
Učebnice pro vys. školy chemickotechnologické
6300 výt.
Spoluvyd. Alfa, Bratislava
Opr.
Vazba: Josef Kalousek
Věcný rejstřík
Klasický výklad organické chemie, přihlížející k nejnovějším poznatkům tohoto oboru. Ve čtrnácti kapitolách probírá na základních typech celý systém organických sloučenin, přičemž ve shodě s českou tradicí pojednává souběžně i o sloučeninách alifatických, alicyklických a aromatických. Kniha je proti předchozímu vydání redukována o více než třetinu..
000073245
PŘEDMLUVA 15 // 1. ÚVOD 17 // 1.1 Předmět organické chemie 17 // 1.2 Struktura organických sloučenin 22 // 1.2.1 Chemická strukturní teorie 22 // 1.2.2 Určování struktury organických sloučenin 35 // Souhrn 38 // 2. ALKANY A CYKLOALKANY 40 // 2.1 Názvosloví a struktura alkanů a cykloalkanů 41 // 2.1.1 Konstituce a názvosloví 41 // 2.1.2 Vlastnosti vazeb a stereochemie alkanů a cykloalkanů 49 // 2.1.2.1 Délka a energie vazby, valenční úhel 49 // 2.1.2.2 К onformace alkanů 54 // 2.1.2.3 Konformace a konfigurace cykloalkanů 60 // 2.1.2.4 Chiralita a optická izomerie 68 // 2.2 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů 72 // 2.2.1 Mezimolekulové přitažlivé síly 72 // 2.2.2 Body varu, body tání, rozpustnost a infračervená spektra nasycených uhlovodíků 73 // 2.2.3 Hmotnostní spektrometrie // 2.2.4 Nukleární magnetická rezonance 83 // 2.3 Reaktivita alkanů a cykloalkanů 92 // 2.3.1 Oxidace alkanů a cykloalkanů 93 // 2.3.2 Pyrolýza a krakování nasycených uhlovodíků 97 // 2.3.3 Izomerace nasycených uhlovodíků 102 // 2.3.4 Radikálová substituce alkanů a cykloalkanů 103 // 2.3.4.1 Mechanismus radikálových substitucí 103 // 2.3.4.2 Chemická rovnováha, rychlost reakce, aktivační energie 106 // 2.3.4.3 Halogenace alkanů a cykloalkanů 110 // 2.4 Izolace a syntézy alkanů a cykloalkanů 114 // 2.4.1 Destilace a rektifikace 114 // 2.4.2 Plynová chromatografie 116 // 2.4.3 Syntéza alkanů a cykloalkanů 117 // Souhrn r 127 // 3. ALKENY, CYKLOALKENY, POLYENY 129 // 3.1 Názvosloví a struktura 129 // 3.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 129 // 3.1.2 Elektronová struktura a kvantová chemie dvojné vazby 131 // 3.1.3 Stereochemie alkenů, cykloalkenů a polyenů 134 // 3.1.4 Induktivní a konjugační (mezomerní) efekty. Elektrofílní a nukleofilní činidla 138 // 3.1.4.1 Induktivní efekt 140 //
3.1.4.2 Konjugační efekt 142 // 3.1.4.3 Hyperkonjugace 143 // 3.1.4.4 Sterický efekt 144 // 3.1.4.5 Elektrofílní a nukleofflní činidla 144 // 3.2 Fyzikální vlastnosti 146 // 3.2.1 Ultrafialová a infračervená spektroskopie, dipólový moment 147 // 53.2.1.1 Ultrafialová spektra 148 // 3.2.1.2 Infračervená spektra 151 // 3.2.1.3 Dipólový moment 151 // 3.3 Reaktivita 153 // 3.3.1 Mechanismus adičních reakcí a jejich Stereochemie 153 // 3.3.2 Iontová adice 156 // 3.3.2.1 Adice halogenovodíků a kyseliny sírové 157 // 3.3.2.2 Adice halogenů, kyseliny chlorné a kyseliny bromné 159 // 3.3.2.3 Sterický průběh adice halogenů na alkeny 161 // 3.3.3 Radikálová adice 161 // 3.3.3.1 Katalytická hydrogenace 161 // 3.3.3.2 Radikálová adice bromovodíku a halogenů 162 // 3.3.3.2.1 Sterický průběh radikálové adice bromovodíku a bromu na dvojnou vazbu 163 // 3.3.3.3 Adice polyhalogenalkanů na alkeny 164 // 3.3.3.4 Radikálová adice alkoholů, aldehydů a karbenů na alkeny 164 // 3.3.4 Cykloadice 165 // 3.3.5 Izomerace, polymerace a telomerace 168 // 3.3.5.1 Izomerace alkenů 168 // 3.3.5.2 Polymerace 168 // 3.3.5.2.1 Radikálová polymerace 170 // 3.3.5.2.2 Kationtová polymerace 172 // 3.3.5.2.3 Aniontová polymerace 174 // 3.3.6 Oxidace 176 // 3.3.7 Substituční reakce 180 // 3.4 Izolace a syntézy 180 // 3.4.1 Získávání alkenů, cykloalkenů a polyenů 180 // 3.4.2 Syntézy 183 // 3.4.2.1 Mechanismus a stereochemie eliminačních reakcí 184 // 3.4.2.2 Orientace při eliminačních reakcích 187 // 3.4.2.2.1 Dehydratace 190 // 3.4.2.2.2 Dehydrohalogenace 192 // 3.4.2.2.3 Dehalogenace 193 // 3.4.2.2.4 Dehydrogenace 193 // Souhrn 194 // 4. ALKINY 196 // 4.1 Názvosloví a struktura 196 // 4.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 196 // 4.1.2 Elektronová struktura a kvantová chemie trojné vazby 197 // 4.1.3 Stereochemie alkinů 198 //
4.2 Reaktivita 198 // 4.2.1 Mechanismus adičních reakcí na trojnou vazbu 198 // 4.2.2 Elektrofilní adice 199 // 4.2.3 Nukleofilní adice 200 // 4.2.4 Radikálová adice 203 // 4.3 Fyzikální vlastnosti, spektroskopické vlastnosti 204 // 4.4 Syntézy alkinů 205 // 4.4.1 Dehydrohalogenace dihalogenderivátů 206 // 4.4.2 Alkylace acetylidů 207 // Souhrn 208 // 65. ARÉNY 209 // 5.1 Názvosloví a struktura 209 // 5.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 209 // 5.1.2 Elektronová struktura a kvantová chemie aromatických vazeb 213 // 5.1.3 Nebenzoidní aromatické sloučeniny 214 // 5.2 Reaktivita 217 // 5.2.1 Mechanismus a typy elektrofilních reakcí 217 // Halogenace 218 // Nitrace 218 // Sulfonace 219 // Friedelova-Craftsova alkylace a acylace 220 // 5.2.2 Direktivní efekty při elektrofilních substitucích 223 // Substituční reakce u monosubstituovaných derivátů benzenu 223 // Substituční reakce u biderivátů benzenu 227 // Elektrofilní substituce v naftalenové řadě 228 // 5.2.3 Kvantitativní hodnocení substitučních efektů 231 // 5.2.4 Radikálová reakce u aromatických sloučenin 234 // 5.3 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 235 // 5.3.1 Ultrafialová a infračervená spektroskopie 236 // 5.3.2 Ramanova spektroskopie 237 // 5.3.3 Difrakce paprsků X, elektronů a neutronů 239 // 5.4 Izolace a syntéza aromatických uhlovodíků 240 // Izolace aromatických uhlovodíků 240 // Syntéza aromatických uhlovodíků 243 // Souhrn 245 // 6. HALOGENDERIVATY 247 // 6.1 Názvoslosví a struktura halogenderivátů 247 // 6.1.1 Deriváty uhlovodíků, substituenty, charakteristické skupiny, // topicita 247 // 6.1.2 Základní typy halogenderivátů a jejich názvosloví 249 // 6.1.3 Vlastnosti vazby uhlík—halogen 251 // 6.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky halogenderivátů 254 //
6.2.1 Fyzikální konstanty a spektrometrie halogenderivátů 254 // 6.2.2 Biologické účinky halogenderivátů 256 // 6.3 Reaktivita halogenderivátů 259 // 6.3.1 Alkylace — nukleofilní substituce 259 // 6.3.2 Reakce halogenderivátů s kovy — organokovové sloučeniny 271 // 6.4 Syntézy halogenderivátů 279 // 6.4.1 Syntézy halogenderivátů z uhlovodíků 279 // 6.4.2 Syntézy halogenderivátů z hydroxyderivátů 284 // 6.4.3 Ostatní syntézy halogenderivátů 289 // Souhrn 295 // 7. HYDROXYDERIVÁTY A MERKAPTODERIVÁTY 298 // 7.1 Názvosloví a struktura hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 298 // 7.1.1 Základní typy a jejich názvoslosví 298 // 77.1.2 Vlastnosti vazeb uhlík—hydroxyskupina a uhlík—merkaptoskupina 302 // 7.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 304 // 7.2.1 Body varu, body tání, rozpustnost, vodíkové vazby a azeotropické směsi hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 304 // 7.2.2 Spektrální vlastnosti hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 308 // 7.2.3 Biologické účinky hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 311 // 7.3 Reaktivita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 316 // 7.3.1 Acidita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 317 // 7.3.2 Oxidace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 319 // 7.3.3 Reakce hydroxyderivátů a merkaptoderivátů s organickými kyselinami a jejich deriváty 326 // 7.3.4 Nukleofilní substituce hydroxyderivátů, estery minerálních kyselin 328 // 7.3.5 Dehydratace hydroxyderivátů 331 // 7.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 334 // 7.4.1 Oxidace uhlovodíků na hydroxyderiváty 335 // 7.4.2 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů redukcí 340 // 7.4.3 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů pomocí organokovových činidel 348 // 7.4.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů nukleofilními substitucemi 352 // Souhrn 359 //
8. ETHERY A SULFIDY 363 // 8.1 Názvosloví a struktura 363 // 8.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 363 // 8.1.2 Vlastnosti etherové a sulfidové vazby 365 // 8.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 369 // 8.3 Reaktivita etherů a sulfidů 371 // 8.3.1 Štěpení etherů 372 // 8.3.2 Reakce epoxidů 374 // 8.3.3 Oxidace etherů a sulfidů, sulfoxidy a sulfony 380 // 8.4 Syntézy etherů a sulfidů 381 // 8.4.1 Alkylace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 381 // 8.4.2 Syntézy etherů a sulfidů adicemi na nenasycené sloučeniny 384 // Souhrn 387 // 9. SLOUČENINY SÍRY, FOSFORU, ARSENU, KŘEMÍKU A BORU 389 // 9.1 Sloučeniny síry 390 // 9.1.1 Sulfenové kyseliny 391 // 9.1.2 Sulfínové kyseliny 392 // 9.1.3 Su lionové kyseliny 392 // 9.1.3.1 Fyzikální vlastnosti 392 // 9.1.3.2 Chemické vlastnosti 393 // 9.1.3.3 Získávání sulfonových kyselin 399 // 9.1.3.4 Rekapitulace 403 // 9.1.4 Alkylhydrogensulfáty a dialkylsulfáty 404 // 9.2 Sloučeniny fosforu a arsenu 404 // 9.2.1 Struktura a nomenklatura 404 // 89.2.2 Srovnání chemických vlastností sloučenin fosforu a arsenu s chemickými vlastnostmi sloučenin dusíku 406 // 9.2.3 Stereochemie sloučenin fosforu a arsenu 407 // 9.2.4 Příprava některých sloučenin fosforu a arsenu 408 // Deriváty fosfinu a arsinu 408 // 9.2.5 Technicky důležité deriváty fosforu 411 // 9.3 Sloučeniny křemíku 411 // 9.3.1 Strukturní dispozice 411 // 9.3.2 Stereochemie organických sloučenin křemíku 412 // 9.3.3 Chemické vlastnosti sloučenin křemíku 412 // 9.3.4 Použití sloučenin křemíku 414 // 9.4 Sloučeniny boru 415 // 9.4.1 Strukturní dispozice 415 // 9.4.2 Borany 416 // 9.4.3 Boronové a bořinové kyseliny 417 // Souhrn 418 // 10. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 419 // 10.1 Názvosloví a struktura 419 // 10.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 419 //
10.1.2 Povaha vazeb dusíku v organických sloučeninách 422 // 10.1.3 Stereochemie dusíkatých derivátů 424 // 10.2 Nitrolátky 427 // 10.2.1 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 427 // 10.2.2 Reakce nitrolátek 428 // 10.2.3 Získávání nitrolátek 437 // 10.2.3.1 Alifatické nitrolátky 437 // 10.2.3.1.1 Příprava alkylací dusitanů 437 // 10.2.3.1.2 Příprava nitrací uhlovodíků 439 // 10.2.3.2 Nitrace aromatických uhlovodíků a jejich derivátů 440 // 10.2.4 Aplikace nitrolátek 445 // 10.3 Aminy 445 // 10.3.1 Fyzikální vlastnosti 445 // 10.3.1.1 Body varu a rozpustnost 445 // 10.3.1.2 Spektrální vlastnosti 447 // 10.3.2 Chemické vlastnosti aminů 447 // 10.3.2.1 Bazicita a tvorba solí 447 // 10.3.2.2 Reakce aminů s deriváty organických kyselin 454 // 10.3.2.3 Reakce aminů s estery minerálních a sulfonových kyselin 455 // 10.3.2.4 Hofmannovo methylační štěpení 456 // 10.3.2.5 Tepelné štěpení aminoxidů 457 // 10.3.2.6 Substituční reakce aromatických aminů 458 // 10.3.3 Získávání aminů 461 // 10.3.3.1 Obecné způsoby přípravy aminů 463 // 10.3.3.2 Příprava primárních aminů 464 // 10.3.3.3 Příprava sekundárních aminů 467 // 10.3.3.4 Příprava a výroba aromatických aminů 468 // 10.3.4 Přírodní aminy, aplikace aminů 470 // 10.4 Diazolátky a diazoniové soli 472 // 10.4.1 Alifatické diazolátky 472 // 10.4.2 Arendiazoniové soli 474 // 910.4.2.1 Diazotace 474 // 10.4.2.2 Reakce diazoniových solí 474 // 10.4.2.2.1 Substituce diazoniové skupiny 474 // 10.4.2.2.2 Kopulace 480 // Souhrn 484 // 11. ALDEHYDY A KETONY 485 // 11.1 Názvosloví a struktura 485 // 11.1.1 Základní typy aldehydů, ketonů a chinonů a jejich názvosloví 485 // 11.1.2 Elektronová struktura karbonylu, elektronové efekty, acidobazické vlastnosti karbonylu, oxo-enol-tautomerie 487 //
11.2 Fyzikální a spektrální vlastnosti 490 // 11.3 Reaktivita 491 // 11.3.1 Mechanismus a stereochemie adičních reakcí na skupině  >C=0 491 // 11.3.2 Adice nukleofilních činidel s kyslíkem, sírou, dusíkem 494 // Adice vody a alkoholů 494 // Adice hydrogensiřičitanu sodného a kyanovodíku 497 // Reakce s amoniakem a aminy 499 // Reakce s hydroxylaminem, hydrazinem a jejich deriváty 500 // Reakce aldehydů a ketonů s diazomethanem 504 // 11.3.3 Adice karbaniontů, aldolová kondenzace 505 // Aldolizace 505 // 11.3.4 Oxidace a redukce 509 // 11.3.4.1 Oxidace 509 // 11.3.4.2 Redukce 511 // 11.3.5 Elektrofilní substituce na a-uhlíku 515 // 11.3.6 Cykloadice a polymerace 515 // 11.4 Syntézy aldehydů a ketonů 516 // 11.4.1 Syntéza aldehydů a ketonů z uhlovodíků 516 // 11.4.2 Syntéza aldehydů a ketonů z halogenderivátů 520 // 11.4.3 Syntéza aldehydů a ketonů z alkoholů 521 // 11.4.4 Syntéza aldehydů a ketonů z kyselin a jejich derivátů 522 // 11.5 Substituované deriváty aldehydů a ketonů 524 // 11.5.1 Dialdehydy a diketony 524 // 11.5.1.1 Glyoxal a a-diketony 524 // 11.5.1.2 ß-Diketony 525 // 11.5.1.3 Vyšší dialdehydy a diketony 527 // 11.5.1.4 Reakce dialdehydů a diketonů 528 // 11.5.2 Chinony 530 // 11.5.2.1 Syntéza chinonů 530 // 11.5.2.2 Reakce chinonů 534 // 11.5.2.2.1 Adiční reakce chinonů 534 // 11.5.2.2.2 Substituční reakce chinonů 537 // 11.5.3 Halogenaldehydy, hydroxyaidehydy, aminoaldehydy 539 // 11.5.3.1 Halogenaldehydy a halogenketony 539 // 11.5.3.2 Hydroxyaidehydy a hydroxyketony 542 // 11.5.3.3 Aminoaldehydy a aminoketony 547 // Souhrn 549 // 11.6 Aldosy a ketosy 550 // 11.6.1 Názvosloví a konfigurace aldos a ketos 550 // 1011.6.2 Struktura, mutanrotace 554 // 11.6.3 Reaktivita 558 // 11.6.3.1 Reakce karbonylu 558 // 11.6.3.1.1 Hydrazony, osazony a oximy monosacharidů 558 //
11.6.3.1.2 Oxidace 560 // 11.6.3.1.3 Redukce 562 // 11.6.3.1.4 Odbourání a výstavba cukrů 564 // Výstavba cukrů 564 // Odbourávání cukrů 565 // Epimerace 567 // 11.6.3.2 Reakce hydroxylových skupin 568 // 11.6.3.2.1 Ethery a estery monosacharidů 568 // 11.6.4 Glykosidy 572 // 11.6.5 Oligosacharidy 574 // 11.6.5.1 Redukující disacharidy 575 // 11.6.5.2 Neredukující disacharidy 576 // 11.6.5.3 Syntéza oligosacharidů 577 // 11.6.6 Polysacharidy 577 // 11.6.6.1 Technicky důležité deriváty celulosy 579 // 11.6.7 Vitamin С a biologicky významné cukry 581 // Souhrn 584 // 12. KARBOXYLOVÉ KYSELINY 585 // 12.1 Názvosloví a struktura 585 // 12.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 585 // 12.1.2 Elektronová struktura karboxylu 588 // 12.1.3 Acidita karboxylových kyselin 589 // 12.2 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin 592 // 12.2.1 Teploty varu a tání 592 // 12.2.2 Spektrální vlastnosti karboxylových kyselin 593 // 12.3 Reaktivita karboxylových kyselin 594 // 12.3.1 Soli karboxylových kyselin 595 // 12.3.1.1 Nomenklatura solí karboxylových kyselin 595 // 12.3.1.2 Vlastnosti solí karboxylových kyselin 595 // 12.3.2 Nukleofilní reakce na karbonylové skupině 596 // 12.3.2.1 Redukce kyselin a jejich derivátů 597 // 12.3.3 Dekarboxylace kyselin 598 // 12.3.4 Reakce v uhlovodíkovém zbytku 600 // 12.4 Syntézy karboxylových kyselin 600 // 12.4.1 Metody vycházející ze surovin o stejném počtu uhlíkových atomů 600 // 12.4.1.1 Oxidace uhlovodíků, primárních alkoholů a aldehydů 600 // 12.4.1.2 Hydrolýza funkčních derivátů kyselin 602 // 12.4.2 Syntézy karboxylových kyselin ze surovin obsahujících menší počet uhlíkových atomů 602 // 12.4.2.1 Nitrilová syntéza 603 // 12.4.2.2 Grignardova syntéza kyselin 604 // 12.4.2.3 Arndtova-Eistertova syntéza 604 // 12.4.2.4 Malonesterová syntéza 605 //
12.4.2.5 Perkinova syntéza a příbuzné reakce 606 // 12.4.3 Odbourávací metody získávání karboxylových kyselin 608 // 12.4.3.1 Oxidace nenasycených sloučenin 608 // 1112.4.3.2 Oxidace ketonů 609 // 12.4.4 Speciální metody získávání karboxylových kyselin 609, // 12.5 Funkční deriváty karboxylových kyselin 611 // 12.5.1 Základní typy a jejich názvosloví 611 // 12.5.1.1 Nomenklatura esterů 612 // 12.5.1.2 Nomenklatura acylhalogenidů 613 // 12.5.1.3 Nomenklatura anhydridů, amidů, hydrazidů, azidů, hydroxamových kyselin a nitrilů 614 // 12.5.2 Fyzikální vlastnosti funkčních derivátů karboxylových kyselin 614 // 12.5.2.1 Teploty varu a tání 614 // 12.5.2.2 Infračervená spektra derivátů kyselin 615 // 12.5.3 Acylace a acylační činidla 615 // 12.5.4 Chloridy karboxylových kyselin, fosgen 617 // 12.5.4.1 Vlastnosti acylchloridů a fosgénu 617 // 12.5.4.2 Získávání acylchloridů 619 // 12.5.5 Anhydridy kyselin 621 // 12.5.5.1 Vlastnosti anhydridů kyselin 621 // 12.5.5.2 Syntézy anhydridů 621 // 12.5.6 Estery karboxylových kyselin 623 // 12.5.6.1 Vlastnosti esterů 623 // 12.5.6.1.1 Reakce esterů na esterové skupině 623 // 12.5.6.1.2 Reakce esterů probíhající vedle karboxylové skupiny 626 // 12.5.6.2 Syntézy esterů 628 // 12.5.7 Amidy, imidy, hydrazidy, azidy a hydroxamové kyseliny 631 // 12.5.7.1 Fyzikální vlastnosti dusíkatých derivátů kyselin 632 // 12.5.7.2 Chemické vlastnosti 633 // 12.5.7.3 Získávání amidů, imidů, hydrazidů, azidů a hydroxamových kyselin 635 // 12.5.7.4 Deriváty karbamové kyseliny 637 // 12.5.8 Nitrily a isokyanidy (isonitrily) 642 // 12.5.8.1 Fyzikální vlastnosti nitrilů a isokyanidů 642 // 12.5.8.2 Chemické vlastnosti nitrilů a isokyanidů 642 // 12.5.8.3 Syntézy nitrilů a isokyanidů 644 // 12.5.9 Keteny, isokyanáty, isothiokyanáty a karbodiimidy 646 //
12.5.9.1 Chemické vlastnosti heterokumulenů 647 // 12.5.9.2 Přípravy heterokumulenů 649 // 12.5.10 Aplikace funkčních derivátů kyselin 651 // 12.6 Substituované karboxylové kyseliny 653 // 12.6.1 Přehled hlavních typů a jejich nomenklatura 653 // 12.6.2 Fyzikální vlastnosti halogenkyselin, hydroxykyselin, aminokyselin a oxokyselin 654 // 12.6.3 Chemické vlastnosti substituovaných karboxylových kyselin 654 // 12.6.3.1 Acidita substituovaných karboxylových kyselin 654 // 12.6.3.2 Reakce substituovaných kyselin 655 // 12.6.3.3 Přípravy substituovaných karboxylových kyselin 659 // 12.6.3.3.1 Flalogenkyseliny 659 // 12.6.3.3.2 Flydroxykyseliny 661 // 12.6.3.3.3 Aminokyseliny 663 // 12.6.3.3.4 Aldehydokyseliny a ketokyseliny 664 // 12.6.4 Stereochemie substituovaných karboxylových kyselin 669 // Souhrn 672 // 13. HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY // Názvosloví a struktura // Aromatický charakter jednotlivých heterocyklů // Furan, thiofen, pyrrol, indol // Chemické vlastnosti // Reakce na heteroatomu // Reakce na jádru // Furfural // Syntézy furanů, pyrrolů a thiofenů // Příprava indolu a jeho derivátů // Pyridin, chinolin, isochinolin, pyran // Fyzikální vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu // Chemické vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu // Syntézy v řadě pyridinu, chinolinu a isochinolinu // Pyridin a jeho deriváty // Syntézy chinolinových derivátů // Syntézy isochinolinových derivátů // Chemické vlastnosti pyranů // Diazoly a thiazol // Fyzikální vlastnosti // Chemické vlastnosti // Syntézy azolů a thiazolu // Diaziny a 1,3,5-triazin // Chemické vlastnosti diazinů a 1,3,5-triazinu // Syntézy diazinů a 1,3,5-triazinu // Purin // Přírodní heterocyklické sloučeniny // Přírodní heterocyklická barviva // Enzymy // Vitaminy // Heterocyklická antibiotika // Nukleové kyseliny //
Souhrn // SPECIÁLNÍ ČÁST // Uhlí a ropa // Výroba a využití alkenů // Výroba a využití aromátů . // Lipidy // Tuky // Vosky // Heterolipidy // Tuky jako chemická surovina // Moderní prací prostředky // Metabolismus tuků // Glycidy // Anaerobní glykolysa // Aerobní glykolysa // Fotosyntéza // Proteiny // Složení a struktura bílkovin 14.4.2 Syntéza peptidů 239 // 14.4.3 Proteosyntéza 241 // 14.5 Isoprenoidy 241 // 14.5.1 Terpeny 242 // 14.5.2 Seskviterpeny 244 // 14.5.3 Diterpeny 245 // 14.5.4 Triterpeny 246 // 14.5.5 Tetraterpeny 247 // 14.5.6 Steroidy 247 // 14.5.6.1 Steroly 248 // 14.5.6.2 Žlučové kyseliny 249 // 14.5.6.3 Steroidní hormony 749 // 14.5.6.4 Hormony kůry nadledvin (kortikoidy) 750 // 14.5.6.5 Kardiotonické steroidy 751 // 14.6 Alkaloidy 751 // 14.6.1 Biogeneze alkaloidů 752 // REJSTŘÍK 760
(OCoLC)40084723
cnb000181677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC