Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:46x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982
791 s. : il. ; 25 cm

objednat
000073246
Zkrácený obsah : PŘEDMLUVA 15 // 1. ÚVOD 17 // 1.1 Předmět orgailické chemie 17 // 1.2 Struktura organických sloučenin 22 // 1.2.1 Chemická strukturní teorie 22 // 1.2.2 Určování struktury organických-sloučenin 35 // Souhrn 38 // 2. ALKANY A CYKLOALKANY // 2.1 Názvosloví a struktura alkanů a cykloalkanů // 2.1.1 Konstituce a názvosloví // 2.1.2 Vlastnosti vazeb a stereochemie alkanů a cykloalkanů // 2.2 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů // 2.2.1 Mezimolekulové přitažlivé sily // 2.2.2 Body varu, body táni, rozpustnost a infračervená spektra nasycených uhlovodíků // 2.2.3 Hmotnostní spektrometrie // 2.2.4 Nukleární magnetická rezonance // 2.3 Reaktivita alkanů a cykloalkanů // 2.3.1 Oxidace alkanů a cykloalkanů // 2.3.2 Pyrolýza a krakování nasycených uhlovodíků // 2.3.3 Izomerace nasycených uhlovodíků // 2.3.4 Radikálová substituce alkanů a cykloalkanů // 2.4 Izolace a syntézy alkanů a cykloalkanů // 2.4.1 Destilace a rektifikace // 2.4.2 Plynová chromatografie // 2.4.3 Syntéza alkanů a cykloalkanů // Souhrn // 3. ALKENY, CYKLOALKENY, POLYENY // 3.1 Názvosloví a struktura // Základní typy a jejich názvosloví // Elektronová struktura a kvantová chemie dvojné yazby // Stereochemie alkenů, cykloalkenů a polyenů // Induktivní a konjugační (mezomerni) efekty. Elektrofilní a nukleofílní činidla // 3.2 Fyzikální vlastnosti // Ultrafialová a infračervená spektroskopie, dipólový moment // 3.3 Reaktivita 153 // 3.3.1 Mechanismus adičních reakcí a jejich stereochemie 153 // 3.3.2 Iontová adice 156 // 3.3.3 Radikálová adice 161 // 3.3.4 Cykloadice 165 // 3.3.5 Izomerace, polymerace a telomerace 168 // 3.3.6 Oxidace 176 // 3.3.7 Substituční reakce 180 // 3.4 Izolace a syntézy 180 // 3.4.1 Získávání alkenů, cykloalkenů a polyenů 180 // 3.4.2 Syntézy 183 // Souhrn 194 //
4. ALKINY 196 // 4.1 Názvosloví a struktura 196 // 4.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 196 // 4.1.2 Elektronová struktura a kvantová chemie trojné vazby 197 // 4.1.3 Stereochemie alkinů 198 // 4.2 Reaktivita 198 // 4.2.1 Mechanismus adičních reakcí na trojnou vazbu 198 // 4.2.2 Elektrofilní adice 199 // 4.2.3 Nukleofilní adice 200 // 4.2.4 Radikálová adice 203 // 4.3 Fyzikální vlastnosti, spektroskopické vlastnosti 204 // 4.4 -Syntézy alkinů 205 // 4.4.1 Dehydrohalogenace dihalogenderivátů 206 // 4.4.2 Alky lace acetyl idů 207 // Souhrn 208 // 5. ARÉNY 209 // 5.1 Názvosloví a struktura 209 // Základní typy a jejich názvosloví 209 // Elektronová struktura a kvantová chemie aromatických vazeb 213 // Nebenzoidní aromatické sloučeniny 214 // 5.2 Reaktivita 217 // Mechanismus a typy elektrofUních reakcí 217 // Halogenace 218 // Nitrace 218 // Sulfonace 219 // Friedelova-Craftsova alkylace a acylace 220 // Direktivní efekty při elektrofilních substitucích 223 // Substituční reakce u monosubstituovaných derivátů benzenu 223 // Substituční reakce u biderivátů benzenu 227 // Elektrofilní substituce v naftalenové řadě 228 // Kvantitativní hodnocení substitučních efektů 231 // Radikálová reakce u aromatických sloučenin 234 // 5.3 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 235 // Ultrafialová a infračervená spektroskopie 236 // Ramanova spektroskopie 237 // Difrakce paprsků X, elektronů a neutronů 239 // 5.4 Izolace a syntéza aromatických uhlovodíků 240 // Izolace aromatických uhlovodíků 240 // Syntéza aromatických uhlovodíků 243 // Souhrn 245 // 6. HALOGENDERIVÁTY // 6.1 Názvoslosví a struktura halogenderivátů // Deriváty uhlovodíků, substituenty, charakteristické skupiny, topicita // Základní typy halogenderivátů a jejich názvosloví //
Vlastnosti vazby uhlík—halogen // 6.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky halogenderivátů // Fyzikální konstanty a spektrometrie halogenderivátů // Biologické účinky halogenderivátů // 6.3 Reaktivita halogenderivátů // Alkylace — nukleofilní substituce // Reakce halogenderivátů s kovy — organokovové sloučeniny // 6.4 Syntézy halogenderivátů // Syntézy halogenderivátů z uhlovodíků // Syntézy halogenderivátů z hydroxyderivátů // Ostatní syntézy halogenderivátů // Souhrn // 7. HYDROXYDERIVATY A MERKAPTODERIVÁTY 298 // 7.1 Názvosloví a struktura hydroxyderivátů a merkaptoderivátů 298 // 7.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 298 // 7.1.2 Vlastnosti vazeb uhlík—hydroxyskupina a uhlík—merkaptoskupina // 12 Fyzikálni vlastnosti a biologické účinky // 7.2.1 Body varu, body tání, rozpustnost, vodíkové vazby a azeotropické směsi hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.2.2 Spektrální vlastnosti hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.2.3 Biologické účinky hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.3 Reaktivita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.3.1 Acidita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.3.2 Oxidace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.3.3 Reakce hydroxyderivátů a merkaptoderivátů s organickými kyselinami a jejich deriváty // 7.3.4 Nukleofilní substituce hydroxyderivátů, estery minerálních kyselin // 7.3.5 Dehydratace hydroxyderivátů // 7.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 7.4.1 Oxidace uhlovodíků na hydroxyderiváty // 7.4.2 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů redukcí // 7.4.3 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů pomocí organokovových činidel // 7.4.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů nukleofilními substitucemi // Souhrn // 8. ETHERY A SULFIDY // 8.1 Názvosloví a struktura //
8.1.1 Základní typy a jejich názvosloví // 8.1.2 Vlastnosti etherové a sulfidové vazby // 8.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky // 8.3 Reaktivita etherů a sulfidů // 8.3.1 Štěpení etherů // 8.3.2 Reakce epoxidů // 8.3.3 Oxidace etherů a sulfidů, sulfoxidy a sulfony // 8.4 Syntézy etherů a sulfidů // 8.4.1 Alkylace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů // 8.4.2 Syntézy etherů a sulfidů adicemi na nenasycené sloučeniny // Souhrn // 9. SLOUČENINY SÍRY, FOSFORU, ARSENU, KŘEMÍKU A BORU 389 // 9.1 Sloučeniny síry 390 // 9.1.1 Sulfenové kyseliny 391 // 9.1.2 Sulfinové kyseliny 392 // 9.1.3 Sulfonové kyseliny 392 // 9.1.4 Alkylhydrogensulfáty a dialkylsulfáty 404 // 9.2 Sloučeniny fosforu a arsenu 404 // 9.2.1 Struktura a nomenklatura 404 // 9.2.2 Srovnání chemických vlastností sloučenin fosforu a arsenu s chemickými vlastnostmi sloučenin dusíku 406 // 9.2.3 Stereochemie sloučenin fosforu a arsenu 407 // 9.2.4 Příprava některých sloučenin fosforu a arsenu 408 // Deriváty fosfinu a arsinu 408 // 9.2.5 Technicky důležité deriváty fosforu 411 // 9.3 Sloučeniny křemíku 411 // 9.3.1 Strukturní dispozice 411 // 9.3.2 Stereochemie organických sloučenin křemíku 412 // 9.3.3 Chemické vlastnosti sloučenin křemíku 412 // 9.3.4 Použití sloučenin křemíku 414 // 9.4 Sloučeniny boru 415 // 9.4.1 Strukturní dispozice 415 // 9.4.2 Borany 416 // 9.4.3 Boronové a borinové kyseliny 417 // Souhrn 418 // 10. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 419 // 10.1 Názvosloví a struktura 419 // 10.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 419 // 10.1.2 Povaha vazeb dusíku v organických sloučeninách 422 // 10.1.3 Stereochemie dusíkatých derivátů 424 // 10.2 Nitrolátky 427 // 10.2.1 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky 427 // 10.2.2 Reakce nitrolátek 428 // 10.2.3 Získávání nitrolátek 437 //
10.2.4 Aplikace nitrolátek 445 // 10.3 Aminy 445 // 10.3.1 Fyzikální vlastnosti 445 // 10.3.2 Chemické vlastnosti aminů 447 // 10.3.3 Získávání aminů 461 // 10.3.4 Přírodní aminy, aplikace aminů 470 // 10.4 Diazolátky a diazoniové soli 472 // 10.4.1 Alifatické diazolátky 472 // 10.4.2 Arendiazoniové soli 474 // Souhrn 484 // 11. ALDEHYDY A KETONY 485 // 11.1 Názvosloví a struktura 485 // 11.1.1 Základní typy aldehydů, ketonů a chinonů a jejich názvosloví 485 // 11.1.2 Elektronová struktura karbonylu, elektronové efekty, acidobazické vlastnosti karbonylu, oxo-enol-tautomerie 487 // 11.2 Fyzikální a spektrální vlastnosti 490 // 11.3 Reaktivita 491 // 11.3.1 Mechanismus a stereochemie adičních reakcí na skupině  >C=0 491 // 11.3.2 Adice nukleofilních činidel s kyslíkem, sírou, dusíkem 494 // Adice vody a alkoholů 494 // 11.3.3 Adice karbaniontů, aldolová kondenzace 505 // Aldolizace 505 // 11.3.4 Oxidace a redukce 509 // 11.3.5 Elektrofilní substituce na a-uhlíku 515 // 11.3.6 Cykloadice a polymerace 515 // 11.4 Syntézy aldehydů a ketonů 516 // 11.4.1 Syntéza aldehydů a ketonů z uhlovodíků 516 // 11.4.2 Syntéza aldehydů a ketonů z halogenderivátů 520 // 11.4.3 Syntéza aldehydů a ketonů z alkoholů 521 // 11.4.4 Syntéza aldehydů a ketonů z kyselin a jejich derivátů 522 // 11.5 Substituované deriváty aldehydů a ketonů 524 // 11.5.1 Dialdehydy a diketony 524 // 11.5.2 Chinony 530 // 11.5.3 Halogenaldehydy, hydroxyaldehydy, aminoaldehydy 539 // Souhrn 549 // 11.6 Aldosy a ketosy 550 // 11.6.1 Názvosloví a konfigurace aldos a ketos 550 // 10 // 11.6.2 Struktura, miitanrotace 554 // 11.6.3 Reaktivita 558 // 11.6.4 Glykosidy 572 // 11.6.5 Oligosacharidy 574 // 11.6.6 Polysacharidy 577 // 11.6.7 Vitamin C a biologicky významné cukry 581 // Souhrn 584 //
12. KARBOXYLOVÉ KYSELINY 585 // 12.1 Názvosloví a struktura 585 // 12.1.1 Základní typy a jejich názvosloví 585 // 12.1.2 Elektronová struktura karboxylu 588 // 12.1.3 Acidita karboxylových kyselin 589 // 12.2 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin 592 // 12.2.1 Teploty varu a tání 592 // 12.2.2 Spektrální vlastnosti karboxylových kyselin 593 // 12.3 Reaktivita karboxylových kyselin 594 // 12.3.1 Soli karboxylových kyselin 595 // 12.3.2 Nukleofilní reakce na karbonylové skupině 596 // 12.3.3 Dekarboxylace kyselin 598 // 12.3.4 Reakce v uhlovodíkovém zbytku 600 // 12.4 Syntézy karboxylových kyselin 600 // 12.4.1 Metody vycházející ze surovin o stejném počtu uhlíkových atomů 600 // 12.4.2 Syntézy karboxylových kyselin ze surovin obsahujících menší počet uhlíkových atomů 602 // 12.4.3 Odbourávací metody získávání karboxylových kyselin 608 // 12.4.4 Speciální metody získávání karboxylových kyselin 609 // 12.5 Funkční deriváty karboxylových kyselin 611 // 12.5.1 Základní typy a jejich názvosloví 611 // 12.5.2 Fyzikální vlastnosti funkčních derivátů karboxylových kyselin 614 // 12.5.3 Acylace a acylační činidla 615 // 12.5.4 Chloridy karboxylových kyselin, fosgén 617 // 12.5.5 Anhydridy kyselin 621 // 12.5.6 Estery karboxylových kyselin 623 // 12.5.7 Amidy, imidy, hydrazidy, azidy a hydroxamové kyseliny 631 // 12.5.8 Nitrily a isokyanidy (isonitrily) 642 // 12.5.9 Keteny, isokyanáty, isothiokyanáty a karbodiimidy 646 // 12.5.10 Aplikace funkčních derivátů kyselin 651 // 12.6 Substituované karboxylové kyseliny 653 // 12.6.1 Přehled hlavních typů a jejich nomenklatura 653 // 12.6.2 Fyzikální vlastnosti halogenkyselin, hydroxykyselin, aminokyselin a oxokyselin 654 // 12.6.3 Chemické vlastnosti substituovaných karboxylových kyselin 654 //
12.6.4 Stereochemie substituovaných karboxylových kyselin 669 // Souhrn 672 // 13. HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY // 13.1 Názvosloví a struktura 674 // 13.1.1 Aromatický charakter jednotlivých heterocyklů 676 // 13.2 Furan, thiofen, pyrrol, indol 679 // 13.2.1 Chemické vlastnosti 679 // 13.2.2 Syntézy furanů, pyrrolů a thiofenů 685 // 13.2.3 Příprava indolu a jeho derivátů 686 // 13.3 Pyridin, chinolin, isochinolin, pyran 687 // 13.3.1 Fyzikální vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu 687 // 13.3.2 Chemické vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu 687 // 13.3.3 Syntézy v řadě pyridinu, chinolinu a isochinolinu 694 // 13.3.4 Chemické vlastnosti pyranů 697 // 13.4 Diazoly a thiazol 698 // 13.4.1 Fyzikální vlastnosti 698 // 13.4.2 Chemické vlastnosti 699 // 13.4.3 Syntézy azolů a thiazolu 700 // 13.5 Diaziny a 1,3,5-triazin 703 // 13.5.1 Chemické vlastnosti diazinú a 1,3,5-triazinu 703 // 13.5.2 Syntézy diazinů a 1,3,5-triazinu 703 // 13.6 Purin 707 // 13.7 Přírodní heterocyklické sloučeniny 709 // 13.7.1 Přírodní heterocyklická barviva 709 // 13.7.2- Enzymy 712 // 13.7.3 Vitaminy 712 // 13.7.4 Heterocyklická antibiotika 714 // 13.7.5 Nukleové kyseliny 714 // Souhrn 717 // 14. SPECIÁLNÍ ČÁST 718 // 14.1 Uhlí a ropa 718 // 14.1.1 Výroba a využití alkenů 720 // 14.1.2 Výroba a využití aromátů 720 // 14.2 Lipidy 721 // 14.2.1 Tuky 721 // 14.2.2 Vosky 722 // 14.2.3 Heterolipidy 722 // 14.2.4 Tuky jako chemická surovina 723 // 14.2.5 Moderní prací prostředky 725 // 14.2.6 Metabolismus tuků 727 // 14.3 Glycidy 730 // 14.3.1 Anaerobní glykolysa 730 // 14.3.2 Aerobní glykolysa 732 // 14.3.3 Fotosyntéza 732 // 14.4 Proteiny 734 // 14.4.1 Složení a struktura bílkovin 736 // 14.4.2 Syntéza peptidů 739 // 14.4.3 Proteosyntéza 741 // 14.5 Isoprenoidy 741 // 14.5.1 Terpeny 742 //
14.5.2 Seskviterpeny 744 // 14.5.3 Diterpeny 745 // 14.5.4 Triterpeny 746 // 14.5.5 Tetraterpeny 747 // 14.5.6 Steroidy 747 // 14.6 Alkaloidy 751 // 14.6.1 Biogeneze alkaloidu 752 // REJSTŘÍK 760
(OCoLC)42171381
cnb000131192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC