Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.6) Půjčeno:45x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982
791 s. : il. ; 25 cm

objednat
000073246
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA // .15 // // 1. ÚVOD... i... 17 // 1.1 Předmět orgailické chemie ... 17 // 1.2 Struktura organických sloučenin . ... 22 // 1.2.1 Chemická strukturní teorie... 22 // 1.2:2 Určování struktury ofganických-sloučenin... 35 // Souhrn...;... 38 // 2. ALKANY A CYKLOALKANY // 2.1 Názvosloví a struktura alkanů a cykloalkanů... // 2.1.1 Konstituce a názvosloví... // 2.1.2 Vlastnosti vazeb a stereochemie alkanů a cykloalkanů... // 2.1.2.1 Délka a energie vazby, valenční úhel... // 2.1.2.2 Konformace alkanů... // 2.1.2.3 Konformace a konfigurace cykloalkanů... // 2.1.2.4 Chiralita a optická izomerie... // 2.2 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů... // 2.2.1 Mezimolekulové přitažlivé sily... // 2.2.2 Body varu, body táni, rozpustnost a infračervená spektra nasycených uhlovodíků... // 2.2.3 Hmotnostní spektrometrie... // 2.2.4 Nukleární magnetická rezonance... // 2.3 Reaktivita alkanů a cykloalkanů... // 2.3.1 Oxidace alkanů a cykloalkanů... // 2.3.2 Pyrolýza a krakování nasycených uhlovodíků... // 2.3.3 Izomerace nasycených uhlovodíků... // 2.3.4 Radikálová substituce alkanů a cykloalkanů... // 2.3.4.1 Mechanismus radikálových substitucí... // 2.3.4.2 Chemická rovnováha, rychlost reakce, aktivační energie . . . . // 2.3.4.3 Halogenace alkanů a cykloalkanů . . . •... // 2.4 Izolace a syntézy alkanů a cykloalkanů... // 2.4.1 Destilace a rektifikace... // 2.4.2 Plynová chromatografie... // 2.4.3
Syntéza alkanů a cykloalkanů... // Souhrn. ...v... // • • .. • •- ¦ ’ ¦ . // 3. ALKENY, CYKLOALKENY, POLYENY... // 3.1 // 3.1.1 // 3.1.2 // 3.1.3 // 3.1.4 // 3.1.4.1 // 3.1.4.2 // 3.1.4.3 // 3.1.4.4 // 3.1.4.5 3.2 3.2.1 // Názvosloví a struktura... // Základní typy a jejich názvosloví... // Elektronová struktura a kvantová chemie dvojné yazby ... // Stereochemie alkenů, cykloalkenů a polyenů... // Induktivní a konjugační (mezomerni) efekty. Elektrofilní a nukleo- // fílní činidla... // Induktivní efekt... // Konjugační efekt... // Hyperkonjugace... // Sterický efekt... // Elektrofilní a nukleofilní činidla... // Fyzikální vlastnosti... // Ultrafialová a infračervená spektroskopie, dipólový moment . . // 40 // 41 41 49 49 54 60 68 72 // 72 // 73 77 83 // 92 // 93 97 // 102 // 103 // 103 // 106 // 110 // 114 // 114 // 116 // 117 // 127 // 129 // 129 // 129 // 131 // 134 // 138 // 140 // 142 // 143 // 144 144 // 146 // 147 // 5 // 3.2.1.1 Ultrafialova spektra... 148 // 3.2.1.2 Infračervená spektra...’ 151 // 3.2.1.3 Dipólový moment... 151 // 3.3 Reaktivita... 153 // 3.3.1 Mechanismus adičních reakcí a jejich stereochemie... 153 // 3.3.2 Iontová adice . ... a... 156 // 3.3.2.1 Adice halogenovodíků a kyseliny sírové... 157 // 3.3.2.2 Adice halogenů, kyseliny chlorné a kyseliny bromné... 159 // 3.3.2.3 Sterický průběh adice halogenů na alkeny... 161 // 3.3.3 Radikálová adice... 161 // 3.3.3.1 Katalytická hydrogenace...
161 // 3.3.3.2 Radikálová adice bromovodíku a halogenů... 162 // 3.3.3.2.1 Sterický průběh radikálové adice bromovodíku a bromu na dvojnou vazbu... 163 // 3.3.3.3 Adice polyhalogenalkanů na alkeny... 164 // 3.3.3.4 Radikálová adice alkoholů, aldehydů a karbenů na alkeny . . . 164 // 3.3.4 Cykloadice... 165 // 3.3.5 Izomerace, polymerace a telomerace... 168 // 3.3.5.1 Izomerace alkenů... 168 // 3.3.5.2 Polymerace... 168 // 3.3.5.2.1 Radikálová polymerace... 170 // 3.3.5.2.2 Kationtová polymerace... 172 // 3.3.5.2.3 Aniontová polymerace... 174 // 3.3.6 Oxidace... 176 // 3.3.7 Substituční reakce... 180 // 3.4 Izolace a syntézy... 180 // 3.4.1 Získávání alkenů, cykloalkenů a polyenů... 180 // 3.4.2 Syntézy ...•... 183 // 3.4.2.1 Mechanismus a stereochemie eliminačních reakcí... 184 // 3.4.2.2 Orientace při eliminačních reakcích... 187 // 3.4.2.2.1 Dehydratace...:... 190 // 3.4.2.2.2 Dehydrohalogenace...1... 192 // 3.4.2.2.3 Dehalogenace... 193 // 3.4.2.2.4 Dehydrogenace... 193 // Souhrn... 194 // 4. ALKINY... 196 // 4.1 Názvosloví a struktura... 196 // 4.1.1 Základní typy a jejich názvosloví... 196 // 4.1.2 Elektronová struktura a kvantová chemie trojné vazby ... 197 // 4.1.3 Stereochemie alkinů... 198 // 4.2 Reaktivita... 198 // 4.2.1 Mechanismus adičních reakcí na trojnou vazbu... 198 // 4.2.2 Elektrofilní adice...: . . 199 // 4.2.3 Nukleofilní adice... 200 // 4.2.4 Radikálová adice... 203 // 4.3 Fyzikální vlastnosti, spektroskopické
vlastnosti... 204 // 4.4 -Syntézy alkinů... 205 // 4.4.1 Dehydrohalogenace dihalogenderivátů... 206 // 4.4.2 Alky lace acetyl idů... 207 // Souhrn... 208 // 6 // 5. // 5.1 // 5.1.1 // 5.1.2 // 5.1.3 5.2 5.2.1 // 5.2.2 // 5.2.3 // 5.2.4 5.3 // 5.3.1 // 5.3.2 // 5.3.3 5.4 // 6. // 6.1 // 6.1.1 // 6.1.2 // 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 // 6.3 // 6.3.1 // 6.3.2 // 6.4 // 6.4.1 // 6.4.2 // 6.4.3 // ARÉNY... 209 // Názvosloví a struktura... 209 // Základní typy a jejich názvosloví... 209 // Elektronová struktura a kvantová chemie aromatických // vazeb... 213 // Nebenzoidní aromatické sloučeniny... 214 // Reaktivita... 217 // Mechanismus a typy elektrofUních reakcí... 217 // Halogenace... 218 // Nitrace... 218 // Sulfonace... 219 // Friedelova-Craftsova alkylace a acylace... 220 // Direktivní efekty při elektrofilních substitucích... 223 // Substituční reakce u monosubstituovaných derivátů // benzenu... 223 // Substituční reakce u biderivátů benzenu... 227 // Elektrofilní substituce v naftalenové řadě... 228 // Kvantitativní hodnocení substitučních efektů... 231 // Radikálová reakce u aromatických sloučenin... 234 // Fyzikální vlastnosti a biologické účinky... 235 // Ultrafialová a infračervená spektroskopie... 236 // Ramanova spektroskopie... 237 // Difrakce paprsků X, elektronů a neutronů... 239 // Izolace a syntéza aromatických uhlovodíků... 240 // Izolace aromatických uhlovodíků... 240 // Syntéza aromatických uhlovodíků...
243 // Souhrn... 245 // HALOGENDERIVÁTY... // Názvoslosví a struktura halogenderivátů... // Deriváty uhlovodíků, substituenty, charakteristické skupiny, // topicita... // Základní typy halogenderivátů a jejich názvosloví... // Vlastnosti vazby uhljk—halogen... // Fyzikální vlastnosti a biologické účinky halogenderivátů . . . // Fyzikální konstanty a spektrometrie halogenderivátů... // Biologické účinky halogenderivátů... // Reaktivita halogenderivátů... // Alkylace — nukleofilní substituce... // Reakce halogenderivátů s kovy — organokovové sloučeniny . . // Syntézy halogenderivátů... // Syntézy halogenderivátů z uhlovodíků... // Syntézy halogenderivátů z hydroxyderivátů... // Ostatní syntézy halogenderivátů... // Souhrn... // 247 // 247 // 247 // 249 // 251 // 254 // 254 // 256 // 259 // 259 // 271 // 279 // 279 // 284 // 289 // 295 // 7. HYDROXYDERIVATY A MERKAPTODERIVÁTY ... 298 // 7.1 Názvosloví a struktura hydroxyderivátů a merkaptode- // riválů... 298 // 7.1.1 Základní typy a jejich názvoslosvi... 298 // // 7 // n // 7.1.2 Vlastnosti vazeb uhlík—hydroxyskupina a uhlík—merkapto- // skupina... // 12 Fyzikálni vlastnosti a biologické účinky... // 7.2.1 Body varu, body tání, rozpustnost, vodíkové vazby a azeotropické // směsi hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 7.2.2 Spektrální vlastnosti hydroxyderivátů a merkaptoderivátů . . . // 7.2.3 Biologické účinky hydroxyderivátů
a merkaptoderivátů ... // 7.3 Reaktivita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 7.3.1 Acidita hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 7.3.2 Oxidace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 7.3.3 Reakce hydroxyderivátů a merkaptoderivátů s organickými kyselinami a jejich deriváty... // 7.3.4 Nukleofilní substituce hydroxyderivátů, estery minerálních kyselin ... // 7.3.5 Dehydratace hydroxyderivátů... // 7.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 7.4.1 Oxidace uhlovodíků na hydroxyderiváty... // 7.4.2 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů redukcí... // 7.4.3 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů pomocí organo- // kovových činidel... // 7.4.4 Syntézy hydroxyderivátů a merkaptoderivátů nukleofilními substitucemi ... // Souhrn... // 302 // 304 // 304 // 308 // 311 // 316 // 317 319 // 326 // 328 // 331 // 334 // 335 340 // 348 // 352 // 359 // 8. ETHERY A SULFIDY... // 8.1 Názvosloví a struktura... // 8.1.1 Základní typy a jejich názvosloví... // 8.1.2 Vlastnosti etherové a sulfidové vazby... // 8.2 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky... // 8.3 Reaktivita etherů a sulfidů... // 8.3.1 Štěpení etherů... // 8.3.2 Reakce epoxidů... // 8.3.3 Oxidace etherů a sulfidů, sulfoxidy a sulfony... // 8.4 Syntézy etherů a sulfidů... // 8.4.1 Alkylace hydroxyderivátů a merkaptoderivátů... // 8.4.2 Syntézy etherů a sulfidů adicemi na nenasycené sloučeniny . . // Souhrn... // 363
363 // 363 // 365 // 369 // 371 // 372 374 // 380 // 381 381 384 387 // 9. SLOUČENINY SÍRY, FOSFORU, ARSENU, KŘEMÍKU // A BORU... 389 // 9.1 Sloučeniny síry ’...•. . . 390 // 9.1.1 Sulfenové kyseliny... 391 // 9.1.2 Sulfinové kyseliny... 392 // 9.1.3 Sulfonové kyseliny... 392 // 9.1.3.1 Fyzikální vlastnosti... 392 // 9.1.3.2 Chemické vlastnosti... 393 // 9.1.3.3 Získávání sulfonových kyselin... 399 // 9.1.3.4 Rekapitulace... 403 // 9.1.4 Alkylhydrogensulfáty a dialkylsulfáty... 404 // 9.2 Sloučeniny fosforu a arsenu... 404 // 9.2.1 Struktura a nomenklatura ... 404 // 8 // 9.2.2 Srovnání chemických vlastností sloučenin fosforu a arsenu s chemickými vlastnostmi sloučenin dusíku... 406 // 9.2.3 Stereochemie sloučenin fosforu a arsenu. *... 407 // 9.2.4 Příprava některých sloučenin fosforu a arsenu... 408 // Deriváty fosfinu a arsinu... 408 // 9.2.5 Technicky důležité deriváty fosforu...•. . . . 411 // 9.3 Sloučeniny křemíku... 411 // 9.3.1 Strukturní dispozice... 411 // 9.3.2 Stereochemie organických sloučenin křemíku... 412 // 9.3.3 Chemické vlastnosti sloučenin křemíku... 412 // 9.3.4 Použití sloučenin křemíku...’... 414 // 9.4 Sloučeniny boru... 415 // 9.4.1 Strukturní dispozice...• 415 // 9.4.2 Borany... 416 // 9.4.3 Boronové a borinové kyseliny... 417 // Souhrn... 418 // 10. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ... 419 // 10.1 Názvosloví a struktura... 419 // 10.1.1 Základní typy a jejich názvosloví... 419
10.1.2 Povaha vazeb dusíku v organických sloučeninách... 422 // 10.1.3 Stereochemie dusíkatých derivátů... 424 // 10.2 Nitrolátky...•... 427 // 10.2.1 Fyzikální vlastnosti a biologické účinky*... 427 // 10.2.2 Reakce nitrolátek... 428 // 10.2.3 Získávání nitrolátek... 437 // 10.2.3.1 Alifatické nitrolátky... 437 // 10.2.3.1.1 Příprava alkylací dusitanů... 437 // 10.2.3.1.2 Příprava nitrací uhlovodíků... 439 // 10.2.3.2 Nitrace aromatických uhlovodíku a jejich derivátů... 440 // 10.2.4 Aplikace nitrolátek... 445 // 10.3 Aminy... 445 // 10.3.1 Fyzikální vlastnosti... 445 // 10.3.1.1 Body varu a rozpustnost... 445 // 10.3.1.2 Spektrální vlastnosti... 447 // 10.3.2 Chemické vlastnosti aminů... 447 // 10.3.2.1 Bazicita a tvorba solí... 447 // 10.3.2.2 Reakce aminů s deriváty organických kyselin... 454 // 10.3.2.3 Reakce aminů s estery minerálních a sulfonových kyselin . . . 455 // 10.3.2.4 Hofmannovo methylační štěpení... 456 // 10.3.2.5 Tepelné štěpení aminoxidů... 457 // 10.3.2.6 Substituční reakce aromatických aminů... 458 // 10.3.3 Získávání aminů. . 461 // 10.3.3.1 Obecné způsoby přípravy aminů... 463 // 10.3.3.2 Příprava primárních aminů... . 464 // 10.3.3.3 Příprava sekundárních aminů... 467 // 10.3.3.4 Příprava a výroba aromatických aminů... 468 // 10.3.4 Přírodní aminy, aplikace aminů... 470 // 10.4 Diazolátky a diazoniové soli... 472 // 10.4.1 Alifatické diazolátky... 472
10.4.2 Arendiazoniové soli...: . . . . 474 // 9 // 10.4.2.1 Diazotace... 474 // 10.4.2.2 Reakce diazoniových solí...-. 474 // 10.4.2.2.1 Substituce diazoniové skupiny... 474 // 10.4.2.2.2 Kopulace... 480 // Souhrn... 484 // 11. ALDEHYDY A KETONY... 485 // 11.1 Názvosloví a struktura... 485 // 11.1.1 Základní typy aldehydů, ketonů a chinonů a jejich názvosloví . 485 // 11.1.2 Elektronová struktura karbonylu, elektronové efekty, acidoba- // zické vlastnosti karbonylu, oxo-enol-tautomerie... 487 // 11.2 Fyzikální a spektrální vlastnosti... 490 // 11.3 Reaktivita... 491 // 11.3.1 Mechanismus a stereochemie adičních reakcí na skupině  >C=0 491 // 11.3.2 Adice nukleofilních činidel s kyslíkem, sírou, dusíkem... 494 // Adice vody a alkoholů... 494 // Adice hydrogensiřičitanu sodného a kyanovodíku... 497 // Reakce s amoniakem a aminy... 499 // Reakce s hydroxylaminem, hydrazinem a jejich deriváty . . . 500 // Reakce aldehydu a ketonů s diazomethanem... 504 // 11.3.3 Adice karbaniontů, aldolová kondenzace... 505 // Aldolizace... 505 // 11.3.4 Oxidace a redukce... 509 // 11.3.4.1 Oxidace... 509 // 11.3.4.2 Redukce... 511 // lř.3.5 Elektrofilní substituce na a-uhlíku... 515 // 11.3.6 Cykloadice a polymerace... 515 // 11.4 Syntézy aldehydů a ketonů... 516 // 11.4.1 Syntéza aldehydů a ketonů z uhlovodíků... 516 // 11.4.2 Syntéza aldehydů a ketonů z halogenderivátů... 520 // 11.4.3 Syntéza aldehydů a ketonů z alkoholů... 521 // 11.4.4
Syntéza aldehydů a ketonů z kyselin a jejich derivátů... 522 // 11.5 Substituované deriváty aldehydů a ketonů... 524 // 11.5.1 Dialdehydy a diketony... 524 // 11.5.1.1 Glyoxal a a-diketony... 524 // 11.5.1.2 ß-Diketony... 525 // 11.5.1.3 Vyšší dialdehydy a diketony... 527 // 11.5.1.4 Reakce dialdehydů a diketonů... 528 // 11.5.2 Chinony...•. . . 530 // 11.5.2.1 Syntéza chinonů . ’... 530 // 11.5.2.2 Reakce chinonů... 534 // 11.5.2.2.1 Adični reakce chinonů... 534 // 11.5.2.2.2 Substituční reakce chinonů... 537 // 11.5.3 Halogenaldehydy, hydroxyaldehydy, aminoaldehydy... 539 // 11.5.3.1 Halogenaldehydy a halogenketony... 539 // 11.5.3.2 Hydroxyaldehydy a hydroxyketony... 542 // 11.5.3.3 Aminoaldehydy a aminoketony... 547 // Souhrn... 549 // 11.6 Aldosy a ketosy... 550 // 11.6.1 Názvosloví a konfigurace aldos a ketos... 550 // 10 // 11.6.2 Struktura, miitanrotace... 554 // 11.6.3 Reaktivita... 558 // 11.6.3.1 Reakce karbonylu... 558 // 11.6.3.1.1 Hydrazony, osazony a oximy monosacharidů... 558 // 11.6.3.1.2 Oxidace... 560 // 11.6.3.1.3 Redukce... 562 // 11.6.3.1.4 Odbourání a výstavba cukrů... 564 // Výstavba cukrů... 564 // Odbourávání cukrů... 565 // Epimerace... 567 // 11.6.3.2 Reakce hydroxylových skupin... 568 // 11.6.3.2.1 Ethery a estery monosacharidů... 568 // 11.6.4 Glykosidy... 572 // 11.6.5 Oligosacharidy... 574 // 11.6.5.1 Redukující disacharidy... 575 // 11.6.5.2 Neredukujicí disacharidy... 576 // 11.6.5.3 Syntéza oligosacharidů
. . . ’... 577 // 11.6.6 Polysacharidy... 577 // 11.6.6.1 Technicky důležité deriváty celulosy... 579 // 11.6.7 Vitamin C a biologicky významné cukry... 581 // Souhrn... 584 // 12. KARBOXYLOVÉ KYSELINY... 585 // 12.1 Názvosloví a struktura... 585 // 12.1.1 Základní typy a jejich názvosloví... 585 // 12.1.2 Elektronová struktura karboxylu... 588 // 12.1.3 Acidita karboxylových kyselin... 589 // 12.2 Fyzikálni vlastnosti karboxylových kyselin... 592 // 12.2.1 Teploty varu a tání... 592 // 12.2.2 Spektrální vlastnosti karboxylových kyselin... 593 // 12.3 Reaktivita karboxylových kyselin... 594 // 12.3.1 Soli karboxylových kyselin... 595 // 12.3.1.1 Nomenklatura solí karboxylových kyselin... 595 // 12.3.1.2 Vlastnosti solí karboxylových kyselin... 595 // 12.3.2 Nukleofilní reakce na karbonylové skupině... 596 // 12.3.2.1 Redukce kyselin a jejich derivátů... 597 // 12.3.3 Dekarboxylace kyselin... 598 // 12.3.4 Reakce v uhlovodíkovém zbytku... 600 // 12.4 Syntézy karboxylových kyselin... 600 // 12.4.1 Metody vycházející ze surovin o stejném počtu uhlíkových atomů 600 // 12.4.1.1 Oxidace uhlovodíků, primárních alkoholů a aldehydů... 600 // 12.4.1.2 Hydrolýza funkčnich derivátů kyselin... 602 // 12.4.2 Syntézy karboxylových kyselin ze surovin obsahujících menší // počet uhlíkových atomů ... 602 // 12.4.2.1 Nitrilová syntéza... 603 // 12.4.2.2 Grignardova syntéza kyselin... 604 // 12.4.2.3 Arndtova-Eistertova syntéza...
604 // 12.4.2.4 Malonesterová syntéza... 605 // 12.4.2.5 Perkinova syntéza a příbuzné reakce... 606 // 12.4.3 Odbourávací metody získávání karboxylových kyselin ... 608 // 12.4.3.1 Oxidace nenasycených sloučenin... 608 // 11 // 12.4.3.2 Oxidace ketonů... 609 // 12.4.4 Speciální metody získávání karboxylových kyselin 609 // 12.5 Funkční deriváty karboxylových kyselin... 611 // 12.5.1 Základní typy a jejich názvosloví... 611 // 12.5.1.1 Nomenklatura esterů... 612 // 12.5.1.2 Nomenklatura acylhalogenidů... 613 // 12.5.1.3 Nomenklatura anhydridů, amidů, hydrazidů, azidů, hydroxamo- // vých kyselin a nitrilů... 614 // 12.5.2 Fyzikální vlastnosti funkčních derivátů karboxylových kyselin . 614 // 12.5.2.1 Teploty varu a tání... 614 // 12.5.2.2 Infračervená spektra derivátů kyselin... 615 // 12.5.3 Acylace ? ??? lační činidla... 615 // 12.5.4 Chloridy karboxylových kyselin, fosgén... 617 // 12.5.4.1 Vlastnosti acylchloridů a fosgénu ... 617 // 12.5.4.2 Získávání acylchloridů...!... 619 // 12.5.5 Anhydridy kyselin... 621 // 12.5.5.1 Vlastnosti anhydridů kyselin... 621 // 12.5.5.2 Syntézy anhydridů... 621 // 12.5.6 Estery karboxylových kyselin... 623 // 12.5.6.1 Vlastnosti esterů... 623 // 12.5.6.1.1 Reakce esterů na esterové skupině... 623 // 12.5.6.1.2 Reakce esterů probíhající vedle karboxylové skupiny... 626 // 12.5.6.2 Syntézy esterů... 628 // 12.5.7 Amidy, imidy, hydrazidy, azidy a hydroxamové kyseliny...
631 // 12.5.7.1 Fyzikální vlastnosti dusíkatých derivátů kyselin... 632 // 12.5.7.2 Chemické vlastnosti... 633 // 12.5.7.3 Získávání amidů, imidů, hydrazidů, azidů a hydroxamových // kyselin... 635 // 12.5.7.4 Deriváty karbamové kyseliny... 637 // 12.5.8 Nitrily a isokyanidy (isonitrily)... 642 // 12.5.8.1 Fyzikální vlastnosti nitrilů a isokyanidů... 642 // 12.5.8.2 Chemické vlastnosti nitrilů a isokyanidů... 642 // 12.5.8.3 Syntézy nitrilů a isokyanidů . .’... 644 // 12.5.9 Keteny, isokyanáty, isothiokyanáty a karbodiimidy... 646 // 12.5.9.1 Chemické vlastnosti heterokumulenů... 647 // 12.5.9.2 Přípravy heterokumulenů... 649 // 12.5.10 Aplikace funkčních derivátů kyselin... 651 // 12.6 Substituované karboxylové kyseliny... 653 // 12.6.1 Přehled hlavních typů a jejich nomenklatura... 653 // 12.6.2 Fyzikální vlastnosti halogenkyselin, hydroxykyselin, aminokyse- // * lin a oxokyselin’... 654 // 12.6.3 Chemické vlastnosti substituovaných karboxylových kyselin . . 654 // 12.6.3.1 Acidita substituovaných karboxylových kyselin... 654 // 12.6.3.2 Reakce substituovaných kyselin... 655 // 12.6.3.3 Přípravy substituovaných karboxylových kyselin... 659 // 12.6.3.3.1 Halogenkyseliny... 659 // 12.6.3.3.2 Hydroxykyseliny... 661 // 12.6.3.3.3 Aminokyseliny... 663 // 12.6.3.3.4 Aldehydokyseliny a ketokyseliny... 664 // 12.6.4 Stereochemie substituovaných karboxylových kyselin... 669 // Souhrn... 672 // 12 // 674 // 13. HETEROCYKL1CKÉ
SLOUČENINY // 13.1 Názvosloví a struktura... 674 // 13.1.1 Aromatický charakter jednotlivých heterocyklů... 676 // 13.2 Furan, thiofen, pyrrol, indol... 679 // 13.2.1 Chemické vlastnosti... 679 // 13.2.1.1 Reakce na heteroatomu... 679 // 13.2.1.2 Reakce na jádru... 680 // 13.2.1.3 Furfural... 683 // 13.2.2 Syntézy furanů, pyrrolü a thiofenü... 685 // 13.2.3 Příprava indolu a jeho derivátů... 686 // 13.3 Pyridin, chinolin, isochinolin, pyran... 687 // 13.3.1 Fyzikální vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu ... 687 // 13.3.2 Chemické vlastnosti pyridinu, chinolinu a isochinolinu ... 687 // 13.3.3 Syntézy v řadě pyridinu, chinolinu a isochinolinu... 694 // 13.3.3.1 Pyridin a jeho deriváty... 694 // 13.3.3.2 Syntézy chinolinových derivátů... 696 // 13.3.3.3 Syntézy isochinolinových derivátů... 696 // 13.3.4 Chemické vlastnosti pyranů... 697 // 13.4 Diazoly a thiazol... 698 // 13.4.1 Fyzikální vlastnosti... 698 // 13.4.2 Chemické vlastnosti... 699 // 13.4.3 Syntézy azolů a thiazolu... 700 // 13.5 Diaziny a 1,3,5-triazin... 703 // 13.5.1 Chemické vlastnosti diazinú a 1,3,5-triazinu... 703 // 13.5.2 Syntézy diazinů a 1,3,5-triazinu... 703 // 13.6 Purin... 707 // 13.7 Přírodní heterocyklické sloučeniny... 709 // 13.7.1 Přírodní heterocyklická barviva... 709 // 13.7.2- Enzymy... 712 // 13.7.3 Vitaminy... 712 // 13.7.4 Heterocyklická antibiotika... 714 // 13.7.5 Nukleové kyseliny... 714 // Souhrn... 717 // 14. SPECIÁLNÍ ČÁST...
718 // 14.1 Uhlí a ropa... 718 // 14.1.1 Výroba a využití alkenů... 720 // 14.1.2 Výroba a využití aromátů... 720 // 14.2 Lipidy... 721 // 14.2.1 Tuky... 721 // 14.2.2 Vosky... 722 // 14.2.3 Heterolipidy... 722 // 14.2.4 Tuky jako chemická surovina... 723 // 14.2.5 Moderní prací prostředky... 725 // 14.2.6 Metabolismus tuků... 727 // 14.3 Glycidy...’... 730 // 14.3.1 Anaerobní glykolysa... 730 // 14.3.2 Aerobní glykolysa . . . ... 732 // 14.3.3 Fotosyntéza... 732 // 14.4 Proteiny... 734 // 14.4.1 Složení a struktura bílkovin... 736 // 13 // 14.4.2 Syntéza peptidů... 739 // 14.4.3 Proteosyntéza... . . 741 // 14.5 Isoprenoidy... 741 // 14.5.1 Terpeny... 742 // 14.5.2 Seskviterpeny... . 744 // 14.5.3 Diterpeny... 745 // 14.5.4 Triterpeny... 746 // 14.5.5 Tetraterpeny... 747 // 14.5.6 Steroidy... 747 // 14.5.6.1 Steroly... 748 // 14.5.6.2 Žlučové kyseliny... 749 // 14.5.6.3 Steroidní hormony... 749 // 14.5.6.4 Hormony kůry nadledvin (kortikoidy)... 750 // 14.5.6.5 Kardiotonické steroidy... 751 // 14.6 Alkaloidy... 751 // 14.6.1 Biogeneze alkaloidu... 752 // REJSTŘÍK... 760 // // // 14
(OCoLC)42171381
cnb000131192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC