Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Prospektrum, 2001
342 s.

objednat
ISBN 80-7175-098-0 (brož.)
Obsahuje úvod
Správa veřejná - příručky
000073325
4 SPRAVA POLICIE...64 // 4.1 Policie České republiky...65 // 4.1.1 Organizace...65 // 4.1.2 Povinnosti policisty...66 // 4.1.3 Oprávnění policisty...66 // 4.1.4 Použití donucovacích prostředků a zbraní...67 // 4.1.5 Služební poměr příslušníků Policie České republiky...68 // 4.2 Obecní policie...69 // 4.2.1 Obecní policie...69 // 4.2.2 Základní úkoly strážníků...69 // 4.2.3 Povinnosti strážníků...69 // 4.2.4 Oprávnění strážníků...70 // 4.2.5 Donucovací prostředky...70 // 4.2.6 Vztahy Policie České republiky ? obecní policii...71 // 5 SPRÁVA OBRANY...72 // 5.1 Věcná problematika upravená branným zákonem...74 // 5.1.1 Branná povinnost...74 // 5.1.2 Odvodní povinnost...74 // 5.1.3 Služební povinnost...75 // 5.1.4 Posuzování zdravotní způsobilosti odvedenců a vojáků...76 // 5.1.5 .Vojenská evidence, ohlašovací povinnost, vojenské doklady, mimořádná opatření...77 // 5.2 Ozbrojené síly České republiky...77 // 5.2.1 Ozbrojené síly...77 // 5.2.2 Použití vojenské zbraně vojákem a náhrada škody...78 // 5.3 Průběh základní nebo náhradní služby...79 // 5.3.1 Omezení občanských práv vojáka...79 // 5.3.2 Vojenské kázeňské právo...79 // ...80 // 5.3.3 Odpovědnost za škodu a náhrada škody... // 5.4 Vojáci z povolání...81 // 5.4.1 Služební poměr...81 // 5.4.2 Občanská práva a vojenské kázeňské právo vojáků z povolání...81 // 5.5 Zajišťování obrany České republiky...83
// 5.5.1 Povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků, právnic- // kých a fyzických osob ? zajišťování obrany České republiky před napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností...83 // 5.5.2 Vojenské újezdy...83 // 5.5.3 Vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu...84 // 5.5.4 Omezení základních lidských práv a svobod, pokuty...84 // 5.6 Vojenská policie České republiky...85 // 5.7 Civilní služba...86 // 6 SPRÁVA NA ÚSEKU ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB...88 // 6.1 Zpravodajské služby...89 // 6.2 Bezpečnostní informační služba...90 // 6.3 Vojenské obranné zpravodajství...91 // 7 SPRÁVA SOUDŮ...93 // 7.1 Organizace správy soudů...94 // 7.2 Včzeňská služba a justiční stráž...94 // 8 SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI ...97 // 8.1 Právo na zaměstnání...98 // 8.2 Organizace státní správy...101 // 8.3 Kontrola a správnčprávní odpovčdnost...102 // 9 ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA ...104 // 9.1 Základní ustanovení...105 // 9.2 Živnostenské úřady...108 // 10 SOCIÁLNÍ SPRÁVA... 111 // 10.1 Organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení.112 // 10.2 Státní sociální podpora... 113 // 11 SPRÁVA STATISTIKY...114 // 11.1 Státní statistická služba...115 // 11.2 Orgány státní statistické služby...115 // 11.3 Statistická zjišťování...116 // 11.4 Ochrana individuálních údajů... 117 // 11.5 Sankce... 118 // 12 SPRÁVA ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ... 119
12.1 Katastr nemovitostí...120 // 12.2 Organizace státní správy...122 // 13 SPRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (obecná právní úprava)...124 // 13.1 Základní východiska...125 // 13.2 Odpovědnost...126 // 13.3 Orgány veřejné správy...127 // 13.4 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.128 // 14 SPRÁVA OCHRANY OVZDUŠÍ...129 // 14.1 Základní východiska, pojmy, povinnosti...130 // 14.2 Organizace státní správy ochrany ovzduší ...131 // 9 / _ / V // 15 SPRAVA NA USEKU OCHRANY OZONOVE VRSTVY ZEME ... 134 // 15.1 Obecné povinnosti...135 // 15.2 Specifická ustanovení zákona...135 // 16 SPRÁVA VOD...137 // 16.1 Základní ustanovení...138 // 16.2 Vodohospodářské orgány...139 // 16.3 Ochrana vod a ochrana před povodněmi...140 // 16.4 Sankce...141 // 17 SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO // FONDU...143 // 17.1 Základní ustanovení...144 // 17.2 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu...146 // 18 SPRÁVA NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY...147 // 18.1 Předmět právní úpravy, základní pojmy...148 // 18.2 Povinnosti při nakládání s odpady...149 // 18.3 Dovoz, vývoz a tranzitní přeprava odpadů...150 // 18.4 Evidence odpadů...150 // 18.5 Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady...150 // 18.6 Sankce...152 // 19 SPRÁVA LESŮ...154 // 19.1 Základní pojmy, kategorizace lesů...155 // 19.2 Obecné užívání lesů, hospodaření v lesích, ochrana lesa.155 // 19.3 Licence...156 // 19.4
Organizace státní správy...157 // 20 SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY...159 // 20.1 Ochrana přírody...160 // 20.1.1 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody...160 // 20.1.2 Zvláště ochranná území...160 // 20.1.3 Omezení vlastnických práv...161 // 20.1.4 Další prostředky ochrany přírody...162 // 20.1.5 Orgány ochrany přírody...162 // 20.2 Dovoz a vývoz...163 // 20.3. Česká inspekce životního prostředí...164 // 20.3.1 Státní dozor...164 // 20.3.2 Sankce...166 // 20.4 Poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými // živočichy...167 // 21 SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY...168 // PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI ...168 // 21.1 Opatření související se zákazem chemických zbraní, nakládaní // s toxickými chemickými látkami...169 // 21.1.1 . Předmět právní úpravy, základní pojmy, práva a povinnosti fyzických // a právnických osob...169 // 21.1.2 Výkon státní správy...169 // 21.2 Chemické látky a přípravky...170 // 21.2.1 Základní ustanovení...170 // 21.2 Prevence závažných havárií...171 // 21.3.1 Základní ustanovení...171 // 21.3.2 Výkon státní správy...171 // 22 SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ...172 // 22.1 Správa na úseku veterinární péče...175 // 22.1.1 Veterinární péče...175 // 22.1.2 Organizace státní správy...176 // 21.1.3 Státní veterinární dozor...177 // 22.1.4 Mimořádná veterinární opatření...178 // 22.1.5 Odborná veterinární činnost...179 // 22.1.6
Sankce...179 // 22.2 Správa na úseku plemenářství...180 // 22.3 Ochrana zvířat proti týrání...181 // 22.4 Správa myslivosti ...182 // 22.5 Správa rybářství...185 // 22.6 Rostlinolékařská péče...187 // 22.7 Ochrana odrůd, osiva a sadby...187 // 22.8 Ochrana chmele...188 // 22.9 Vinohradnictví a vinařství...189 // 22.10 Krmivá...190 // 22.11 Hnojiva...190 // 22.12 Potraviny...190 // 22.13 Správa pozemkových úprav...194 // 22.14 Ekologické zemědělství...195 // 22.15 Státní zemčdčlský intervenční fond...195 // 22.16 Skladní listy a zemědělské veřejné sklady...196 // 23 SPRÁVA ENERGETIKY...197 // 23.1 Působení veřejné správy na úseku energetických odvětví...198 // 23.1.1 Předmět právní úpravy...198 // 23.1.2 Autorizace...198 // 23.1.3 Ochranná pásma...199 // 23.1.4 Výkon státní správy...199 // 23.2 Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření...200 // 23.2.1 Předmčt právní úpravy...200 // 23.2.2 . Obecné povinnosti při využívání jaderné energie a podmínky pro její // využívání...201 // 23.2.3 Státní správa, dozor, pokuty...201 // 24 SPRÁVA DOPRAVY A SPOJŮ...203 // 24.1 Správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek // provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku provozu na pozemních komunikacích...204 // 24.1.1 Správa na úseku pozemních komunikací...204 // 24.1.2 Správa na úseku silniční dopravy...210 // 24.1.3 Správa na úseku
podmínek provozu vozidel na pozemních komunika- // cích ... // 24.1.4 Správa na úseku provozu na pozemních komunikacích... // 24.2 Správa na úseku drah... // 24.2.1 Základní pojmy a kategorizace drah... // 24.2.2 Stavba dráhy, stavby na dráze, ochrana dráhy... // 24.2.3 Regulace provozování dráhy, úřední povolení... // 24.2.4 Povinnosti vlastníka dráhy a dopravce, pokuty a další vybrané // instituty... // 24.2.5 Drážní správní úřady... // 24.3 Správa na úseku letecké dopravy... // 24.3.1 Základní ustanovení... // 24.3.2 Státní správa, státní dozor, pokuty... // 24.4 Vnitrozemská plavba... // 24.4.1 Základní ustanovení... // 24.4.2 Výkon státní správy na úseku vnitrozemské plavby... // 24.5 Námořní plavba... // 24.6 Správa na úseku telekomunikací... // 24.6.1 Základní pojmy... // 24.6.2 Vymezení působnosti veřejné správy, pokuty... // 24.7 Správa na úseku poštovních služeb... // 25 SPRÁVA STAVEBNÍ... // 25.1 Územní plánování... // 25.1.1 Úkoly, nástroje územního plánování... // 25.1.2 Orgány územního plánování... // 25.1.3 Územně plánovací proces... // 212 // 213 // 216 // 216 // 217 // 218 // 219 // 221 // 222 // 222 // 224 // 226 // 226 // 227 // 227 // 228 228 // 229 // 230 232 234 234 // 234 // 235 // 25.1.3 Umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů // v území, územní řízení ...236 // 25.2 Stavební řád...239 // 25.2.1 Provádění staveb,
vybrané činnosti ve výstavbě, výrobky a konstrukce // pro stavbu...239 // 25.2.2 Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací...239 // 25.2.3 Terénní úpravy, práce a zařízení...241 // 25.2.4 Užívání staveb...242 // 25.2.5 Údržba staveb a jejich odstraňování...243 // 25.2.6 Státní stavební dohled...245 // 25.2.7 Sankce...245 // 25.2.8 Vyvlastnění...246 // 25.3 Stavební úřady...247 // 25.3.1 Obecné stavební úřady...247 // 25.3.2 Speciální stavební úřady...247 // 25.3.3 Vojenské a jiné stavební úřady...248 // 25.3.4 Působnost obcí, které nejsou stavebními úřady...248 // 25.3.5 Vyhrazení a přenesení působnosti stavebního úřadu...248 // 26 SPRÁVA ŠKOLSTVÍ...250 // 26.1 Výchovně vzdělávací soustava...251 // 26.2 Státní správa a samospráva ve školství...253 // 26.2.1 Ředitel...253 // 26.2.2 Obec...254 // 26.2.3 Okresní úřad...254 // 26.2.4 Orgán kraje v přenesené působnosti...254 // 26.2.5 Česká školní inspekce...255 // 26.2.6 Ministerstvo...255 // 26.2.7 Rada školy...255 // 26.3 Vysoké školy...256 // 26.3.1 Základní ustanovení...256 // 26.3.2 Veřejná vysoká škola a její orgány...257 // 26.3.3 Součásti veřejné vysoké školy...259 // 26.3.4 Působnost ministerstva...260 // 26.3.5 Soukromá vysoká škola...261 // 26.3.6 Studijní program...261 // 26.3.7 Studium na vysoké škole...262 // 26.3.8 Studenti...262 // 26.3.9 Akademičtí pracovníci...263 // 26.3.10 Akreditace...263
// 26.3.11 Státní správa...263 // 26.3.12 Vojenské a policejní vysoké školy...264 // 27 SPRÁVA ZDRAVOTNICTVÍ...265 // 27.1 Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek...268 // 27.1.1 Základní vymezení...268 // 27.1.2 Péče o životní a pracovní podmínky...268 // 27.1.3 Předcházení vzniku a šíření infekčních onemoenční...269 // 27.1.4 Státní správa o ochraně veřejného zdraví...271 // 27.1.5 Právní předpisy o ochraně veřejného zdraví...273 // 27.1.6 Zařízení ochrany veřejného zdraví, jejich úkoly, oprávnční zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví...273 // 27.1.7 Oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob ... 274 // 27.1.8 Sankce a správní řízení...274 // 27.1.9 Opatření při mimořádných událostech...274 // 27.2 Zdravotní péče...274 // 27.3 Zdravotnická soustava...276 // 27.4 Pracovníci ve zdravotnictví...277 // 27.5 Léčiva...277 // 27.5.1 Základní ustanovení...277 // 27.5.2 Způsobilost pro zacházení s léčivy...277 // 27.5.3 Povinnosti a oprávnční provozovatele...278 // 27.5.4 Registrace léčivých přípravků...278 // 27.5.5 Výroba, příprava a distribuce léčiv...278 // 27.5.6 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti léčiv...279 // 27.5.7 Kontrolní činnost...280 // 27.5.8 Sankce // 280 // 27.5.9 Správní řízení...280 // 27.6 Orgány
veřejné správy na úseku zdravotnictví, s výjimkou orgánů // ochrany veřejného zdraví...281 // 27.7 Nestátní zdravotnické zařízení ...282 // 27.8 Veřejné zdravotní pojištční...283 // 27.9 Návykové látky...284 // 27.10 Zdravotnické prostředky...287 // 27.11 Ostatní úseky...289 // 28 SPRÁVA KULTURY...290 // 28.1 Prodej a vývoz předmčtů kulturní hodnoty, ochrana sbírek muzejní // povahy...292 // 28.2 Výroba, šíření a archivování audiovizuálních dčl...293 // 28.3 Fondy na podporu kultury a kinematografie...294 // 28.4 Periodický tisk a neperiodické publikace...294 // 28.5 Provozování rozhlasového a televizního vysílání ...297 // 28.6 Kulturní památky...300 // 28.7 Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných 302 // 28.8 Správa na úseku církví...303 // 29 SPRÁVA OBCHODU A OCHRANY SPOTŘEBITELE A REKLAMY 306 // 29.1 Česká obchodní inspekce...307 // 29.2 Ochrana spotřebitele...308 // 29.2.1 Základní pojmy, povinnosti...308 // 29.2.2 Úkoly veřejné správy na úseku ochrany spotřebitele...308 // 29.3 Správa na úseku reklamy...310 // 29.3.1 Reklama, pojem, omezení, zákazy ...310 // 29.3.2 Dozor nad dodržováním zákona o reklamč...311 // 30 SPRÁVA CEN...312 // 30.1 Působnost a pravomoc orgánů na úseku cen...313 // 30.2 Cenová kontrola...314 // 31 SPRÁVA NA ÚSEKU LOTERIÍ...315 // 31.1 Loterie a jiné podobné hry...316 // 31.2 Povolování loterií a jiných podobných
her...316 // 31.3 Výherní hrací přístroje...317 // 31.4 Státní dozor, pokuty...317 // 32 BÁŇSKÁ SPRÁVA, GEOLOGIE, STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD // BEZPEČNOSTÍ PRÁCE, SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV...319 // 32.1 Státní báňská správa...320 // 32.1.1 Hornická činnost...320 // 32.1.2 Výbušniny...321 // 32.1.3 Státní báňská správa...322 // 32.2 Správa geologie...323 // 32.3 Státní správa na úseku státního odborného dozoru nad bezpečností // práce...324 // 32.4 Správa státních hmotných rezerv...326 // 328 // 33 SPRÁVA NA ÚSEKU TECHNICKÉ NORMALIZACE, // TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY, METROLOGIE, PUNGOVNICTVÍ A OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV... // 33.1 Organizace státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, puncovnictví a ochrany průmyslového vlastnictví ... 329 // 33.2 Technické požadavky na výrobky...329 // 33.3 Správa na úseku metrologie...332 // 33.4 Správa na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů..333 // 33.5 Správa na úseku ochrany průmyslového vlastnictví...334 // 34 SPRÁVA NA DALŠÍCH ÚSECÍCH...336 // (výzkum a vývoj, privatizace národního majetku a transformace zemědčlských družstev, dohled nad družstevními záložnami, ochrana // hospodářské soutěže, zajišťování bytové náhrady)...336 // 34.1 Správa na úseku výzkumu a vývoje...337 // 34.1.1 Předmět právní úpravy, pojmy, Rada vlády pro výzkum a vývoj, // grantová
agentura...337 // 34.2 Správa na úseku privatizace národního majetku a transfonnace // zemědělských družstev...337 // 34.2.1 Správa na úseku privatizace národního majetku...337 // 34.2.2 Správa na úseku transformace zemědělských družstev...338 // 34.3 Správa na úseku dohledu nad družstevními záložnami...339 // 34.3.1 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, postavení, působnost, // pravomoc...339 // 34.4 Správa na úseku ochrany hospodářské soutěže...340 // 34.4.1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...340 // 34.4.2 Veřejná podpora...341 // 34.5 Správa na úseku zajišťování bytové náhrady, rozvoj bydlení...341 // 34.5.1 Zajišťování bytové náhrady...341 // 34.5.2 Rozvoj bydlení...341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC