Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Prospektrum, 2001
342 s.

objednat
ISBN 80-7175-098-0 (brož.)
Obsahuje úvod
Správa veřejná - příručky
000073325
... ... ? // 4 SPRÁVA POLICIE 64 // 4.1 Policie České republiky 65 // 4.1.1 Organizace 65 // 4.1.2 Povinnosti policisty 66 // 4.1.3 Oprávnění policisty 66 // 4.1.4 Použití donucovacích prostředků a zbraní 67 // 4.1.5 Služební poměr příslušníků Policie České republiky 68 // 4.2 Obecní policie 69 // 4.2.1 Obecní policie 69 // 4.2.2 Základní úkoly strážníků 69 // 4.2.3 Povinnosti strážníků 69 // 4.2.4 Oprávnění strážníků 70 // 4.2.5 Donucovací prostředky 70 // 4.2.6 Vztahy Policie České republiky k obecní policii 71 // 5 SPRÁVA OBRANY 72 // 5.1 Věcná problematika upravená branným zákonem 74 // 5.1.1 Branná povinnost 74 // 5.1.2 Odvodní povinnost 74 // 5.1.3 Služební povinnost 75 // 5.1.4 Posuzování zdravotní způsobilosti odvedenců a vojáků 76 // 5.1.5 .Vojenská evidence, ohlašovací povinnost, vojenské doklady, mimořádná opatření 77 // 5.2 Ozbrojené síly České republiky 77 // 5.2.1 Ozbrojené síly 77 // 5.2.2 Použití vojenské zbraně vojákem a náhrada škody 78 // 5.3 Průběh základní nebo náhradní služby 79 // 5.3.1 Omezení občanských práv vojáka 79 // 5.3.2 Vojenské kázeňské právo 79 // 5.3.3 Odpovědnost za škodu a náhrada škody 80 // 5.4 Vojáci z povolání 81 // 5.4.1 Služební poměr 81 // 5.4.2 Občanská práva a vojenské kázeňské právo vojáků z povolání 81 // 5.5 Zajišťování obrany České republiky 83 // 5.5.1 Povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností 83 // 5.5.2 Vojenské újezdy 83 // 5.5.3 Vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu 84 // 5.5.4 Omezení základních lidských práv a svobod, pokuty 84 // 5.6 Vojenská policie České republiky 85 //
5.7 Civilní služba 86 // 6 SPRÁVA NA ÚSEKU ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB 88 // 6.1 Zpravodajské služby 89 // 6.2 Bezpečnostní informační služba 90 // 6.3 Vojenské obranné zpravodajství 91 // 7 SPRÁVA SOUDŮ 93 // 7.1 Organizace správy soudů 94 // 7.2 Včzeňská služba a justiční stráž 94 // 8 SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI 97 // 8.1 Právo na zaměstnání 98 // 8.2 Organizace státní správy 101 // 8.3 Kontrola a správnčprávní odpovčdnost 102 // 9 ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA 104 // 9.1 Základní ustanovení 105 // 9.2 Živnostenské úřady 108 // 10 SOCIÁLNÍ SPRÁVA 111 // 10.1 Organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení.112 // 10.2 Státní sociální podpora 113 // 11 SPRÁVA STATISTIKY 114 // 11.1 Státní statistická služba 115 // 11.2 Orgány státní statistické služby 115 // 11.3 Statistická zjišťování 116 // 11.4 Ochrana individuálních údajů 117 // 11.5 Sankce 118 // 12 SPRÁVA ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 119 // 12.1 Katastr nemovitostí 120 // 12.2 Organizace státní správy 122 // 13 SPRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (obecná právní úprava) 124 // 13.1 Základní východiska 125 // 13.2 Odpovědnost 126 // 13.3 Orgány veřejné správy 127 // 13.4 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.128 // 14 SPRÁVA OCHRANY OVZDUŠÍ 129 // 14.1 Základní východiska, pojmy, povinnosti 130 // 14.2 Organizace státní správy ochrany ovzduší 131 // 15 SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY OZÓNOVÉ VRSTVY ZEMĚ 134 // 15.1 Obecné povinnosti 135 // 15.2 Specifická ustanovení zákona 135 // 16 SPRÁVA VOD 137 // 16.1 Základní ustanovení 138 // 16.2 Vodohospodářské orgány 139 // 16.3 Ochrana vod a ochrana před povodněmi 140 // 16.4 Sankce 141 // 17 SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 143 // 17.1 Základní ustanovení 144 //
17.2 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu 146 // 18 SPRÁVA NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 147 // 18.1 Předmět právní úpravy, základní pojmy 148 // 18.2 Povinnosti při nakládání s odpady 149 // 18.3 Dovoz, vývoz a tranzitní přeprava odpadů 150 // 18.4 Evidence odpadů 150 // 18.5 Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady 150 // 18.6 Sankce 152 // 19 SPRÁVA LESŮ 154 // 19.1 Základní pojmy, kategorizace lesů 155 // 19.2 Obecné užívání lesů, hospodaření v lesích, ochrana lesa.155 // 19.3 Licence 156 // 19.4 Organizace státní správy 157 // 20 SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 159 // 20.1 Ochrana přírody 160 // 20.1.1 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 160 // 20.1.2 Zvláště ochranná území 160 // 20.1.3 Omezení vlastnických práv 161 // 20.1.4 Další prostředky ochrany přírody 162 // 20.1.5 Orgány ochrany přírody 162 // 20.2 Dovoz a vývoz 163 // 20.3. Česká inspekce životního prostředí 164 // 20.3.1 Státní dozor 164 // 20.3.2 Sankce 166 // 20.4 Poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 167 // 21 SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI 168 // 21.1 Opatření související se zákazem chemických zbraní, nakládaní // s toxickými chemickými látkami 169 // 21.1.1 . Předmět právní úpravy, základní pojmy, práva a povinnosti fyzických // a právnických osob 169 // 21.1.2 Výkon státní správy 169 // 21.2 Chemické látky a přípravky 170 // 21.2.1 Základní ustanovení 170 // 21.2 Prevence závažných havárií 171 // 21.3.1 Základní ustanovení 171 // 21.3.2 Výkon státní správy 171 // 22 SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ 172 // 22.1 Správa na úseku veterinární péče 175 // 22.1.1 Veterinární péče 175 // 22.1.2 Organizace státní správy 176 // 21.1.3 Státní veterinární dozor 177 //
22.1.4 Mimořádná veterinární opatření 178 // 22.1.5 Odborná veterinární činnost 179 // 22.1.6 Sankce 179 // 22.2 Správa na úseku plemenářství 180 // 22.3 Ochrana zvířat proti týrání 181 // 22.4 Správa myslivosti 182 // 22.5 Správa rybářství 185 // 22.6 Rostlinolékařská péče 187 // 22.7 Ochrana odrůd, osiva a sadby 187 // 22.8 Ochrana chmele 188 // 22.9 Vinohradnictví a vinařství 189 // 22.10 Krmivá 190 // 22.11 Hnojiva 190 // 22.12 Potraviny 190 // 22.13 Správa pozemkových úprav 194 // 22.14 Ekologické zemědělství 195 // 22.15 Státní zemčdčlský intervenční fond 195 // 22.16 Skladní listy a zemědělské veřejné sklady 196 // 23 SPRÁVA ENERGETIKY 197 // 23.1 Působení veřejné správy na úseku energetických odvětví 198 // 23.1.1 Předmět právní úpravy 198 // 23.1.2 Autorizace 198 // 23.1.3 Ochranná pásma 199 // 23.1.4 Výkon státní správy 199 // 23.2 Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření 200 // 23.2.1 Předmčt právní úpravy 200 // 23.2.2 Obecné povinnosti při využívání jaderné energie a podmínky pro její využívání 201 // 23.2.3 Státní správa, dozor, pokuty 201 // 24 SPRÁVA DOPRAVY A SPOJŮ 203 // 24.1 Správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku provozu na pozemních komunikacích 204 // 24.1.1 Správa na úseku pozemních komunikací 204 // 24.1.2 Správa na úseku silniční dopravy 210 // 24.1.3 Správa na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích // 24.1.4 Správa na úseku provozu na pozemních komunikacích // 24.2 Správa na úseku drah // 24.2.1 Základní pojmy a kategorizace drah // 24.2.2 Stavba dráhy, stavby na dráze, ochrana dráhy // 24.2.3 Regulace provozování dráhy, úřední povolení //
24.2.4 Povinnosti vlastníka dráhy a dopravce, pokuty a další vybrané // instituty // 24.2.5 Drážní správní úřady // 24.3 Správa na úseku letecké dopravy // 24.3.1 Základní ustanovení // 24.3.2 Státní správa, státní dozor, pokuty // 24.4 Vnitrozemská plavba // 24.4.1 Základní ustanovení // 24.4.2 Výkon státní správy na úseku vnitrozemské plavby // 24.5 Námořní plavba // 24.6 Správa na úseku telekomunikací // 24.6.1 Základní pojmy // 24.6.2 Vymezení působnosti veřejné správy, pokuty // 24.7 Správa na úseku poštovních služeb // 25 SPRÁVA STAVEBNÍ // 25.1 Územní plánování // 25.1.1 Úkoly, nástroje územního plánování // 25.1.2 Orgány územního plánování // 25.1.3 Územně plánovací proces // 25.1.3 Umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území, územní řízení 236 // 25.2 Stavební řád 239 // 25.2.1 Provádění staveb, vybrané činnosti ve výstavbě, výrobky a konstrukce pro stavbu 239 // 25.2.2 Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací 239 // 25.2.3 Terénní úpravy, práce a zařízení 241 // 25.2.4 Užívání staveb 242 // 25.2.5 Údržba staveb a jejich odstraňování 243 // 25.2.6 Státní stavební dohled 245 // 25.2.7 Sankce 245 // 25.2.8 Vyvlastnění 246 // 25.3 Stavební úřady 247 // 25.3.1 Obecné stavební úřady 247 // 25.3.2 Speciální stavební úřady 247 // 25.3.3 Vojenské a jiné stavební úřady 248 // 25.3.4 Působnost obcí, které nejsou stavebními úřady 248 // 25.3.5 Vyhrazení a přenesení působnosti stavebního úřadu 248 // 26 SPRÁVA ŠKOLSTVÍ 250 // 26.1 Výchovně vzdělávací soustava 251 // 26.2 Státní správa a samospráva ve školství 253 // 26.2.1 Ředitel 253 // 26.2.2 Obec 254 // 26.2.3 Okresní úřad 254 // 26.2.4 Orgán kraje v přenesené působnosti 254 //
26.2.5 Česká školní inspekce 255 // 26.2.6 Ministerstvo 255 // 26.2.7 Rada školy 255 // 26.3 Vysoké školy 256 // 26.3.1 Základní ustanovení 256 // 26.3.2 Veřejná vysoká škola a její orgány 257 // 26.3.3 Součásti veřejné vysoké školy 259 // 26.3.4 Působnost ministerstva 260 // 26.3.5 Soukromá vysoká škola 261 // 26.3.6 Studijní program 261 // 26.3.7 Studium na vysoké škole 262 // 26.3.8 Studenti 262 // 26.3.9 Akademičtí pracovníci 263 // 26.3.10 Akreditace 263 // 26.3.11 Státní správa 263 // 26.3.12 Vojenské a policejní vysoké školy 264 // 27 SPRÁVA ZDRAVOTNICTVÍ 265 // 27.1 Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek 268 // 27.1.1 Základní vymezení 268 // 27.1.2 Péče o životní a pracovní podmínky 268 // 27.1.3 Předcházení vzniku a šíření infekčních onemoenční 269 // 27.1.4 Státní správa o ochraně veřejného zdraví 271 // 27.1.5 Právní předpisy o ochraně veřejného zdraví 273 // 27.1.6 Zařízení ochrany veřejného zdraví, jejich úkoly, oprávnční zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví 273 // 27.1.7 Oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob 274 // 27.1.8 Sankce a správní řízení 274 // 27.1.9 Opatření při mimořádných událostech 274 // 27.2 Zdravotní péče 274 // 27.3 Zdravotnická soustava 276 // 27.4 Pracovníci ve zdravotnictví 277 // 27.5 Léčiva 277 // 27.5.1 Základní ustanovení 277 // 27.5.2 Způsobilost pro zacházení s léčivy 277 // 27.5.3 Povinnosti a oprávnční provozovatele 278 // 27.5.4 Registrace léčivých přípravků 278 // 27.5.5 Výroba, příprava a distribuce léčiv 278 // 27.5.6 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti léčiv 279 // 27.5.7 Kontrolní činnost 280 // 27.5.8 Sankce 280 //
27.5.9 Správní řízení 280 // 27.6 Orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví, s výjimkou orgánů ochrany veřejného zdraví 281 // 27.7 Nestátní zdravotnické zařízení 282 // 27.8 Veřejné zdravotní pojištční 283 // 27.9 Návykové látky 284 // 27.10 Zdravotnické prostředky 287 // 27.11 Ostatní úseky 289 // 28 SPRÁVA KULTURY 290 // 28.1 Prodej a vývoz předmčtů kulturní hodnoty, ochrana sbírek muzejní povahy 292 // 28.2 Výroba, šíření a archivování audiovizuálních dčl 293 // 28.3 Fondy na podporu kultury a kinematografie 294 // 28.4 Periodický tisk a neperiodické publikace 294 // 28.5 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 297 // 28.6 Kulturní památky 300 // 28.7 Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných 302 // 28.8 Správa na úseku církví 303 // 29 SPRÁVA OBCHODU A OCHRANY SPOTŘEBITELE A REKLAMY 306 // 29.1 Česká obchodní inspekce 307 // 29.2 Ochrana spotřebitele 308 // 29.2.1 Základní pojmy, povinnosti 308 // 29.2.2 Úkoly veřejné správy na úseku ochrany spotřebitele 308 // 29.3 Správa na úseku reklamy 310 // 29.3.1 Reklama, pojem, omezení, zákazy 310 // 29.3.2 Dozor nad dodržováním zákona o reklamč 311 // 30 SPRÁVA CEN 312 // 30.1 Působnost a pravomoc orgánů na úseku cen 313 // 30.2 Cenová kontrola 314 // 31 SPRÁVA NA ÚSEKU LOTERIÍ 315 // 31.1 Loterie a jiné podobné hry 316 // 31.2 Povolování loterií a jiných podobných her 316 // 31.3 Výherní hrací přístroje 317 // 31.4 Státní dozor, pokuty 317 // 32 BÁŇSKÁ SPRÁVA, GEOLOGIE, STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE, SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 319 // 32.1 Státní báňská správa 320 // 32.1.1 Hornická činnost 320 // 32.1.2 Výbušniny 321 // 32.1.3 Státní báňská správa 322 // 32.2 Správa geologie 323 //
32.3 Státní správa na úseku státního odborného dozoru nad bezpečností práce 324 // 32.4 Správa státních hmotných rezerv 326 // 33 SPRÁVA NA ÚSEKU TECHNICKÉ NORMALIZACE, TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY, METROLOGIE, PUNGOVNICTVÍ A OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV 328 // 33.1 Organizace státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, puncovnictví a ochrany průmyslového vlastnictví 329 // 33.2 Technické požadavky na výrobky 329 // 33.3 Správa na úseku metrologie 332 // 33.4 Správa na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů..333 // 33.5 Správa na úseku ochrany průmyslového vlastnictví 334 // 34 SPRÁVA NA DALŠÍCH ÚSECÍCH 336 // (výzkum a vývoj, privatizace národního majetku a transformace zemědčlských družstev, dohled nad družstevními záložnami, ochrana hospodářské soutěže, zajišťování bytové náhrady) 336 // 34.1 Správa na úseku výzkumu a vývoje 337 // 34.1.1 Předmět právní úpravy, pojmy, Rada vlády pro výzkum a vývoj, grantová agentura 337 // 34.2 Správa na úseku privatizace národního majetku a transformace zemědělských družstev 337 // 34.2.1 Správa na úseku privatizace národního majetku 337 // 34.2.2 Správa na úseku transformace zemědělských družstev 338 // 34.3 Správa na úseku dohledu nad družstevními záložnami 339 // 34.3.1 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, postavení, působnost, pravomoc 339 // 34.4 Správa na úseku ochrany hospodářské soutěže 340 // 34.4.1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 340 // 34.4.2 Veřejná podpora 341 // 34.5 Správa na úseku zajišťování bytové náhrady, rozvoj bydlení 341 // 34.5.1 Zajišťování bytové náhrady 341 // 34.5.2 Rozvoj bydlení 341
cnb001029495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC