Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : SNTL, 1975
677 s. : tb. ; 8°

objednat
Řada chemické literatury
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Přehledná práce spojuje teoretické i praktické poznatky z oblasti organických činidel a jejich použití v anorganické analýze. V teoretické části vysvětluje vlastnosti a strukturu organických činidel a jejich sloučenin s kovy i rovnováhy organických činidel v roztocích. V praktické části se zabývá použitím organických činidel v anorganické analýze a uvádí analyticky významné reakce prvků s organickými činidly a přehled organických činidel..
000073958
Zkratky organických činidel (ligandů, rozpouštědel) 12 // Použité symboly 15 // Úvod 19 // .1 Vývoj použití organických činidel 20 // 1.2 Reaktivnost organických činidel 21 // Komplexní sloučeniny 22 // 1.3 Literatura 26 // TEORETICKÁ ČÁST 2. Vlastnosti a struktura organických činidel a jejich sloučenin s kovy 30 // 2.1 Úvod 30 // 2.2 Povaha vazby v komplexech 30 // 2.2.1 Vývoj názorů na povahu vazby 30 // í.2.’2 Elektronová struktura atomu 31 // 2.2.3 Elektronová struktura molekul 39 // 2.2.4 Teorie Iigandovóho pole 40 // 2.2.5 Teorie molekulárních orbitalů 47 // 2.2.6 Symetrie molekul 50 // 2.2.7 Literatura 51 // 2.3 Stereochemie organických činidel a jejich kovových komplexů 51 // 2.3.1 Úvod 51 // 2.3.2 Vliv iontu kovu na stereochemii komplexů 52 // 2.3.3 Vliv ligandu, resp. donorovélio atomu 54 // 2.3.4 Literatura 55 // 2.4 Izomerio organických činidel a jejich komplexů s kovy 55 // 2.4.1 Úvod 55 // 2.4.2 Geometrická izomerio 56 // 2.4.3 Optická izomerie 58 // 2.4.4 Jiné typy izomerie komplexů a organických činidel 60 // 2.4.5 Tautomerie 60 // 2.4.6 Literatura 61 // 2.5 Světelná absorpce organických činidel a jejich komplexů 61 // 2.5.1 Úvod 61 // 2.5.2 Elektronová absorpční spektra 63 // Intenzita absorpčních pásů 66 // Chromofory 67 // Analyticky významné pásy 78 // 2.5.3 Optická aktivita 78 // 2.5.4 Infračervená spektra 81 // 2.5.5 Literatura 84 // 2.6 Luminiscence organických činidel a jejich komplexů 85 // 2.6.1 Úvod 85 // 2.6.2 Teorie fotoluminiscenee 85 // Fluorescence 86 // Fosforescence 87 // Zhášení luminiscence 87 // Fluorescenční a excitační (aktivační) spektra 88 // Luminiscence roztoků 89 // Luminiscence tuhých látek 90 // 2.6.3 Fotoluminiscence organických látek a jejich kovových komplexů 91 // Organické sloučeniny 91 // Kovové komplexy organických činidel 92 //
2.6.4 Chemiluminiscence 99 // 2.6.5 Literatura 100 // 2.7 Rozpustnost organických činidel a jejich komplexů 100 // 2.7.1 Vlastnosti rozpouštědel 101 // Voda 101 // Organická rozpouštědla 102 // 2.7.2 Interakce mezi rozpouštěnou látkou a rozpouštědlem 102 // 2.7.3 Požadavky na rozpustnost organických činidel a komplexů 103 // 2.7.4 Literatura 105 // 2.8 Studium struktury kovových komplexů organických činidel 105 // 2.8.1 Spektrální metody 106 // Elektronová spektra 106 // Infračervená spektra 106 // 2.8.2 Metody magnetochemické 107 // 2.8.3 Metody rezonanční 108 // Elektronová paramagnetická rezonance 109 // Nukleární magnetická rezonance 109 // 2.8.4 Metody difrakční 110 // 2.8.5 Metody chemické 110 // 2.8.6 Ukázka řešení struktury [Fe(fen)3]2+ 111 // 2.8.7 Literatura 112 // 3. Rovnováhy organických činidel v roztocích 113 // 3.1 Úvod 113 // 3.2 Termodynamika komplexotvorné rovnováhy v roztoku 114 // 3.2.1 Konstanta stability komplexu 114 // 3.2.2 Stupňová povaha komplexotvorné rovnováhy 116 // 3.2.3 Protonizace organických ligandů 116 // 3.2.4 Rozdělení komplexů v roztoku při stupňové tvorbě 118 // Distribuční diagramy 118 // Tvorná funkce systému 119 // Výpočet rovnovážných koncentrací 120 // 3.2.5 Podmíněná stabilita komplexů 121 // Podmíněné konstanty stability 122 // 6 // 3.2.G Porovnávání stability komplexů 125 // 3.2.7 Experimentální metody studia složení a stability komplexů // v roztoku 120 // Inertní komplexy 120 // Labilní komplexy 127 // 3.3 Vlastnosti komplexotvorných látek a termodynamické funkce // komplexotvorné rovnováhy 128 // 3.3.1 Termodynamické funkce 128 // 3.3.2 Vliv vlastností kovového iontu a ligandu na termodynamiku komplexotvorné rovnováhy 129 // Volná ontalpie komplexotvorné roakco 129 // Ligatační entalpie 130 // Ligatační entropie 130 //
Vlastnosti centrálního iontu a tormodynamickó funkce komplexů 132 Vlastnosti ligandů a termodynamické funkce komplexů 134 // 3.3.3 Termodynamika stupňové tvorby komplexů 135 // 3.3.4 Cheláty 138 // 3.3.5 Vliv prostředí na stabilitu komplexů 140 // 3.3.0 Iontové asociáty 141 // 3.4 Kinetika komplexotvorných reakcí v roztocích 143 // 3.4.1 Mechanismus výměny ligandů 143 // 3.4.2 Kinetika oxidačně-redukčních reakcí kovových komplexů organických ligandů v roztocích 140 // Katalýza redoxních reakcí organických látek, způsobená tvorbou komplexů 147 // 3.5 Oxidaěně-redukční reakce organických činidel a jejich komplexů 147 // 3.5.1 Redoxní potenciál 148 // 3.5.2 Rovnovážná konstanta rodoxní reakce 14.x // 3.5.3 Ovlivnění redoxního potenciálu tvorbou komplexů 149 // 3.5.4 Redoxní potenciál komplexních sloučenin s organickými ligandy 150 // 3.5.5 Oxidaěně-redukění reakce organických činidel 151 // 3.0 Rozdělovači rovnováhy organických činidel a jejich komplexů 152 // 3.0.1 Extrakční rovnováhy 152 // Rozdělovači konstanta 152 // Extrakce kovu 153 // Extrakční konstanta 154 // Rozdělovači poměr 154 // Procento extrakce 155 // Vliv stupňové tvorby komplexu na extrakci kovu 155 // Vliv vedlejších rovnováh 150 // 3.0.2 Rovnováhy na měničích iontů 157 // 3.7 Srážecí rovnováhy organických činidel s kovovými ionty 100 // 3.7.1 Rozpustnost solí a komplexů organických činidel 100 // 3.7.2 Ovlivnění rozpustnosti solí a komplexů organických činidel 101 // 3.8 Maskování 102 // 3.8.1 Účinnost maskování 103 // Srážecí reakco 103 // Komplexotvorné reakce 163 // Oxidačně-redukční reakce 164 // 3.8.2 Tlumivé roztoky pM a pL 164 // 3.9 Literatura 166 // PRAKTICKÁ ČÁST // 4. Použití organických činidel v anorganické analýze 168 // 4.1 Dělení srážením 168 //
4.1.1 Srážení sedliny známého složení 168 // 4.1.2 Spolusrážení 169 // 4.1.3 Literatura 172 // 4.2 Destilace 172 // 4.2.1 Literatura 173 // 4.3 Extrakce 173 // 4.3.1 Úvod 173 // 4.3.2 Extrakce chelátů 175 // Vliv pH 175 // Vliv koncentrace činidla 177 // Vliv disociační konstanty činidla a konstanty stability komplexu 180 // Vliv rozdělovači konstanty činidla a chelátu 181 // Vliv ostatních faktorů 182 // 4.3.3 Extrakce iontových asociátů 186 // Extrakce oniovými solemi (arsoniovými, fosfoniovými) 188 // Aminová extrakce 190 // Extrakce solvátů 192 // 4.3.4 Využití extrakce v analytické chemii 195 // Vliv pH a koncentrace činidla na dokonalost extrakčního dělení 196 // Vliv dalších faktorů na extrakční dělení 200 // 4.3.5 Extrakční činidla 202 // /J-Diketony 204 // 8-Hydroxýchinolin a jeho deriváty 206 // Oximy 207 // Nitrosofenoly 208 // Nitrosoarylhydroxylaminy 208 // Kyseliny hydroxamové 209 // Azosloučeniny 210 // Činidla obsahující síru 211 // 4.3.6 Literatura 214 // 4.4 Chromatografie 215 // 4.4.1 Rozdělovači chromatografie 215 // 4.4.2 Adsorpční chromatografie 221 // 4.4.3 Literatura 222 // 4.5 Měniče iontů 222 // 4.5.1 Úvod 222 // 4.5.2 Dělení na měniči iontů v nepřítomnosti komplexotvorných činidel 226 // 4.5.3 Dělení na měniči iontů v přítomnosti komplexotvorných činidel ve vnějším roztoku 228 // Výpočty podmínek dělení 229 // Používaná komplexotvorná činidla 235 // 4.5.4 Dělení na anexech se sorbovaným iontem chelatotvornélio činidla 236 // 4.5.5 Selektivní měniče iontů 237 // 4.5.6 Literatura 239 // 4.6 Kvalitativní analýza 239 // 4.6.1 Reakce používané při důkazech organickými činidly 239 // Reakce srážecí 240 // Reakce, při nichž vznikají barevné rozpustné komplexy 241 // Reakce luminiscenční 241 //
Reakce oxidačně-redukční 243 // Reakce katalytické 243 // 4.6.2 Pracovní technika 244 // 4.6.3 Selektivita reakcí organických činidel 245 // 4.6.4 Citlivost 247 // 4.6.5 Literatura 249 // 4.7 Vážková analýza 249 // 4.7.1 Faktory ovlivňující rozpustnost organických činidel a jejich anorganických solí ve vodě 250 // 4.7.2 Organická činidla používaná při vážkové analýze 252 // Chelatotvorná organická činidla 252 // Organické lcationty nebo komplexní organické anionty poskytující // s anorganickými ionty nerozpustné soli 259 // 4.7.3 Kvantitativní vylučování sedliny a její zpracování 259 // 4.7.4 Literatura 261 // 4.8 Odměrná analýza 262 // 4.8.1 Úvod 262 // 4.8.2 Chelometriekó titrace 262 // Přímé titrace 263 // Zpětná chelometrická titrace 273 // Vytěsňovací titrace 275 // 4.8.3 Způsoby indikace chelometrických titrací 278 // Potenciometrická indikace 278 // Vizuální indikace 286 // Fotometrická indikace 298 // Amperometrická indikace 901 // Konduktometrická indikace 302 // Termometrická indikace 902 // 4.8.4 Indikátory neutralizačních titrací 903 // 4.8.5 Indikátory srážecích titrací 912 // 4.8.6 Oxidačně-redukční indikátory 914 // 4.8.7 Literatura 918 // 4.9 Fotometrická stanovení 920 // 4.9.1 Kolorimetrie, spektrofotometrie, turbidimetrie 920 // Princip 920 // Barvotvornó reakco 921 // Požadavky na organická činidla 928 // Volba pokusných podmínek 99p // Selektivita stanovení 933 // Správnost a přesnost stanovení 935 // Citlivost stanovení a mez stanovitelnosti 338 // Použití v praxi 344 // 4.9.2 Fluorimetrie 944 // Princip 344 // Typy fluorimetrických reakcí 345 // Závislost intenzity fluorescence na koncentraci svítivé látky 346 // Volba pokusných podmínek 347 // Použití v praxi 348 // 4.9.3 Chemiluminiscenční stanovení 348 // 4.9.4 Literatura 350 //
4.10 Kinetické metody 351 // 4.10.1 Princip 351 // 4.10.2 Citlivost, přesnost a správnost 352 // 4.10.3 Použití v praxi 354 // 4.10.4 Literatura 354 // 4.11 Iontově selektivní elektrody 355 // 4.11.1 Potenciál membránové elektrody 355 // 4.11.2 Elektrody s kapalnou membránou 356 // 4.11.3 Elektrody s tuhou membránou 358 // 4.11.4 Literatura 358 // 5. Analyticky významné reakce prvků s organickými činidly 359 // 5.1 Vodík 360 // 5.2 Kovy alkalické 364 // 5.3 Měd 365 // 5.4 Stříbro 371 // 5.5 Zlato 376 // 5.6 Berylium 377 // 5.7 Hořčík 382 // 5.8 Vápník, stroncium a baryum 383 // 5.9 Zinek 390 // 5.10 Kadmium 391 // 5.11 Rtuť 396 // 5.12 Bor 397 // 5.13 Hliník 402 // 5.14 Galium a indium 406 // 5.15 Thalium 410 // 5.16 Prvky vzácných zemin 411 // 5.17 Aktinium, thorium, uran a ostatní aktinoidy 417 // 5.18 Uhlík 439 // 5.19 Křemík 442 // 5.20 Germanium 442 // 5.21 Cín 446 // 5.22 Olovo 446 // 5.23 Titan 447 // 5.24 Zirkonium a hafnium 448 // 5.25 Dusík 456 // 5.26 Fosfor 457 // 5.27 Arsen a antimon 462 // 5.28 Vizmut 466 // 5.29 Vanad 468 // 5.30 Niob a tantal 469 // 5.31 Kyslík 477 // 5.32 Síra 480 // 5.33 Selen a telur 4SI // 5.34 Polonium 487 // 5.35 Chrom 488 // 5.36 Molybden a wolfram 492 // 5.37 Fluór 502 // 5.38 Chlor, brom a jod 503 // 5.39 Mangan 509 // 5.40 Technecium 514 // 5.41 Rhenium 514 // 5.42 Železo 515 // 10 // 5.43 Kobalt 528 // 5.44 Nikl 531 // 5.45 Ruthenium 538 // 5.46 Rhodium 539 // 5.47 Paladium 543 // 5.48 Osmium 549 // 5.49 Iridium 549 // 5.50 Platina 554 // 6. Přehled analyticky významných organických činidel 561 // Rejstřík 649
(OCoLC)85366709
cnb000525199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC