Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:45x 
BK
1. slovenské vyd.
Martin : Osveta, c1995
xvii s., s. 839-1474 : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-217-0528-0 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000074339
Skrátený obsah // CASTS // // PROFESIONÁLNA ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNA OCHRANA (preklad F. Novomeský) 123 // 7 Etické aspekty ošetrovateFskej praxe 124 // 8 Právne aspekty ošetrovateľskej praxe 142 // PREHĽAD OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU 162a, b // CAST 4 // OŠETROVATEĽSKÝ PROCES (preklad Š. Straka) 163 // PREDHOVOR vii // ÚVOD (preklad Š. Straka) viii // ČASŤ 1 // // SÚČASNÁ // OŠETROVATEĽSKÁ PRAX (preklad Š. Straka) 1 // 1 Úvod do ošetrovateľstva 2 // 2 Socializácia a roly sestry 22 // 3 Meniaca sa ošetrovateľská prax: trendy, výskum, // politika 37 // 4 Teórie a koncepcia 57 // 9 Úvod do ošetrovateľského procesu 164 // 10 Posudzovanie 174 // 11 Diagnostika 189 // 12 Plánovanie 205 // 13 Realizácia 223 // 14 Vyhodnotenie 230 // ČASŤ 5 // INTERAKTÍVNE PROCESY // (preklad D. Ostatníková) 241 // 15 Pomoc a komunikácia 242 // 16 Učenie, vyučovanie a plánovaná zmena 277 // 17 Dokumentácia a podávanie správ 297 // // // // // ttsns // CAST 2 // PONÍMANIE ZDRAVIA A ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ (preklad Š. Straka) // 5 Zdravie a choroba // 6 Systémy poskytovania zdravotníckej starostlivosti // // ČASŤ 6 // ? POSUDZOVANIE ZDRAVIA (preklad J. Plank) 319 // 81 18 Posúdenie vitálnych funkcií 321 // 19 Posúdenie zdravotného stavu 355 // 82 103 OBRAZOVÉ PRÍLOHY: FYZIKÁLNE VYŠETRENIE 354 // NAJČASTEJŠIE KOŽNÉ LEZIE 402a, b // Skrátený obsah xiii // v // CAST? // // « // CAST 10 // OCHRANA ZDRA VIA (preklad J.
Plank) 449 // 20 Prevencia prenosu mikroorganizmov 451 // 21 Uchovanie bezpečného prostredia 488 // 22 Hygiena 506 // CASTS // UPEVŇOVANIE ZDRAVIA V PRIEBEHU ŽIVOTA // (preklad D. Ostatníková) 561 // 23 Upevňovanie zdravia 562 // 24 Koncepcie rastu a vývinu 581 // 25 Dojčenský a detský vek 600 // 26 Dospievanie až stredný dospelý vek 637 // 27 Neskorý dospelý vek 665 // 28 Zdravie rodiny 683 // ČASŤ 9 // PSYCHOSOCIÁLNĚ PRINCÍPY PODPORY ZDRAVIA // (preklad F. Novomeský) 697 // 29 Sebakoncepcia a vzťahy v rolách 699 // 30 Sexualita 719 // 31 Etnické a kultúrne hodnoty * 743 //  32 Spiritualita a religiozita 776 // 33 Stres - tolerancia a zdolávanie 791 // 34 Vyrovnávanie sa so stratou, smútkom a smrťou 815 // FYZIOLOGICKÉ PRINCÍPY UPEVŇOVANIA ZDRAVIA (prekladK. Javorka) 837 // 35 Mobilita a imobilita 839 // 36 Aktivita a cvičenie 882 // 37 Odpočinok a spánok 939 // 38 Pohoda a bolesť 957 // 39 Výživa 985 // 40 Tekutiny a elektrolyty 1035 // 41 Oxygenácia 1090 // 42 Vylučovanie stolice 1154 // 43 Vylučovanie moču 1187 // 44 Zmyslové vnímanie a vedomie 1232 // // // CAST 11 // ŠPECIÁLNE OŠETROVATEĽSKÉ ÚKONY 1247 // 45 Farmakoterapia - liečivá (preklad Š. Straka) 1249 // 46 Ošetrovanie rán (preklad T. Baska) 1304 // 47 Perioperačná starostlivosť 1346 // 48 Špeciálne vyšetrenia 1381 // PRÍLOHY // Príloha A Stručná história ošetrovateľstva // (preklad T. Baska) 1404 // Príloha B Sesterské organizácie a publikácie 1407
// Príloha C NANDA taxonómia I // (revidovaná r. 1990) 1411 // Príloha D Základy cudzích slov, predpony // a prípony 1413 // Príloha E Hmotnostné a objemové ekvivalenty 1416 // Slovníček odborných výrazov (preklad T. Baska) 1417 // Zoznam fotografií a autori 1457 // Register 1457 // xiv Skrátený obsah // Podrobný obsah // ÚVOD viii // POKYNY NA POŽADOVANÉ // OŠETROVATEĽSKÉ VÝKONY xxxi // ČASŤ // SÚČASNÁ // OŠETROVATEĽSKÁ PRAX 1 // KAPITOLA 1 Úvod do ošetrovateľstva 2 // Vznik definície ošetrovatefstva 3 // Vývoj profesie 3 // OšetrôvateFská prax 9 // Vzdelávanie sestier 14 // Sesterské organizácie 16 // KAPITOLA 2 Socializácia a roly sestry 22 // Typy a charakteristiky socializácie 23 Socializácia v profesionálnej ošetrovateľskej praxi 24 // Roly profesionálnej sestry 27 // KAPITOLA 3 Meniaca sa ošetrovateľská prax: // trendy y výskum, politika 37 // Zmena 38 // Faktory ovplyvňujúce ošetrovateFskú prax 40 Vzdelávanie v ošetrovateľstve 42 Výskum v ošetrovateľstve 44 Trendy v ošetrovateľstve 47 Zmeny v profesii prostredníctvom moci a politickej činnosti 51 // KAPITOLA 4 Teórie a koncepcia 57 // Ošetrovateľské teórie a koncepčné rámce 58 Vybrané teoretické pohľady na ľudské bytosti 66 Teórie ošetrovateľskej starostlivosti 71 Ďalšie teórie ovplyvňujúce ošetrovateľskú prax 74 // ČASŤ // PONÍMANIE ZDRAVIA A ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ 81 // KAPITOLA 5 Zdravie a choroba 82 // Pojmy zdravie,
pohoda, nemoc a choroba 83 Zdravotný stav, názory na zdravie a zdravý spôsob života 90 Správanie v chorobe 94 Súčasné zdravotné trendy 98 // KAPITOLA 6 Systémy poskytovania // zdravotníckej starostlivosti 103 // Systém zdravotníckej starostlivosti 104 Faktory vplývajúce na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti 107 Zdravotnícke agentúry 108 Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti 111 Právo na zdravotnícku starostlivosť 113 Problémy v systéme zdravotníckej starostlivosti 116 // Výzvy do budúcnosti 118 // Podrobný obsah // XV // ČASŤ // PROFESIONÁLNA ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNA OCHRANA 123 // KAPITOLA 12 Plánovanie Definícia a proces plánovania 206 Súčasti plánovania 206 Plánovanie prepustenia 219 // 205 // KAPITOLA 7 Etické aspekty ošetrovateľskej // praxe 124 // Definície hodnôt, postojov, presvedčení a etiky 125 // Hodnoty 126 Etika 132 // KAPITOLA 8 Právne aspekty ošetrovateľskej // praxe 142 // Všeobecné právne koncepcie 143 Právne aspekty ošetrovateFstva 146 Zmluvné konania v ošetrovateFstve 148 Oblasti možnej právnej zodpovednosti v ošetrovateFstve 151 // Vybrané právne roviny ošetrovateFskej praxe 153 Právna ochrana sestier 157 Právna zodpovednosť v ošetrovateľskej praxi 158 Právna zodpovednosť študentov 160 // PREHĽAD OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU 162a, b // ČASŤ // OŠETROVATEĽSKÝ PROCES // 163 // KAPITOLA 9 Úvod do ošetrovateľského // procesu 164 // Historický pohľad na ošetrovateľský
proces 166 Zložky ošetrovateľského procesu 166 Výhody ošetrovateľského procesu 170 Rozsah zodpovednosti 171 // KAPITOLA 10 Posudzovanie 174 // Cieľ posudzovania 175 Typy údajov 175 Pramene údajov 176 Metódy zhromažďovania údajov 177 Štrukturalizácia procesu získavania údajov 186 // KAPITOLA 11 Diagnostika 189 // Sesterská diagnóza 190 Diagnostický proces 191 Formulovanie sesterských diagnóz 196 Hnutie za sesterské diagnózy 199 // KAPITOLA 13 Realizácia 223 // Definícia realizácie 224 // Typy ošetrovateľských činností 224 // Realizačný proces 225 // Uplatňovanie zručností 227 // Realizácia činností 228 // KAPITOLA 14 Vyhodnotenie 230 // Definícia vyhodnotenia 231 Vyhodnocovací proces 231 Vyhodnotenie kvality ošetrovateFskej starostlivosti 235 // ČASŤ // INTERAKTÍVNE PROCESY 241 // KAPITOLA 15 Pomoc a komunikácia 242 // Vzťah pri poskytovaní pomoci 243 // Komunikácia v ošetrovateľstve 247 // Spôsoby komunikácie 247 // Proces komunikácie 250 // Vývin reči 254 // Posúdenie komunikácie 256 // Diagnostika komunikačných problémov 257 // Plánovanie efektívnej komunikácie 257 // Realizácia 258 // Vyhodnotenie komunikácie 263 Vzťahy v skupine a jej funkčnosť 265 // xvi Podrobný obsah // KAPITOLA 16 Učenie, vyučovanie // a plánovaná zmena 277 // UFahcovanie a podporovanie učenia 278 Princípy učenia 281 Vyučovanie 283 Posudzovanie 284 Diagnostika 285 Plánovanie 286 Realizácia 291 Vyhodnotenie 293 Dokumentácia
294 // KAPITOLA 17 Dokumentácia a podávanie správ 297 Význam komunikácie medzi členmi zdravotníckeho tímu 298 Dôvody vedenia záznamov o pacientovi 298 Typy zdravotných záznamov 299 Typy priebežných záznamov o pacientovi 303 Formuláre na záznamy o pacientovi 306 Pokyny na vedenie záznamov 312 Podávanie správ 315 Konzultácie 316 // KAPITOLA 19 Posúdenie zdravotného stavu 355 // Sesterská zdravotná anamnéza 356 // Fyzikálne vyšetrenie 360 // Všeobecná prehliadka 366 // Povrch tela 369 // Hlava 374 // Krk 393 // Hrudník a pľúca 396 Srdcovocievny systém 405 Prsníky a pazuchy 412 Brucho 415 // Kostrovosvalový systém 426 Nervový systém 427 // Ženské pohlavné a reprodukčné orgány 438 Mužské pohlavné orgány 442 Konečník a análny otvor 444 // OBRAZOVÉ PRÍLOHY: // FYZIKÁLNE VYŠETRENIE 354 NAJČASTEJŠIE KOŽNÉ LÉZIE 402a, b // ČASŤ // ČASŤ // POSUDZOVANIE ZDRAVIA // 319 // KAPITOLA 18 Posúdenie vitálnych funkcií 321 // Vitálne funkcie 322 // Telesná teplota 322 // Pulz 334 // Dýchanie 342 // Krvný tlak 344 // OCHRANA ZDRAVIA // 449 // KAPITOLA 20 Prevencia prenosu // mikroorganizmov 451 // Význam biologickej bezpečnosti 452 Normálna obrana organizmu 453 Reťaz nákazy 458 // Faktory ovplyvňujúce riziko infekcie 461 Štádiá infekčného procesu 462 Nozokomiálne nákazy 462 Posudzovanie 463 Diagnostika 464 // Plánovanie starostlivosti o vnímavého pacienta 465 // Realizácia ošetrovateľských stratégií 466 Vyhodnotenie
účinnosti ochranných opatrení 485 // KAPITOLA 21 Uchovanie bezpečného // prostredia 488 // Posúdenie rizík vzniku úrazov 489 Diagnostika 491 // Plánovanie opatrení na prevenciu úrazovosti 492 // Realizácia zámerov ako odpoveď na špecifické riziká či okolnosti 492 Vyhodnotenie 503 // Podrobný obsah xvii // KAPITOLA 22 Hygiena 506 // Hygienická starostlivosť 507 // Koža 507 // Nohy 520 // Nechty 526 // Ústa 528 // Vlasy 536 // Oči 539 // Uši 545 // Nos 548 // Napomáhanie hygienického prostredia 549 // ČASŤ // UPEVŇOVANIE ZDRAVIA V PRIEBEHU ŽIVOTA // 561 // KAPITOLA 23 Upevňovanie zdravia 562 // Koncepcia a možnosti upevňovania zdravia 563 // Posudzovanie 567 // Diagnostika 573 // Plánovanie 574 // Realizácia 575 // Vyhodnotenie 578 // KAPITOLA 24 Koncepcie rastu a vývinu 581 // Rast, vývin a zrenie 582 Fyziologický rast a vývin 584 Teórie zrenia 584 Psychosociálně teórie 586 Kognitívna teória 591 Teórie morálky 592 Duchovné teórie 596 Aplikácia koncepcií rastu a vývinu v ošetrovateFskej praxi 597 // KAPITOLA 25 Dojčenský a detský vek 600 // Dojčenský vek (1. rok života) 601 // Batolivý vek (1. až 3. rok) 616 // Predškolský vek (4. a 5. rok) 622 // Školský vek (6. až 12. rok) 627 // KAPITOLA 26 Dospievanie až stredný // dospelý vek 637 // Dospievanie 638 Dospelý vek a zrelosť 646 Mladší dospelý vek 646 Stredný dospelý vek 656 // KAPITOLA 27 Neskorý dospelý vek 665 // Neskorý dospelý vek 666 Ochrana
a upevňovanie zdravia 673 // KAPITOLA 28 Zdravie rodiny 683 // Úlohy a funkcie rodiny 684 // Okruhy štúdia rodiny 685 // Rodina v súčasnej spoločnosti 685 // Posúdenie zdravia rodiny 693 // Prekonávanie zdravotnej krízy v rodine 694 // ČASŤ // PSYCHOSOCIÁLNĚ PRINCÍPY PODPORY ZDRAVIA // 697 // KAPITOLA 29 Sebakoncepcia a vzťahy // v rolách 699 // Význam zdravej sebakoncepcie 700 Sebakoncepcia a sebaúcta 700 . // Vývin sebaúcty 702 Posudzovanie 705 Diagnostika 708 Plánovanie 709 Realizácia 710 Vyhodnotenie 715 // xviii // Podrobný obsah // KAPITOLA 30 Sexualita // Sex a sexualita 720 // Súvislosti sexuality 721 // Vývin sexuality 722 // Modely sexuálneho správania 726 // Posudzovanie sexuálneho zdravia 729 // Diagnostika sexuálnych problémov 733 // Plánovanie 733 // Realizácia 734 // Vyhodnotenie 738 // KAPITOLA 31 Etnické a kultúrne hodnoty 743 // Etnicita a kultúpa 744 // Rôznorodosť severoamerickej spoločnosti 746 Náchylnosť na ochorenia 748 Ľudové liečiteľstvo a tradičná západná medicína 748 // Kultúrne a etnické skupiny Severnej Ameriky // Systém zdravotníckej starostlivosti ako subkultúra 763 Kultúrny šok 764 // Aplikácia ošetrovateľského procesu 764 // KAPITOLA 32 Spiritualita a religiozita 776 // Duchovnosť, viera a náboženstvo 777 Náboženstvo a choroba 777 Vierovyznania a zdravotnícka starostlivosť 778 Duchovné zdroje a ošetrovateľský proces 783 // KAPITOLA 33 Stres - tolerancia a zdolávanie 791 Homeostáza
792 Koncepcia stresu 794 Prejavy stresu 798 // Faktory ovplyvňujúce prejavy stresu 804 // Adaptácia 805 // Posudzovanie 806 // Diagnostika 806 // Plánovanie 808 // Realizácia 809 // Vyhodnotenie 811 // Zvládnutie stresu sestier 811 // KAPITOLA 34 Vyrovnávanie sa so stratou, // smútkom a smrťou gj§ // Strata 816 Smútok 816 // Starostlivosť o zomierajúceho 825 Starostlivosť o telo po smrti 831 // ČASŤ // i i j FYZIOLOGICKÉ PRINCÍPY 1 ’S UPEVŇOVANIA ZDRAVIA 837 // KAPITOLA 35 Mobilita a imobilita 839 // Fyzická mobilita a imobilita 840 Fyziologické odpovede na imobilitu 843 Psychosociálně reakcie na imobilitu 848 Etiológia a patogenéza preležanín 848 Posudzovanie mobility a imobility 851 Diagnostika 863 Plánovanie 864 Realizácia 865 Vyhodnotenie 878 // KAPITOLA 36 Aktivita a cvičenie 882 // Mechanika tela 883 Princípy mechaniky tela 886 Faktory ovplyvňujúce mechaniku tela a chôdzu 891 // Následky nesprávnej mechaniky tela 892 // Posudzovanie 894 // Diagnostika 900 // Plánovanie 901 // Realizácia 902 // Vyhodnotenie 933 // Podrobný obsah // XIX // KAPITOLA 37 Odpočinok a spánok 939 // Odpočinok a spánok 940 // Fyziológia spánku 941 // Zmeny spánku súvisiace s vekom 945 // Faktory ovplyvňujúce normálny spánok 945 // Bežné poruchy spánku 947 // Deprivácia spánku 948 // Posudzovanie 948 // Diagnostika 950 // Plánovanie 951 // Realizácia 951 // Vyhodnotenie 953 // KAPITOLA 38 Pohoda a bolesť 957 // Charakter bolesti 956 // Typy
bolesti 958 // Pociťovanie bolesti 959 // Teórie bolesti 963 // Reakcie na bolesť 963 // Faktory ovplyvňujúce pociťovanie bolesti 976 // Posudzovanie 965 // Diagnostika 971 // Plánovanie 972 // Realizácia 972 // Terapia neovládateľnej bolesti 976 Lekárske výkony proti bolesti 978 Vyhodnotenie 979 // KAPITOLA 39 Výživa 985 // Výživa a metabolizmus 986 // Základné živiny 987 // Kritériá zdravej výživy 997 // Faktory ovplyvňujúce výživu 1002 // Posudzovanie stavu výživy 1005 // Diagnostika 1010 // Plánovanie 1012 // Realizácia 1012 // Vyhodnotenie 1030 // Diagnostika 1060 Plánovanie 1061 Realizácia 1062 Vyhodnotenie 1085 // KAPITOLA 41 Oxygenácia 1090 // Fyziológia dýchania 1091 // Regulácia dýchania 7095 // Faktory ovplyvňujúce oxygenáciu 1095 // Poruchy respiračnej funkcie 1096 // Posudzovanie 1098 // Diagnostika 1102 // Plánovanie 1103 // Realizácia 1105 // Vyhodnotenie 1149 // KAPITOLA 42 Vylučovanie stolice 1154 // Fyziológia defekácie 1155 // Faktory ovplyvňujúce defekáciu 1157 // Časté problémy s vylučovaním stolice 1158 // Posudzovanie 1161 // Diagnostika 1164 // Plánovanie 1165 // Realizácia 1166 // Črevné vývody - stómie 1173 // Vyhodnotenie 1183 // KAPITOLA 43 Vylučovanie moču 1187 // Fyziológia vylučovania moču 1188 Faktory ovplyvňujúce močenie 1191 Narušenie tvorby moču 1193 Poruchy vylučovania moču 1193 // KAPITOLA 40 Tekutiny a elektrolyty Rozdelenie telových tekutín 1036 Podiel telových tekutín
1037 Telové elektrolyty 1038 Pohyb telových tekutín a elektrolytov 1038 Regulácia objemu tekutín 1040 Faktory ovplyvňujúce rovnováhu tekutín a elektrolytov 1043 Acidobázická rovnováha 1050 Posudzovanie 1053 // XX // Podrobný obsah // Močové vývody 1195 Posudzovanie 1197 Diagnostika 1205 Plánovanie 1207 Realizácia 1208 Vyhodnotenie 1226 // KAPITOLA 44 Zmyslové vnímanie a vedomie 1232 Senzorický proces 1233 Faktory ovplyvňujúce senzorickú stimuláciu 1234 // Senzorické poruchy 1235 Posudzovanie 1236 Diagnostika 1238 Plánovanie 1238 Realizácia 1239 Vyhodnotenie 1242 // ČASŤ // ŠPECIÁLNE OŠETROVATEĽSKÉ ÚKONY 1247 // KAPITOLA 45 Farmakoterapia - liečivá 1249 // Názvy a formy liekov 1250 // Liekové normy 1251 // Zákonné aspekty podávania liekov 1252 // Účinky liekov 1253 // Zneužívanie liekov 1254 // Účinky liekov na organizmus 1254 // Spôsoby podávania liekov 1256 // Predpisovanie liekov 1259 // Systémy mier a hmotností 1261 // Bezpečné podávanie liekov 1265 // Perorálna medikácia 1267 Parenterálna medikácia 1270 Miestna aplikácia liekov 1293 // KAPITOLA 46 Ošetrovanie rán 1304 // Druhy rán 1305 // Hojenie rán 1306 // Posudzovanie rán 1308 // Diagnostika 1311 // Plánovanie podpory hojenia 1312 // Realizácia 1312 // Vyhodnotenie 1342 // KAPITOLA 47 Perioperačná starostlivosť 1346 // Perioperačné obdobie 1347 // Predoperačné posudzovanie 1350 // Predoperačná diagnostika 1352 // Predoperačné plánovanie 1352
// Realizácia predoperačnej starostlivosti 1353 // Predoperačné vyhodnotenie 1363 // Intraoperačná fáza 1363 // Pooperačná fáza 1365 // KAPITOLA 48 Špeciálne vyšetrenia 1381 // Všeobecné pokyny 1382 Vyšetrenia využívajúce elektrické impulzy 1383 Endoskopické vyšetrovacie metódy 1384 Punkčné a bioptické vyšetrenia 1387 Vyšetrenia pomocou náročnej prístrojovej techniky 1394 // PRÍLOHY 1403 // Príloha A Stručná história ošetrovateľstva 1404 // Príloha B Sesterské organizácie a publikácie 1407 // Príloha C NANDA taxonómia I (revidovaná r. 1990) 1411 // Príloha D Základy cudzích slov, predpony a prípony 1413 // Príloha E Hmotnostné a objemové ekvivalenty 1416 // SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZOV 1417 // ZOZNAM FOTOGRAFIÍ A AUTORI 1456 // REGISTER 1457 // Podrobný obsah // xxi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC