Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1
Praha : Grada, 2008
284 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2724-0 (brož.)
Manažer. Marketing
Obsahuje bibliografii na s. 276-278
000075916
Podstata, role a prostředí art marketingu -- Definice a charakteristika marketingu -- Nástroje marketingu marketingový mix 4P -- Produkt -- Distribuce -- Cena -- Komunikační mix -- Další pohled na marketingové nástroje 4 (a více) C -- Historie marketingu -- Koncepce přístupu k trhu -- Základní přístupy k marketingu od 2. poloviny 20. století -- do současnosti -- Základy marketingové koncepce. Potřeby a přání -- Art marketing charakteristika, přehled -- Vnější vztahy -- Muzeum jako produkt -- Typy muzeí -- Členění podle velikosti -- Z historie do současnosti -- Komerční art marketing -- Poslání -- Typologie muzeí podle tržní orientace -- Prostředí -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Zákazníci -- Marketingový systém trhů komunikace a informace -- Stavy poptávky a marketingové koncepce -- Spokojenost zákazníka -- Interní marketing a firemní kultura -- Společenská marketingová koncepce ---
Spotřebitelská hodnota a zákaznické uspokojení -- Spotřebitelská hodnota a hodnota spotřebitele -- Návštěvníci -- Modely rozhodování spotřebitele -- Assaelův model kupního chování -- Odlišnosti na trzích kulturního dědictví -- Typy zákazníků muzeí, galerií a knihoven -- Spokojenost po koupi u služby kulturního charakteru -- Vlivy působící na rozhodování zákazníků -- Sedm otázek -- Faktory ovlivňující chování zákazníka -- Vnější obecné faktory -- Kulturní faktory -- Sociální faktory -- Osobní faktory -- Psychologické faktory -- Segmentace -- Segmentace zákazníků -- Segmentace firem a organizací -- Dodatek: Mikroekonomická analýza poptávky po kulturním dědictví -- Cena -- Úroveň důchodu -- Substituty -- Komplementy -- Velikost trhů -- Ostatní faktory -- Specifické faktory -- Očekávání -- Změny v čase -- Poptávková funkce -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy ---
Marketingové informace a marketingový výzkum -- Marketingový informační systém -- Zdroje dat -- Informace, jejich získávání a použití -- Zásady získávání marketingových informací v muzeích, galeriích -- a organizacích spravujících kulturní dědictví -- Marketingový výzkum -- Cíl výzkumu -- Typy výzkumu -- Explorační výzkum -- Deskriptivní výzkum -- Kauzální výzkum -- Kvantitativní a kvalitativní výzkum -- Příprava výzkumného projektu -- Metody výzkumu -- Nástroje, prostředky sběru dat -- Pozorování -- Dotazování -- Uzavřené otázky a jejich typy -- Stupnice -- Otázky s otevřeným koncem -- Výběrový soubor -- Typy pravděpodobnostních souborů -- Typy nepravděpodobnostních souborů -- Metody kontaktování respondentů -- Zpracování a analýzy dat -- Hlavní typy výzkumů v muzeích a galeriích -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Marketingové nástroje, produkt ---
Kulturní dědictví jako produkt -- Specifika služeb -- Životní cyklus produktu -- Zavádění nových produktů -- Strategie zavádění nových produktů -- Komerční art marketing a produktový mix -- Značka -- Strategie značky -- Tvorba konkrétní značky -- Testování značky -- Strategie používání značky -- Pravidla pro správné fungování značky -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Cena umění a kulturního dědictví -- Cena -- Cena v neziskovém sektoru kultury -- Vstupné -- Stanovení výše vstupného -- Cenové strategie podle cílů, které si organizace klade -- Speciální nabídky a jejich oceňování -- Cena na trzích s uměním -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Distribuce umění a kulturního dědictví -- Specifika distribuce kulturního dědictví -- Místo hlavní budova a pobočky -- Dostupnost a působnost ---
Putovní výstavy, zápůjčky a výstavy mimo prostory instituce -- Programy a publikace -- Elektronické zpřístupnění kulturního dědictví -- Distribuce na trzích s uměním -- Distribuce prostřednictvím veletrhů -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Marketingová komunikace -- Marketingová komunikace -- Komunikační mix -- Reklama -- Cíle reklamy -- Formulace poselství, zprávy -- Kreativita -- Vnímání -- Behavioristická teorie -- Kognitivní teorie -- Strategie reklamy -- Kreativní metody -- Teoretické postupy pro tvorbu reklamy -- Reklamní strategie, typy reklamy -- Rozpočet -- Média -- Public Relations -- Nástroje PR -- Podpora prodeje -- Direkt marketing -- Shrnutí -- Cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Marketingová komunikace prostřednictvím umění, korporátní image, -- sponzoring a komerční výstavnictví -- Umělecká práce na zakázku -- Reklama -- Design -- Hudba -- Film ---
Propagační filmy jako firemní prezentace nebo představení produktu -- Vystoupení umělců na komerčních akcích -- Umění jako nástroj reklamy -- Sponzoring -- Formy sponzoringu -- Veletrhy a komerční výstavy -- Komerční výstavy -- Prodejní a kontraktační veletrhy -- Vztah komerčního a uměleckého výstavnictví -- Shrnutí -- Cvičení k tématu sponzoring -- Cvičení k tématu komerční veletrhy a výstavy -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy -- Plánování a strategie -- Analýza SWOT -- Definování cílů -- Strategie -- Strategie intenzivního růstu -- Integrační růst -- Diverzifikační růst -- Výzvy -- Strategie vůči konkurenci -- Marketingový plán -- Strategické cíle a marketing -- Sestavení marketingového plánu -- Shrnutí -- Závěrečné cvičení -- Hlavní body této kapitoly a základní pojmy Schéma marketingového plánu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC