Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
EB
Vyd. 1
Praha : Grada, 2008
284 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2724-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-6726-0 (online ; pdf)
Manažer. Marketing
Obsahuje bibliografii na s. 276-278
000075916
O autorce 11 // Úvod 13 // 1. Podstata, role a prostředí art marketingu 15 // 1.1 Definice a charakteristika marketingu 16 // Nástroje marketingu — marketingový mix 4P 16 // Produkt 17 // Distribuce 19 // Cena 19 // Komunikační mix 19 // Další pohled na marketingové nástroje — 4 (a více) C 20 // 1.2 Historie marketingu 21 // 1.3 Koncepce přístupu k trhu 22 // Základní přístupy k marketingu od 2. poloviny 20. století // do současnosti 24 // Základy marketingové koncepce. Potřeby a přání 26 // 1.4 Art marketing — charakteristika, přehled 28 // 1.5 Vněj ší vztahy 30 // 1.6 Muzeum jako produkt 31 // Typy muzeí 31 // Členění podle velikosti 34 // 1.7 Z historie do současnosti 34 // 1.8 Komerční art marketing 36 // 1.9 Poslání 40 // Typologie muzeí podle tržní orientace 40 // Prostředí 42 // 1.10 Shrnutí 44 // Cvičení 46 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 47 // 2. Zákazníci 49 // 2.1 Marketingový systém trhů — komunikace a informace 50 // Stavy poptávky a marketingové koncepce 50 // 2.2 Spokojenost zákazníka 52 // Interní marketing a firemní kultura 53 // 2.3 Společenská marketingová koncepce 54 // 2.4 Spotřebitelská hodnota a zákaznické uspokojení 55 // Spotřebitelská hodnota a hodnota spotřebitele 57 // 2.5 Návštěvníci 57 // 2.6 Modely rozhodování spotřebitele 59 // Assaelův model kupního chování 61 // Odlišnosti na trzích kulturního dědictví 63 // Typy zákazníků muzeí, galerií a knihoven 65 // 2.7 Spokojenost po koupi u služby kulturního charakteru 67 // 2.8 Vlivy působící na rozhodování zákazníků 68 // Sedm otázek 68 // 2.9 Faktory ovlivňující chování zákazníka 72 // Vnější obecné faktory 72 // Kulturní faktory 74 // Sociální faktory 77 // Osobní faktory 78 // Psychologické faktory : 79 // 2.10 Segmentace 81 //
Segmentace zákazníků 81 // 2.11 Segmentace firem a organizací 85 // 2.12 Dodatek: Mikroekonomická analýza poptávky po kulturním dědictví 87 // Cena 87 // Úroveň důchodu 88 // Substituty 89 // Komplementy 89 // Velikost trhů 90 // Ostatní faktory 90 // Specifické faktory 92 // Očekávání 92 // Změny v čase 93 // Poptávková funkce 93 // 2.13 Shrnutí 94 // Cvičení 98 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 99 // 3. Marketingové informace a marketingový výzkum 101 // 3.1 Marketingový informační systém 102 // 3.2 Zdroje dat 103 // 3.3 Informace, jejich získávání a použití 104 // Zásady získávání marketingových informací v muzeích, galeriích // a organizacích spravujících kulturní dědictví 105 // 3.4 Marketingový výzkum 106 // 3.5 Cíl výzkumu 106 // 3.6 Typy výzkumu 107 // Explorační výzkum 107 // Deskriptívni výzkum 108 // Kauzální výzkum 108 // Kvantitativní a kvalitativní výzkum 108 // 3.7 Příprava výzkumného projektu 109 // Metody výzkumu 109 // 3.8 Nástroje, prostředky sběru dat 111 // Pozorování 111 // 3.9 Dotazování 112 // Uzavřené otázky a jejich typy 113 // Stupnice 114 // Otázky s otevřeným koncem 118 // 3.10 Výběrový soubor 120 // Typy pravděpodobnostních souborů 120 // Typy nepravděpodobnostních souborů 120 // 3.11 Metody kontaktování respondentů 121 // 3.12 Zpracování a analýzy dat 122 // 3.13 Hlavní typy výzkumů v muzeích a galeriích 124 // 3.14 Shrnutí 125 // Cvičení 130 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 131 // 4. Marketingové nástroje, produkt 133 // 4.1 Kulturní dědictví jako produkt 134 // Specifika služeb 137 // 4.2 Životní cyklus produktu 138 // 4.3 Zavádění nových produktů 139 // Strategie zavádění nových produktů 140 // 4.4 Komerční art marketing a produktový mix 145 // 4.5 Značka 147 //
Strategie značky 151 // Tvorba konkrétní značky 152 // Testování značky 153 // Strategie používání značky 154 // Pravidla pro správné fungování značky 155 // 4.6 Shrnutí 156 // Cvičení 160 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 161 // 5. Cena umění a kulturního dědictví 163 // Cena 164 // 5.1 Cena v neziskovém sektoru kultury 164 // Vstupné 165 // Stanovení výše vstupného 167 // 5.2 Cenové strategie podle cílů, které si organizace klade 169 // 5.3 Speciální nabídky a jejich oceňování 171 // 5.4 Cena na trzích s uměním 173 // 5.5 Shrnutí 174 // Cvičení 178 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 178 // 6. Distribuce umění a kulturního dědictví 179 // 6.1 Specifika distribuce kulturního dědictví 180 // Místo — hlavní budova a pobočky 180 // Dostupnost a působnost 183 // Putovní výstavy, zápůjčky a výstavy mimo prostory instituce 183 // Programy a publikace 184 // Elektronické zpřístupnění kulturního dědictví 185 // 6.2 Distribuce na trzích s uměním 186 // Distribuce prostřednictvím veletrhů 187 // 6.3 Shrnutí 188 // Cvičení 192 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 193 // 7. Marketingová komunikace 195 // 7.1 Marketingová komunikace 196 // Komunikační mix 196 // 7.2 Reklama 199 // Cíle reklamy 200 // Formulace poselství, zprávy 201 // Kreativita 202 // Vnímání 202 // Behavioristická teorie 203 // Kognitivní teorie 204 // Strategie reklamy 204 // Kreativní metody 205 // Teoretické postupy pro tvorbu reklamy 209 // Reklamní strategie, typy reklamy 210 // Rozpočet 214 // Média 215 // 7.3 Public Relations 221 // Nástroje PR 223 // 7.4 Podpora prodeje 224 // 7.5 Direkt marketing 225 // 7.6 Shrnutí 226 // Cvičení 231 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 232 //
8. Marketingová komunikace prostřednictvím umění, korporátní image, // sponzoring a komerční výstavnictví 233 // 8.1 Umělecká práce na zakázku 234 // Reklama 234 // Design 234 // Hudba 234 // Film 236 // Propagační filmy jako firemní prezentace nebo představení produktu 237 // Vystoupení umělců na komerčních akcích 238 // Umění jako nástroj reklamy 238 // 8.2 Sponzoring 239 // Formy s ponzoringu 240 // 8.3 Veletrhy a komerční výstavy 245 // Komerční výstavy 246 // Prodejní a kontraktační veletrhy 246 // Vztah komerčního a uměleckého výstavnictví 249 // 8.4 Shrnutí 250 // Cvičení k tématu sponzoring 252 // Cvičení k tématu komerční veletrhy a výstavy 253 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 255 // 9. Plánování a strategie 257 // 9.1 Analýza SWOT 258 // 9.2 Definování cílů 262 // 9.3 Strategie 264 // Strategie intenzivního růstu 265 // Integrační růst 265 // Diverzifikační růst 266 // Výzvy 267 // 9.4 Strategie vůči konkurenci 267 // 9.5 Marketingový plán 268 // Strategické cíle a marketing 268 // Sestavení marketingového plánu 269 // 9.6 Shrnutí 270 // Závěrečné cvičení 273 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy 274 // Schéma marketingového plánu 275 // Doporučená rozšiřující literatura 276 // Použitá literatura 277 // Fotografická příloha 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC