Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Karolinum, 2003
S.381-760

objednat
ISBN 80-246-0674-7 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík
Fyziologie patologická - učebnice vysokošk.
000076136
OBSAH // ÚVOD ... // 1 PATOFYZIOLOGIE KRVE A KRVETVORNÉ TKÁNĚ (EMANUEL NEČAS)... // 1.1 Fyziologické funkce krve a krvetvorné tkáně... // 1.2 Zkratky používané v hematologii ... // 13 Krvetvorná tkáň ... // 1.3.1 Stroma krvetvorné tkáně...* // 1.3.2 Růstové a regulační faktory významné pro krvetvorbu ... // 1.3.3 Vlastní krvetvorná tkáň ... // 1.3.3.1 Kmenové buňky krvetvorné tkáně ... // 1.3.3.2 Progenitorové buňky a prekurzory krevních buněk... // 1.4 Poruchy a onemocnění krve a krvetvorné tkáně 4... // 1.4.1 Změny vlastností a složení krve... // 1.4.1.1 Poruchy Teologických vlastností krve... // 1.4.1.2 Změny v počtu krevních buněk ... // 1.4.1.2.1 Terminologie stavů vyznačujících se sníženým nebo zvýšeným počtem // krevních buněk... // 1.4.1.2.2 Obecná patogeneze změn počtu krevních buněk ... // 1.4.2 Základní příznaky způsobené poruchami krve a krvetvorného systému... // 1.4.3 Myeloproliferační a lymfoproliferační syndromy a onemocnění... // 1.4.3.1 Myeloproliferační syndromy a onemocnění... // 1.4.3.1.1 Myelodysplastický syndrom ... // 1.4.3.1.2 Akutní myeloidní leukémie... // 1.4.3.1.3 Chronická myeloidní leukémie ... // 1.4.3.1.4 Polycythaemia vera rubra ... // 1.4.3.1.5 Esenciální (primární) trombocytémie... // 1.4.3.1.6 Primární myelofibróza... // 1.4.3.1.7 Systémová mastocytóza... // 1.4.3.2 Lymfoproliferační syndromy ... // 1.4.3.2.1 Akutní lymfatická leukémie
a maligní nehodgkinské lymfomy... // 1.4.3.2.2 Hodgkinův lymfom (Hodgkinova nemoc)... // 1.4.3.2.3 Chronická lymfocytová leukémie ... // 1.4.3.2.4 Lymfoproliferační syndromy odvozené od plazmatických buněk... // 1.4.4 Aplastické (hypoplastické) syndromy... // 1.4.4.1 Aplastická anémie ... // 1.4.4.1.1 Idiopatické a sekundární aplastické anémie...?--- // 1.4.4.1.2 Čistá aplazie červené rady... // r // 1.4.4.1.3 Fanconiho anémie... // 1.4.4.1.4 Myeloftiza... // 1.4.5 Anémie ... // 1.4.5.1 Obecné patogenetické mechanismy vzniku anémie... // 1.4.5.2 Klasifikace anémií... // 1.4.5.2.1 Historická, morfologická klasifikace anémií ... // 1.4.5.2.2 Patofyziologická klasifikace anémií... // 1.4.5.3 Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytu ... // 1.4.5.3.1 Anémie způsobené krvácením... // 1.4.5.3.2 Anémie způsobené zkráceným přežíváním erytrocytů (hemolytické anémie) // r 1.4.5.4 Anémie vznikající ze snížené produkce erytrocytů... // 1.4.5.4.1 Anémie z nedostatku erytropoetinu... // 1.4.5.4.2 Anémie z nedostatku železa ... // 1.4.5.4.3 Anémie z nedostatku kyseliny listové a vitaminu Bl2 ... // 1.4.5.4.4 Sideroblastové anémie... // 1.4.5.4.5 Kongenitální dyserytropoetická anémie... // 1.4.6 Relativní, primární familiární a sekundární polycytémie... // 1.4.6.1 Relativní polycytémie (Gaisbockův syndrom) ... // 1.4.6.2 Primární a sekundární polycytémie s rodinným výskytem (vrozené, dědičné)...
1.4.6.3 Sekundární polycytémie ze zvýšené produkce erytropoetinu ... // 1.4.6.3.1 Tkáňová hypoxie... // ___- 1.4.6.3.2 Ektopická produkce erytropoetinu nádorovou tkání... // 1.5 Leukopenie, leukocytóza a poruchy funkce granulocytů... // 1.5.1 Změny počtu granulocytů... // 1.5.1.1 Granulocytopenic (neutropenie)... // 1.5.1.1.1 Snížení tvorby granulocytů ... // 1.5.1.1.2 Změna distribuce granulocytů... // 1.5.1.1.3 Zvýšený zánik granulocytů ... // 1.5.1.2 Granulocytóza (necrofilie), leukemoidní reakce a leukémie... // 1.5.2 Poruchy funkce granulocytů... // 1.5.2.1 Poruchy adheze (leukocyte adhesion deficiency - LAD) ... // 1.5.2.2 Poruchy chemotaxe ... // 1.5.2.3 Poruchy destrukce fagocytovaného materiálu... // 1.5.2.4 Získané poruchy granulocytů... // 1.6 Patofyziologie sleziny... // 1.6.1 Příčiny zvětšení sleziny (splenomegalie)... // 1.6.2 Funkční následky zvýšené aktivity sleziny (hypersplenismus) // 1.6.3 Následky splenektomie... // 1.7 Patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů ... // 1.7.1 Imunizace cizorodými antigény při alogenních transfúzích... // 1.7.2 Riziko infekce ... // 1.7.3 Riziko přetížení organismu železem při opakovaných transfúzích // 1.7.4 Zvýšení transportní kapacity krve pro kyslík ... // 1.7.5 Riziko akutního poškození plic... // 1.7.6 Riziko srdečních arytmií ... // 1.7.7 Hemolytické komplikace ... // 1.7.8 Zvýšení tělesné teploty, alergická a anafylaktická
reakce ... // 1.7.9 Reakce štěpu proti hostiteli ... // 1.7.10 Autotransfúze (autologní transfúze) ... // 1.8 Patofyziologické aspekty transplantace kostní dřeně... // 1.8.1 Zdroje kmenových buněk... // 1.8.2 Technika transplantace a příprava nemocného pro transplantaci // 8 3 Posttransplantační průběh... // 50 // 50 // 50 // 52 // 55 // 55 // 56 // 57 // 57 // 58 71 71 // 71 // 72 76 // 76 // 77 77 // 77 // 78 78 78 // 78 // 79 79 // 79 // 80 80 80 81 81 82 82 83 // 83 // 84 86 86 // 86 // 86 // 87 // 87 // 87 // 87 // 89 // 89 // 89 // 89 // 90 // 90 // 90 // 91 91 // 1.8.3.1 Neuchycení transplantátu nebo jeho odhojení... 92 // 1.8.3.2 Reakce štěpu proti hostiteli ... ? // 1.9 Poruchy srážení krve... 92 // 1.9.1 Krvácivé stavy (hemoragické diatézy) ...í... 92 // 1.9.1.1 Poruchy primární hemostázy ... 94 // 1.9.1.1.1 Poruchy cévní stěny - vaskulopatie... 95 // 1.9.1.1.2 Trombocytopenie a trombocytopatie... 96 // 1.9.1.2 Poruchy sekundární hemostázy - koagulopatie... 103 // 1.9.1.2.1 Srážení krve in vivo a in vitro ... KU // 1.9.1.2.2 Vrozené poruchy koagulace ... 107 // 1.9.1.2.3 Získané poruchy koagulace... 110 // 1.9.2 Hyperkoagulační stavy (trombofilie) ... 113 // 1.9.2.1 Vrozené hyperkoagulační poruchy... 114 // 1.9.2.2 Získané hyperkoagulační stavy... 115 // 2 PATOFYZIOLOGIE CIRKULAČNÍHO APARÁTU (EMANUEL NEČAS)... 117 // 2.1 Hlavní funkce cirkulačního aparátu... 117 // 2.1.1 Nutriční a funkční perfúze tkání
a orgánů krví... 117 // 2.1.2 Tlakové gradienty v cirkulaci... 118 // 2.1.3 Odpory kladené proudění krve v cévním systému... 120 // 2.1.4 Funkce srdce a jednosměrnost toku krve ... 120 // 2.1.5 Distribuce cirkulující krve ... 122 // 2.1.6 Mikrocirkulace... 125 // 2.1.7 Venózní část cirkulace ... 126 // 2.2 Poruchy cirkulace krve ... 126 // 2.2.1 Změny krevního tlaku ... 126 // 2.2.1.1 Arteriální hypertenze... 126 // 2.2.1.1.1 Systémová arteriální hypertenze ... 128 // 2.2.1.1.2 Plieni arteriální hypertenze ... 135 // 2.2.1.2 Arteriální hypotenze... 137 // 2.2.1.2.1 Systémová arteriální hypotenze... 137 // 2.2.1.2.2 Hypotenze v plienim oběhu... 138 // 2.2.1.3 Poruchy portální cirkulace... 138 // 2.2.1.4 Zvýšený žilní tlak ... 138 // 2.2.1.4.1 Zvýšený centrální žilní tlak... 138 // 2.2?.4.2 Zvýšený periferní žilní tlak... 139 // 2.2.1.4.3 Zvýšený plieni žilní tlak ... 139 // j 2.2.1.5 Snížený žilní tlak... 140 // 2.2.2 Kolaps cirkulace... 140 // 2.2.2.1 Srdeční zástava ... 140 // 2.2.2.2 Synkopa... 141 // 2.2.3 Cirkulační šok ... 141 // 2.2.3.1 Příčiny a klasifikace cirkulačního šoku... 143 // 2.2.3.2 Stadia cirkulačního šoku ... 144 // 2.2.3.3 Druhy cirkulačního šoku ... 146 // 2.2.3.3.1 Hypovolemický šok... 146 // 2.2.3.3.2 Kardiogenní šok ... 148 // 2.2.3.3.3 Distribuční šok ... 148 // 2.2.3.3.4 Patogeneze vazodilatačního šoku... -53 // 2.2.3.4 Klinické monitorování cirkulačního šoku...
155 // 2.2.4 Lokální poruchy cirkulace krve ... 55 // 2.2.4.1 Ischémie tkáně a stagnace krve ... 155 // 2.2.4.1.1 Arteriální hypotenze ... 155 // 2.2.4.1.2 Stenóza přívodní arterie... 155 // 2.2.4.1.3 Komprese cévního řečiště ... 159 // 2.2.4.1.4 Zvýšení venózního tlaku... 160 // 2.2.5 Ateroskleróza...  2 // 2.2.5.1 Poškození endotelu a jeho dysfunkce... 163 // 2.2.5.2 Ukládání lipoproteinů a lipidů v cévní stěně a buněčná infiltrace cévní stěny... 164 // 2.2.5.3 Adheze, agregace a aktivace trombocytů ... 166 // 2.2.5.4 Degenerativní změny ateromového ložiska... 166 // 2.2.5.5 Vztah aterosklerózy ke srážení krve a zánětovým dějům ... 167 // 2.2.5.6 Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy... 167 // 2.3 Srdeční selhání... 1  // 2.3.1 Srdeční selhání „dopředu“ a „dozadu“ ... !68 // 2.3.1.1 Srdeční selhání „dopředu“... 168 // 2.3.1.2 Srdeční selhání „dozadu“... i70 // 2.3.1.3 Snížení poddajnosti komor během jejich plnění ... 173 // 2.3.1.4 Zvýšení vypuzovacího tlaku (afterloadu) ... // 2.3.2 Levostranné a pravostranné srdeční selhání ... // 2.3.3 Příčiny srdečního selhání ... // 2.3.3.1 Tlakové přetížení srdeční pumpy (zvýšení afterloadu) ... 176 // 2.3.3.2 Objemové přetížení srdeční pumpy (zvýšení preloadu)... 177 // 2.3.3.3 Snížení kontraktility a poddajnosti dlouhodobě přetěžovaného myokardu... 179 // 2.3.3.4 Akutní srdeční dilatace...
// 2.3.3.5 Chronické objemové přetížení ... 179 // 2.3.3.6 Dysfunkce myokardu... 1 // 2.3.3.7 Přehled možných příčin srdečního selhání ... 183 // 2.3.4 Klinické syndromy srdečního selhání... 1 5 // 2.3.4.1 Syndrom levostranného srdečního selhání ... 183 // 2.3.4.2 Syndrom pravostranného srdečního selhání ... 184 // 2.3.5 Důsledky kompenzačních mechanismů při srdečním selhání ... 186 // 2.3.5.1 Zvýšená aktivita sympato-adrenálního systému ... 186 // 2.3.5.2 Zvýšená aktivita systému renin-angiotenzin II-aldosteron... 186 // 2.3.6 Faktory, které mohou zhoršit srdeční nedostatečnost... 187 // 2.4 Poruchy srdeční frekvence, srdečního rytmu a šíření vzruchu ... 187 // 2.4.1 Systém srdeční automacie ... 188 // 2.4.2 Klasifikace srdečních arytmií...  // 2.4.3 Patogenetické mechanismy vedoucí ? srdečním arytmiím... 193 // 2.4.3.1 Poruchy tvorby vzruchu... 193 // 2.4.3.1.1 Vznik vzruchu v SA uzlu (nomotopní neboli homotopní automacie)... 193 // 2.4.3.1.2 Vznik vzruchu mimo SA uzel (heterotopní vzruchy)... 195 // 2.4.3.2 Poruchy vedení vzruchu... 200 // 2.4.3.2.1 Šíření vzruchu přídavným svazkem... 200 // 2.4.3.2.2 Blokády šíření vzruchu... 200 // 2.4.3.2.3 Vracející se vzruch (reentry)... 205 // 2.4.3.2.4 Srdeční fibrilace, flutter a tachykardie... 207 // 2.4.4 Přehled srdečních arytmií... 211 // 2.5 Vrozené a získané srdeční vady ... 212 // 2.5.1 Vrozené srdeční vady... 214 // 2.5.1.1 Acyanotické
vrozené srdeční vady... 214 // 2.5.1.1.1 Defekt síňového septa... 215 // 2.5.1.1.2 Defekt komorového septa ... 216 // 2.5.1.1.3 Průchodný (otevřený) ductus arteriosus... 217 // 2.5.1.1.4 Stenóza piicnice ... 218 // 2.5.1.1.5 Stenóza aorty v místě aortální chlopně ... 219 // 2.5.1.1.6 Koarktace aorty... 220 // 2.5.1.2 Cyanotické srdeční vady ... 220 // 2.5.2 Získané chlopenní vady ... // 2.5.2.1 Mitrální stenóza... // 2.5.2.2 Mitrální insuficience ... // 2.5.2.3 Stenóza aortální chlopně ... // 2.5.2.4 Insuficience aortální chlopně ... // 2.5.2.5 Stenóza trikuspidální chlopně... // 2.5.2.6 Insuficience trikuspidální chlopně ... // 2.52.1 Stenóza plicnice... // 2.5.2.8 Insuficience pulmonální chlopně ... // 2.5.2.9 Přehled príčin a projevů chlopenních vad levého srdce // 2.5.3 Umělé chlopně... // 2.5.4 Změny srdečních ozev způsobené změnami ve funkci srdce ... // 2.5.4.1 Srdeční ozvy ... // 2.5.4.2 Šelesty... // 2.5.5 Projevy zvýšené zátěže srdečních oddílů na EKG... // 2:5.5.1 Zvýšená zátěž pravé síně ... // 2.5.5.2 Zvýšená zátěž levé síně ... // 2.5.5.3 Zvýšená zátěž obou síní... // 2.5.5.4 Zvýšená zátěž pravé komory ... // 2.5.5.5 Zvýšená zátěž levé komory ... // 2.6 Endokarditida ... // 2.6.1 Infekční endokarditida... // 2.6.2 Neinfekční endokarditidy... // 2.7 Myokarditida... // 2.7.1 Infekční myokarditidy ... // 2.7.2 Neinfekční myokarditidy ... // 2.8 Kardiomyopatie...
// 2.8.1 Hypertrofická kardiomyopatie ... // 2.8.2 Dilatační kardiomyopatie... // 2.8.3 Reštrikční kardiomyopatie... // 223 // 223 // 225 // 227 // 228 // 229 // 230 230 // 230 // 231 231 231 231 // 234 // 235 // 235 // 236 236 // 236 // 237 // 238 238 // 238 // 239 239 239 // 239 // 240 // 241 243 // 2.9 Ischemická choroba srdeční ... // 2.9.1 Potřeba kyslíku v myokardu a zásobování myokardu kyslíkem... // 2.9.1.1 Tenze (napětí) ve stěně myokardu a spotřeba kyslíku... // 2.9.1.2 Vztah spotřeby kyslíku ? srdeční kontraktilitě a srdeční frekvenci ... // 2.9.1.3 Odhad energetické náročnosti srdeční činnosti... // 2.9.1.4 Spotřeba kyslíku při srdeční zástavě nebo fibrilaci... // 2.9.1.5 Zvláštnosti v zásobování myokardu kyslíkem... ... * // 2.9.1.6 Mechanismy zprostředkující vazodilataci koronární cirkulace při zvýšené potřebě kyslíku // 2.9.2 Příčiny a následky zúžení srdeční (koronární) arterie ... // 2.9.2.1 Příčiny zúžení koronárních arterii... // 2.9.2.2 Energetický metabolismus myokardu v situaci nedostatku kyslíku... // 2.9.2.3 Důsledky nedostatečné produkce ATP v myokardu na jeho činnost ... // 2.9.2.3.1 Obecné projevy a důsledky ischémie myokardu ... ... // 2.9.2.3.2 Důsledky ischémie myokardu v závislosti na délce jejího trvání ... // 2.9.3 Některé klinické formy ischemické choroby srdeční... // 2.9.3.1 Asymptomatická (klinicky němá) ischémie myokardu ... // 2.9.3.2 Stabilní
angina pectoris ... // 2.9.3.3 Nestabilní angina pectoris ... // 2.9.3.4 Akutní infarkt myokardu ... // 2.10 Nemoci perikardu a perikardiální dutiny // 2.10.1 Perikarditida... // 2.10.2 Srdeční tamponáda... // // 3 PATOFYZIOLOGIE RESPIRAČNÍHO APARÁTU (Emanuel Nečas) // 3.1 // 3.2 // Fyziologické funkce respiračního aparátu ... // 3.1.1 Respirační funkce plic ... // 3 11.1 Zrněna parciálních tlaků v krvi protékající plícemi // 3.1.1.2 Plieni ventilace ... // 3.1.1.3 Průtok krve plícemi ... // 3 114 Difúze plynů pres alveolo-kapilární membránu . . // 3.1.2 Nerespirační funkce plic... // 271 // 271 // 271 // 273 // 273 // 274 274 // , „ . ... 274 // Syndromy respirační insuficience... 174 // 3.2.1 Definice a klasifikace respirační insuficience... ”?5 // 3.2.2 Příčiny hypoxémie při nemocech respiračního aparátu... // 3.2.2.1 Lokální nebo celková alveolárni hypoventilace... // 3.2.2.2 Porucha ventilačně-perfúzního poměru (VA/Q)... // 3.2.2.3 Plieni zkrat... ’’ 7 •... ->83 // 3.2.2.4 Ztluštění alveolo-kapilární membrány a poruchy difúze plynu ... - - // 3.2.2.4.1 Difúzni kapacita plic (transfer faktor) ... • // 3.2.2.4.2 Změny difúzni kapacity plic ... • • • ;.;... “ // 3 2.2.5 Oxygenoterapie při hypoxémii způsobené poruchami funkce respiračního aparatu ... -85 // 3.2.3 Hyperkapnie u respiračního selhání ... 7g7 // 3.2.3.1 Příčiny hyperkapnie... 2g9 // 3.2.3.2 Působení hyperkapnie na organismus...
“g9 // 3.2.3.2.1 Acidóza a její účinky na CNS... • ... // 3.2.3.2.2 Prohloubení alveolárni hypoxie a hypoxémie v krvi ... - // ’ * ... 290 // 3.2.4 Hypokapnie ... // 3.2.4.1 Příčiny hypokapnie ... // 3.2.4.2 Působení hypokapnie na organismus ... // 3.2.5 Řízení plieni ventilace při respirační insuficienci ...? // 3.2.5.1 Receptory, jejichž funkce souvisí s výměnou krevních plynů // 3.2.5.1.1 Centrální chemoreceptory... // 3.2.5.1.2 Periferní chemoreceptory ... // 3.2.5.2 Reaktivita dechových center... // 3.2.5.3 Řízení plieni ventilace ... // 290 // 291 291 291 // 291 // 292 // 293 // 294 // 3.3 // 3.4 // 3.5 // Poruchy alveolo-kapilární membrány... // 3.3.1 Redukce účinné plochy alveolo-kapilární membrány ... // 3.3.2 Ztluštění alveolo-kapilární membrány ... // 3.3.2.1 Vyšetření difúzni kapacity plic pro kyslík (transfer faktoru)... // 3.3.2.2 Transfer faktor plic pro kyslík a oxid uhličitý... // 3.3.3 Zvýšení propustnosti alveolo-kapilární membrány pro vodu a proteiny krevní plazmy // 3.3.4 Změny fyzikálních vlastností alveolo-kapilární membrány... // Poruchy perfúze plic ... // 3.4.1 Zvětšení fyziologické venózní příměsi... // 3.4.2 Embolizace do plicnice ... // 3.4.3 Arteriální hypotenze... // 3.4.4 Zvýšení obsahu krve v plieni cirkulaci... // 3.4.5 Plieni hypertenze... // Změny mechaniky dýchání při patologických stavech... // 3.5.1 Dýchací svaly... // 3.5.1.1 Inspirační dýchací
svaly... // 3.5.1.2 Exspirační dýchací svaly ... • ...7 7 7 ... // 3.5.1.3 Zvýšená produkce C02 dýchacími svaly při jejich zvýšené činnosti... // 3.5.1.4 Únava dýchacích svalů... // . 294 . 296 . 296 . 296 . 296 . 297 . 298 // . 298 . 298 . 298 . 298 . 299 . 299 // . 299 . 300 . 300 . 300 . 303 .. 304 // 3.5.2 Dechová práce... // 3.5.2.1 Receptory respiračního aparátu... // 3.5.2.2 Eferentní inervace plicního parenchymu... // 3.5.3 Tlaky a tlakové gradienty... // 3.5.4 Plieni objemy... // 3.5.5 Mechanické odpory ... // 3.5.5.1 Statické odpory ... // 3.5.5.1.1 Změny statických odporů plieni tkáně... // 3.5.5.1.2 Změny statických odporů hrudního koše... // 3.5.5.1.3 Společná statická křivka tlak-objem pro plíce a hrudní koš // 3.5.5.2 Dynamické odpory... // 3.5.5.2.1 Laminámí a turbulentní proudění plynů v dýchacích cestách... // 3.5.5.2.2 Odpor dýchacích cest kladený proudu ventilovaného plynu... // 3.5.5.2.3 Omezení exspiria ... // 3.5.5.2.4 Omezení inspiria... // 3.5.5.2.5 Vliv zvětšeného dynamického odporu... // 3.5.5.3 Dynamická poddajnost plic ... // 3.5.5.4 Zvětšení dechové práce při patologicky zvýšených statických a dynamických odporech // 3.5.6 Vyšetření zaměřená na posouzení změn plieni mechaniky ... // 3.5.6.1 Křivky objem-Čas (spirogram a křivka rozepsaného usilovného výdechu) ... // 3.5.6.2 Křivky průtok-objem...• // 3.5.6.2.1 Normální křivka průtok-objem... // 3.5.6.2.2 Patologické
změny křivky průtok-objem... // 3.5.6.2.3 Vliv zúžení v horních dýchacích cestách na křivku průtok-objem... // 3.5.6.3 Křivky tlak-objem... // 3.5.6.4 Stanovení dynamického odporu dýchacích cest ... // 3.5.7 Farmakologické ovlivnění dynamického odporu dýchacích cest... // 3.5.8 Výsledky vyšetření svědčící pro reštrikční nebo obštrukční plieni onemocnění... // 3.5.9 Dyspnoe... // 3.5.10 Ventilační selhání...;... // 3.5.11 Přístroje podporující nebo zajišťující plieni ventilaci nebo výměnu plynů... // 3.5.11.1 Železné plíce... // 3.5.11.2 Plieni respirátory... // 305 // 506 // 307 // 308 // 309 309 311 // 313 // 314 // 314 // 315 315 318 // 320 // 321 // 321 // 322 324 326 328 // 328 // 329 // 331 // 332 // 334 // 335 // 335 // 336 // 337 337 337 337 // Etiologie a patogeneze nemocí respiračního aparátu... // 3.6.1 Akutně vzniklé poruchy funkce respiračního aparátu ... // 3.6.1.1 Zadržení dechu a potápění se zadrženým dechem... // 3.6.1.2 Uzávěr dýchacích cest ... // 3.6.1.3 Dýchání plynné směsi neobsahující kyslík... // 3.6.1.4 Náhlý velký pokles atmosférického tlaku vzduchu... // 3.6.1.5 Spánková apnoe... // 3.6.1.6 Pneumotorax ... // 3.6.1.7 Embolizace do a. pulmonalis... // 3.6.1.8 Tonutí ... // 3.6.1.9 Aspirace žaludečního obsahu... // 3.6.1.10 Syndrom dechové tísně dospělých (ARDS) ... // 3.6.1.11 Syndrom dechové tísně novorozenců (RDS)... // 3.6.1.12 Plieni edém ...
// 3.6.1.12.1 Patogeneze plicního edému... // 3.6.1.12.2 Funkční důsledky plicního edému... // 3.6.2 Subakutní a chronické poruchy funkce respiračního aparátu... // 3.6.2.1 Pneumonie... // 3.6.2.2 Plieni fibróza... // 3.6.2.3 Bronchiálni astma ... // 3.6.2.3.1 Chronický zánět a hyperreaktivita bronchiálni svaloviny // i2 a :ri 3 i* L a 8 L L L S L L S L S š L L // 3.6.2.3.2 Funkční důsledky astmatického záchvatu ... 359 // 3.6.2.3.3 Thiký astmatický záchvat (status asthmaticus)... 360 // 3.6.2.4 Chronická obštrukční plieni nemoc ... 363 // 3.6.2.4.1 Chronická bronchitída... 365 // 3.6.2.4.2 Plieni emfyzém... 366 // 3.6.2.4.3 Cystická fibróza ... 369 // 3.6.3 Nádorová plieni onemocnění ... 369 // 3.6.4 Hydrotorax... 369 // Seznam zkratek ... 371 // Tabulka referenčních hodnot laboratorních vyšetření... 376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC