Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1994

objednat
ISBN 80-7042-074-X
000076259
Rekat.
1. Anthony J. Nitko, Boleslaw Niemierhy: Qualitative Letter Grade Standards for Teacher -Made Summative Classroom Assessments 7 // 2. Peter Krope: Kooperativní skupinová zkouška. Experimentální postup pedagogické diagnostiky za účelem redukce strachu ze zkoušky 26 // 3 Zenon Jasihski: Otázky zkoumání sociální patologie 36 // 4. Boris Kožuh: Základní statistické metody v metaanalýze 40 // 5. Boleslaw Niemierko: Didakticko - výchovná diagnostika 44 // 6. Petr Blahuš: System Theory Approach to Application of Statistics in Educational Research 50 // 7. Alexandr Tuček: Diagnostická způsobilost učitelů 61 // 8. Josef Nfalach: Pedagogická diagnostika a transformace české školy 66 // Sekce 1. Metodologické otázky současné pedagogické diagnostiky // 1. Povol Kompolt: Rozpory súčasných koncepcií pedagogickej diagnostiky 76 // 2. Edward Nycz: W poszukiwaniu nowych podejść badawczych w diagnozie pedagogicznej środowiska miejskiego 80 // 3. Milena Kurelová: Pedagogická diagnostika a didaktická analýza učiva v činnosti učitele ve výuce a ve studiu 86 // 4. Zbigniew Marten: Bateria testów w badaniach relacji rodzinnych 90 // 5. Maria Grzybowa: Miejsce diagnozy w ksztalceniu dydaktycznym studentów uniwersytetu 93 // Sekce 2. Diagnostické metody, didaktické testy, přístrojová diagnostika, teorie a praxe školského měření, standardy ve výchově a vzdělávání a jejich hodnocení // 1. Jerzy Nowik: Wielostopniowe sprawdzanie osiągnęć szkolnych 99 // 2. Zdeněk Půlpán: Nejvhodnější a nejoriginálnější řešení 109 // 3. Jiří Nikl: Testy vědomostního minima v domácí přípravě handicapovaného žáka 111 // 4. Eva Trnová, Josef Trna: Diagnostika ve výuce fyziky a motivace žáka 115 //
5. Kateřina Malachová: Analýza názorů učitelů na obsah genetického učiva v rámci předmětu biologie na střední škole s 118 // 6. Svatava Kubicová: Postoje ředitelů k výuce pěstitelství na ZŠ 119 // 7. Rudolf Grepl: Učební programy matematiky na vysokých školách technických v ČR a Základní kurikulum z matematiky pro evropského inženýra (SEFI-MWG 1992) 122 // 8. Eduard Fuchs: Tvorba standardů v matematice 127 // 9. Erika Mechlová: Tvorba standardů vzdělávání fyziky 130 // 10. Jaroslav Bayer: Diagnostika studijních předpokladů uchazečů o studium na vysokých školách technických a identifikace matematických předmětů na technických fakultách 132 // 11. Miroslav Chráska: Diagnostika činnosti učitele ve výuce 135 // 12. Eva Hradilová: Pedagogické diagnostické metody užívané na Ústavu fyziky FEI VUT 139 // 13. Vratislav Kelnar: Možnosti využití síťového počítačového systému “Škola hrou“ v pedagogické diagnostice 142 // Sekce 3. Diagnostika primární školy // 1. Alena Nelešovská: Autodiagnostické procesy při utváření komunikativních dovedností budoucích učitelů 147 // 2. Miluše Císařová: Pokus o uspořádání diagnostických činností ve výuce psaní 154 // Sekce 4. Speciálně pedagogická diagnostika // 1. Marie Vítková: Problematika speciálně pedagogické diagnostiky v předškolním věku 158 // 2. Petr Franiok: Vliv muzikoterapie na následnou speciálně pedagogickou diagnostiku u mentálně postižených dětí s 160 // 3. Ivana Fialová: Využití relaxačních pohádek při poruchách spánku u dčtí předškolního věku 162 // 4. Jana Swierkoszová: "Staronové" problémy pedagogické diagnostiky poradenské 163 // 5. Jiřina Frejková: Základní informace o Ústavu sociální péče v Ostravě a jeho zařízeních 166 //
6. Ludmila Konopková: Speciálně pedagogické centrum při pomocné škole internátní - vznik a cíle 168 // 7. Vladimir Spousta: Struktura a funkce etopedické diagnózy 170 // 8. Vladimír Gembal, Josef Hřivna: Nové diagnostické přístupy v rámci sekundární prevence 174 // 9. Elžbieta Ożarek: Sądowa opinia pedagogiczna w sprawach rodzinnych 179 // 10. Zbigniew Marten: Idea pedagogiki sądowej 182 // Sekce 5. Motodiagnostika // 1. Karel Frömel, Soňa Formánková, Pavel Ludva: Diagnostika tělocvičných zájmů 185 // 2. Zbyněk Svozil: Diagnostika vyučovací jednotky tělesné výchovy na pedagogické praxi 190 // 3. Vojtěch Gajda: K diagnostice pohybových projevů s využitím posuzovacích škál 192 // 4. Vítězslav Prukner, Karel Měkota: Predikční validita kondiční části talentové vstupní zkoušky pro studium TV na FTK UP Olomouc 198 // 5. Zdeněk Havel: Ruffierova zkouška a progresivní člunkový běh dětí ve věku 11-14 let 204 // 6. Vladimír Horkel: Využití zájmové tělesní výchovy při odstraňování svalové nerovnováhy 207 // 7. Július Kasa: Diagnostika motorických predpokladov mládeže 210 // 8. Karel Měkota: Vliv selekce a preselekce na úroveň motorické výkonnosti studujících tělesné výchovy 214 // 9. Jiří Novosad, Josef Hřebíček: Objektivizace velikosti zatížení při pohybové aktivitě 219 // 10 Danuše Vandrolová: Testování pohybových předpokladů v základní etapě atletického tréninku 222 // 11. ? Jansa, B. Svoboda, T Perič: Vnitřní motivace mládeže k výkonnosti a zodpovědnosti 225 // 12. Petr Jansa, Václav Bunc: Prognóza vývoje motorické výkonnosti chlapců 12-15-18 let do r. 2001 v ČR 230 // Sekce 6. Diagnostika tvořivosti učebních stylů, vloh, studijních předpokladů // 1. Irena Lokšová, Jozef Lokša: Diagnostická metodika na identifikáciu tvořivosti 237 //
2. Eleonora Baranová: Hudobná tvorivosť - diagnostický problém 241 // 3. Lenka Hříbková: Modely, strategie a metody ? identifikaci nadací 244 // 4. Anna Schneiderová: Kognitivní styly a školní výkon žáka 248 // 5. Marta Panušová: Diagnostika studijních předpokladů uchazečů o studium německého jazyka na PdF ZČU V Plzni 251 // 6. Henryk Moroz: Wpływ czynnościowego nauczania matematyki na rozwój myślenia formalnego uczniów klas początkowych szkoły podstawowej 254 // Sekce 7. Diagnostika uměleckých schopností a dovedností // 1. Milan Holas: Perspektivy hudebnčpsychologické diagnostiky 259 // 2. Jan Mazurek: K počátkům reflexe podnětů Seashorovy školy v české hudební výchově 261 // 3. Anna Dohrotová: Hudobno - náukové vedomosti žiakov mladšieho školského veku 264 // 4. Marek Zemla: Komputer w kształtowaniu wyobrazeń na zajęciach z plastyki 267 // 5. Eleonóra Baranová: Zisťovanie hudobných predpokladov ašpirantov o štúdium učiteľstva I. st. ZŠ 272 // 6. Miroslav Malura: K soudobému pojetí kreativity v hudební výchově (Kreativita v diagnostice žákovských a studentských osobností) 275 // 7. Dagmar Michálková: Rozvoj hudobných schopností študentov študujúcich učiteľstvo 1 .-4. r. ZŠ 278 // 8. Zora Stiborová: Estetická dimenze v hudebních aktivitách učitelů hudebních škol 284 // 9. Jiří Luska: Harmonický sluch jako předmět hudebně psychologické diagnostiky 288 // 10. Květuše Lepilová: Diagnostický videozáznam při recepci uměleckého díla (Od předčtenářství k čtenářství)292 // Sekce 8. Diagnostika v práci učitele a vychovatele // 1. Ladislav Langr: Některé aktuální otázky pedagogické diagnostiky v práci třídního učitele 296 // 2. Josef Mrhač: K některým východiskům diagnostické činnosti výchovných pracovníků 299 //
3. Zora Kozelská: Několik poznámek k subjektivitě učitele při uplatňování diagnostických metod na škole 302 // 4. Julius Sekera: Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech 305 // 5. Zdeněk Mlčák: K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele 309 // 6. Karel Paulík: Zátěž učitelů a žáků a možnosti jejího zjišťování 312 // 7. Vlastimil Švec: Některé možnosti autodiagnostiky pedagogické činnosti vysokoškolského učitele 316 // 8. Josef Malach, Kateřina Malachová: Ke vztahu diagnostiky a autodiagnostiky na vysoké škole 320 // 9. Renata Mecnerová: Některé podněty k tématu: Autodiagnostika člověka - učitele 323 // 10. Milena Frydrychová: Srovnání pravopisných znalostí žáků ZŠ a maturantů 325 // 11. Miroslava Zenklová: Problematika interpretace poezie na středních školách 329 // 12. Alice Strnadlová: Pedagogická diagnostika v práci učitelky mateřské školy 333 // 13. Jaroslav Galičák: Hodnocení vztahu dětí školního věku k televiznímu vysílání 335 // 14.Antonín Malach: Hodnocení úrovně řízení reálných a modelových vzdělávacích systémů 338 // 15 Jana Nováková: Diagnostika pedagogických pracovníků 350 // 16. Gabriela Bolková: Učební metody na pokusné měšťanské škole ve Zlíně ve 30. letech 353 // 17. Eryk Holona: Metody diagnozowania poziomu wychowowania 355 // Adresář účastníků konference 359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC