Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

jehličnaté a listnaté (@@20121119-22:25:59@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
2. doplněné vyd.
Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 2005
720,xlviii s. : il.

objednat
ISBN 80-86327-44-2 (váz.)
Metodika Českého svazu ochránců přírody ; [vol.] 6
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, grafy, barevné fotografie na příloze, rejstřík
Bibliografie na s. 706-718
Dendrologie - příručky
Krajina - stromy - péče - příručky
Stromy - péče - příručky
000076371
1 Základy anatomie a fyziologie dřevin // 1.1 Úvod // 1.1.1 Domény života a fylogenie stromového vzrůstu na zemi // 1.1.1.1 Prokaryotické organizmy // 1.1.1.2 Eukaryotické organizmy // 1.1.2 Obecná charakteristika a typy dřevin (Plantae lignosae) // 1.1.3 Ontogenie stromového vzrůstu // 1.1.4 Nevýhody stromového vzrůstu a možná řešení // 1.1.4.1 Reakce dřevin na nepříznivé podmínky // 1.1.4.2 Individuální vývin - ontogenie dřeviny // 1.1.4.3 Dynamika aktivity dřevin // 1.2 Rostlinná buňka // 1.2.1 Membránový komplex // 1.2.2 Buněčné jádro // 1.2.3 Ontogenie buňky // 1.3 Pletiva // 1.3.1 Původ primárních meristémů // 1.3.2 Primární meristémy // 1.3.3 Primární trvalá pletiva // 1.3.3.1 Systém primárních krycích pletiv // 1.3.3.2 Systém primárních základních pletiv // 1.3.4 Systém vodivých pletiv // 1.3.5 Sekundární meristémy // 1.3.5.1 Kambium // 1.3.5.2 Felogén // 1.4 Kořeny // 1.4.1 Původ kořene // 1.4.1.1 Obecná charakteristika kořenových soustav stromů // 1.4.2 Funkce kořene // 1.4.3 Aktivita kořenových zón (primární růst) // 1.4.3.1 Meristematická zóna primárního růstu kořene // 1.4.3.2 Elongační zóna // 1.4.3.3 Diferenciační zóna // 1.4.4 Sekundární růst ve vztahu k funkci kořene // 1.4.5 Mykorhiza 62 // 1.4.5.1 Vezikulo-arbuskulární mykorhiza (YAM) 63 // arbuskulární mykorhiza (AM) // 1.4.5.2 Ektomykorhiza (EM) 63 // 1.4.5.3 Ektendomykorhiza 64 // 1.4.6 Metamorfózy (přeměny) kořene 65 // 1.4.7 Faktory, které nepříznivě ovlivňují růst a funkce 65 // kořenových systémů // 1.5 Stonek 67 // 1.5.1 Druhotné tloustnutí stonku 70 // 1.5.1.1 Kambium 70 // 1.5.1.1.1 Činnost kambia 71 // 1.5.1.1.2 Tvorba letokruhů 71 // 1.5.1.2 Histologická stavba dřeva 72 // 1.5.1.3 Histologie druhotného lýka 74 // 1.5.1.4 Sekundární kůra - periderm 74 //
1.5.2 Dřeň 76 // 1.5.3 Morfologie stonku 76 // 1.5.4 Pupen 79 // 1.6 List 80 // 1.6.1 Fylogenie - historický vývoj listu 81 // 1.6.2 Ontogenie - individuální vývin listu 81 // 1.6.3 Postavení listů na stonku 83 // 1.6.4 Vnější stavba asimilačních listů 84 // 1.6.5 Vnitřní stavba listu 87 // 1.6.6 Vnitřní stavba jehlice 91 // 1.6.7 Určení stavu listoví 92 // 1.6.8 Listové metamorfózy 93 // 1.7 Síření a rozmnožování dřevin 93 // 1.7.1 Způsoby rozmnožování a typy diaspor 94 // 1.7.1.1 Umělé množení vegetativními způsoby 94 // 1.7.2 Rodozměna a význam semen ve fylogenii rostlin 95 // 1.7.2.1 Diseminace diasporami generativního typu 97 // 1.8 Základy fyziologie dřevin 104 // 1.8.1 Fotosyntéza 104 // 1.8.1.1 Vliv vnějších a vnitřních činitelů na fotosyntézu 108 // 1.8.1.2 Výměna CO2 u rostlin 109 // 1.8.1.3 Fotosyntéza a respirace 110 // 1.8.2 Dýchání (respirace) 110 // 1.8.2.1 Proces dýchání - oxidace glukózy 112 // 1.8.2.2 Faktory ovlivňující dýchání 113 // 1.8.3 Fotorespirace 116 // 1.8.4 Vodní provoz dřevin 116 // 1.8.4.1 Obsah vody a její termodynamický stav 118 // 1.8.4.2 Pohyb vody v buňce 120 // 1.8.4.3 Vodní sytostní deficit 121 // 1.8.4.4 Vodní potenciál rostlin 121 // 1.8.4.5 Vodní potenciál půdy 121 // 1.8.4.6 Příjem a vedení vody 122 // 1.8.4.7 Výdej vody rostlinami 126 // 1.8.4.8 Vodní bilance rostliny 130 // 1.8.5 Minerální výživa dřevin a význam živin 131 // 1.8.5.1 Role jednotlivých živin 133 // 1.8.5.2 Vztahy mezi ionty 134 // 1.8.5.3 Narušení výživy 135 // 1.9 Dřevo jako materiál 135 // 1.9.1 Charakteristika dřeva 136 // 1.9.1.1 Chemické složení dřeva 136 // 1.9.1.2 Submikroskopická stavba 138 // 1.9.1.3 Mikroskopická stavba 139 // 1.9.1.4 Makroskopická stavba 142 // 1.9.2 Typické znaky dřeva jako materiálu 143 //
1.9.2.1 Anizotropie dřeva 143 // 1.9.2.2 Nehomogenita a pórovitost dřeva 144 // 1.9.2.3 Hustota dřeva 145 // 1.9.2.4 Vlhkost dřeva 147 // 2. Hodnocení stavu stromů 148 // 2.1. Základní charakteristiky 150 // 2.1.1 Lokalizace dřeviny 150 // 2.1.1.1 Lokalizace vizuální 151 // 2.1.1.2 Využití GPS 153 // 2.1.1.3 Tagování stromů 154 // 2.1.2 Taxon dřeviny 157 // 2.1.3 Dimenze kmene 160 // 2.1.3.1 Přístroje pro měření dimenzí kmene 161 // 2.1.4 Výška stromu 161 // 2.1.5 Průmět koruny 165 // 2.1.6 Stáří stromu 165 // 2.1.6.1 Odhad věku podle průměru stromu 166 // 2.1.6.2 Odhad věku pomocí křivky růstového modelu 167 // 2.1.6.3 Výpočet věku pro senescentní stromy 169 // 2.1.6.4 Fyziologické stáří 173 // 2.1.7 Hodnocení porostů stromů 174 // 2.1.7.1 Bonitace porostů 174 // 2.1.7.2 Společenské postavení stromů 175 // 2.1.7.3 Index překryvnosti 176 // 2.2 Fyziologická vitalita 176 // 2.2.1 Defoliace 177 // 2.2.2 Malformace větevních struktur 178 // 2.2.3 Prosychání koruny 180 // 2.2.4 Ostatní parametry 181 // 2.3 Zdravotní stav 181 // 2.3.1 Typologie defektů 181 // 2.3.2 Popis hlavních typů defektů 182 // 2.3.2.1 Habituální defekty 183 // 2.3.2.2 Poškození // 2.3.2.3 Symptomy oslabení kořenového systému // 2.3.2.4 Další symptomy // 2.4 Provozní bezpečnost // 2.4.1 Význam posuzování provozní bezpečnosti dřevin // 2.4.2 Základní pojmy // 2.4.3 Stabilizační chování stromu - tvarová optimalizace // 2.4.3.1 Adaptační mechanizmy stromu // 2.4.3.2 Teorie konstantního napětí // 2.4.3.3 Řídící parametr adaptačního růstu // 2.4.4 Složky systému stability stromu // 2.4.4.1 Trojúhelník růstu stromu // 2.4.4.2 Trojúhelník stability stromu // 2.4.4.3 Trojúhelník strukturální analýzy // 2.4.5 Materiál // 2.4.5.1 Mechanické vlastnosti dřeva // 2.4.6 Geometrie //
2.4.6.1 Principy tvarové optimalizace // 2.4.6.1.1 Konstantní napětí vs. pružná podobnost // 2.4.6.1.2 Thigmomorfogeneze // 2.4.6.2 Modifikace geometrie kmene // 2.4.6.2.1 Excentrický růst // 2.4.6.2.2 Dutý kmen // 2.4.6.2.3 Kořenové náběhy // 2.4.7 Zatížení a síly působící na strom // 2.4.7.1 Zdroje zatížení // 2.4.7.2 Biomechanika stromu // 2.5 Nápravná opatření // 2.5.1 Přesun cíle pádu // 2.5.2 Stabilizační zásah // 2.5.2.1 Řez stromů // 2.5.2.2 Instalace bezpečnostní vazby // 2.5.3 Změna stromu v torzo // 2.5.4 Omezení přístupu // 2.5.5 Kácení stromu // 2.6 Vizuální metodiky hodnocení stavu stromů // 2.6.1 VTA (Visual Tree Assessment) // 2.6.2 SIA (Statisch Integrierte Abschätzung) // 2.6.2.1 Vstupní hodnoty // 2.6.2.2 Postup hodnocení // 2.6.2.3 Grafy metody SIA // 2.6.2.4 Případové studie // 2.6.3 Evaluation of Hazard Trees in Urban Areas // 2.6.3.1 První krok // 2.6.3.2 Druhý krok // 2.7 Diagnostické přístroje // 2.7.1 Úvod 275 // 2.12 Principy diagnostických přístrojů 276 // 2.7.2.1 Metody invazivní, destruktivní a nedestruktivní 276 // 2.7.2.2 Metody bodového hodnocení 277 // 2.7.2.3 Metody hodnocení nosného profilu 278 // 2.7.2.4 Metody komplexního hodnocení 278 // 2.7.3 Mechanické testy 279 // 2.7.3.1 Testovací tyče a kladívko 279 // 2.7.3.2 Presslerův nebozez 279 // 2.7.3.3 Fraktometr 280 // 2.7.3.4 Endoskop 281 // 2.7.4 Přístroje založené na principu rychlosti šíření zvuku 281 // 2.7.4.1 Impulzní kladivo 281 // 2.7.4.2 Silvatest 282 // 2.7.4.3 Arbosonic 283 // 2.7.4.4 Picus 284 // 2.7.5 Penetrometry 285 // 2.7.5.1 Použití přenosné vrtačky 285 // 2.7.5.2 Resistograf 286 // 2.7.5.3 Sibert DDD 200 287 // 2.7.5.4 Teredo 287 // 2.7.6 Metody založené na sledování změn v elektrickém odporu 288 // 2.7.6.1 Shigometer 288 // 2.7.6.2 Vitamat 289 //
2.7.6.3 Odporová tomografie 289 // 2.7.7 Tahové zkoušky (SIM) 290 // 2.1.11 Zátěžová analýza 290 // 2.11.2 Tahová zkouška 291 // 2.1.13 Výpočet bezpečnosti 291 // 2.7.8 Ostatní používané metody 293 // 2.7.8.1 Materiálové zkoušky 293 // 2.8 Ekologický význam 296 // 2.8.1 Věková stadia stromů 297 // 2.8.2 Tvar stromu 298 // 2.8.3 Typy habitatu 302 // 2.8.3.1 Stav borky 302 // 2.8.3.2 Stav větví 303 // 2.8.3.3 Stav kmene 303 // 2.8.3.4 Odumřelé dřevo 304 // 2.8.3.5 Důkazy existence doprovodných organizmů 305 // 2.9 Software a hardware pro inventarizaci stromů 305 // 2.9.1 Přístrojové vybavení 305 // 2.9.1.1 Využití vysílaček 306 // ) 12 ( // 2.9.1.2 Použití kapesních počítačů 307 // 2.9.1.3 Použití TabletPC 308 // 2.9.1.4 Periferie 309 // 2.9.2 Programové vybavení 311 // 2.9.2.1 Textové procesory 311 // 2.9.2.2 Tabulkové procesory 311 // 2.9.2.3 Databázové programy 312 // 2.9.2.4 Systémy GIS 312 // 2.9.2.5 Programy pro zpracování multimediálních souborů 313 // 2.9.2.6 Oborový software 314 // 2.9.2.7 Program Oceňování dřevin 319 // 3 Ohodnocení trvalé zeleně 323 // 3.1 Účel oceňování dřevin 323 // 3.1.1 Strom jako majetková hodnota 324 // 3.1.2 Strom jako prvek životního prostředí 327 // 3.2 Historie oceňování dřevin v ČR 331 // 3.3 Situace ve Slovenské republice 333 // 3.4 Metodika ČÚOP (AOPK ČR) v 333 // 3.4.1 Nová verze metodiky AOPK ČR 335 // 3.5 Oceňování trvalých porostů podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. 336 // 3.5.1 Vstupní hodnoty 336 // 3.5.1.1 Taxon rostliny 336 // 3.5.1.2 Stav rostliny 336 // 3.5.1.3 Věk rostliny 337 // 3.5.1.4 Lokalizace 337 // 3.5.2 Postup výpočtu 337 // 3.5.3 Tabulková část 338 // 3.6 Oceňování solitérních stromů podle AOPK ČR 357 // 3.6.1 Vstupní hodnoty 357 // 3.6.1.1 Taxon stromu 357 // 3.6.1.2 Průměr kmene 357 //
3.6.1.3 Parametry koruny 358 // 3.6.1.4 Zdravotní stav stromu 360 // 3.6.1.5 Vitalita stromu 361 // 3.6.2 Postup výpočtu 363 // 3.6.3 Speciální typy použití 365 // 3.7 Oceňování porostů stromů podle AOPK ČR 366 // 3.7.1 Vstupní hodnoty 366 // 3.7.1.1 Taxon stromu 366 // 3.7.1.2 Tvar koruny 367 // 3.7.1.3 Výška nasazení korun 367 // 3.7.1.4 Průměrná výška porostu 367 // 3.7.1.5 Plocha porostu 368 // 3.7.1.6 Index překryvnosti 368 // 3.7.2 Postup výpočtu 369 // 3.8 Oceňování porostů keřů a popínavek podle AOPK ČR 370 // 3.8.1 Vstupní hodnoty 370 // 3.8.1.1 Taxon keře/popínavky 370 // 3.8.1.2 Tvar koruny 370 // 3.8.1.3 Průměrná výška porostu 370 // 3.8.1.4 Plocha porostu 370 // 3.8.1.5 Index překryvnosti 371 // 3.8.1.6 Množitelnost keřů 371 // 3.8.2 Postup výpočtu 371 // 3.8.3 Tabulková část 373 // 3.8.4 Případové studie 390 // 3.9 Oceňování biotopů podle upravené Hesenské metody 403 // 3.9.1 Hodnocení typů biotopů 403 // 3.9.1.1 Zralost 403 // 3.9.1.2 Přirozenost 404 // 3.9.1.3 Diverzita struktur 404 // 3.9.1.4 Diverzita druhů 405 // 3.9.1.5 Vzácnost typu biotopu 406 // 3.9.1.6 Citlivost (zranitelnost) typu biotopu 406 // 3.9.1.7 Ohrožení (množství a kvality) typu biotopu 406 // 3.9.2 Výpočet bodové hodnoty typu biotopu 407 // 3.9.2.1 Individuální hodnocení konkrétního biotopu 408 // 3.9.2.2 Převod hodnocení na finanční ocenění 409 // 3.9.3 Využití Hesenské metody k ocenění stromů a jejich skupin 409 // 3.9.3.1 Výpočet ekologické újmy u malého trvalého zásahu 409 // 3.9.3.2 Výpočet ekologické újmy u dočasného zásahu 412 // 4 Právní úprava péče o stromy a jejich ochrany 414 // 4.1 Vlastnictví a jeho ochrana 414 // 4.1.1 Vlastník pozemku či stromu 414 // 4.1.2 Sousedské právo 415 // 4.2 Veřejnoprávní podmínky a omezení 415 //
4.2.1 Výsadba stromů 415 // 4.2.1.1 Stanoviště 416 // 4.2.1.2 Druhová omezení 416 // 4.2.2 Ošetřování a ochrana stromů 416 // 4.2.2.1 Ochrana přírody 422 // 4.2.2.2 Používání chemických látek a přípravků 427 // 4.2.2.3 Bezpečnost práce 427 // 4.2.2.4 Nakládání s odpady a obaly 429 // 4.3 Odpovědnost 429 // 4.3.1 Odpovědnost za škodu 429 // 4.3.2 Odpovědnost za správní delikty 430 // 4.3.3 Další druhy odpovědnosti 430 // 5 Choroby a škůdci dřevin 432 // 5.1 Úvod 432 // 5.2 Základy stresové ekologie - dřevina a stres 434 // 5.2.1 Dynamická rovnováha živých systémů 434 // 5.2.2 Stres a odolnost 434 // 5.2.2.1 Koncepce stresu v biologii 434 // 5.2.2.2 Rozdělení stresu z hlediska druhu působení 435 // stresu na rostliny // 5.2.2.3 Rozdělení stresu podle prostorové a časové 435 // dimenze působení // 5.2.2.4 Odolnost 436 // 5.2.2.5 Dispozice dřeviny 436 // 5.2.3 Nemoc, choroba, poškození 437 // 5.2.3.1 Nemoc 437 // 5.2.3.2 Choroba 438 // 5.2.3.3 Poškození 438 // 5.2.4. Koncepce stresu u dřevin a její aplikace 439 // 5.2.4.1 Narušení funkčního vztahu mezi korunou stromu a kořeny jako projev stresové zátěže 440 // 5.2.4.2 Přirozené abiotické a biotické stresory 442 // 5.2.4.3 Antropogenní stresory 443 // 5.2.5 Přirozené abiotické stresové faktory a jejich odezvy 443 // 5.2.5.1 Sucho 443 // 5.2.5.2 Vodní stres z nadbytku vody 444 // 5.2.6 Teplotní stresy rostlin 444 // 5.2.6.1 Vysokoteplotní stres 444 // 5.2.6.2 Škody způsobené vysokými teplotami 445 // 5.2.6.3 Chladový stres (chilling stress) 445 // 5.2.6.4 Stres mrazem 445 // 5.2.6.5 Škody způsobené mrazem 446 // 5.2.7 Atmosférické srážky 447 // 5.2.7.1 Škody způsobené sněhem 447 // 5.2.7.2 Škody způsobené námrazou 447 // 5.2.7.3 Škody způsobené krupobitím 448 // 5.2.8 Škody způsobené vzdušným prouděním 448 //
5.2.9 Škody bleskem 449 // 5.2.10 Antropogenní stresové faktory a jejich odezvy 449 // 5.2.10.1 Globální změny klimatu (GZK) a jejich důsledky 449 // 5.2.10.2 Očekávané změny klimatu 450 // 5.2.10.3 Očekávané dopady GZK na dřeviny v podmínkách ČR 450 // 5.2.10.4 Znečištění ovzduší a jeho důsledky 451 // 5.3 Definice základních pojmů 456 // 5.3.1 Choroba 456 // 5.3.2 Saprofyt, saprogen 456 // 5.3.3 Parazit, patogen 457 // 5.3.3.1 Biotrofie 457 // 5.3.3.2 Hemibiotrofie 458 // 5.3.3.3 Nekrotrofie 458 // 5.3.4 Patogenita, virulence, agresivita 459 // 5.3.5 Patogeneze 460 // 5.3.6 Imunita, infektibilita, tolerance, citlivost 461 // 5.3.7 Hypersenzitivní reakce 462 // 5.3.8 Průběh choroby 463 // 5.3.9 Projevy choroby 463 // 5.3.10 Narušení základních funkcí dřevin 464 // 5.3.11 Pronikání infekce 467 // 5.3.12 Stres jako základ vzniku choroby 469 // 5.4 Původci bionóz na dřevinách 471 // 5.4.1 Charakteristika organických říší 471 // 5.4.2 Viry 473 // 5.4.3 Bakterie 473 // 5.4.3.1 Symptomy bakterióz na rostlinách 473 // 5.4.3.2 Bakterie brzdící růst patogenních hub 474 // 5.4.3.3 Bakterie v biologické ochraně proti hmyzu 474 // 5.4.4 Houby 475 // 5.4.4.1 Morfologie hub 475 // 5.4.4.2 Modifikace mycelia 476 // 5.4.4.3 Plodnice hub 478 // 5.4.4.4 Houby vreckovýtrusé (Ascomycetes) 480 // 5.4.4.5 Houby stopkovýtrusé (Basidiomycota) 482 // 5.4.6 Roztoči 489 // 5.4.7 Hmyz 489 // 5.4.7.1 Ekologie hmyzu 489 // 5.4.7.2 Škodlivý hmyz 491 // 5.5 Orgánově specifické skupiny patogenů dřevin 496 // 5.5.1 Choroby kořenů 496 // 5.5.1.1 Poškození kořenového systému abiotickými faktory 498 // 5.5.1.2 Poškození kořenového systému houbami 499 // 5.5.1.3 Živočišní škůdci na kořenech 501 // 5.5.2 Vaskulární mykózy 502 // 5.5.3 Choroby kambia a letorostů 505 // 5.5.4 Choroby asimilačního aparátu 507 //
5.5.5 Choroby a škůdci plodů a semen 509 // 5.5.6 Čaroveníky 509 // 5.6 Dřevní houby 509 // 5.6.1 Fyziologie a biologie dřevních hub 511 // 5.6.1.1 Podmínky růstu dřevních hub 511 // 5.6.1.2 Výživa dřevních hub 513 // 5.6.1.3 Infekce dřevin dřevními houbami 514 // 5.6.2 Chorologie dřevních hub 517 // 5.6.3 Ekologie dřevních hub 519 // 5.6.3.1 Ekologické strategie dřevních hub 520 // 5.6.3.2 Doba infekce a rozkladu dřeva 525 // 5.6.3.3 Strategie kolonizace dřeva 526 // 5.6.4 Rozklad dřeva houbami 526 // 5.6.4.1 Enzymatický aparát dřevních hub 527 // 5.6.4.2 Dřevní houby a rozklad dřeva 528 // 5.6.4.3 Lokalizace hniloby 530 // 5.6.4.4 Přítomnost dutin 531 // 5.6.4.5 Nepravé jádro 532 // 5.6.4.6 Změny ve dřevě během rozkladu 532 // 5.6.4.7 Ochrana a sanace stromů s hnilobou 536 // 5.7 Karanténní choroby dřevin 537 // 5.7.1 Příklady zavlečení původců chorob dřevin 537 // 5.7.2 Mezinárodní úprava rostlinolékařské péče 540 // 5.7.3 Rostlinolékařská péče v ČR 541 // 5.7.4 Charakteristika hlavních karanténních škodlivých organizmů 542 // 5.7.4.1 Červená sypavka (Mycosphaerella pini) 542 // 5.7.4.2 Rakovina kůry kaštanovníku (Cryphonectria parasitica) 547 // 5.7.4.3 Vadnutí dubů (Ceratocystis fagacearum; Oak wilt) 549 // 5.7.4.4 Rakovina kůry platanů (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani) 551 // 5.7.5 Rizika šíření dalších karanténních chorob 554 // 5.8 Choroby a škůdci významných skupin dřevin 554 // 5.8.1 Choroby a škůdci dubů 554 // 5.8.1.1 Zdravotní stav dubů v kontextu chřadnutí dřevin 555 // 5.8.1.2 Chřadnutí dubů 555 // 5.8.1.3 Yadnutí dubů (Ceratocystis fagacearum) 556 // 5.8.1.4 Náhlé odumření dubů - Sudden Oak Death (SOD) 556 // 5.8.1.5 Choroby a škůdci žaludů, semenáčků a sazenic dubů 556 // 5.8.1.6 Choroby kořenů dubů 557 //
5.8.1.7 Choroby kmene, původci chorob kambia, rakoviny kmene 557 // 5.8.1.8 Dřevní houby kmene 558 // 5.8.1.9 Hlavní rizika z hlediska statického selhání dubů 558 // 5.8.1.10 Choroby a škůdci listů dubů 559 // 5.8.2 Choroby a škůdci kaštanovníků 559 // 5.8.3 Choroby a škůdci akátů 560 // 5.8.4 Choroby a škůdci buků 560 // 5.8.5 Choroby a škůdci habrů 562 // 5.8.6 Choroby a škůdci javorů, lip a dalších bělových listnáčů 562 // 5.8.7 Choroby a škůdci jasanů 564 // 5.8.8 Choroby a škůdci vrb 564 // 5.8.9 Choroby a škůdci topolů 565 // 5.8.10 Choroby a škůdci bříz 566 // 5.8.11 Choroby a škůdci olší 567 // 5.8.12 Choroby a škůdci jeřábů 569 // 5.8.13 Choroby a škůdci jilmů 569 // 5.8.14 Choroby a škůdci jírovců 570 // 5.8.15 Choroby a škůdci platanů 570 // 5.8.16 Choroby a škůdci okrasných plodonosných dřevin 570 // 5.8.16.1 Jabloně a hrušně 571 // 5.8.16.2 Slivoně 571 // 5.8.16.3 Ořešáky 572 // 5.8.17 Choroby a škůdci ostatních listnatých okrasných dřevin 572 // 5.8.18 Choroby a škůdci introdukovaných listnáčů 572 // 5.8.19 Choroby a škůdci smrků 573 // 5.8.19.1 Choroby kořenů 573 // 5.8.19.2 Choroby kmene 574 // 5.8.19.3 Vaskulární mykózy 575 // 5.8.19.4 Choroby letorostů a kambia 576 // 5.8.19.5 Choroby jehlic 576 // 5.8.20 Choroby a škůdci borovic 577 // 5.8.20.1 Choroby kořenů 577 // 5.8.20.2 Hniloby kmene 577 // 5.8.20.3 Choroby letorostů a kambia 577 // 5.8.20.4 Choroby a škůdci jehlic borovic 579 // 5.8.21 Choroby a škůdci jedlí 580 // 5.8.22 Choroby a škůdci douglasek 582 // 5.8.23 Choroby a škůdci modřínů 583 // 5.8.24 Choroby a škůdci tisů 583 // 5.8.25 Choroby a škůdci jalovců 584 // 5.8.26 Choroby a škůdci zeravů a cypřišků 585 // 5.8.27 Choroby a škůdci ostatních jehličnanů 585 //
5.9 Diagnostické metody chorob dřevin 586 // 5.9.1 Symptomatické metody 586 // 5.9.1.1 Vlhké komůrky 587 // 5.9.2 Kultivační metody 587 // 5.9.2.1 Média 587 // 5.9.2.2 Izolace organizmů 587 // 5.9.2.3 Izolace pomocí pastí - baiting method 588 // 5.9.2.4 Izolace z dužniny plodnic 588 // 5.9.2.5 Izolace z hniloby a dalších vegetativních struktur 588 // 5.9.3 Determinace organizmu 588 // 5.9.3.1 Testy intersterility 588 // 5.9.3.2 Testy kompatibility vegetativních 589 // a haploidních testerů // 5.9.3.3 Kompatibilita vegetativních mycelií (somatická kompatibilita) 590 // 5.9.4 Biochemické metody 590 // 5.9.4.1 Isoenzymová analýza 590 // 5.9.4.2 Imunologické testy 591 // 5.9.4.3 Aplikace molekulární biologie 591 // 5.9.4.3.1 Metodiky molekulární biologie 592 // 5.10 Fytopatologické hodnocení stromů 592 // 5.10.1 Fytopatologický průzkum 593 // 5.10.1.1 Mapování symptomů choroby 593 // 5.10.1.2 Diagnostika druhu dřevní houby 593 // 5.10.1.3 Stanovení typu hniloby 594 // 5.10.1.4 Stanovení stupně hniloby 594 // 5.10.1.5 Stanovení rozsahu hniloby 594 // 5.10.1.6 Lokalizace hniloby na stromě 594 // 5.11 Významné choroby dřevin 595 // 5.11.1 Dřevní houby 595 // 5.11.2 Choroby kambia, letorostů a vaskulární mykózy 626 // 5.11.3 Choroby listů a jehlic 632 // 5.11.4 Popisy hlavních druhů hmyzu 642 // PŘÍLOHY // Příloha 1/ Fytopatologický terminologický slovníček 670 // Příloha 2/ Rejstřík názvů patogenů, autorských zkratek a českých jmen 677 // Příloha 3/ Rejstřík názvů hmyzu, autorských zkratek a českých názvů 689 // VYSVĚTLIVKY 694 // BAREVNÁ PŘÍLOHA I // REJSTŘÍK 697 // LITERATURA 706

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC