Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Ostrava : MARQ, 2002
255 s. : il.

objednat
ISBN 80-85988-78-X (brož.)
Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae ; [vol.] 6
Část. souběžný anglický a německý text, část. slovenský text, anglická a německá resumé
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, bibliografické odkazy
Obsahuje Sancta ecclesia in nummis -- Miscelanea
Peníze - dějiny - sborníky referátů
000076888
OBSAH // CONTENTS // Jan T. Stefan... // Několik poznámek k historii Svatého Hostýna // Some Notes about History of St.Hostýn // Einige Bemerkungen zur Geschichte von Svatý Hostýn // SaNCTA ECCLESIA M WMM1S // Dagmar Grossmannová... // Medaile a svátostky a odznaky Svatého Hostýna Commemorative St. Hostýn’s coins, lockets and badges Medaillen. Weihemünzen und Abzeichen zum Thema „Svatý Hostýn“ // Antonín Lukáš...25 // j Sbírka mincí a medaili Arcibiskupského zámku v Kroměříži [ Collection of Coins and Medals of Archbishop’s Castle in Kroměříž Münzen- und Medaillensammlung des erzbischöflichen Schlosses in Kroměříž // Jan Smerda...у // Mincovnictví církevních feudálů v zemích habsburské monarchie // Church feudal lords- coinage in Hapsburk monarchy countries // Das Münzen kirchliche Feudale in der Ländern der Habsburgischen Monarchie // Borys Paszkiewicz...41 // Die Anfänge des Münzwesens des Deutschen Ordens in Preußen Počátky mincování řádu Německých rytířů v Prusku Beginnings of the Teutonic Order mintage in Prussia // Jan Videman...47 // Aquilejské mince moravského markraběte a nepotvrzeného olomouckého biskupa Jana Soběslava Lucemburského // Aquila’s coins of a Moravian margrave and unconfirmed bishop John Soběslav of Luxemburg from Olomouc // Aquileische Münzen des Margrafs von Mähren und unbestätigsten Olmiitzerbischop Jan Sobieslaw von Luxemburg // Jiří SejbaI...SI // Hrady Olomouc nebo
Podivín v obraze neznámé mince olomouckého biskupství 13. století? // Olomouc or Podivín castles pictured on an unknown coin of the Olomouc bishopric from 13th century? // Die Burgen Olmütz oder Podivín auf dem Bild der unbekannten Münze des Olmützer Bistums aus dem 13. Jahrhunderts? // Jarmila Hásková...57 // Ražby vyšehradské kapituly Mints from Vyšehrad chapter Prägungen des Kapitels von Vyšehrad // Jan Štípán...6! // O medailích olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic On medal-mint of bishop of Olomouc Stanislav Pavlovský of Pavlovice I Über die Medaillen des Bischofs von Olomouc Stanislav Pavlovský von Pavlovice // Jan T. Štefan...67 // Medaile Marie Terezie s církevní tématikou Medal of Marie Teresa with Church Subject Medaillen von Marie Terezia mit kirchlicher Thematik // Petr Haimann...75 // Brněnská církevní drobná reliéfní plastika A small church relief plastic art from Brno Brünner religiöse Reliefkleinplastik // Juliana Boubliková...89 // Medaile a pamětní mince na svatořečení Anežky České, Jana Sarkandera a Zdislavy z Lemberka // Medals and commemorative coins for sanctifying of Anežka Česká, Jan Sarkander and Zdislava from Lemberk // Medaillen und Gedenkmünzen zu der Heiligsprechung der Agnes von Böhmen, Johannes Sarkander und Zdislava von Lemberg // Alena Křížová...99 // Křestní a biřmovací medaile první poloviny 19. století Baptismal and Confirmation medals from 1st half of 19th century
Tauf- und Firmungsmedaillen der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts // Josef Hrdý...105 // Náboženská tématika v drobné plastice Lumíra Šindeláře Religious subject in a small Lumír Šindelář plastic art Religiöse Thematik in der Kleinplastik von Lumír Šindelář // Eduard Šimek...K7 // Numismatická sbírka litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna (1716 -1789) // Numismatic collection of Litoměřice bishop Emanuel Arnošt from Valdštejn (1716 -1789) // Numismatische Sammlung des Bischofs von Litoměřice Emanuel Ernst von Waldstein (1716-1789) // P. Jáchym Dalimil Zítko OSB...123 // Numismatická sbírka benediktinského arciopatstvi v Břevnové Numismatic collection of the Benedict archabbey in Břevnov Die Münzsammlung tier Benediktinererzabtei zu Břevnov // Jaromíra Knaplková...129 // Robert hrabé Lichnovský jako numismatik Robert, duke of Lichnov, as a numismatic collector ■ Robert Graf Lichnowsky als Numismatiker // Josef Paukert...137 // Moravští a slezští numismatici z řad kléru, narození do konce 19. století Moravian and Silesian church numismatic collectors, born till the end of 19th century Mährische und Schlesische Numismatiker aus der Reihen des Klerus, geborene bis Ende des 19. Jhrd. // JiříŠouša - Jiří Novotný...147 // K nestandardním formám občhu peněz v úvěrních ústavech s církevním vlivem na počátku 20. století (Svatováclavská záložna -jeden z prvních velkých případů malverzací
v Českých zemích) // Non-standard forms of coins run in loan institutions under the ecclesiastic influence at the beginning of 20th century’ (St.Wcnceslas savings bank - one of the first big eases of malversation in Czech countries) // Über ungewöhnliche Formen von Geldumlauf in Kreditanstalten am Anfang des 20. Jahrhunderts (die Sankt-Wenzels-Vorschusskasse: eines der ersten Beispiele von „Tunnelieren,. in Böhmen und Mähren) // MlSCELANliA // Petra Jánoši ková...165 // Měna a měnové právo Habsburské monarchie 1740- 1790 Currency and the currency law in the Habsburg Monarchy during 1740-1790 і Die Währung und das Währungsrecht in der Habsburgmonarchie zwischen 1740-1790 // Marian Tkáč.../75 // PoCiatky slovenského bankovníctva The Beginnings of Slovak Banking I Anfänge des slowakischen Bankwesens // Jozef Rynik...183 // Tatra banka v procese koncentrácie bánk na Slovensku (1939-1945) // fatra bank in the process of concentration of the banks in Slovakia 1939-45 Tatra-Bank im Prozess der Bankkonzentration in der Slowakei (1939-1945) // Vira Mich nová...187 // K nejnovějším archeologickým výzkumům v Olomouci ajejich přínosu pro numismatické bádáni // The latest archeologie researches in Olomouc and their contribution to the numismatic research // Zu den neuesten Ausgrabungen in Olmütz und ihrem Beitrag fúr die numismatische Forschung // Věra Němečková...197 // Nález mincí z hotelu Adam v Trutnově A Finding of Coins at the Adam Hotel
in Trutnov Münzenfund im Hotel Adam in Trutnov // Roman Zaoral - Peter Lumpinen...207 // Unikátní nález Českých a moravských ražeb 13. století ve středověké Palestině A unique find of 13th century Bohemian and Moravian mints in medieval Palestine F.inzigartiger Fund böhmischer und mährischer Prägungen des 13. Jahrhunderts im mittelalterlichen Palästina // Robert Pienkowski...211 // Dvě vrchní razidla pražských grošů Jana Lucemburského ve sbírce Národního muzea ve Vratislavi // Two upper dies of Prague grossi of John of Luxembourg in the Wroclaw’ National Museum collection // Zwei obere Prägeeisen Prager Groschen von Jan von Luxemburg in der Sammlung des Nationalmuseums in Vratislav (Breslau, Wroclaw) // Miroslav Hus...217 // Dosud neznámý nález církevních mincí z poěátku 17. století z Tachovska ve sbírce i Západočeského muzea v Plzni // An unknown finding of church coins from the beginning of 17th century in the Tachov region set in deposit of the West Bohemia Museum in Plzeň // Lin bisher unbekannte Fund der Kirchenmünzen aus dem Anfang des 17. Jh. aus dem Landkreis Tachov/Tachau in der Münzsammlung des Westböhmischen Museums in I Pilsen // Anton Fiala...229 // j Sviatostky, medaile a mince církví v zbierkach Mestského múzea v Bratislave Lockets, medals and coins of church in the City Museum collections in Bratislava Kirchliche Weihmünzen, Medaillen und Münzen in den Sammlungen des Stadtmuseums in Bratislava

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC