Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xxiv,656 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-310-2 (brož.)
Internet
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie autorů, úvod, rejstřík, 1 CD-ROM
PHP (jazyk) - příručky
000077481
Obsah // úvod 1 // Co tato kniha obsahuje? 1 // Kdo by měl číst tuto knihu? 2 // Technické požadavky 2 // Konvence použité v této knize 2 // Sdělte nám váš názor 3 // Zákaznická podpora 4 // 1 Co je to php? 5 // vstup do PHP 6 // Všechno začíná ... 7 // Stávající verzí je ... 8 // Styl a organizace knihy 9 // Na závěr 9 // Užitečná webová sídla 9 // 2 instalace a konfigurace PHP 11 // instalace 12 // Platformy a webové servery 12 // Moduly PHP 12 // Interpret CGI vs. modul pro Apache 13 // Získání distribuce 14 // Aspell 15 // Berkeley DB 15 // Dmalloc 15 // Písma Freetype 15 // IMAP 15 // LDAP 15 // mSQL 15 // MySQL 15 // mcrypt 16 // mhash 16 // PDF 16 // SNMP 16 // Sybase-cr 16 // T1 16 // XML 16 // Zllb 16 // Sestavování a instalace v UNlXu 16 // Sestavováni PHP Jako Interpretu Cd 17 // Sestavováni PHP Jako modulu pro Apache 18 // instalace PHP Jako modulu, který lze náčist do Apache 20 // Testování a zjišťování rychlosti 22 // Instalace ve Windows 22 // Konfigurace 28 // konfigurace v době sestavováni 28 // Konfigurace pomoci direktiv Apache 51 // Konfigurace pomoci souboru php3.ini 52 // MySQL 42 // instalace MySQL 42 // instalace distribuce se zdrojovými texty 42 // Nastavení přístupových práv 45 // Boutell’s CD Library 1.3 - Podpora vytváření obrázků GIF 47 // Expat - podpora parseru xml 48 // Shrnutí 48 // Doporučená četba 48 // 3 Programování v prostředí webu 51 // Proč používat PHP? 51 // Nedostatky html 51 // Co se děje se stránkami HTML? 52 // Co se dě]e se stránkami php? 52 // Co může, na rozdíl od html, dělat php? 52 // Web příští generace 53 // Statické publikování ’ 53 // Aktivní webové stránky 53 // Dynamické technologie na straně klienta 54 // Technologie na straně serveru 55 // Výhody zpracování na straně serveru 57 // Psaní stránek PHP 58 // PHP a kód na straně klienta 59 // Proměnné v PHP 60 //
Interakce s uživatelem 60 // Zpracování dat z formuláře 63 // pracovní aplikace 64 // Úvod do kódování URL 65 // Sdíleni proměnných mezi skripty pomoci řetězce dotazu 67 // Komentáře v kódu 69 // Označování zpětným lomítkem (escape) 71 // Shrnutí 74 // 4 Proměnné, konstanty a datové typy 75 // Datové typy 75 // Literály a identifikátory 76 // Datové hodnoty 76 // Konstanty 76 // definedll 77 // Předdeklarované konstanty 77 // Deklarace a inicializace proměnných 78 // Automatické přetýpování a explicitní přetypování 79 // Konverze řetězců a automatické přetypování 79 // Explicitní přetypování 80 // Dynamické proměnné 80 // Funkce pro práci s proměnnými 80 // gettypell 80 // settypeo 81 // isset!) 3 unsetl) 81 // empty!) 81 // Funkce Is...!) 82 // Funkce ...valil) 82 // Vytvoření aplikace pro poptávku práce 82 // Přidáváni konstant 85 // Shrnutí 87 // 5 Operátory 89 // Aritmetické operátory 89 // Unární operátor 89 // Operátor přiřazení proměnné 90 // Operátory porovnání 90 // logické operátory 91 // Operátor pro spojování řetězců 92 // Ternární operátor 94 // Operátory pro manipulaci s bity 94 // Zkrácené přiřazování 95 // Smíšené operátory 96 // Operátory proměnných 96 // Operátory objektů 96 // Operátor potlačení chybových hlášek 96 // Priorita a asociativita operací 97 // Vytvoření aplikace pro nabídku práce 98 // Shrnutí 100 // 6 Příkazy 101 // Příkazy pro větvení programů 101 // Príkaz if 101 // Rozvětvené podmínky 102 // Příkaz switch 104 // cykly ’ 106 // Cykly while 106 // Cykly do ... while 107 // Cykly for 108 // Vkládáni souborů do stránek PHP 109 // Opuštění stránky PHP 110 // Vytváření pracovní aplikace 110 // Shrnutí 115 // 7 Funkce 117 // Jak funkce pracují 117 // Předávání argumentů 118 // Rozsah platnosti proměnné a doba existence 122 //
Vnořené funkce a rekurze 123 // Přiřazování funkcí proměnným 125 // Vytváření pracovní aplikace 126 // Shrnutí 131 // 8 Pole 133 // Jednoduchá pole 133 // inicializace polí 133 // Procházení polí v cyklech 135 // Nespojitě Indexovaná pole 136 // Jednoduché procházení poli 138 // Několik slov o funkcích next/j a prev(j 139 // array_walk() 141 // Asociativní pole 141 // vícerozměrná pole 143 // Funkce pro řazení polí 144 // Používání polí ve spojení s položkami formulářů Shrnutí // 148 // 149 // 9 Objektově orientované programování 151 // Co je to objektově orientované programování? 151 // Třídy 152 // Vytváření instancí třídy 157 // Dědičnost 160 // Shrnutí 163 // 10 Práce s řetězci a regulární výrazy 165 // základní funkce pro práci s řetězci 165 // SUbStr() 165 // trlm() 166 // chr() 166 //ord() 166 // strlen() 167 // prlntf() a sprintf() 167 // number()_forma() 169 // Regulární výrazy 170 // Základní porovnávání 170 // Třídy znaků 171 // zjišťováni vícenásobných výskýtů 172 // Alternace a závorky 174 // Funkce pro práci s regulárními výrazy 175 // ereg() a eregl() 175 // ereg_replace() a eregi_replace() 176 // spllt() 177 // sql_regcase() 178 // vytváření pracovní aplikace 178 // Shrnutí 187 // 11 Soubory a ukládání dat 189 // Práce se soubory 189 // Otevírání souborů 189 // Zavírání souborů 190 // Zobrazování souborů 191 // Čtení ze souborů 191 // Zápis do souborů 192 // Pohyb uvnitř souborů 193 // Kopírování, odstraňování a přejmenování souborů 194 // Zjišťování atributů souborů 194 // Práce s adresáři 196 // Objekt Dir 197 // Přidáváni a odstraňováni adresářů 197 // Přenášení souborů od klienta na server 198 // Práce s přenesenými soubory 198 // Ověřování souborů 199 // úpravy pracovní aplikace 201 // Nerelační databáze 207 //
Specifikace programu 207 // Uživatelské rozhraní adresáře 208 // Prezentace přehledu 209 // Otevřeni databáze 210 // Procházeni databáze 211 // Prohledávání databáze 212 // Odstranění položky 213 // Zobrazení položky 214 // Úpravy adresáře 215 // Aktualizace databáze 216 // Přidáni nové položky 217 // Import dat ze souborů CSV 218 // Přenos souboru na server 220 // Spojení toho všeho Shrnutí 221 222 // 12 php a databáze SQL 223 // Proč používat databáze? 223 // Architektura webové databázové aplikace 224 // Program v php pro testování kódu SQL 225 // Příručka jazyka SQL 230 // Pňkazy definice dat 230 // Příkazy pro manipulaci s daty 235 // Příkazy používané pro prohledáváni databáze 238 // Podpora konektivity k databázím v php 240 // Databáze MySQL 240 // Podpora API MySQL v PHP 243 // mysql_connect // mysgl_pconnect /// mysql_close 244 // mysql_create_db 244 // mysql_drop_db 245 // mysql_select_db 245 // mysql_query 245 // mysql_db_query 248 // mysqljlst_dbs 248 // mysql-list_tables 249 // mysql_num_rows 249 // mysql_tablename 249 // mysql-list-fields 250 // mysql_num_fields 251 // mysql_field_len 251 // mysql_field_name 252 // mysql_field_type 252 // mysql_field_flags 252 // mysql_field_table 253 // mysql_affected_rows 253 // mysql_insert_id 253 // mysql_fetch_row 254 // mysql_data_seek 254 // mysql_fetch_field 254 // mysql_field_seek 255 // mysql_fetch_object 255 // mysql_fetch_array 256 // mysql_fetch_lengths 258 // mysql_result 258 // mysql_free_result 258 // mysql_ermo 258 // mysql_error 259 // Vzorová aplikace php - MySQL 259 // Shrnutí 273 // 13 PHPalDAP 275 // Adesářové služby a ldap 275 // LDAP, protokol přístupu k adresáři 276 // Charakteristiky LDAP 276 // LDAP versus těžkotonážní databáze 277 // Fungování LDAP 278 // Součásti LDAP 278 // Adresář versus databáze 281 // Operace LDAP 281 // ldif, jazyk LDAP 282 //
Některé pokročilejší funkce LDAP 285 // Software LDAP 286 // volba softwaru LDAP 286 // Instalace a konfigurace ukázkového serveru LDAP 286 // Spuštěni serveru slapd 289 // Podpora LDAP V PHP 290 // Rozhraní api LDAP jazyka php 291 // Funkce pro spojeni 291 // Funkce zadávající změny 296 // Ukázková aplikace LDAP v Jazyku PHP 297 // Shrnutí 311 // 14 XML // 313 // Co je xml 313 // Proč potřebujeme XML? 314 // Jazyk XML 315 // Struktura dokumentu XML 316 // Odkazy na entity 318 // Definice typu dokumentu 318 // Deklarace typů elementů 319 // Deklarace seznamu atributů 320 // Deklarace notace 322 // Deklarace entit 322 // podpora xml v jazyce php 323 // Rozhraní api jazyka xml skriptu php 323 // Vytvoření parseru XML 325 // Registrování obslužných funkcí 326 // Registrováni obsluhy elementů 326 // Obsluha znakových dat 327 // Obsluha Instrukci zpracováni 328 // Obsluha deklarace notace 329 // Obsluha odkazu extemi entity 331 // Obsluha deklarace neanalyzované entity 332 // Výchozí obsluha // Čtení dokumentu XML 334 // Uvolnění parseru 335 // Možnosti parseru 335 // xml_parser_set_ option 335 // xml_parser_get_optlon 336 // Pomocné funkce 336 // xml_get_error_code 336 // xml_error_strlng 336 // xmLget_current_llne_number 336 // xml_get_current_column_number 337 // xml_get_current_byte_lndex() 337 // utf8_decode() 337 // utf8_encode() 337 // Aplikace xml v php 338 // Podnikové aplikace podporující síť WWW 338 // Inteligentní hledání 338 // Převod xml na HTML ’ 338 // Různé pohledy na stejná data 338 // Ukázková aplikace xml jazyka php 338 // Shrnutí 352 // 15 Generování obrázků a práce s nimi 353 // Obrázky a serverové skripty 353 // Obrázky v dokumentech html 354 // HTTP a obrázky 356 // Formáty obrázků 356 // Knihovna CD 356 // Práce s obrázky v php 357 // instalace php s podporou obrázků 357 // Obrázkové API jazyka PHP 358 //
Základní koncepty 359 // Vytvářeni, odstraňováni a úpravy obrázků 360 // Kresleni základních geometrických tvarů 364 // Práce s textem a písmem 371 // Práce s barvami 376 // Prokládání a práce s jednotlivými plxely 380 // Práce s PostScrlptem 381 // Aplikace využívající funkce pro práci s obrázky 383 // Ukázková aplikace pro práci s obrázky v PHP 383 // Stránka s počítadlem návštěv 384 // Počítání návštěv 385 // Vytvoření obrázku 386 // Shrnutí 388 // 16 Konektivita PHP 389 // Klienti a servery 389 // Používání TCP 390 // Funkce whois 391 // Rozhraní 392 // Rozšíření rozhraní 394 // Je má doména stále dostupná? 395 // webový klient 397 // Shrnutí 400 // 17 Odesílání a přijímání e-mailú 401 // Odesílání e-mailu 401 // Funkce mail() 401 // třída mime-mail 403 // Používání SMTP 408 // Příjem e-mailů 413 // Shrnutí 416 // 18 Cookies 417 // Co to jsou cookies? 417 // Omezení cookies 418 // Cookies v PHP 418 // Začínáme 419 // Jak se jmenujete? 420 // Přístup k cookie 421 // Nastavování cookie 421 // Cookies s více hodnotami 421 // Nastavení doby platnosti 422 // Omezování rozsahu platnosti cookie 422 // Odstraňování cookie 423 // Časté problémy 424 // Odesílání hlaviček http 425 // Shrnutí 426 // 19 Ladění a ošetřování chyb 427 // Druhy chyb 427 // Syntaktické chyby 427 // Sémantické chyby 429 // Logické chyby 430 // Chyby prostředí 431 // Chybové zprávy PHP 432 // Úrovně chyb PHP 432 // Chyby při čteni (Parse Errors) 432 // Závažné chyby (Fatal Errors) 433 // Varováni 434 // Upozorněni (Notices) 435 // Nastavení úrovně hlášení chyb 436 // Ošetření chyb 436 // Potlačování chybových zpráv 437 // Elegantní zotavování z chyb 437 // Vlastní kontrola chyb 438 // Protokolování chyb 439 // Vzdálené ladění 439 // Windows 440 // Linux 442 // Používáni ladicího programu 443 // Obvyklé problémy 444 //
Záhlaví bylo již odesláno 444 // Nedefinovaná funkce 445 // Chyby magických uvozovek 445 // Maximální doba provádění skriptu 446 // Shrnutí 447 // 20 zabezpečení 449 // význam zabezpečení 449 // začneme od začátku 449 // Opravy a aktualizace 450 // Opevňování vašeho serveru (hardening) 450 // Sledování vašeho serveru 450 // Udržování informovanosti 450 // zabezpečování vašeho webového serveru 450 // zabezpečení vaší Instalace php 454 // Společné možnosti nastaveni 454 // Používání zabezpečeného režimu 456 // identifikace a ověřování uživatelů 457 // Použití kryptografie 460 // Zabezpečený přenos pomocí SSL 463 // Stažení openssi a Modssi 463 // Sestavování a instalace knihovny opensSL 464 // Sestavováni OpenSSL jako dynamicky připojitelných knihoven 466 // Explicitní určováni platformy a kompilátoru 466 // Sestavováni openSSL s rsaref Toolkit 467 // Sestavování a instalace mod_ssl 467 // Použiti konfiguračního skriptu Apache s mod_ssl 468 // 1. Sestaveni OpenSSL (a možná rsaref) 468 // 2. Záplata zdrojového kódu Apache 469 // 3. Příprava dalších modulů 469 // 4. konfigurace a sestaveni upraveného Apache s EAPI 469 // 5. Sestaveni a instalace mod_ssl s apxs 469 // Základní nastavení SSL 470 // instalace privátního klíče 471 // Vytváření certifikačního požadavku a dočasného certifikátu 472 // Získání podepsaného certifikátu 474 // Použití mechanismu suexec serveru Apache 474 // vytváření bezpečných skriptů php 476 // Spolehlivý software 476 // Ukládáni a přenášeni citlivých Informaci 476 // Shrnutí 478 // 21 Magické uvozovky 479 // Definice problému 479 // Proces konverze 479 // Definice rozsahu 480 // Použití magických uvozovek 481 // Dvě pomocné funkce 483 // Alternativní přístup 485 // Shrnutí 485 // 22 Šablony 487 // zabezpečování vašeho webového serveru 450 // zabezpečení vaší Instalace php 454 //
Společné možnosti nastaveni 454 // Používání zabezpečeného režimu 456 // identifikace a ověřování uživatelů 457 // Použití kryptografie 460 // Zabezpečený přenos pomocí SSL 463 // Stažení openssi a Modssi 463 // Sestavování a instalace knihovny opensSL 464 // Sestavováni OpenSSL jako dynamicky připojitelných knihoven 466 // Explicitní určováni platformy a kompilátoru 466 // Sestavováni openSSL s rsaref Toolkit 467 // Sestavování a instalace mod_ssl 467 // Použiti konfiguračního skriptu Apache s mod_ssl 468 // 1. Sestaveni OpenSSL (a možná rsaref) 468 // 2. Záplata zdrojového kódu Apache 469 // 3. Příprava dalších modulů 469 // 4. konfigurace a sestaveni upraveného Apache s EAPI 469 // 5. Sestaveni a instalace mod_ssl s apxs 469 // Základní nastavení SSL 470 // instalace privátního klíče 471 // Vytváření certifikačního požadavku a dočasného certifikátu 472 // Získání podepsaného certifikátu 474 // Použití mechanismu suexec serveru Apache 474 // vytváření bezpečných skriptů php 476 // Spolehlivý software 476 // Ukládáni a přenášeni citlivých Informaci 476 // Shrnutí 478 // 21 Magické uvozovky 479 // Definice problému 479 // Proces konverze 479 // Definice rozsahu 480 // Použití magických uvozovek 481 // Dvě pomocné funkce 483 // Alternativní přístup 485 // Shrnutí 485 // 22 Šablony 487 // Společné techniky použití šablon 487 // Používání šablon v aplikacích 488 // Vložené php 488 // Oddělování společných částí 488 // Fastlemplate 490 // Čtyři kroky ke stránce 491 // Bloky 493 // Struktura sídla 495 // Stávající kód a FastTemplate 497 // Shrnutí 498 // Případová studie 1 internetový obchod 499 // Analýza požadavků 499 // Požaůavky koncových uživatelů 500 // Požadavky správce 500 // výběr vhodného softwaru 501 // Databáze 501 // Alternativy pro střední vrstvu 502 //
Interakce mezi koncovým uživatelem a internetovým obchodem 502 // Návrh internetového obchodu 504 // Návrh struktury databáze 504 // Uživatel databáze 508 // Indexy 508 // Návrh strední vrstvy 509 // Ověřováni totožnosti uživatelů 509 // Uchováváni uživatelských proměnných 509 // Výkon 510 // instalace 510 // Realizace prostředků pro koncového uživatele 510 // Kód aplikace 516 // Registrace nového uživatele 518 // Přihlášení 520 // Odhlášení 520 // Zobrazení všech knižních titulů 521 // Zobrazeni všech hudebních nosičů 524 // vyhledáváni v databázi 526 // Přidáni položek do košíku 529 // Zobrazeni obsahu košíku 531 // Změna množství pro položky v košíku 535 // Potvrzeni objednávky 536 // Zobrazeni stavu účtu a objednávek 541 // Realizace prostředků pro správce 544 // Přihlášeni 548 // Odhlášeni 548 // Správa uživatelů 549 // Vyřazeni všech označených uživatelů 551 // Zobrazeni transakcí uživatele 553 // Denní transakce 556 // Změna stavu na Odesláno 560 // vyhledáni uživatele 562 // Shrnutí 564 // Případová studie 2 Software // pro diskusní fórum 565 // Proč PHP? // 566 // Podpora databázových systému 566 // Vkládání kódu php do stránek html 567 // Ošetření výjimek 569 // Jak fórum pracuje 569 // Uživatelské rozhraní 569 // Kód aplikace 573 // Opakované využití kódu 573 // Vrstva abstraktních databázových funkcí 573 // Generování kódu za běhu aplikace 574 // Uložení uživatelských dat pomocí prvků cookies 576 // Novy pnspěvek 576 // Informace o uživateli 576 // Srdce celé aplikace: konfigurační soubor forums.inf 577 // Zobrazení seznamu diskusních fór 580 // Zobrazení seznamu příspěvků 582 // Čtení příspěvků 586 // zaslání příspěvku 587 // Vyhledávání 593 // Shrnutí 596 // Případová studie 3 Poštovní klient 597 // Shrnutí 608 // Případová studie 4 Prohlížeč databáze 609 //
Návrh aplikace 610 // Proč PHP? 610 // Architektura aplikace 611 // První vrstva 611 // Druhá vrstva 611 // Třetí vrstva 611 // Schéma databáze 612 // Tabulka „Protein" 612 // Tabulka „Site“ 613 // Obecný návrh skriptů 614 // Jednoduchý skript pro provedení dotazu SOL 615 // vkládání externích modulů funkcí 618 // Vytváření dotazů SQL 618 // Skripty nezávislé na databázi 621 // Zobrazení výsledků 623 // Vyhledávání podle identifikátoru 626 // Rozšíření rozhraní pro vyhledávání 632 // Závěrečné úvahy 642 // Shrnutí 643 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC