Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
4. vyd.
Praha : Management Press, 2005
627 s. : il.

objednat
ISBN 80-7261-132-1 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, předmluvu, rejstřík
Bankovnictví - učebnice vysokošk.
Peněžnictví - učebnice vysokošk.
000077746
Obsah // Předmluva ? 4. vydání 15 // I. část PENÍZE A ÚROK 17 // 1. Peníze // 1.1 Definice penčz Teoretické definice peněz Funkce peněz Empirické definice peněz Měnové agregáty Měnová báze // Peníze a měna // 1.2 Vývoj emise peněz a peněžního oběhu Emise a oběh mincí z drahých kovů Emise a oběh papírových státovek Emise a oběh klasických bankovek Centralizace emise bankovek Hotovostní a bezhotovostní peníze Nástroje platebního styku // 1.3 Emise a oběh peněz ve vyspělých tržních ekonomikách // v současnosti Pokles zprostředkování // * Úloha peněz při rozhodování ekonomických subjektů Měnová nerovnováha a reakce cen // Jaký vývoj v tržních ekonomikách lze očekávat v nejbližší budoucnosti // 1.4 Měnové unie // Charakteristika a historie měnových unií // * Měnové unie v současnosti Evropská měnová unie Přínosy a náklady měnové unie // Literatura // Dodatek ? 1. kapitole: Zlato v úloze peněz - minulost, současnost, budoucnost Peněžní standardy // Možnosti obnovení peněžních funkcí zlata Shrnutí // Literatura ? dodatku // 19 // 20 20 21 // 23 // 24 // 27 // 28 30 30 // 33 // 34 // 38 // 39 41 // 43 // 46 // 48 // 49 // 50 52 // 52 // 53 // 54 // 55 55 // 57 // 57 // 59 // 62 // 62 // 5 // Obsah // 2. Úroková míra 63 // 2.1 Definice a vývoj názorů na úrokovou míru 63 // 2.2 Neoklasická teorie úrokové míry 65 // Úspory 65 // Posuny křivky úspor 65 // Investice 69 // Posuny
investiční křivky 70 // Určení rovnovážné úrokové míry 72 // 2.3 Teorie zápůjčních fondů 72 // Nabídka zápůjčních fondů 72 // Poptávka po zápůjčních fondech 74 // Rovnováha na trhu zápůjčních fondů 75 // 2.4 Teorie preference likvidity 77 // Poptávka po penězích a nabídka peněz 78 // Rovnováha na trhu penčz 79 // 2.5 Reálná a nominální úroková míra. Fisherův vztah 81 // 2.6 Jednoduchý a složený úrok 82 // Výnosnost do doby splatnosti a časová hodnota peněz 84 // 2.7 Riziková a časová struktura úrokových měr 86 // Literatura 91 // II. část FINANČNÍ SYSTÉM 93 // 3. Finanční trh 95 // 3.1 Modely alokace finančních prostředků na finančním trhu 95 // 3.2 Struktura a institucionální uspořádání finančního trhu 97 // Trhy primární a sekundární 99 // Peněžní trh 99 // Kapitálový trh 101 // Úvěrový trh 102 // Mezinárodní finanční trhy 102 // Spotové a termínové trhy 105 // 3.3 Finanční zprostředkovatelé 106 // Funkce finančních zprostředkovatelů 106 // Druhy finančních zprostředkovatelů 108 // 3.4 Regulace trhu cenných papírů 109 // 3.5 Trendy na světových finančních trzích 111 // Literatura 116 // 4. Obchodní bankovnictví 117 // 4.1 Banky a bankovní systém 117 // Základní funkce bank 120 // Bankovní systém a formy jeho uspořádání 120 // 6 // Obsah // Český bankovní systém // 4.2 Bilance banky a výkaz zisku a ztrát Bilance bank // Kapitál banky a jeho
funkce Výraz zisku a ztrát // 4.3 Bankovní rizika a základní principy jejich řízení Úvěrové riziko // Úrokové riziko Měnové riziko Likviditní riziko Kapitálové riziko // 4.4 Charakteristika a systematizace bankovních produktů Charakteristické rysy bankovních produktů Systematizace bankovních produktů // 4.5 Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Způsoby úročení úvěrů // Způsoby splácení úvěrů // r-J • • V . V t r V O // Zajištěni uveru // 4.6 Bankovní finančně úvěrové produkty Kontokorentní úvěr // Eskontní úvěr Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Bankovní záruky Akceptační úvěr // * Avalový (ručitelský) úvěr // * Faktoring Forfaiting // 4.7 Depozitní (vkladové) bankovní produkty Vklady na viděnou // Termínované vklady Úsporné vklady // Bankovní dluhové cenné papíry Stavební spoření // 4.8 Platebně zúčtovací bankovní produkty Příkazy ? úhradě a inkasu // Šeky // Platební karty // Platební prostředky elektronického bankovnictví Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Literatura // 122 // 123 // 123 // 127 // 128 // 129 // 130 // 131 131 // 131 // 132 132 // 132 // 133 // 134 // 134 // 135 // 136 139 139 143 // 143 // 144 // 145 // 145 // 146 146 // 148 // 149 // 150 150 152 152 // 154 // 155 // 155 // 156 // 157 // 159 // 160 162 163 // 7 // Obsah // 5. Nebankovní finanční zprostředkovatelé 165 // 5.1 Investiční bankovnictví 165 // Obchodník
s cennými papíry 171 // Investiční obchody 171 // *5.2 Investiční a podílové fondy 174 // Modely fondů 175 // Investiční politika fondů 176 // České kolektivní investování 178 // *5.3 Penzijní fondy 181 // Role penzijních fondů 181 // Druhy penzijních plánů 185 // České penzijní připojištění 186 // Literatura 195 // III. část TRHY CENNÝCH PAPÍRŮ 197 // 6. Investiční instrumenty 199 // 6.1 Poptávka po investičních instrumentech 199 // Bohatství 199 // Výnos 201 // Riziko 204 // Likvidita 208 // 6.2 Investiční instrumenty: charakteristika a druhy 209 // Finanční investiční instrumenty 209 // Reálné investiční instrumenty 211 // 6.3 Akciové instrumenty 211 // * 6.4 Chování cen akcií 213 // Fundamentální akciová analýza 214 // Technická akciová analýza 228 // Teorie efektivních trhů 233 // 6.5 Dluhové instrumenty 236 // Krátkodobé dluhové instrumenty 236 // Dlouhodobé dluhové instrumenty 239 // Ohodnocování dluhopisů 240 // 6.6 Finanční deriváty 244 // Podstata finančních derivátů 245 // Druhy finančních derivátů 246 // Vývoj na trzích finančních derivátů 248 // Financial futures 248 // Finanční opce 254 // Swapy 261 // Literatura 266 // 8 // Obsah // * 7. Investiční management 268 // 7.1 Selektivní model Markowitze 268 // Očekávaný výnos portfolia 270 // Riziko portfolia 271 // Efektivní hranice a optimální portfolio 274 // 7.2 Jednoduchý indexní model 276 // 7.3. Teorie kapitálového
trhu 278 // 7.4 Přímka kapitálového trhu 281 // 7.5 Model oceňování kapitálových aktiv 283 // Literatura 285 // 8. Burzovní a mimoburzovní trhy 286 // 8.1 Burzovní trh a jeho regulace 286 // * 8.2 Burzovní systém 289 // Burzovní publikum 289 // Burzovní příkazy 290 // Předmět burzovních obchodů 291 // Standardizace obchodovaného množství 291 // Obchodní systém 291 // Druhy burzovních obchodů 294 // Vypořádání burzovních obchodů 294 // Burzovní informace 295 // * 8.3 Mimoburzovní trhy 295 // * 8.4 České sekundární trhy 296 // Český burzovní systém 296 // Český mimoburzovní systém 299 // Literatura 301 // IV. část CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ 303 // 9. Centrální banka 305 // 9.1 Vznik centrální banky 305 // 9.2 Funkce centrální banky 307 // Emisní funkce 307 // Vrcholný subjekt měnové politiky 307 // Regulace a dohled bankovního systému 308 // Funkce banky bank 308 // Funkce banky státu (vlády) 309 // Funkce správce devizových rezerv 311 // Funkce reprezentanta vlády v měnové oblasti 311 // 9.3 Bilance centrální banky 312 // Aktiva 313 // Pasiva 316 // 9 // Obsah // Bilance centrální banky a měnová báze 319 // Aktiva a měnová báze 320 // Pasiva a měnová báze 321 // * 9.4 Měnový přehled 323 // Čistá zahraniční aktiva 323 // Čistá domácí aktiva 323 // Peníze 324 // Další složky měnových agregátů 325 // Měnový přehled České republiky 325 // 9.5 Nástroje měnové politiky centrální
banky 327 // Klasifikace nástrojů měnové politiky 327 // Operace na volném trhu 328 // Diskontní nástroje 331 // Kursové intervence 337 // Povinné minimální rezervy 338 // Ostatní nástroje 342 // * 9.6 Samostatnost centrální banky v měnové politice 345 // Důvěryhodnost a odpovědnost centrální banky 346 // Transparentnost měnové politiky 346 // Stupeň samostatnosti centrální banky 346 // Definiční znaky samostatnosti centrální banky 347 // Stupeň samostatnosti a cenová stabilita 350 // 9.7 Česká národní banka 350 // Vývoj měnové politiky 351 // Nástroje měnové politiky 351 // * 9.8 Evropská centrální banka 354 // Charakteristika měnové politiky 355 // Nástroje měnové politiky 355 // 9.9 Současný vývoj centrálního bankovnictví 357 // Literatura 358 // Dodatek ? 9. kapitole: Výpočet dopadů povinných minimálních rezerv // na hospodaření bank a na státní rozpočet 359 // Orientační výpočty 360 // Korigování výsledků a závěrů 361 // 10. Bankovní regulace a dohled 363 // 10.1 Subjekty regulace a dohledu bank 363 // 10.2 Regulace vstupu do bankovní sféry 364 // 10.3 Základní pravidla činnosti bank 366 // Přiměřenost kapitálu 366 // Přiměřenost likvidity 372 // Pravidla angažovanosti 372 // * Povinnost bank poskytovat institucím regulace a dohledu // požadované informace 373 // 10 // Obsah // * Pravidla ochrany před nelegálními praktikami 374 // Povinné minimálni rezervy 375 // * 10.4 Povinné
pojištění vkladů 376 // Morální hazard a nepříznivý výběr 376 // Výše pojištěných vkladů 377 // Pojistné 378 // Povinné pojištění a hromadné výběry vkladů 378 // * 10.5 Centrální banka jako věřitel poslední instance 379 // Pomoc věřitele poslední instance, měnová politika a rozhodování centrální banky 380 // 10.6 Dohled bank 382 // 10.7 Hlavní problémy regulace a dohledu bank v České republice 383 // * 10.8 Nutnost regulace a dohledu bank v tržní ekonomice 386 // Odlišnost bankovních aktivit od jiných ekonomických činností 387 // Vysoká asymetrie informací v bankovní sféře 388 // Zpomalení procesu poklesu zprostředkování 389 // Měnová politika centrální banky 389 // Některé další námitky proti regulaci a dohledu bank 390 // Shrnutí 391 // Literatura 392 // V. část MĚNOVÁ TEORIE A POLITIKA // 393 // 11. Poptávka po penězích // Teoretická definice poptávky po penězích Empirická definice poptávky po penězích // 11.1 Hlavní teoretické přístupy ? poptávce po penězích Základní principy neoklasických teorií poptávky po penězích Základní principy keynesiánských teorií poptávky po penězích // 11.2 Neoklasické teorie poptávky po penězích Fisherova teorie poptávky po penězích Fisherova rovnice a kvantitativní teorie peněz Cambridgeská teorie poptávky po penězích Cambridgeská rovnice a kvantitativní teorie penčz // * Přímý a nepřímý převodový mechanismus // Motiv
spojený s důchodem Motiv opatrnosti Motiv spekulace // Celková poptávka po penězích // Důchodová rychlost penčz v kcynesiánské teorii poptávky po penězích // 395 // 395 // 395 // 396 // 396 // 397 397 397 // 399 // 400 // 401 // 401 // 402 407 407 407 // 407 // 408 // 409 // 410 // 11 // Obsah // 11.5 Moderní kcynesiánské teorie poptávky po penězích 411 // *11.6 Empirické výzkumy poptávky po penězích 412 // 1. dodatek kil. kapitole: Baumolův-Tobinův model poptávky po penězích 413 // 2. dodatek kil. kapitole: Tobinův model 417 // Literatura 419 // 12. Nabídka peněz // 12.1 Mikroekonomické základy peněžní nabídky // 12.2 Zjednodušená bilance centrální banky a komerčních bank // 12.3 Řízení rezerv Zvýšení rezerv Snížení rezerv // 12.4 Depozitní multiplikátor Vznik prvotního vkladu Multiplikace vkladů // 12.5 Peněžní multiplikátor // 12.6 Činitele ovlivňující přírůstek nabídky penčz Činitele ovlivňující měnovou bázi Činitele ovlivňující multiplikátor m, a m2 // Činitele ovlivňující poměr hotovostního občživa ? běžným vkladům Činitele ovlivňující poměr termínovaných vkladů ? běžným vkladům // Činitele ovlivňující míru dobrovolných rezerv Vliv tržní úrokové míry na peněžní nabídku Dodatek ? 12. kapitole: Teorie bankovní finny Banka v podmínkách volné konkurence Model volně konkurenční banky s nákladovou funkcí Monopolní banka Literatura // 420 // 421
422 // 423 // 423 // 424 // 425 // 426 428 431 434 // 434 // 435 435 // 435 // 436 // 436 // 437 437 439 441 443 // 13. Měnová politika v uzavřené ekonomice 444 // 13.1 Proces měnové politiky 445 // Cíle měnové politiky 445 // Transmisní mechanismus měnové politiky, měnová kritéria a indikátory 448 Expanzivní a restriktivní měnová politika 453 // Časová zpoždění v měnové politice 456 // 13.2 Monctaristický peněžní transmisní mechanismus // a problém exogenity penčz 458 // Snaha o zajištění „silné exogenity“ u měnové báze 460 // Stabilita peněžního multiplikátoru a problém superexogenity 463 // Problém stability důchodové rychlosti peněz 466 // 13.3 Transmisní mechanismus založený na cílování inflace 472 // Cílování inflace, důvody zavedení a mechanismus 473 // 12 // Obsah // Nčkterc praktické problémy cílování inflace 478 // Transmisní mechanismus úrokových sazeb 483 // Literatura 488 // * 14. Model IS-LM a účinnost menové a fiskální politiky 490 // 14.1 Vymezení modelu IS-LM 491 // IS křivka 492 // LM křivka 496 // Nerovnováha a proces obnovení rovnováhy v modelu IS-LM 498 // 14.2 Mčnová kritéria, pcnčžní zásoba a úroková míra z pohledu modelu IS-LM 499 // 14.3 Kontrola hospodářského růstu v dlouhém období prostřednictvím // měnové a fiskální politiky 503 // Literatura 507 // 15. Inflace a deflace v modelu AS-AD 508 // 15.1 Uoác\ AS-AD 508 // Faktory ovlivňující sklon
a tvar křivky agregátní poptávky 509 // Konstrukce křivky AD 511 // Faktory ovlivňující agregátní poptávku 514 // Faktory ovlivňující sklon a tvar křivky agregátní nabídky 515 // Konstrukce křivky agregátní nabídky v dlouhém období 517 // Faktory ovlivňující posuny křivek SAS a LAS 520 // Posuny křivek AS a AD při změnách očekávání ekonomických subjektů 522 // 15.2 Inflace v ekonomice 527 // Příčiny vzniku inflace 527 // Období hyperinflace aneb monctaristický důkaz vlivu nadměrné emise // penčz na cenovou hladinu 531 // Hyperinflace v historii 532 // Základní klasifikace typů inflace 534 // Příklad československé inflace v letech 1990-1991 538 // Náklady inflace 539 // Hospodářská politika omezující inflaci 541 // 15.3 Deflace v ekonomice 544 // Příklad deflace a české recese v letech 1997-1999 546 // Optimální mčnová a fiskální politika v období recese a deflace 548 // Literatura 549 // VI. část MEZINÁRODNÍ FINANCE 551 // 16. Mčnová politika v otevřené ekonomice 553 // 16.1 Platební bilance 553 // Horizontální struktura platební bilance 554 // Vertikální struktura platební bilance 557 // 13 // Obsah // Vymezení salda platební bilance 558 // Ekonomická analýza kumulativních sald platební bilance 559 // 16.2 Systémy mčnových kursů 561 // Kursy s pevnou vazbou na jednu vůdčí národní měnu 562 // Volně pohyblivé měnové kursy a měnové kursy s řízenou pohyblivostí 564 // * Pevné
měnové kursy po rozpadu bretton-woodského měnového systému 567 // Systém měnového kursu české koruny 570 // * 16.3 Model IS-LM-BP 572 // BP křivka 572 // Flemingův-Mundellův model a účinnost měnové politiky v případě malé země s vysokou mobilitou kapitálu 577 // Vliv změny zahraniční úrokové míry na malou zemi při vysoké mobilitě kapitálu 579 // Literatura 582 // 17. Devizový trh 584 // 17.1 Charakter, organizace a subjekty devizového trhu 584 // Charakteristické znaky současného devizového trhu 585 // Organizace devizového trhu a jeho hlavní subjekty 586 // 17.2 Základní typy devizových operací 588 // Spotová (promptní) operace 588 // Forwardová a swapová operace 589 // Tennínové operace futures a opce 592 // * 17.3 Obchodní banky na devizovém trhu 594 // Tvorba zisku v klientském (maloobchodním) okruhu 594 // Devizová arbitráž 595 // Spekulace 598 // Hedging (zajištění) 600 // 17.4 Faktory ovlivňující pohyb měnového kursu 603 // Saldo platební bilance a měnový kurs 604 // Parita kupní síly a měnový kurs 607 // Parita úrokových měr a měnový kurs 611 // * Peněžní zásoba a měnový kurs 616 // Literatura 620 // Rejstřík 621 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC