Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2002
964 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-140-9 (váz.)
Česká historie ; [vol.] 10
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 781-902
Česko - dějiny - r. 1198-1253 - pojednání
000078374
ÚVODEM ...5 // Mezníky národních dějin (5) Význam 13. století v českých dějinách (6) Konfrontace Cechů s cizinou (6) Počátky Cech královských (7) Morava v českých dějinách (7) // I. REFLEXE GENERACÍ...9 // 1. Němci, města, kolonizace...II // Palackélw hodnocení 13. století (II) Zdroje jeho poznání (12) Příčiny změn (13) Náznaky a ni i kolonizační teorie (13) Schlesinger (13) ľocke (14) Historikové přelomu 19. a 20. století (15) Šusta (15) llrelholz proti středověké kolonizaci (16) Zatlačení jeho názorů (17) Schwarz (17) Sudeloněmecké dějepiseetví (III) Stoupající význam dějin osídlení (18) Spojování kolonizace s pronikáním Němců (19) Dobiáš (19) Kolonizace и Sinuíka (20) Etnické problémy v předválečných syntézách (20) // 2. Horizonty poválečného výzkumu ...21 // Zájmy poválečného bádání (21) Graus a jeho dílo (22) Nová chápání kolonizace (22) Přínos archeologie (23) Mezioborový ráz dějin osídlení (24) Kolonizace jako pojem (25) Význam 12. století pro osídlení (16) Přestavba sídlištní sítě (26) Studium měst (27) llrady (27) Středověká „změna“ (28) Nové pojetí medievistiky (29) Zahraničně politická témata (29) Přínos dějin umění a hmotné kultury (30) Slav bádání o 13. století (30) //
II. DĚDICTVÍ ČECH KNÍŽECÍCH ...31 // 3. Vládce „Čechů“ a pán Moravy ...33 // Nástupnický pořádek Přemyslovců (33) Knížata (34) Páni a páníčci (34) Význam pražského trůnu (35) Oděly v struktuře monarchie (36) Moravští Přemyslovci (36) Obsah pojmu stát a jeho terminologie (36) Charakter správy (37) Rozklad hradské soustavy a jeho následky (38) Raná šlechta (38) Kolokvia (39) Volby knížat (39) Čeleďsv. Václava (39) První korunovace (39) // 4. Na prahu „velké změny“...40 // Služba a úřad (40) Beneficiární systém (41) Rozklad naturální autarkic (41) Význam sídelních aglomerací (42) Přerod beneficiářů v pozemkovou šlechtu (42) Kolonizace a sociální proměny (43) Podíl 12. století na „změně“ (44) // 5. V zajetí i ochraně hor ...44 // Uzavřenost Cech (44) Pomezní hvozd (44) Zemská hranice (45) \ejasnosti v hraničeni (46) Vitorazsko (46) Příslušnost dalších území (47) Výhody a zápory sevřenosli české kotliny (47) Geografie moravského území (48) Hraničení Moravy (48) Obrana (49) Zemské cesty (50) // 6. Obzory daleké i blízké... 50 // Agrární ráz společnosti (51) Přesuny obyvatelstva (51) Horizont zemědělce (51) Způsob vlády (52) Sňatky Přemyslovců (53) Rozšiřování obzorů (53) Dálkový obchod (53) Cizinci (54) Styky s metropolí a Římem (54) Význam styků se zahraničím (55) //
III. NOVÁ TVÁŘ LATINSKÉ EVROPY...57 // 7. Ofenzíva papežství...59 // Postavení církve (59) Inocenc III. (60) Jeho představy o roli papežství (60) Vztah k císařství (60) Teorie dvou mečů (61) Patrimonium (62) Ochrany a svatopetrský peníz (62) Posílení autority Říma (62) Církev a majetek (63) IV. lateránský koncil (63) // 8. Osídlovací procesy a urbanizace ...63 // Projevy evropské modernizace (64) Demografie a osídlení (64) Etnické přesuny (65) Hosté (65) Německá východní kolonizace (67) Německé právo (68) Města a městské zřízení (69) Role Slezska (69) Prusko a řád německých rytířů (69) Spiš a Uhry (69) Osa zápatí - východ (70) Městská společnost (70) Formování městských obcí (71) Pozdně římské tradice (71) Městské sídelní formy za limes (71) Sídelní aglomerace ve střední Evropě (72) Pronikání městského zřízení k východu (72) Vikbildy (74) Trhová místa a městečka (74) Evropská výrobní centra a dálkový obchod (74) Trhy v Champagni a jinde (74) Význam cest (75) Hornictví a mince (75) Finanční podnikání (75) Střední Evropa a transformace (76) // 9. Hereze a „nová zbožnost“ ...76 // Růst sociálního napětí (76) Kořeny hereze (77) Katarství a valdenství (78) Války s albigenskými (79) Dominik Guzrnán (79) Fran tišek z Assisi (80) Počátky mendikantů (81) Inkvizice (82) Vzestup prestiže mendikantů (83) Jejich role ve městech (83) // 10. Univerzální říše a národní monarchie ...84 // Diplomatická komunikace (84) Univerzalismus se stává minulostí (84) Rozšířeni a zpevnění kapetovské domény (85) Těžkosti Plantagenetů (85) Magna charta libert atum (86) Začátky anglického parlamentu (86) Přemyslovské Cechy (86) Vývoj německých částí říše (86) Smrt Jindřicha VI. (87) //
IV. PŘEMYSL OTAKAR I.: ČECHY STŘEDOEVROPSKOU MOCNOSTÍ ...89 // 11. Vstup do bojů v říši, ztráty a zisky...91 // Přemyslovy začátky (91) Korunovace v Moháči (92) Privilegium Filipa Staufského (92) Přemysl nebo Otakar? (92) Pověst českých bojovníků (93) Pozadí bojů v říši (93) Zájem kurie o Cechy (93) Arnold proti Danielovi (94) Rozchod s Adlélou a sňatek s Konstancií (94) Přechod k Otovi (95) Nestálost knížat (96) Příčiny krize v říši (96) Vratislav a Děpoltici (97) Filip oblénil Děpolta (97) Korunovace před Merseburkem (97) Papež uznal český královský titul (98) Přemysl opět v štaufském táboře (98) Zavraždění Filipa Švábského (99) Nepřátelství IVettinů (99) // Obecný příklon k Otovi, váhající Přemysl (99) Císařská korunovace Oty IV. (100) Obrat v jeho cho vání (100) Roztržka Oty s papežem (101) Aktivita Přemysla, volba Fridricha Sicilského (101) Smlouva císaře Oty s Dětřichem Míšeňským (101) Ota oblénil Vratislava (102) Přemyslovy obtíže (102) Vyhnání Černína (103) // 12. Zlatá bula sicilská, „Mocran et Mocran“...103 // Zhroucení Otovy moci (103) Fridrich odměňuje spojence (104) Listiny pro Přemysla a Vladislava (104) První: Zlatá bula sicilská, její ustanovení (105) Merseburská pasáž (106) Cechy dědičným královstvím (107) Historický význam Zlaté buly (108) Druhá listina: dary v llorní Falci, Vogtlandu a Donínsku (108) Třetí listina: Mocran el Mocran (108) Interpretační spory (109) Konečný úspěch Fridricha II. (109) fíouvines (III) // 13. Spor o „svobody“ zemské církve...111 // Postavení zemské církve (111) Zakladatelská práva (lil) Nároky fundátorů a hradských orgánů (112) Začátky reformy (112) Cluípání církevního majetku (113) Dárci a příbuzní (113) Trápení ploského kláštera (114) Další poškozovánu círk ve (115) Vlažné //
POČÁTKY ČECH KRÁLOVSKÝCH // Příjímání reformy (I lb) Pražský biskup (116) Jeho závislost na panovníkovi (I lb) Morální profil kléru (117) Biskup Ondřej (I IB) Hei kel. Langlon, Kietlicz (119) Ondřejův netaktický postup (120) Fikce o církevních „svobodách“ (121) Nezájem kléru o biskupovu věc (121) Postoj velmožů (122) Kladrubské úmluvy (123) Snaha krále i papeže o ukončení sporu (124) Římská ujednání (124) Sacká hora (125) Ondřejovo zklamání (125) Jeho odchod z Cech (12b) Velké privilegium české církve (12b) Omezení působnosti úřednictva (127) Význam privilegia (I2B) Důsledky zápasu (120) Situace na Moravě (120) Malý zájem o kolektivní privilegia (130) Poilvázáni beneficiárního úřednictva (131) // 14. Řešení nástupnické otázky...13] // Přemyslova rodina (131) Zapuzení syna Vratislava (132) Královská volba Václava (132) Zklamání Dépollu III. (133) Smrt markraběte I ladislava (133) Hodnocení jeho díla (134) Ambice Děpolta III. // (135) Nejasnosti v dépoltické genealogii (135) Úvahy o konci Děpolliců (13b) Děpoltická emigrace a její styky s Čechami (137) Děpolt jako markrabě’’ (137) Převaha královské větve (137) Přemyslův syn Vladislav markrabětem (138) Sňatky urozených dcer (130) Markéta-Dagmar (130) Judita. Anna (130) Viléma dcerou Přemysla a Konstancie (140) Vztahy Cecil k sousedům (141) Anežka Přemyslovna (140) Jindřich římským králem (143) Odmítnutí Anežky (144) lloje s Rakušany (144) Fridrich II. a papežst ví (144) Přemysl, IViltelsbacliové a Babenberkové (145) Korunovace Václava I. (145) Markrabě Přemysl (145) I pád do Rakous (145) Smrt Přemysla Otakara I. (148) Hodnocení královy činnosti a osobnosti (148) //
V. VÁCLAV I.: ZAHÁJENÍ ČESKÉ EXPANZE...151 // 15. Mezi císařem a papežem ...153 // Václavovy začátky (153) Klid po Ceperanu (153) Císař a jeho syn král Jindřich (154) Cesko-rakouské vztahy (154) Nepokojný markrabě Přemysl (155) Zásah proti Fridrichovi II. Bojovnému (15b) Císař ve Vídni, volba Konráda (15b) Nevůle Václava s císařem (157) Břeclavsko jako úděl Oldřicha Korutánskeho (157) Císař Fridrich v klatbě (157) Albert Behaim (158) Smiřování Václava s vévodou Fridrichem (159) Ten se ale sblížil s císařem (159) Václa v opět při Slaufech (159) Vpád Mongolů (160) Nesvornost Evropy (160) Mongolský postup (161) Lehnice (161) Mongolové skrze Moravu k jihovýchodu (162) Plenění Uher (163) Inocenc IV, eskalace sporu s císařem (164) Sblížení Václava s papežem (165) Plán na povýšení Rakous a Štýrska (165) Odsouzení císaře Fridricha v Lyonu (165) Raspe vzdorokrálem (166) Sňatek I ladislava s Gerlrudou Babenberskou (166) Smrt Fridricha Bojovnílw i Vladislava (166) // 16. Odboj králevice Přemysla...166 // Ochromeni české politiky (166) Otcové o synové (167) Legitimito sesazeni (167) Václavova netečnost (168) Králi oblíbenců (168) Václavův syn Přemysl markrabětem (169) Cizinci v králově okolí (169) Opozice (170) „Volba" Přemysla (171)) Chyby povstalců (171) Skladba obou táborů (171) Václavova převaha (172) Sněm v Litoměřicích (173) Zisk Prahy (173) Přemyslova kapitulace (174) Zajetí na Týřově (174) Poprava Ctibora a Jaroše (174) Pokles hradských příjmů, svízelné postavení benefíciám (175) Jejich „tyranství" (176) Obrana církevních institucí (176) Omezování hradské správy (177) Úbytek beneficiárních a hradských majetků v prospěch církve (177)
Beneficiární požitky do rukou šlechty, někdy měst (179) Obavy beneficiářů, jejich vstup do odboje (180) Dvojaký ráz nobility (180) Vlivné rody a jejich podpora Václavovi (180) Rozpor mezi beneficiárni a pozemkovou šlechtou zdrojem konfliktu (181) Sever Cech baštou krále Václava (182) Obapolný zájem na klidu (183) Odměny cizím i domácím spojencům (183) Králův nový útlum (184) Vlna šlechtických hradů (184) Podlomení hradské soustavy a jejích opor (185) // 17. Babenberské dědictví...185 // Zásahy z Říma a Moliuče do českých diecézi (186) Smrt Jindřicha liaspe, volba Viléma Holandského (187) Privilegium minus o nástupnictví (188) Kalkulace s Markétou a Gertruden (188) // Sňatek Gertrudy s Heřmanem Bádenským (189) Smrt císaře Fridricha 11. (189) Obnova zájmu o babenberské země (189) Přemysl rakouským vévodou (190) Jeho sňatek s Markétou (190) Nabytí Štýrska (190) Zklamání Uher a Iluvorskn, útoky proti Moravě (191) Přemyslův slib o věrnosti papeži a králi Vilémovi (191) Smrt Václava I. (191) Teritoriální vývoj monarchie (191) Donínsko, Záhvozd. Budyšínska (192) Kladsko. Chebsko, moravskoslezská hranice (193) Hodnocení Václava I. (193) Domácí i zahraničně politické úspěchy jeho vlády (193) //
VI. „VELKÁ ZMĚNA“...196 // 18. Dva středověky ...197 // Střední Evropa, Ostmitteleuropa (197) Římský limes jako civilizační předěl (197) Stmelující role křesťanství (198) Střední Evropa a míra recepce „změny" (199) Střední a středovýchodní Evropa v západní historiografii (199) Členění středověku (21)0) Stav v českém bádání (200) „Dlouhý středověk" (201) Periodizační kritéria (201) Pozdně antické dědictví (201) Středověké revoluce (202) Proces „zlomu" // (202) Dvě tváře středověku (203) Venkov a přežitky starých časů // (203) Starší a mladší středověk (203) Komplexní ráz „velké změny" (203) Mezioborový ráz medievistiky (204) // 19. Role imunit v procesu vlastnických změn...204 // Vlastnictví, drženi, užívání (204) Smysl imunit (205) Jejich počátky ve střední Evropě (205) Imunity a hradská soustava (206) Imunizování církevních statků pomáhá králi (207) Hospodářská a soudní imunita (207) Statuta Konráda II. Oty jako druli imunity (208) Imunity pro šlechtu, srovnání s Polskem a Uhrami (209) Rozrušování hradské soustavy skrze imunity (209) Královská ochrana (209) Nová taktika královské moci (210) // 20. Ius teutonicum a domácí alternativy ...210 // Geneze a význam německého práva (210) „Němci’’ na českomora vském území před 13. stoletím (211) Sedlecko, // Vilorazsko (211) Újezdy (212) Organizace mytebních prací (213) Lhoty (214) Nové právně sociální vztahy (214) Pronikání Němců do severozápadních Cech (214) Problémy s německými místními jmény (215) Široký význam „ius“ (216) Jeho role v transformaci (217) Ius teutonicum, jeho prvotní obsah (217) Nejstarší údaje z Moravy a Čech (218) Doksanské Mary, Kynšperk a újezdy v Poohří (219) Mostecko, přestavby vesnic a plužin (221) Proměny na Litoměřicku (222) Německé právo jako druh imunity (223)
Výrazy pro německé právo (224) Pokračuje jako emfyteuze a purkrecht (224) Vztah německého práva k městskému zřízení (224) Lokace (224) Panovníkovo svolení (225) Lokátor (225) Vztah pojmu locare k německému právu (226) Mýcení a kultivace krajiny (227) Klášterská a velmožská kolonizace (228) Přivolávání lidi (228) Zbíhání (229) Německé právo v polovině 13. století (230) Lholní zřízení, české právo (230) // 21. Kolonizace a proměny osídlení...230 // Dvojí t vář sídelních pohybů (230) Pojem kolonizace (231) Dějiny středověkého osídlení (231) Význam kastelánu staré ekumeny (232) Zahušťování osídlení (232) Praha a pražská oblast (232) Lovecké hvozdy Přemyslovců (232) Povltaví, Posázaví, Podblanicko, Sedlčansko (233) Ostrovská kolonizace (233) Severozápadní Cechy (233) Východní a severovýchodní Cechy (234) Severní Čechy (235) Západní a jihozápadní Čechy (236) Jižní Čechy (237) // Českomoravskíi vrchovina (238) Geografie moravského území (240) Západní díl Moravy (240) Olomoucko (241) Způsob osídlování (242) Ekologické důsledky mýcení (242) Výzkum strukturálních změn osídlení (243) Archeologické doklady (243) Villa (245) Zprávy o pustnutí (245) Proces změn osídlení v zrcadle místních jmen (246) Hrzúv újezd (246) Příklady z Opavska (246) Obtíže s lokalizací (247) Dva různé názvy pro jedno místo (247) Jindřichovská kniha (248) Dva stejné názvy pro sousedící osady (249) Villa cum villis (250) Tendence ke koncentraci (250) Vzhled a lidnatost vesnic (251) Obydlí a usedlost (252) Demografické odhady (252) Tlaky na agrární produkci (253) Sta v zemědělství (253) Snahy o časné // vročení trojpolí (254) Studium plužiny (25b) Počátky záhumeníc, jejích spojení s domácim prostredím (256) Drahanská vrchovinu (256)
Staré území: tlak na nové uspořádání „katastru" (259) Sídelní koncentrace ohlašuje prestavbu plužiny (259) Transformace osídlení - jižní Mora va, Litoměřicko. Mostecko, Chrudimsko (259) Vztah strukturálních změn osídlení k aktivitám měst (2611) Podíl vrchnosti na přestavbě .,katastru “ (260) Přestavba plužiny a vícepolí (26(1) Staré plošné míry (261) Martsus, laneus, liufe (262) Francký a vlámský lán (262) Regionální míry (263) Přetrvávání starých měr (263) Význam první poloviny 13. století pro venkov (263) // 22. Nástup měst a městského zřízení ...263 Pokusy o definici města (264) Středověké město (264) Palacký (265) Tomek. Jireček a jiní (265) Prá vně historický směr (266) Po válečné ekonomistické přístupy (266) Vstup nových disciplín (267) Historický atlas měst (268) Kejřova definice (268) Město, trh, městečko (268) Trhy a trhová místa, vazba k městům (269) Domácí předpoklady (270) „Osvobození“ městského areálu (271) Imunita - německé prá vo - městské zřízení (271) Města a německé právo (272) Terminologická rozkolísanost (272) Civitas, villa (272) První zprávy o instituci měst (273) Bruntál, I ničov, Opava. Znojmo a další (274) Priorita slezského směru (275) Pán města a lokátor (276) Rozdíl mezi skupinovými právy cizinců a institucionálním městem (276) Zájem Vladislava Jindřicha (276) Zřízení města povoluje král (277) Lokátor, rychtář (277) Způsoby vzniku města (278) Lokace (279) Příjmy z města (279) Nucené směny na příkladě Znojma (279) Horní Benešov (281) Městská práva (281) Magdeburské právo (282) Hlubčické právo (283) Jihoněmecká práva (284) Václavova privilegia pro Brno (284) Brněnské právo (285) Jihlavské právo (286) Otázka reorganizace městského zázemí (287) //
23. Komora, mince a stříbrné dolování ...288 // Potřeba nových králových příjmů (288) Regály (288) Daně (289) Komora (289) Neuspořádanost financí (289) Půjčky a zásta vy (290) Hotovosti klášterů a velmožů (290) Zisky klášterů za nesplacené dluhy (291) Vyrovnávání dluhů zbožnými dary? (291) Věřitelská role příštího měšťanstva (292) Jeho zájem o královské finance (292) Situace v mincovnictví (294) Mincíři, mincmistr (294) Písařství mince (295) Denáry (296) Brakteáty v Čechách (296) Otázka míšeňsko-české ražby (297) Poměry na Moravě (298) Rozšíření cizích mincí (298) Platby v penězích i neraženém kovu (298) Obtíže při užívání šlakového stříbra (299) Hřivna i jako početní jednotka? (299) Mincovny (300) Nedostatek stříbra a zlata (301) Dobývání jiných kovů (302) Zlaté Hory (302) Bruntál, pokus o uničovský revír (303) Rýžování zlata (303) Majetkové poměry Jihla vska (304) Začátky jihlavského dolování (305) Kaple a kostely zdrojem sporů (306) Příliv Němců (306) Budování Jihlavy (307) Vzestup města. // 957 // OBSAH // mincovnu (ЗОН) Zájmy patriciátu (309) Privilegium měšťanům a horníkům (309) Jihlavský horní řád (310) Jihlavská horní právo (310) Obcv měšťanů a horníků (311) Mincmistři a urhuréři (312) Proměny Vysočiny (313) Rozmach hornictví a mincovnictví v kontextu doby (314) // 24. Technický pokrok a energetické možnosti...314 // Celá země staveništěm (314) Stoupající energetická náročnost (315) Otázka proměn výroby (310) Problém technického pokroku (310) Vodní mlýn (317) Novodobý záprah, kování koní (318) Činorodost jihlavské oblasti (318) Les a dřevo (319) Hospodaření s lesy (320) // Helehmdská stavební huť (323) Pracnost a nákladnost staveb (323) Jejich zajišťování (324) //
(296) Otázka míšeňsko-české ražby (297) Poměry na Moravě (298) Rozšíření cizích mincí (298) Platby v penězích i neraženém kovu (298) Obtíže při užívání šlakového stříbra (299) Hřivna i jako početní jednotka? (299) Mincovny (300) Nedostatek stříbra a zlata (301) Dobývání jiných kovů (302) Zlaté Hory (302) Bruntál, pokus o uničovský revír (303) Rýžování zlata (303) Majetkové poměry Jihla vska (304) Začátky jihlavského dolování (305) Kaple a kostely zdrojem sporů (306) Příliv Němců (306) Budování Jihlavy (307) Vzestup města. // 957 // OBSAH // mincovnu (ЗОН) Zájmy patriciátu (309) Privilegium měšťanům a horníkům (309) Jihlavský horní řád (310) Jihlavská horní právo (310) Obcv měšťanů a horníků (311) Mincmistři a urhuréři (312) Proměny Vysočiny (313) Rozmach hornictví a mincovnictví v kontextu doby (314) // 24. Technický pokrok a energetické možnosti...314 // Celá země staveništěm (314) Stoupající energetická náročnost (315) Otázka proměn výroby (310) Problém technického pokroku (310) Vodní mlýn (317) Novodobý záprah, kování koní (318) Činorodost jihlavské oblasti (318) Les a dřevo (319) Hospodaření s lesy (320) // Helehmdská stavební huť (323) Pracnost a nákladnost staveb (323) Jejich zajišťování (324) // 25. Obchod, směna a základy městských regionů...324 // Podstata transformace (324) Vývoj urbánní sítě (325) Města a zemědělství (325)
Města vybavována lány (326) Trhy (327) // Mílové právo (327) Rozmach Mostu (328) Dálkový obchod (329) Pražský Týn (330) Trhové kostely (331) Město a jeho zázemí (331) Městské spádové oblasti (331) Regionální nerovnoměrnost (332) Vikbildy (332) // VII. SPOLEČNOST NA ROZCESTÍ...333 // 26. Lidé venkova, hradů, měst...335 // Jak se středověk sám viděl (335) Trojí lid (335) Muži církve jako bojovníci (336) Venkov chlapů a rytířů (337) Nový rytmus času a práce (338) Proměny knížecích sedláků (339) Vstup služebných názvů (340) Listinné řady závislých lidí (344) Důraz na půdu (342) Problém „celých" vesnic (343) Homines, pauperes (344) Relikty starého pojmosloví (344) Kladští lidé (345) Cesty k poddanství (345) I enkovské řemeslo (346) Villa a vicinál (347) Rychtáři (348) Sjednocováni platů a dá vek (348) Malá rodina, usedlost (349) Starší a mladší sídelní území: cesty k stabilizaci půdního fondu (349) Obecní půda (350) Formování vesnické obce. prvky samosprávy (350) Studium šlechty (351) Od benefíciami k pozemkové šlechtě (352) Její členitost (353) Šlechtická topografie (356) Svědečné řady (357) llradčané (358) Zájmy přesahují hranice údělů (359) // Klientela (360) Komunikace mezi šlechtou (361) Příbuzenské a zájmové svazky (362) Dědická práva (362) Majetkové dispozice и žen (363) I ýrazy pro šlechtu (365) Dvory a sídla (367) Jejich vazba k tribunovým kostelům (368) Vypovídací možnosti predikátů (369) Kaslelologie (370) Předpoklady šíření kamenných hradních sídel (371) První vlna královských hradů (372) Začátky šlechtických hradů (375) Hergfritovitý typ (375) Rýzmburk, Lichtenburk, Jindřichův Hradec (377) Tvrze (378) Charakter šlechty (378) //
Městská společnost (378) Město o hradská spráni (379) Město a šlechta (380) Vzhled prvních měst (380) ľrovizorin (381) Hygiena (381) Opevnění (382) Lidnatost (382) Vývoj pražského areálu (382) Románské domy (383) Radování hradby (384) Další pražská města (385) Nový obsah pojmu Praha (385) Skála městských sídlišť (380) Čilost patriciátu (388) Přední měšťané a obchod (389) Reimslnictvo (390) Nemajetní (390) Klérus ve městech (390) Měšťané a zemědělství (390) Směřování k urbánní společnosti (391) // 27. „Naši“ a „cizí“ ...391 // Pohledy na začátky Němců v českých zemích (391) Kosmas, // Dalimil. Neplach. De Theutunicis diclamen a další (392) Domácí Němci a Němci-cizozemci (393) Humanistické dějepisectvi (394) Cizinci v „knížecích“ Cechách (394) Jejich koncentrace v městském prostředí (395) Doklady o Němcích a dalších příchozích (395) Němci v Praze a Urně (396) Splývání a prolínání (396) Německé špičky v Litoměřicích (397) Odkud přicházeli litoměřičtí Němci (398) Romani v Praze a Urně (399) Židé (399) Jejich postavení v říši a českých zemích (401) Opatření Přemysla Otakara II. v prospěch Židů (402) Pohyb v příhraničních regionech (402) Cizí šlechta v českých zemích (403) Odraz v křestních jménech (404) Národnostní skladba kléru (404) Obtíže studia (405) Nástin etnických proměn (405) // 28. Pozemkové majetky, jejich správa a hospodaření...405 // Původ a tvorba majetků (406) Skladba velmožských statků (407) Država králova číšníka Zbraslava (408) Odkaz Domaslavy (409) Rozpad Zbraslavova dominia (410) Rozplýlenost, otázka ústředí (410) llroznalovci. Ilrabišici (411) Velké šlechtické domény (411) Nižší vrstva šlechty (412) Velkostatek na Západě (413) Dvorcová centra, jejich specializace (414) Libkovice u Duchcova (414)
Typy dvorů šlechty (415) Důchody a příjmy šlechty (416) Majetky církve // (416) Obtíže nových fundací (416) Trvající nároky úřadů (417) Převaha rentového hospodaření (418) Směny, zaokrouhlováni // (417) Složitost transakcí (418) Nedostatky hotovosti, začátky pronájmů (419) Odhadci (419) Cena vesnice (419) Klášterní kolonizace (420) Tendence k scelovátní klášterních dominií (420) Skladba klášterních příjmů (421) Role cisterciáků na Východě (422) Jejich hospodaření v českých zemích (422) Grangie jako hospodářský dvůr s větším důrazem na režii (423) Klášterní areály jako dvory (424) Přebytky klášterní ekonomiky (424) Zajištění kapitul (425) Stabilizace vrchnostenských práv (426) // 29. Podnikání jako zdroj bohatství...426 // Důraz na rentabilitu (426) Zájem církve o trhy (426) Rozvahy o výhodách a nevýhodách (427) Rizika (427) Podnikatelská vrstva (428) Kariéra mincmistra b’.berh orda (428) Konsorcia (429) // Pronájem mince (429) Pozemkové majetky měšťanů (430) Dění na Liloměncku (431) Prvky ekonomického myšlení (432) Styky církevního prostredie italskými bankéři (432) // VIII. ROZVOJ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA ...433 // 30. Klérus, mniši, laikové ...435 // Proměna původní církve (435) Cesty ke spáse (435) Laikové a klérus (430) Mnišství (436) Kanonikál (436) Upevnění křesťanských zvyků (436) Změny v pohřebním ritu (436) Vyčleňování kněžského „stavu“ (437) Kritika duchovních osob (437) Poklesky a spory českého kléru (437) Sociální vrstvení (438) Církevní hodnost ve vztahu k původu (439) Ale i prostor níže postaveným jedincům (440) Spojení církve se světem laiků (440) // 31. Ecclesia coniugans...440 // Slmelující role církve (441) Otvírání českých zemí vnějšku (442) Kontakty s cizinou (442)
Majetky cizích klášterů na přemyslovském území (443) Stoupající vliv Říma (443) Papežské odpustky (444) Papežská ochrana (445) Vtahování českých prelátů do kuriálni politiky (445) Omezování metropolitů a biskupů (446) Finanční nároky kurie (446) Dluhy Vyšehradu (447) Prebendy v rukách cizinců, čeští hodnostáři držiteli prebend za hranicemi (447) Začátky mnohoobročnictví (448) Papežské intervence při biskupských volbách (449) Proměna zemské církve (449) // 32. Farnost, diecéze, řeholní instituce ...449 // Kořeny farní organizace (449) Limitace farností (450) Spory o nové kostely a kaple (451) Lánové vybavení kostelů (452) Církevní desátek (452) Jeho vybírání (453) Skladba desátků (454) Farní práva (454) Inkorporované kostely (455) Patronátni práva (455) Prodeje a výměny kostelů a kaplí (456) Bohaté a chudé kostely (456) Rozsah farností, rynárecká listina (457) Přesuny farních hranic (458) Péče kolonizačním oblastem (458) Městské kostely (458) Osudy velkofarních center (459) Spory o farní práva ve Znojmě (459) Pražská města (460) Předchůdci městských farních chrámů (461) Patronáty městských kostelů (461) Dovršování farní sítě (462) // Plebáni (462) Diecézní hranice (463) Počty kapitulám a mnichů (463) Benediktini, role Břevnova (465) Cisterciáci, premonstráti, augustiniáni (466) Rytířské řády (467) Založení a budování ždárského kláštera (468) Pohřebiště v cisterciáckých klášterech (470) // I nitřní organizace řeholí (470) Diecézni správa, synody (471) // 33. Zbožnost, mendikanti a charita urozených...472 // Středověká zbožnost (472) Poutnictví (473) Spojení trliů a návštěv kostelů (474) Světci „Čechů“ (474) Začátky václavské úcty (475) //
Regulovaná kanonizace (475) Svatořečení Prokopa (475) Místní kulty (476) Zasvěcení kostelů (476) Relikvie (477) Jejich rozšíření v Čechách (4711) Dokončená christianizace, farní obec, osada (479) Extrémní zbožnost (479) Příchod mendikantů (480) tíurcliard (481) Mendikantské stavitelství (482) Zájem o relikvie a odpustky (482) Šlechta a její kláštery (483) Ženská religiozita (484) Hnul í bekyň // (484) Dárkyně a fundátorky (484) Konstancie. Kunhuta. Anežka // (485) Hedvika Slezská (486) Alžběta Durynská (487) Dva směry urozené zbožnosti (487) Příbuzenské kontakty (488) Založení Tišnova (489) Nákladnost stavby (490) „Druhé" klášterní názvy (490) Marienthal (491) Anežčino rozhodování (492) Její sebedůvěra (492) Styky s Klárou (493) Spojení kláštera a špitálu (494) Snahy o úpravu řehole (494) Začátky klarisek (495) Spitálniclví (495) Křižovníci s červenou hvězdou (496) Kladruby a Stříbro (497) Staré Brno (498) Zdislava z Lemberka (498) Její sestra Eufémie (499) Městské špitálnictví (500) Stav církve (500) // IX. ODRAZ „ZMĚNY“ V KULTUŘE A UMĚNÍ...501 // 34. Rytířství, dvůr a formy středověké kultury...503 // Bariéry uvnitř společnosti (503) Rytířství a jeho šíření (503) Sově prvky ve výchově a kultuře (504) Inspirační zdroje Čech a Moravy (506) Role panovnického dvora (506) Proměny za Václava I. (506) Dvorská kaple a kancelář (507) Dvory královen, markrabat (507) Osudy kejklířů (507) Pražský dvůr láká minesángry (507) Reinmar von Zweier (507) Ulrich von Liechtenstein (508) Německá jména hrtulů a rodů (509) Lovec tví (509) Lov a Přemyslovci (510) Začátky turnajů (510) Rytířské pasování (511) Děkan l ít na l elizi (511) Cesty na zkušenou (512) Vztah k novotám (512) Zbraslavská kronika, Dalimil (512) Světci jako pomocníci v boji (513)
Svatý Václav: kníže a rytíř (514) Královská pohřbívání (514) Místa přemyslovských pohřbů (515) Plány Přemysla Otakara II. a Václava II. (516) Svět tradiční a dvorské kultury (516) Okruh církve a měst (516) Úkoly bádání (517) // 35. Školství a vzdělanost ...517 // Objektivní potřeba vzdělání (517) Nejstarší výchovná a školská zařízení (518) Univerzální postavení latiny (518) Sedmero svobodných umění (519) Vrcholem teologie (519) Vstup univerzit, rozvoj jednotlivých disciplín (519) Postavení filosofie a teologie (520) Problémy českého školství (521) Znalost kanonického a římského práva (521) Nárůst listin (521) Královská kancelář // (522) Vzestup váhy listinného pořízení (522) Klášterní a kapitulní knihovny (523) Škola při pražské kapitule, úřad scholastika (524) Vyšehrad. Olomouc (524) Pražské žákovstvo (524) mecenáši (524) Taškařice v den Mláďátek (525) Školy v Znojmě, Brně (525) Školství и trendy ve společnosti (526) //36. Dějepisectví a literární tvorba ...526 // Kosmas a evropský rozměr jeho díla (526) Pokračovatelé (526) Milevský opat Jarloch (527) Analistika při pražském katedrálním kostele (523) Drulié pokračováni Kosmovo (523) Měřítka hodnot // (523) Kalendáře (529) Nekrologia a jejich záznamy (53(1) Legendy (531) Officia, hymny (531) Reforma liturgického zpěvu, činnost děkana l ita (531) Hospodine pomiluj ny, Sváv Václa ve (532) Duchovní dramata, kázání (532) // 37. Pozdně románský styl, doteky s gotikou...532 // Prolínání románských prvků s gotikou (532) České země křižovatkou kulturního proudění (533) Zdroje nového stylu (533) Barvitost podnětů (534) Úpravy na Pražském hradě (534) Monumentální sakrální architektura v Cechách (535) Morava mezi románským slohem a gotikou (536) Anežský klášter (537) Stavby mendikantů (533)
Pevnostní architektura (533) Rozmanitost venkovských kostelů (539) Formy umělecké výměny (539) Figurálni plastika (540) Nástěnné malířství (541) „Starší“ a „mladší" král z pražského románského domu (541) Ilumináitorská tvorba (542) Písařské a iluminační dílny (542) Finanční náročnost objednávek (543) Codex Cigas (543) Vliv rytířské a dvorské kultury na rozvoj uměleckých řemesel (543) ReUkviáře a bohoslužebné náčiní (543) Triumfující král v plném majestátu (544) Pečeti přemyslovských králů jako umělecká díla (544) Zahájení velké kulturní proměny (544) // X. HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY...545 // 38. Nové opory královské moci ...547 // Rozklad hradské soustavy (547) Správní neuspořádanost (543) Vyjímání z provincionální správy (549) Neužilečnost hradského úřednictva (550) „Nová" centralizace (550) Královské hrady, města, újezdy (550) Osudy hradských center (551) Přežívání Itenejiciárnícli reliktu (551) Konzervování úřední hierarchie v Polsku (551) Strategický obrat královské moci (551) Ohraničování králova jmění (552) NejvyŠší úřady a jejich kompetence (552) Důchody úřadů (553) Obvody, provincie, distrikty v Cechách (554) Základy mora vských krajů (554) Pokusy o stmelení králových majetků (555) „Noví lidé“ (555) Purkrabí llrz (555) Patriciát a královy finance (556) Pohraniční hrady (556) Královské hrady nového určení (557) Zvíkov, Loket, Kamýk, hvozd na Berounce (557) Most. nové hrady na Moravě (553) Vývoj purkrabského titulu (553) Purkrabí královských hradů (553) Kastelán a purkrabí (559) Královy příjmy (559) Obecné a zvláštní panování (560) Berně (560) Změny v skladbě ozbrojených sil (560) Družiny pánů a vojsko krále (561) Nový styl vlády (562) //
39. Panovník, šlechta, země... 563 // Královská moc a šlechtická obec (563) Velmoži, Cechové, čeleď svátého Václava (563) Zemští baroni (564) Způsob vlády Přemysla Otakara I. (564) Stoupající váha předáků (565) „Společná pečeť království českého, totiž svátého Václava(565) Nejspíše reverzní svatováclavskou stranou Přemyslovy pečeti (566) Vznikající dualismus státní moci (567) Proměny úřednických titulů, jejich pozemšťování (567) Od „země" ke „království“ (567) Budoucí vývoj zemské obce (568) Vydělování soudnictví ze sněmů (568) Význam Prahy (568) Zemské právo (569) Hradské soudy (569) Jejich úpadek, proměny justice (569) Pražský soud, zemský soud, zemské desky (570) Královští vilikové (570) Ókruliy „práva" (571) Ideový rozměr královské hodnosti (572) Korunovace Václava I. (572) Výsada pro Moliuč (572) Korunovační dny (572) Zánik kamenného trůnu (573) Tak řečené slavnostní korunovace (573) Příchod krédě (573) Pomazání a korunovace (573) Jejich sakrální náplň (574) Nový obsah královského titulu (574) Korunovace Přemyslovců (575) Vyšehrad (575) Atributy vlády: trůn, žezlo, kopí (576) Koruna (576) Motivy a texty královských pečetí (577) Znaková symbolika (577) Dalimil o českém znaku (578) Orlice nebo lev? (579) Král a království (580) // 40. Markrabství Moravy ...580 // Morava v struktuře monarchie (580) Náběhy k trojstupňovému modelu (581) Udělování markrabské hodnosti (581) Společná vláda Přemysla Otakara a Vladislava Jindřicha? (582) Posta vení Vladislava (583) Začátky markrabského titulu (583) Morava koncem 12. století (584) Argumenty pro jednotný stát (584) Přemysl pánem Olomoucká (584) Vladimír, Břetislav, Siffrid (585) Reorganizace Olomoucká? (585) Král a jeho markrabě (585) Dědičnost Přemyslovců v obou dílech (586)
Státoprávní vazba Moravy k Čechám (586) Volba roku 1216 společnou věcí českých i moravských „Čechů" (587) Biskupové z vůle Přemysla (588) Nedílná vláda krále nad monarchií (588) Markraběte ustavuje český král (589) Morava jeho lénem (589) Relikty údělů, cesta k moravským krajům (590) Majetky olomouckého biskupství, královny Konstancie a Oldřicha Korutanského (590) Vztah království a markrabství v perspektivě (591) // 41. České regnum a středověká říše... 591 // Rozsah a celistvost přemyslovských zemí (591) Ustrojí středověké říše (592) Cesta k teritoriálním knížectvím (593) Vzestup německého východu (593) Přemysl Otakara Vladislav Jindřich mezi výkvětem říše (594) Sňatková politika (595) Spojení se Staufy (595) Lenní závislost či svébytné postavení? (596) Proměnlivost v čase (597) Ríše ve vztahu k Čechám, Polsku, Uhrám (597) Účelové postoje říše i Cech (598) Královské volby v říši (598) Čechy její svébytnou součástí (599) // Přemyslův nástup (600) Taktika Václava I. (600) Diskuse o vzniku kurfiřtů (601) Wolfova teorie dceŕinných větví (601) Výhrady k ni // (602) České bádání: Fiala, Hlaváček (602) Podíl Přemysla Otakara na volbách Filipa. Oty. Fridricha (602) Elitní kruh říšských knížat // (603) Sachsenspiegel o volbě (604) Odmítnutí českého lilasu (605) Albert von Stade a další (605) Kurfiřtský verš (606) Říšské arciúřady (606) Cíšnictví Přemyslovců (607) Václav I. na volbě roku 1237 (607) Vměšování papeže (608) Snaha o zúžení velitelů, idea kanonické volby (608) Volby z let 1257 a 1273 (609) Proč vstoupil český krále mezi kurfiřty (609) Příčiny nezájmu knížat (610) Papež jako soudce (610) Skladba kurfiřtů: záměr nebo nahodilost? (611) Objektivní zájem českého krále (611) České královst ví a jeho sousedé (611) //
XI. POLOČAS „ZMĚNY“...613 // 42. Tempo modernizace...613 // Příběh ze Sázavsko (615) Jiný obraz „státu“ (616) Relativnost svobody i závislosti (616) Evropský rozměr transformace (617) Osídlovací postup jako hybatel změn (617) Vztah domácího vývoje k inovacím z vnějšku (617) Model proměny (618) Správní hrady a síť městských trhů (619) Velká „privatizace“ (620) Prvky české modernizace (620) Člověk ve víru změn (620) Posuny v myšlení, tvář sídlišť i krajiny (621) Nerovnoměrnost (622) Start Moravy (622) Transformační dynamika (622) Soustava trhů před // 13. stoletím (623) Vazba na urbanizační proces (623) Tři typy městských trhů (624) Význam jarmarků (624) Velké trhové okruhy (624) Proměny městských areálů (625) Pokračování „změny“ (625) // 43. Od „Čechů“ k českému národu ...625 // Polemika o středověkém národě (625) Význam jazyka (625) Bohémi, Bohemia (626) Politických národ „Čechů“ (626) // I „Němci" jako „Čechové“ (626) „Čechové" z Moravy (627) Moravané (627) Zemští světci (627) Jejich úcta napříč společností // (628) „Čechové“ v Božím městě (628) Jejich proměna ve šlechtu // (629) Z. knížete „Cechů" král Cech (629) Čechové a Nečecliové // (630) Příhraničí, městské regiony (631) Sleclita a národní vědomí // (631) Dalimil o jazyku (632) Nové pojetí národn í komunity (632) // DODATKY ...633 // Poznámky...633 // Seznam pramenů a literatury...781 // Seznam zkratek...903 // Seznam vyobrazení ...905 // Rejstřík...913

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC