Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.7) Půjčeno:44x 
BK
4. přepracované a doplněné vyd.
Praha : C.H. Beck, 2006
xxv, 475 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7179-892-4 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické odkazy, úvod, údaje o autorovi, stručný výkladový slovník, rejstřík
Ekonomika podniková - učebnice vysokošk.
000079126
Úvod VII // Oddíl A - Podnik, jeho cíle K funkce // 1. Podstata podniku a podnikání 3 // 1.1 Podnikání a podnik 3 // 1.2 Nedávná minulost našich podniků 5 // 1.3 Listopad 1989 a současná situace našich podniků 6 // 1.4 Právní úprava podnikání 9 // 1.5 Dodatek: Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost 10 // Shrnutí 11 // Klíčová slova II // Otázky 11 // Literatura 12 // 2. Okolí podniku 13 // 2.1 Prvky okolí podniku 14 // 2.2 Význam státu pro formování okolí podniku 18 // 2.3 Nutnost poznávání okolí 19 // Shrnutí 20 // Klíčová slova 21 // Otázky 21 // Literatura 21 // 3. Vývoj podnikové ekonomiky 22 // 3.1 Historický úvod 22 // 3.2 Zakladatelské osobnosti 23 // 3.3 Situace na území České republiky 26 // Shrnutí 29 // Klíčová slova 29 // Otázky 29 // Literatura 30 // 4. Efektivnost podniku a její základní kategorie 31 // 4.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace 31 // 4.2 Kombinace výrobních faktorů 34 // 4.3 Spotřeba výrobních faktorů - náklady podniku 35 // 4.3.1 Druhové třídění nákladů 36 // 4.3.2 Účelové třídění nákladů 37 // 4.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 39 // 4.3.4 Náklady podle původu spotřebovaných vstupů 41 // 4.3.5 Náklady podle podnikových funkcí 41 // 4.3.6 Další kategorie nákladů 42 // 4.4 Výsledek činnosti podniku - výnosy a zisk 42 // 4.5 Efektivnost 47 // Shrnutí 52 // Klíčová slova 52 // Otázky 53 // Literatura 54 // 5. Cíle podniku a jeho funkce 55 // 5.1 Primární cíl podniku - maximalizace zisku a tržní ceny akcií 55 // 5.2 Primární cíl - maximalizace hodnoty podniku a tzv. shareholder value 58 // 5.3 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku 58 // 5.4 Primární cíl - maximalizace shareholder value (ukazatele MVA a EVA) 61 // 5.5 Druhy cílů 64 // 5.6 Funkce (činnosti) podniku 66 //
Shrnutí 69 // Klíčová slova 70 // Otázky 70 // Literatura 71 // 6. typologie podniků 72 // 6.1 Podniky podle právní formy 73 // 6.1.1 Podniky jednotlivce 73 // 6.1.2 Osobní společnosti 74 // 6.1.3 Kapitálové společnosti 75 // 6.1.4 Družstva 77 // 6.1.5 Veřejné (státní) podniky 78 // 6.2 Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví 80 // 6.3 Podniky podle velikosti 81 // 6.4 Podniky podle typu výroby 81 // 6.5 Sdružení podniků 82 // Shrnutí 87 // Klíčová slova 87 // Otázky 88 // Literatura 88 // 7. Život podniku 89 // 7.1 Založení podniku 93 // 7.2 Růst podniku 100 // 7.3 Fáze stabilizace 104 // 7.4 Krize a sanace 104 // 7.5 Zánik podniku 108 // 7.5.1 Zrušení a zánik 108 // 7.5.2 Likvidace společnosti 109 // 7.5.3 Konkurz a vyrovnání 110 // Shrnutí 112 // Klíčová slova 112 // Otázky 112 // Literatura 113 // Internetové prameny 113 // Oddíl K - Výstavba podniku // 8. Majetková a kapitálová výstavba podniku 117 // 8.1 Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku 117 // 8.2 Majetková stmktura podniku 119 // 8.2.1 Dlouhodobý majetek 119 // 8.2.2 Oběžný majetek 120 // 8.3 Kapitálová struktura podniku 122 // 8.3.1 Vlastní kapitál - základ podnikání 123 // 8.3.2 Cizí kapitál - další zdroj financování podniku 124 // 8.4 Oceňování majetku a podniku 130 // 8.4.1 Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 130 // 8.4.2 Oceňování dlouhodobého finančního majetku 132 // 8.4.3 Oceňování oběžného majetku 132 // 8.4.4 Oceňování cizího a vlastního kapitálu 132 // 8.4.5 Oceňování podniku 133 // Shrnutí 134 // Klíčová slova 135 // Otázky 135 // Příklady k řešení 135 // Literatura 136 // 9. Organizace podniku 137 // 9.1 Proč je potřeba organizovat 137 // 9.2 Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury 139 //
9.2.1 Vznik organizačních jednotek 139 // 9.2.2 Vztahy organizačních jednotek 141 // 9.3 Co je výsledkem organizování 145 // 9.4 Ovlivňují organizaci právní předpisy? 149 // Shrnutí 150 // Klíčová slova 150 // Otázky 150 // Literatura 150 // Oddíl K - Činnosti podniku a jejich řízení // 10. Podnikové řízení 155 // 10.1 Obsah řízení a jeho fáze a nositelé 155 // 10.2 Strategické řízení 156 // 10.2.1 Strategická analýza 158 // 10.2.2 Formulace strategie 159 // 10.2.3 Implementace strategie 159 // 10.2.4 Strategická kontrola 159 // 10.3 Taktické a operativní řízení 160 // 10.4 Podnikové plánování, funkční struktura plánování podniku 161 // 10.4.1 Plánování marketingu 162 // 10.4.2 Plánování výroby 162 // 10.4.3 Plánování nákupu 162 // 10.4.4 Plánování výzkumu a vývoje 163 // 10.4.5 Plánování obnovy a údržby hmotného investičního majetku 163 // 10.4.6 Plánování lidských zdrojů 163 // 10.4.7 Finanční plánování 164 // 10.5 Podnikatelský plán (business pian) 164 // Shrnutí v 166 // Klíčováslova 167 // Otázky 167 // Literatura 167 // 11. Výrobní činnost podniku 168 // 11.1 Pojetí výrobní činnosti 168 // 11.2 Plánování výroby 170 // 11.2.1 Plánování výrobního programu 170 // 11.2.2 Plánování výrobního procesu 172 // 11.2.3 Plánování výrobních kapacit 175 // 11.2.4 Plánování umístění (lokalizace) podniku (závodu) 180 // Shrnutí 181 // Klíčováslova 181 // Otázky 181 // Příklady k řešení 182 // Literatura 182 // 12. Nákup 183 // 12.1 Funkce a úkoly útvaru nákupu 183 // 12.1.1 Marketingové pojetí nákupu 183 // 12.1.2 Dominantní zásady nákupního marketingu 184 //
12.2 Nákupní marketingový mix 185 // 12.2.1 Informační a komunikační nákupní mix 185 // 12.2.2 Výrobkový mix a mix služeb 186 // 12.2.3 Cenový a kontraktační mix 187 // 12.2.4 Logistický a dodávkový mix 188 // 12.3 Aktivity marketingového nákupního procesu 188 // 12.4 Řízení zásob 189 // 12.5 Nákupní logistika 193 // 12.6 Strategické řízení nákupu 195 // Shrnutí i 96 // Klíčováslova 197 // Otázky 197 // Příklad k řešení 197 // Literatura 199 // 13. Odbyt (marketing) 200 // 13.1 Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb 200 // 13.2 Obchodní plán 202 // 13.3 Marketingové techniky 204 // 13.4 Organizace marketingu v podniku 206 // Shrnutí 207 // Klíčová slova 208 // Otázky 208 // Příklad k řešení 208 // Literatura 208 // 14. Personální práce 209 // 14.1 Obsah a cíle personální práce ve firmě 209 // 14.2 Organizace personální práce 211 // 14.3 Plánování zaměstnanců 213 // 14.4 Získávání a výběr zaměstnanců 213 // 14.5 Hodnocení pracovníků 215 // 14.6 Firemní vzdělávání 216 // 14.7 Pracovní podmínky a sociální péče 217 // 14.8 Mzdový systém podniku 218 // 14.9 Hodnocení práce 221 // 14.10 Mzdové formy 222 // Shrnutí 223 // Klíčová slova 224 // Otázky 224 // Příklad k řešení 224 // Literatura 225 // 15. Financování podniku 226 // 15.1 Financování podniku a úkoly finančního managementu 226 // 15.2 Druhy financování podniku 229 // 15.3 Běžné (krátkodobé) financování 231 // 15.3.1 Určení potřebné výše oběžných aktiv 232 // 15.3.2 Způsoby financování oběžných aktiv 233 // 15.4 Řízení cash flow 234 // 15.4.1 Pojem a význam cash flow 235 // 15.4.2 Zjišťování cash flow 236 // 15.5 Hodnocení finanční výkonnosti podniku - finanční analýza 237 // 15.5.1 Význam a informační zdroje 237 //
15.5.2 Techniky používané ve finanční analýze 237 // 15.5.3 Hlavní skupiny poměrových ukazatelů 237 // 15.5.4 Postup finanční analýzy 239 // 15.5.5 Trendová analýza 240 // 15.5.6 Systém ukazatelů Du Pont 241 // 15.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů 241 // 15.5.8 Mezipodnikové srovnávání 241 // 15.5.9 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA 242 // 15.5.10 Matematicko-statistické metody 242 // 15.5.11 Finanční plánování 242 // Shrnutí 243 // Klíčová slova 243 // Otázky 244 // Příklady k řešení 244 // Literatura 245 // 16. Investiční činnost 246 // 16.1 Pojem investování a druhy investic 246 // 16.2 Rozhodování o investicích 247 // 16.3 Zdroje financování investic 248 // 16.4 Hodnocení efektivnosti investic 249 // 16.4.1 Podstata a postup 249 // 16.4.2 Určení jednorázových nákladů na investici 250 // 16.4.3 Odhad budoucích výnosů a rizik 250 // 16.4.4 Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) 250 // 16.4.5 Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů 251 // 16.5 Metody hodnocení investic 252 // 16.6 Metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic 255 // 16.6.1 Ukazatel výnosnosti investice 256 // 16.6.2 Metoda doby splacení 256 // 16.6.3 Metoda čisté současné hodnoty 256 // 16.6.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 257 // 16.6.5 Ukazatel EVA v hodnocení investic 259 // 16.7 Srovnávání investičních variant 260 // 16.7.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících // investičních variant 260 // 16.7.2 Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akcí 261 // 16.8 Investiční riziko 262 // 16.9 Portfolio 264 // Shrnutí 265 // Klíčová slova 265 // Otázky 265 // Příklady k řešení 266 // Literatura 266 // 17. Podnikové početnictví 267 // 17.1 Finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky 267 //
17.2 Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví 273 // 17.3 Kalkulace nákladů 275 // 17.4 Rozpočetnictví 276 // 17.5 Podniková statistika a rozbor 277 // Shrnutí 277 // Klíčová slova 278 // Otázky 278 // Literatura 278 // Oddíl D - Špecifické ekonomiky // 18. Specifika výrobních podniků 281 // 18.1 Členění výrobních podniků 281 // 18.2 Průmyslové podniky 283 // 18.2.1 Průmysl těžební a zpracovatelský 283 // 18.2.2 Vývoj průmyslu 285 // 18.2.3 Vnitřní organizace průmyslového podniku a výroby 285 // 18.3 Energetika 286 // 18.3.1 Elektrárenství 287 // 18.3.2 Teplárenství 288 // 18.3.3 Plynárenství 288 // 18.4 Vodní hospodářství 288 // 18.5 Zemědělské a lesnické podniky 289 // 18.6 Zemědělství 290 // 18.6.1 Význam zemědělství a jeho zvláštnosti 290 // 18.6.2 Rostlinná výroba 292 // 18.6.3 Živočišná výroba 292 // 18.6.4 Transformace v zemědělství a zemědělská politika vlády 293 // 18.7 Lesnictví 294 // 18.8 Stavebnictví 295 // Shrnutí 296 // Klíčová slova 296 // Otázky 297 // Literatura 297 // 19. Bankovní podniky 298 // 19.1 Banka jako specifický podnik 298 // 19.1.1 Charakteristika banky a jejích funkcí 299 // 19.1.2 Rozvaha banky a výkaz zisku a ztrát 300 // 19.2 Bankovní systém 305 // 19.2.1 Struktura bankovního systému 305 // 19.2.2 Struktura českého bankovního systému 306 // 19.2.3 Vývoj bankovního systému v České republice 307 // 19.2.4 Bankovní prostředí 308 // 19.3 Bankovní produkty (obchody) 313 // 19.3.1 Finančně úvěrové bankovní produkty 313 // 19.3.2 Depozitní bankovní produkty 314 // 19.3.3 Bankovní platební produkty 315 // 19.3.4 Produkty investičního bankovnictví 315 // 19.4 Základní principy řízení banky 316 // Shrnutí 319 // Klíčová slova 320 // Otázky 320 // Literatura 320 //
20. Podniky infrastruktury 322 // 20.1 Význam a zvláštnosti podniku infrastruktury 322 // 20.2 Doprava 324 // 20.2.1 Železniční doprava 326 // 20.2.2 Silniční infrastruktura 327 // 20.2.3 Vodní doprava 328 // 20.2.4 Letecká doprava 328 // 20.2.5 Městská hromadná doprava 329 // 20.3 Pošta 329 // 20.4 Elektronické komunikace a telekomunikace 331 // Shrnuti 333 // Klíčová slova 333 // Otázky 334 // Literatura 334 // 21. Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu 335 // 21.1 Obchod a obchodní podniky 335 // 21.2 Podnikání v zahraničním obchodč 340 // 21.3 Podniky cestovního ruchu 341 // 21.4 Specifika činností v obchodní firmě 342 // 21.5 Ekonomika obchodních podniků 343 // Shrnutí 344 // Klíčová slova 344 // Otázky 344 // Literatura 345 // 22. Drobné podniky a živnosti 346 // 22.1 Význam malých a středních podniků 346 // 22.2 Vymezení malých a středních podniků 347 // 22.3 Výhody a nevýhody malých a středních podniků 348 // 22.4 Strategie malých a středních podniků 350 // 22.5 Podpora malým a středním podnikům 352 // 22.6 Sdružování podniků v průmyslových oblastech - vytváření podnikatelských sítí a sdružení 355 // Shrnutí 355 // Klíčová slova 356 // Otázky 356 // Příklad k řešení 356 // Literatura 356 // 23. Podniky s mezinárodní účastí 357 // 23.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti 357 // 23.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí 359 // 23.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) 361 // 23.4 Nadnárodní podniky 364 // Shrnutí 366 // Klíčová slova 367 // Otázky 367 // Literatúra 367 // 24. Ekonomika, management a podnikaní ve zdravotnictví 368 // 24.1 Charakteristika zdravotnických služeb a jejich specifik 368 // 24.2 Ekonomické řízení zdravotnických zařízení 372 //
24.3 Management zdravotnických zařízení 375 // 24.4 Podnikání zdravotnických zařízení 377 // Shrnutí 378 // Klíčová slova 378 // Otázky 378 // Příklad k řešení 378 // Literatura 379 // 25. Ekonomika sportu 380 // 25.1 Pojem sport 380 // 25.2 Institucionální klasifikace sportu 380 // 25.3 Institucionální rámec sportu 382 // 25.4 Makroekonomický model toku statků // a finančních toků ve sportu pro ČR 383 // 25.5 Podíl sportu na společenském produktu a spotřebitelských výdajích 387 // 25.6 Vícezdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu 388 // 25.7 Specifika ekonomiky českého sportovního klubu // a základní právní rámec 390 // Shrnutí 391 // Klíčová slova 391 // Otázky 392 // Literatura 392 // 26. Ekonomika neziskových organizací 393 // 26.1 Společenský význam neziskových organizací 393 // 26.2 Neziskové organizace v hospodářství ČR 396 // // 26.2.1 Podíl na HDP 396 // 26.2.2 Podíl nevládních neziskových organizací na zaměstnanosti 397 // 26.3 Základní formy nevládních neziskových organizací v ČR 397 // 26.3.1 Nadace 397 // 26.3.2 Nadační fond 397 // 26.3.3 Obecně prospěšná společnost 398 // 26.3.4 Občanská sdružení 398 // XXIV // Obsah // 26.3.5 Účelová zařízení církví 398 // 26.3.6 Organizační složka státu (bývalé rozpočtové organizace) 399 // 26.3.7 Organizační složka kraje, obce 399 // 26.3.8 Příspěvkové organizace 399 // 26.4 Financování nevládních neziskových organizací 399 // 26.4.1 Členské příspěvky 400 // 26.4.2 Veřejné rozpočty 400 // 26.4.3 Nadace a nadační fondy 400 // 26.4.4 Firemní dárcovství, firemní nadace a firemní nadační fondy 401 // 26.4.5 Individuální dárcovství 401 // 26.4.6 Loterie a sázkové hry 401 // 26.4.7 Doplňková hospodářská činnost 401 // Shrnutí 402 // Klíčová slova 402 //
Otázky 402 // Literatura 403 // 27. Aplikace PC v práci ekonoma podniku 404 // 27.1 Programové vybavení (software) 404 // 27.2 Programové prostředky pro komunikaci 405 // 27.2.1 Internet 405 // 27.2.2 Prostředky pro práci s WWW stránkami na Internetu 405 // 27.2.3 Intranet 406 // 27.2.4 Elektronická pošta 407 // 27.2.5 Elektronické konference 407 // 27.2.6 Diskusní skupiny 408 // 27.2.7 Videokonference, Internet Relay Chat 408 // 27.3 Obecné aplikační programy 408 // 27.3.1 Textový editor 408 // 27.3.2 Tabulkový procesor 409 // 27.3.3 Databázový systém 409 // 27.3.4 Prezentační grafika 409 // 27.4 Účelové aplikační programy z ekonomiky podniku 410 // 27.4.1 Databáze o firmách 410 // 27.4.2 Údaje o ekonomických subjektech na Internetu 413 // Shrnutí 414 // Klíčováslova 414 // Otázky 414 // Literatura 415 // Stručný výkladový slovník 417 // Rejstřík 463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC