Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Praha : Eurolex Bohemia, 2005
334 s.

objednat
ISBN 80-86861-41-4 (brož.)
Politologie
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, úvod
Bibliografie na s. 318-334
Filozofie politická - učebnice
Politika - teorie - učebnice
Politologie - učebnice
000079290
Přehled rámečků // Předmluva ke třetímu vydání // 1. Úvod: Pojmy a teorie v politologii Jazyk a politika // Jak rozumět politickým pojmům Co je politická teorie? // Politická teorie v 21. století Shrnutí // Doporučená literatura // 2. Lidská přirozenost: jednotlivec a společnost // Přirozenost člověka // Přirozené versus získané // Intelekt versus instinkt // Konkurence versus kooperace // Jednotlivec // Individualismus // Jednotlivec a společenství // Jednotlivec v politice // Společnost // Kolektivismus // Různé teorie společnosti // Dělící čáry ve společnosti a identita // Shrnutí // Doporučená literatura // 3. Politika, vláda a stát Politika // Umění vládnout // Věci veřejné // Moc a zdroje // Vláda // Proč máme mít vládu? // Vláda a správa věcí veřejných Politické systémy // Stát // Vláda a stát // Různé teorie státu // Úloha státu // Shrnutí // Doporučená literatura // 4. Suverenita, národ a nadnárodní úroveň 87 // Suverenita 87 // Suverenita právni a politická 88 // Vnitřní suverenita 90 // Vnější suverenita 92 // Národ 93 // Kulturní a politické národy 94 // Nacionalismus a kosmopolitismus 96 // Národní stály a globalizace 100 // Nadnárodní úroveň 103 // Mezinárodní spolupráce 103 // Federalismus a federace 106 // Vyhlídky na světovou vládu 108 // Shrnutí ?? // Doporučená literatura 111 // 5. Moc, autorita a legitimita 113 // Moc 113 // Rozhodování 114 // Nastolování agendy 116 // Kontrola nad myšlením lidí 117 // Autorita 119 // Moc a autorita 120 // Druhy autority 122 // Obhájci a odmítači 125 // Legitimita 128 // Konstitucionalismus a souhlas ovládaných 129 // Ideologická hegemonie 131 // Krize legitimity 133 // Shrnutí 135 // Doporučená literatura 136 // 6. Právo, pořádek a spravedlnost 137 // Právo 137 // Vláda práva 138 //
Přirozené a pozitivní právo 140 // Právo a svoboda 143 // Pořádek 145 // Disciplína a kontrola 146 // Přirozená harmonie 149 // Čím lze ospravedlnit trestání 150 // Spravedlnost 153 // Procedurální spravedlnost 154 // Materiální spravedlnost 156 // Lze ospravedlnit porušování práva? 158 // Shrnutí 161 // Doporučená literatura 162 // 7. Práva, povinnosti a občanství 163 // Práva 163 // Subjektivní práva a morální oprávnění 164 // Lidská práva 166 // Práva zvířat a ještě něčí? 169 // Povinnosti 172 // Smluvní povinnosti 173 // Přirozená povinnost 175 // Meze politické zavázanosti 177 // Občanství 178 // Prvky občanství 179 // Sociální nebo aktivní občanství? 183 // Univerzální občanství a společenská rozrůzněnost 185 // Shrnutí 189 // Doporučená literatura 190 // 8. Demokracie, reprezentace a veřejný zájem 191 // Demokracie 191 // Přímá a nepřímá demokracie 192 // Liberální demokracie 195 // Přednosti a vady demokracie 198 // Reprezentace 201 // Reprezentanti nebo delegáti? 201 // Volby a mandáty 203 // Reprezentace jako podobnost 205 // Veřejný zájem 207 // Zájmy soukromé a veřejné 207 // Existuje nějaký veřejný zájem? 209 // Dilemata demokracie 211 // Shrnutí 215 // Doporučená literatura 215 // 9. Svoboda, tolerance a osvobození 217 // Svoboda f 217 // Svoboda a svévole 218 // Negativní svoboda 221 // Pozitivní svoboda 223 // Tolerance 226 // Tolerance a rozmanitost 227 // Obrana tolerance 228 // 10 // Meze tolerance 230 // Osvobození 233 // Národní osvobození 234 // Sexuální osvobození 235 // Politika osvobození 237 // Shrnutí 240 // Doporučená literatura 241 // 10. Rovnost, sociální spravedlnost a welfare 243 // Rovnost 243 // Formáln í rovnost 244 // Rovnost příležitostí 247 // Rovnost výsledku 249 // Sociální spravedlnost 251 //
Podle potřeb 252 // Podle práv 255 // Podle zásluh 257 // Welfare 259 // Welfare, chudoba a vyloučení ze společnosti 259 // Chvála welfare 262 // Welfare: omezovat nebo reformoval? 266 // Shrnutí 268 // Doporučená literatura 269 // 11. Vlastnictví, plánování a trh 271 // Vlastnictví 271 // Soukromé vlastnictví 272 // Společné vlastnictví 275 // Státní vlastnictví 276 // Plánování 278 // Jak se plánuje? 278 // Příslib plánování 280 // Rizika plánování 282 // Trh 284 // Tržní mechanismus 285 // Zázrak trhu 286 // Selhání trhu 290 // Shrnutí 292 // Doporučená literatura 293 // 12. Tradice, pokrok a utopie 295 // Tradice 295 // Obrana statu quo 296 // Volání po minulosti 298 // 11 // Měnil, aby bylo možno zachovat 299 // Pokrok 301 // Dějinný postup vpřed 302 // Pokrok cestou reforem 303 // Pokrok cestou revoluce 307 // Utopie 309 // Rysy utopismu 309 // Politické utopie 312 // Konec utopie? 314 // Shrnutí 317 // Doporuěená literatura 318 // Bibliografie 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC