Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004
126 s.

objednat
ISBN 80-86878-05-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Pojištění sociální - ukazatele matematické - Česko - r. 2002-2003 - zprávy
000080573
K // OBSAH // ÚVOD 11 // ČÁST A ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ 13 // K.1. Stručná charakteristika 13 // A. 1.1. Důchodové pojištění 13 // A.1.2. Nemocenské pojištění 16 // A.1.3. Financování 17 // A. 1.4. Organizace a provádění sociálního zabezpečení 18 // A.2. Legislativní změny od začátku roku 2002 19 // A.2.1. Důchodové pojištění 19 // A.2.2. Nemocenské pojištění 24 // ČÁST K HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ // VÝVOJE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 27 // B.l. Parametry ovlivňující vývoj sociálního pojištění 27 // B.l.l. Ekonomický vývoj 27 // B.1.2. Demografický vývoj 28 // B.1.3. Vývoj zaměstnanosti 30 // B.2. Ukazatele sociálního pojištění 31 // B.2.1 Pojistné 31 // B.2.2. Důchodové pojištění 38 // B.2.2.1. Příjmy a výdaje 38 // B.2.2.2. Počet důchodců a důchodů 40 // B.2.2.3. Výše důchodů 51 // B.2.2.4. Krácení důchodu při předčasném odchodu // do starobního důchodu 59 // B.2.2.5. Diferenciace důchodů podle výše důchodu 60 // B.2.3. Nemocenské pojištění 62 // B.2.4. Plnění mezinárodních úmluv 69 // 4 // PŘÍLOHA 113 // I. PŘÍKLADY VÝPOČTU DÁVEK 113 // (A) Příklad výpočtu důchodu 113 // (B) Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění 116 // 1. Nemocenské 117 // 2. Podpora při ošetřování člena rodiny (POČR) 118 // 3. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 119 // 4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 120 // II.
PŘEHLED HLAVNÍCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH OD ROKU 1990 121 // K/ Důchodový systém 121 // K/ Nemocenské pojištění 123 // K/ Pojistné 125 // SEZNAM TABULEK // Tabulka 1. Procentní sazby pojistného platné od roku 2004 (% vyměřovacího základu) 18 // Tabulka 2. Vývoj HDP 27 // Tabulka 3. Vývoj průměrné nominální mzdy v NH 28 // Tabulka 4. Věková struktura populace 28 // Tabulka 5. Fertilita, střední délka života 30 // Tabulka 6. Míra ekonomické aktivity 31 // Tabulka 7. Počet a složení pojištěnců 32 // Tabulka 8. Průměrný vyměřovací základ pro pojistné 33 // Tabulka 9. Porovnání předpisů a plateb v letech 1999 až 2003 35 // Tabulka 10. Struktura pohledávek za plátci pojistného v mil. Kč 37 // Tabulka 11. Příjmy a výdaje důchodového pojištění 39 // Tabulka 12. Výdaje na důchody podle druhu důchodu (kap. 313 - civilní sektor) 39 // Tabulka 13. Počet důchodců podle druhu důchodu (k 31.12.) 41 // Tabulka 14. Průměrný věk důchodců (k 31.12.) 42 // Tabulka 15. Podíl počtu důchodců a počtu pojištěných osob 42 // Tabulka 16. Počet vyplácených důchodů 44 // Tabulka 17. Počet nově přiznaných důchodů a jeho vývoj 45 // 5 // K.2.4.1. Důchodové pojištění 69 // B.2.4.2. Nemocenské pojištění 72 // B.2.5. Provozní výdaje 73 // ČÁST K PROJEKCE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 75 // C.l. Projekce parametrů ovlivňujících vývoj sociálního pojištění 75 // C.l.l. Ekonomický vývoj 75 // C.1.2.
Demografický vývoj 76 // C.1.3. Vývoj míry ekonomické aktivity 78 // C.2. Důchodové pojištění 79 // C.2.1. Projekce základních ukazatelů 79 // C.2.1.1. Vývoj počtu plátců pojistného a důchodců 79 // C.2.1.2. Vývoj relace průměrného // starobního důchodu a průměrné mzdy 83 // C.2.1.3. Vývoj příjmů a výdajů 85 // C.2.2. Hodnocení vývoje základních ukazatelů 86 // C.2.3. Analýza citlivosti systému důchodového pojištění // na možné parametrické úpravy 87 // C.2.3.1. Finanční udržitelnost 87 // C.2.3.2. Dostatečnost dávek 91 // C.2.3.3. Transformační deficit a dluh 95 // C.2.4. Závěry 96 // C.3. Nemocenské pojištění 99 // C.3.1. Dlouhodobé projekce a hodnocení vývoje 99 // C.3.2. Krátkodobé projekce a analýza citlivosti // finanční bilance nemocenského pojištění na změny základních ukazatelů 100 // C.3.3. Závěry 108 // ČÁST D ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z HODNOCENÍ // SOUČASNÉHO STAVU A ZE ZÁVĚRŮ PROJEKCÍ 111 // D.l. Důchodové pojištění 111 // D.2. Nemocenské pojištění 112 // 6 // Tabulka 42. Plnění úmluv MOP pro pozůstalostní důchody k 1. 1. 2004 71 // Tabulka 43. Plnění úmluv MOP pro nemocenské k 1. 1. 2004 72 // Tabulka 44. Plnění úmluv MOP pro peněžitou pomoc // v mateřství k 1. 1. 2004 73 // Tabulka 45. Provozní výdaje 73 // Tabulka 46. Vývoj průměrných nominálních mezd a cen 75 // Tabulka 47. Předpokládaný vývoj HDP 76 // Tabulka 48. Základní charakteristiky
budoucího demografického vývoje 76 // Tabulka 49. Struktura populace podle pohlaví a věkových skupin 77 // Tabulka 50. Předpokládaný vývoj míry ekonomické aktivity // (věková skupina 20-70 let) 78 // Tabulka 51. Předpokládaný vývoj míry ekonomické aktivity // (věková skupina 55-70 let) 79 // Tabulka 52. Vliv věkové hranice na výši IPD a PSp 89 // Tabulka 53. Vliv způsobu valorizace vyplácených důchodů // na výši IPD a PSp 89 // Tabulka 54. Vliv úprav parametrů důchodového vzorce // (Vzorec C.2) na výši IPD a PSp 90 // Tabulka 55. Možné reformní scénáře 90 // Tabulka 56. Vliv míry výnosu při částečné kapitalizaci // na výši IPD a PSp 91 // Tabulka 57. Vliv posunu věkové hranice na náhradový poměr v % 93 // Tabulka 58. Vliv posunu věkové hranice na celkově vyplacený // důchod v násobku posledního ročního příjmu 93 // Tabulka 59. Vliv způsobu valorizace na celkově vyplacený důchod // v násobku posledního ročního příjmu 94 // Tabulka 60. Vliv změn parametrů důchodového vzorce // (Vzorec C.2) na náhradový poměr v % 94 // Tabulka 61. Vliv změn parametrů důchodového vzorce // (Vzorec C.2) na celkově vyplacený důchod v násobcích posledního ročního příjmu 95 // Tabulka 62. Výše transformačního dluhu při přechodu // k fondovému systému v % HDP 96 // Tabulka 63. Vliv nemocnosti na bilanci zaměstnavatelů 101 // Tabulka 64. Hlavní změny ve stanovení dávek nemocenského pojištění
102 // Tabulka 65. Odhad příjmů a výdajů na nemocenské pojištění 108 // 7 // Tabulka 18. Vývoj věkové struktury důchodců, kterým byl přiznán // plný a částečný invalidní důchod v letech 2000-2001 48 // Tabulka 19. Průměrný věk při odchodu do důchodu 49 // Tabulka 20. Rozdíl mezi tzv. důchodovým věkem a skutečnou // zákonnou věkovou hranicí 50 // Tabulka 21. Počty zaniklých důchodů 51 // Tabulka 22. Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů // (prosinec, Kč/měs.) 52 // Tabulka 23. Relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě 53 // Tabulka 24. Vývoj reálné hodnoty průměrného vypláceného // starobního důchodu 54 // Tabulka 25. Průměrná výše sólo vyplácených starobních důchodů // podle období jejich přiznání // (důchody vyplácené v prosinci 2003, Kč/měs.) 55 // Tabulka 26. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů 57 // Tabulka 27. Redukční hranice pro výpočet výše důchodu 57 // Tabulka 28. Relace starobního důchodu nově přiznaného // v roce 2004 ke mzdě při různé úrovni mzdy 58 // Tabulka 29. Přehled o zvýšeních důchodů 59 // Tabulka 30. Snížení důchodu při předčasném odchodu // do starobního důchodu o 1 rok v % 59 // Tabulka 31. Nevýhodnost předčasného starobního důchodu // při mzdové valorizaci 60 // Tabulka 32. Základní charakteristiky diferenciace vyplácených // starobních důchodů (sólo) podle výše
61 // Tabulka 33. Základní charakteristiky diferenciace nově přiznaných // starobních důchodů (sólo) podle výše 62 // Tabulka 34. Příjmy a výdaje nemocenského pojištění // (kap. 313 - civilní sektor) 63 // Tabulka 35. Vývoj počtu nemocensky pojištěných osob (v tis.) 64 // Tabulka 36. Výdaje na dávky nemocenského pojištění 65 // Tabulka 37. Základní ukazatele nemocenského pojištění 65 // Tabulka 38. Vývoj nejvyššího denního vyměřovacího základu // a denní dávky 67 // Tabulka 39. Vývoj redukčních hranic a průměrné mzdy v NH 68 // Tabulka 40. Plnění úmluv MOP pro starobní důchod k 1. 1. 2004 70 // Tabulka 41. Plnění úmluv MOP pro invalidní důchod k 1. 1. 2004 71

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC