Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993
543 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, plány ; 27 cm

objednat
ISBN 80-85048-45-0 (vázáno)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; svazek 3
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 505-521
Německé resumé
000081200
PŘEDMLUVA ...9 // 1 V ZÁŘI OHŇŮ NEJSTARŠÍCH LOVCÚ (starší doba kamenná - paleolit) ...11 // 1.1 Přírodní prostředí pleistocénu na Moravě ...11 // 1.2 Periodizace nejstarší éry lidstva ...13 // 1.3 Historie bádání ...13 // 1.4 Současný stav poznání moravského paleolitu ...16 // 1.4.1 Starý paleolit ±1 000 000—250 000 př. n. 1 ...16 // 1.4.2 Střední paleolit ±250 000—40 000 př. n. 1 ...20 // 1.4.3 Mladý paleolit a jeho zakončení 40 000—8 000 př. n. 1 ...27 // 1.4.3.1 Szeletien ...28 // 1.4.3.2 Bohunicien ...31 // 1.4.3.3 .Aurignacien ...34 // 1.4.3.4 Pavlovien ...40 // 1.4.3.5 Svrchní fáze mladého paleolitu ...60 // 1.4.3.6 Pozdní paleolit ...66 // 1.4.4 Mezolit (konečný paleolit) ...66 // 1.5 Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva ...68 // 2 NÁSTUP ZEMĚDĚLSKÉ CIVILIZACE (neolit) ...71 // 2.1 Protagonisté moravského neolitu ...71 // 2.2 Periodizace a datování neolitu ...72 // 2.3 Kulturní poměry moravského neolitu ...74 // 2.3.1 Kultura s lineární keramikou ...76 // 2.3.2 Šárecký stupeň lineární keramiky a pronikání želiezovských vlivů na Moravu ...95 // 2.3.3 Lid s vypíchanou keramikou ...100 // 2.3.4 Lid s moravskou malovanou keramikou ...108 // 2.4 Neolitické zemědělství ...145 // 2.5 Sociální vztahy a duchovní život tvůrců moravského neolitu ...150 // 3 NA PRAHU DOBY KOVOVÉ (eneolit) ...153 // 3.1 Z historie názorů na vývoj eneolitu ...153 // 3.2 Periodizace a chronologie eneolitu ...154
// 3.3 Kulturní mozaika moravského eneolitu ...157 // 3.3.1 Jordanovská skupina ...158 // 3.3.2 Keramické památky typu Retz ...161 // 3.3.3 Kultura nálevkovitých pohárů ...165 // 3.3.4 Lid s kanelovanou keramikou ...179 // 3.3.5 Kultura kulovitých amfor ...190 // 3.3.6 Jevišovická kultura ...191 // 3.3.7 Bošácká kulturní skupina ...200 // 3.3.8 Lid se šňůrovou keramikou ...204 // 3.3.9 Lid se zvoncovitými poháry ...218 // 3.4 Úvaha nad rozporuplným charakterem doby ...230 // 5 // 4 V LESKU ZLATAVÉHO BRONZU (doba bronzová) ...233 // 4.1 Z dějin výzkumů doby bronzové ...234 // 4.2 Chronologie ä periodizace doby bronzové ...236 // 4.3 Kulturní poměry doby bronzové ...238 // 4.3.1 Únětická kultura ...238 // 4.3.2 Nitranská skupina ...258 // 4.3.3 Věteřovská skupina ...262 // 4.3.4 Středodunajská mohylová kultura ...272 // 4.3.5 Kultura středodunajských popelnicových polí ...286 // 4.3.6 Kultura lužických popelnicových polí ...301 // 4.4 Hospodářství a společnost doby bronzové ...328 // 5 PŘED BRANAMI HISTORIE (starší doba železná - halštatská) ...333 // 5.1 Jak se rodilo poznání moravského halštatu ...334 // 5.2 Chronologie a periodizace doby halštatské ...335 // 5.3 Archeologie moravského halštatu ...337 // 5.3.1 Horákovská kultura ...337 // 5.3.2 Platěnická kultura ...351 // 5.3.3 Býčí skála ...359 // 5.3.4 Pozdní halštat ...367 // 5.4 Společnost doby halštatské ...372 // 5.5 К otázce jazykové příslušnosti předkeltského obyvatelstva Moravy ...378 //
6 KELTSKÁ OKUPACE MORAVY (doba laténská) ...380 // 6.1 Periodizace doby laténské ...381 // 6.2 Z dějin poznání moravského laténu ...381 // 6.3 Osídlení Moravy v době laténské ...382 // 6.3.1 Časně laténské osídlení Moravy (LT A) ...382 // 6.3.2 Etapa plochých keltských pohřebišť (LT В—С,) ...387 // 6.3.2.1 Podoba sídlišť a struktura osídlení ...388 // 6.3.2.2 Pohřebiště a pohřební ritus ...393 // 6.3.2.3 Antropologie moravských Keltů ...402 // 6.3.3 Etapa keltských oppid (LT C2—D,) ...402 // 6.4 Zemědělství, řemesla a obchod moravských Keltů ...412 // 6.5 Sociální struktura a projevy duchovního života ...417 // 6.6 Púchovská kultura ...420 // 6.7 Zánik keltského osídlení Moravy ...423 // 7 NA HRANICÍCH IMPÉRIA (doba římská) ...424 // 7.1 Periodizace doby římské ...425 // 7.2 Z dějin výzkumů ...425 // 7.3 Historický vývoj v oblasti severně od Dunaje do markomanských válek ...425 // 7.4 Počátky doby římské na Moravě ve světle archeologických pramenů ...427 // 7.4.1 Sídliště ...429 // 7.4.2 Hroby a pohřebiště ...430 // 7.4.3 Hmotná kultura ...430 // 7.4.4 Úroveň výroby a remes/a ve starší’ době římské ...435 // 7.4.5 Obchodní výměna ...436 // 7.5 Morava a markomanské války ...440 // 7.5.1 Římský vojenský zásah v archeologických pramenech ...440 // 7.5.2 Stopy markomanských válek v germánské sídlištní struktuře ...447 // 7.5.3 Římský vliv na germánskou
nobilitu a královský hrob z Mušova ...453 // 6 // 7.6 Mladší doba římská ...458 // 7.6.1 Přechodné období mezi starší a mladší dobou římskou ...459 // 7.6.2 Morava ve starším stupni mladší doby římské ...462 // 7.6.3 Průnik nových osadníků od dolního Labe a pohřebiště typu Kostelec na Hané ...465 // 7.6.4 Situace na Moravě v závěru doby římské ...468 // 8 ZA DOB VELKÉHO NEKLIDU (doba stěhování národu) ...471 // 8.1 První vlny stěhování národů v Podunají a vývoj na Moravě ...472 // 8.1.1 Agónie provincií ...472 // 8.1.2 Počátky doby stěhování národů na Moravě ...474 // 8.2 Attilova říše a její pád ...477 // 8.2.1 Morava v době Attilově a vytváření nové sídlištní struktury ...478 // 8.3 Změny po zániku Attilovy říše a Morava ve druhé polovině 5. století ...480 // 8.3.1 Královské hroby z druhé poloviny 5. století jako odraz mocenskopolitických změn ...482 // 8.3.2 Kostrové hroby a hřbitovy z druhé poloviny 5. století ...487 // 8.3.3 Sídliště a úroveň výroby ...490 // 8.4 Společenské uspořádám a etnicita obyvatel Moravy ...492 // 8.5 Morava pod panstvím Langobardů ...494 // 8.5.1 Archeologický obraz langobardské okupace Moravy ...495 // 8.5.2 Archeologie a dějiny Langobardů na území severně od Dunaje ...501 // VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ...505 // BIBLIOGRAFICKÉ ZKRATKY ...522 // POUŽITÉ ZKRATKY ...522 // ZUSAMMENFASSUNG 523
(OCoLC)30118936
cnb000083828

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC