Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Fortuna, 1994

objednat
ISBN 80-7168-122-9
000081337
Rekat.
Obsah // I ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY ...-... // Právo a stát --- // Právní řád--- // Zákonnost a právní vědomí --- // Právní normy--- // Druhy právních norem ...- // Publikace a forma právních předpisů -...- - // Platnost, účinnost a působnost právních předpisů // Právní vztahy... // Fyzické osoby --- // Právnické osoby --- // Právní skutečnosti —--- // Realizace a aplikace práva--- // Systém práva--- // Právo veřejné a soukromé--- // ÚSTAVNÍ PRÁVO--- // Pojem ústavního práva ---...— // Ústava ---3--- // Ústavní právo a Ústava České republiky--- // Ústava České republiky--- // Základní ustanovení--- // Moc zákonodárná--- // Moc výkonná--- // Moc soudní --- // Nej vyšší kontrolní úřad --- // Česká národní banka --- // Územní samospráva--- // I OBČANSKÉ PRÁVO ...- // Pojem, zásady a prameny občanského práva--- // Pojem práv věcných a práva závazkového —--- // Právní pojetí věcí, majetek--- // Věci hmotné--- // Věci nehmotné--- // Ochrana osobnosti --- // Věcná práva - přehled--- // Právo vlastnické --- // Dědické právo--- // Právo duševního vlastnictví ... // poluvlastnictví...-... // )ržba...; J //  ecná práva ? cizím vecem ... // Vecná břemena...-... // Zástavní právo...-... // Zadržovací právo...-... // Závazkové právo... // )bsah závazků...-... // ŕznik závazků -... // polečné dluhy a společné pohledávky - // jdpovědnost za vady...
// hneny závazků... // Zajištění závazků - -... // ’ánik závazků...-... // )ruhy pojmenovaných smluv... // Kupní smlouva... // Směnná smlouva...-... // Darovací smlouva... // Smlouva o dílo... // Půjčka a výpůjčka... // Nájemní smlouva -... // Nájem bytu - -... // Smlouva o ubytování ... // Smlouva o přepravě... // Příkazní smlouva... // Vklady ... // Pojistné smlouvy... // Smlouva o sdružení...-... // iázka a hra, veřejná soutěž, veřejný příslib // Odpovědnost za škodu ...- -— — // Způsob a rozsah náhrady škody ... // Bezdůvodné obohacení --- // 36 // 37 // 39 // 40 40 // 40 // 41 // 42 // 42 // 43 45 // 45 // 46 // 48 // 49 52 52 54 54 54 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 60 61 61 61 62 62 64 64 // OBCHODNÍ PRÁVO - - -...-... 65 // 5ojem a prameny obchodního práva ... 65 // ’odnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, podnik ...- 66 // lospodářské soutěžení a nekalá soutěž --...—... 67 // Obchodní společnosti —-... 68 // Veřejná obchodní společnost —... 71 // Komanditní společnost ... 71 // Společnost s ručením omezeným ... 71 // (Akciová společnost...-... 73 // pružstvo...-...- 74 // Nátní a jiné organizace ... 76 // Obchodní závazkové vztahy --- // Obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích - // Obchodní smlouvy --- // Společné závazky, změny, zajištění a zánik závazků-- // Zánik závazku splněním --- // Zánik nesplněného závazku --- // Náhrada škody
—--- // Druhy obchodněprávních smluv --- // Kupní smlouva--- // Smlouva o dílo--- // Licenční smlouva ? předmětům průmyslového vlastnictví // Smlouvy o dopravních službách--- // Smlouvy o ostatních službách--- - // Smlouvy v peněžnictví--- // Podnikání zahraničních osob v České republice--- // Závazkové vztahy v mezinárodním obchodu--- // ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO --- // Pojem, historie a prameny živnostenského práva --- // Živnosti--- --- // Provozování živností --- // Živnostenská správa--- - // J PRACOVNÍ PRÁVO--- // P Pojem a prameny pracovního práva--- // Právo na zaměstnání --- // Účastníci pracovněprávních vztahů -...- -... // Pracovní poměr--- // Vznik pracovního poměru--- // Pracovní smlouva--- // Změny pracovního poměru --- // Skončení pracovního poměru--- // Pracovní posudky, potvrzení, odstupné--- // Neplatné rozvázání pracovního poměru--- // Práce konané mimo pracovní poměr •--- // Pracovní řád a pracovní kázeň--- // Pracovní doba --- // Dovolená na zotavenou--- // Odměňování práce --- // Náhrada mzdy při překážkách v práci--- // Bezpečnost a ochrana zdraví při práci--- // Péče o zaměstnance--- // Pracovní podmínky žen --- // Pracovní podmínky mladistvých --- // Odpovědnost zaměstnance za škodu--- // doovědnost zaměstnavatele za škodu // dborové organizace - -... // olektivní vyjednávám - -... // r // ODINNÉ PRAVO -... ... // 3jem zásady
a prameny rodinného práva - - // [anželství, rodina, příbuzenství ... // ztahy mezi rodici a dětmi - -... // áhradní výchova dětí... // yživovací povinnosti... // BČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ... // ojem a prameny občanského soudního řízení // -ůběh občanského soudního řízení... // právně prostředky... // irávní soudnictví ...- - // ýkon rozhodnutí...- // onkurz a vyrovnání ...-... // Konkurzní řízení...- - // Vyrovnací řízení ... // RÁVNÍ PRÁVO...- - - // ojem a prameny správního práva ... // bce, jejich hospodaření a působnost -... // bčané a orgány obce... // křesy a okresní úřady ... // právní řízení ...-... // RESTNI PRAVO...-... // ojem a prameny trestního práva... // řestní právo hmotné... // Trestné činy a jejich pachatelé ... // Podmínky trestní odpovědnosti —... // Tresty a ochranná opatření...-... // Zvláštní část trestního zákona ... // řestní právo procesní...-... // Základní zásady trestního práva procesního Průběh trestního řízení ...-...- // TNANČNÍ PRÁVO ... // ojem finančního práva...— - //  bsah finančního práva... // KÁZKY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ // řacovní smlouva... // 127 // 129 // 130 // 132 // 132 // 133 // 135 // 136 // 137 // 138 // 138 // 139 // 141 // 142 // 143 // 144 144 // 144 // 145 // 145 // 146 // 147 149 // 149 // 150 // 150 // 151 // 151 // 152 // 154 // 155 // 157 // 158 158 // 160 // 160 // 160 // 162 // 162 // Dohoda o provedení
práce mimo pracovní poměr--- // Dohoda o pracovní činnosti mimo pracovní poměr — // Kupní smlouva... // Žaloba o zaplacení kupní ceny--- // Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí // Smlouva o dílo--- // Smlouva o nájmu nebytových prostor... // Smlouva o nájmu bytu--- // Společenská smlouva o založení obchodní společnosti // s ručením omezeným--- // Podpisové vzory ... // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC