Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 1994
113 s. : il.

objednat
ISBN 80-7066-110-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, příklady, cvičení
Chemie lékařská - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
Toxikologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000081767
OBSAH // str // Před mluva // Č A’ S T OBECNÁ (Zdenšk Bardoděj, Jiří Urban) 9 // 1. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRA’CE V CHEMICKá LABORATOŽT // 1.1 První pomoc // 1.2 Hašení požáru // 2. ZA’KLADftf CHEMICKÉ OPERACE ?? // 2.1 Vážení . // 2.2 Mšření objemů kapalin a plvnů // 2.3 Stanovení hustoty kapalin // 2.4 Zahřívání // 2.5 Práce se sklem // 2.6 Rozpouštění // 2.7 Filtrace .i // 2.8 Odpařování // 2.9 Krystal!zace // 2.10 Srážení // 2.11 Sušení // 2.12 Zahřívání pod zpětným chladičem // 2.13 Destilace tIttttt // 2.14 Extrakce // 2.15 Adsorpce // 2.16 Práce s plyny // 2.17 Čištění laboratorního skla // 3. PŘÍPRAVA SLOUČENIN 21 // 4 . tfVOD K ANALYTICKÝM METODÁM o-» // 5 . DÖKAZ A IDENTIFIKACE LÁTEK 6. va’žkova’ analýza // 7. 0MĚRNÁ’ ANALÝZA ?? // 8. BOTEN Cl OMET RI E -?? // 9. POLAROGRAFIE // IO. FOTOMETRIE // 11. CHROMATOGRAFI? ? ? // 12. ELEKTROFORÉZA ? ? // 13. RADIOCHEMICKÉ METODY A A // 14 i KATALYTICKÉ METODY // 15. RADIO-, SPINO- A ENZYMOIMUNOLOGICKÁ’ STANOVENÍ LÁTEK NEBÍLKOVIHNÝCH *? ? // 16. ODBĚR BIOLOGICKÉJO MATERIALI! 46 46 // - 3 - // str. // ... 50 // 17. ODBĚR VZORKŮ OVZDUŠÍ ...*... 50 // 18*. ODBĚR VZORkB PITNĚ VODY ...* ... // , 51 // 6ÁST FRáKTICKA // LV» uBOMTomíoH mcf <«. ” // Seminář 1s Stechiometrická  po5ty ... 56 // ťloha 1s Objemová odměřování kapalin •••••••*...“... 56 // Lb.2. Přípi.1 . chloridu olovnatého srážením ... // Cviěení 2s ...
57 // CHEMICKÉ VÝPOČTY (Bva Samcová) ... ’“**“* 5? // Seminář 1* Koncentrace a způsoby jejího vyjadřování ... 62 // Seminář 2í Pojem pH a jeho vypočet ••••*••••... 66 // tfloha Is Příprava roztoků o různé koncentraci ... // Cviíení 3t ... 66 // 0MĚRNÁ ANALÝZA (Eva Samcová) ...*...* ° " // — 1 « // ??? 2i ~??1? ..?? odmSmým roztCe» »aOB „ // ílotó3! - 67 ifloha 45 Stanovení neznámé koncentrac 68 // dusiénanem stříbrným ...‘ ‘ ‘ ‘ ___... 69 // úloh. 5= Stanovní obaahu aktivího chloru v ohloramlnu T . // Cvičení 4 s 70 // ABSORPČNÍ FOTOMETRIE (Jiří Urban) ... . // tfloh. 1. Potcatnohí atanovní fandu v «,51 osob ... // benzenu nebo fenolu ‘ ‘ ‘ ‘ osob pracují- // TÍloha 2s Fotometrické stanovení kyseliny mandlov ... 71 // cích s ethylbenzenem a styrenem • • ... , , . // .. c nm4nolevulové v moči osob pracujících TÍloha 3í Stanovení kyseliny 5-aminolevu o ... T2 // s olovem ...*... // Cvičení 5s 7 j // CHROMATOGRAFIE (Jiří Urban) ... // tflohat, Papíroví chro tosrafla aehtoríoh barri. Pbvl oh pv.  // poživatiny ... • • *...* * * * * . „v 74 // tz i: ztz‘Z  // vrstvě ...*... ... 76 // Demonstrace plynové chromátografie ... // - 4 - // líloha 4 s // str // // Cvičení 6t // POTENCI OMET RIE A MĚŘENI pH (Eva Samcová) ... 76 // tfloha 1: Měření pH roztoků slabá kyseliny. Výpočet disodační // konstanty ... 76 // tfloha 2: Potenciometrieká titrace.
Stanovení koncentrace vzorku // kyseliny chlorovodíkové ... 77 // tfloha 3: Potenciometrieká titrace. Stanovení koncentrace vzorku // roztoku síranu železhatého ... 78 // Cvičení7s // POLAROGRAFIE (Jiří Urban) ... 79 // tfloha 1s Odstranění rozpuštěného kyslíku ze vzorku ... 79 // tfloha 2: Polarograf!cké stanovení olova ... 79 // tfloha 3$ Polarografické stanovení nitrobenzenu ... 80 // Cvičení 8: // ANALÝZA ORGANICKÝCH SLOUČENIN (Jiří Urban) ... 81 // tfloha 1: Určení prvkového složení organická sloučeniny. Důkaz C, H, // N, S, P ... 81 // tfloha 2 : Stanoveni teploty tání ... 83 // tfloha 3 í Reakce alkoholů ... 84 // tfloha 4 : Reakce fenolů ...,’... 85 // tfloha 5: Reakce aldehydů a ketonů ... 86 // tfloha 6 : Reakce karboxylových kyselin ...i... 87 // tfloha 7 s Reakce aminů ... 88 // Cvičení 9s // TOXIKOLOGIE - ANALÝZA LE’ČIV (Eva Samcová) ... 89 // Úloha 1s Důkaz barbituranů v moči. Chromatografie na tenkých ..., // vrstvách ... 89 // tfloha 2 i Důkaz amidopyrinu v moči ... 91 // Úloha 3: Orientační systematický důkaz některých léčiv tečkovacími // reakcemi na papíře (dle Večerkové) ... 91 // Cvičení 10s // CHEMICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY A ŽIVOTNI PROSTŘED! (Zdenšk Bardoděj) 99 // • ’ # // tfloha 1 : Polarografické stanovení oxidu siřičitého v ovzduší ... 99 // tfloha 2: Spektrofotometrické stanovení bifenylu v ovzduší ... 100 // tfloha 3 í Stanovení celkové tvrdosti vody Chelatonem
3 100 // tfloha 4: Fotometrické stanovení železa ve vodě 2,2-bipyridinem .. 102 // - 5 - // C v i 5 e n í • // TOXIKOLOGIE - EXPOZIČNÍ TESTY I. (Zdeněk Bardoděj, JiH Urban) ... tfloha 1 s Fotometrická stanovení pentachlorfenolu v moěi 4-amino- // antipyrinem ... // líloha 2 s Stanovení aktivity acetylcholinesterasy v krvi ... // Tfloha 3s Stanovení koproporfyrinu v moži (die Mappesa) ... // Cvičení 12: // TOXIKOLOGIE - EXPOZIČNÍ TESTY II. (Zdeněk Bardoděj, Jiří Urban, // Eva Samcové) ... // Stanovení rtuti v moěi bezplamenovou atomovou absorpční // spektrofotometrií ... // Stanovení fluoridů v moči iontovou selektivní elektrodou // Stanovení acetonu v moči plynovou chromatografií ... // Stanovení trifluoroacetátu v moči kapilární izotachofo- // rézou ...*... // Stanovení kreatininu v moči ... // VÝSLEDKY PŘÍKLAd8 ZE CVIČENÍ 1 A 2 ... // TÍloha 1 : // TÍloha 2: TÍloha 3: Úloha 4: // TÍloha 5:

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC