Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Karolinum, 1994
113 s. : il.

objednat
ISBN 80-7066-110-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, příklady, cvičení
Chemie lékařská - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
Toxikologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000081767
Předmluva // ČAST OBECNÁ (Zdeněk Bardoděj, Jiří Urban) // 1. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE V CHEMICKÉ LABORATOŘI // 1.1 První pomoc // 1.2 Hašení požáru // 2. ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ OPERACE // 2.1 Vážení // 2.2 Měření objemů kapalin a plynů // 2.3 Stanovení hustoty kapalin // 2.4 Zahřívání // 2.5 Práce se sklem // 2.6 Rozpouštění // 2.7 Filtrace // 2.8 Odpařováni // 2.9 Krystalizace // 2.10 Srážení // 2.11 Sušení // 2.12 Zahřívání pod zpětným chladičem // 2.13 Destilace // 2.14 Extrakce // 2.15 Adsorpce // 2.16 Práce s plyny // 2.17 čištění laboratorního skla // 3. PŘÍPRAVA SLOUČENIN // 4. ÚVOD K ANALYTICKÝM METODÁM // 5. DŮKAZ A IDENTIFIKACE LÁ’TEK // 6. VÁŽKOVÁ ANALÝZA // 7. ODMĚRNÁ ANALÝZA // 8 . POTENCIOMETRIE // 9. POLAROGRAFIE // 10. FOTOMETRIE // 11. CHROMATOGRAFIE // 12. ELEKTROFORÍZA // 13. RADIOCHEMICKÉ METODY // 14. KATALYTICKÉ METODY // 15. RADIO-, SPINO- A ENZYMOIMUNOLOGICKÁ STANOVENÍ NEBÍLKOVINNÝCH / LÁTEK // 16. ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU // // 18. ODBĚR VZORKŮ PITNÉ VODY 50 // ČÁST PRAKTICKÁ 51 // Cvičení // ÚVOD DO CHEMICKÝCH LABORATORNÍCH PRACÍ (Eva Samcová) 53 // Seminář 1: Stechiometrické výpočty 53 // Úloha 1 : Objemové odměřování kapalin 56 // Úloha 2: Příprava chloridu olovnatáho srážením 56 // Cvičení 2: CHEMICKÉ VÝPOČTY (Eva Samcová) 57 // Seminář 1: Koncentrace a způsoby jejího vyjadřování 57 // Seminář 2: Pojem pH a jeho výpočet 62 // Úloha 1 : Příprava roztoků o různé koncentraci 66 // Cvičení 3 // ODMĚRNÁ ANALÝZA (Eva Samcová) 66 // Úloha 1: Stanovení přesné koncentrace (faktoru) odměrného činidla NaOH / o koncentraci 0,1 mol.l”1 titrací kyseliny šťavelové 66 // Úloha 2: Titrace roztoků kyselin odměrným roztokem NaOH o koncentraci 0,1 mol.I"1 67 //
Úloha 3: Stanovení přesného obsahu volného jodu v Lugolově roztoku 67 // Úloha 4: Stanovení neznámé koncentrace chloridů v roztoku titrací dusičnanem stříbrným 68 // Úloha 5 : Stanovení obsahu aktivního chloru v chloraminu T 69 // Cvičení 4: ABSORPČNÍ POTOMETRIE (Jiří Urban) 70 // Úloha 1: Fotometrické stanovení fenolu v moči osob exponovaných benzenu nebo fenolu 70 // Úloha 2: Fotometrické stanovení kyseliny mandlové v moči osob pracujících s ethylbenzenem a styrenem 71 // Úloha 3: Stanovení kyseliny 5-aminolevulové v moči osob pracujících s olovem 72 // Cvičení 5: CHROMATOGRAFIE (Jiří Urban) 73 // Úloha 1 : Papírová Chromatografie dehtových barviv póvolených pro poživatiny 73 // Úloha 2: Chromatografie lipofilních barviv na tenké vrstvě 74 // Úloha 3 : Důkaz vitamínu С v ovocných ětávách chromatografií na tenké vrstvě 75 // Úloha 4: Demonstrace plynové chromatografie 76 // Cvičení б: РОТENCIОМЕТRIE A MĚŘENÍ pH (Eva Samcová) 76 // Úloha 1 : Měření pH roztoků slabé kyseliny. Výpočet disoclační konstanty 76 // Úloha 2: Potenciometrické titrace. Stanovení koncentrace vzorku kyseliny chlorovodíkové 77 // Úloha 3: Potenciometrické titrace. Stanovení koncentrace vzorku roztoku síranu železnatého 78 // Cvičení 7: POLAROGRAFIE (Jiří Urban) 79 // Úloha 1: Odstranění rozpuštěného kyslíku ze vzorku 79 // Úloha 2: Polarografické stanovení olova 79 // Úloha 3: Polarografické stanovení nitrobenzenu 80 // Cvičení 8: ANALÝZA ORGANICKÝCH SLOUČENIN (Jiří Urban) 81 // Úloha 1: Určení prvkového složení organické sloučeniny. Důkaz C, H, N, S, P 81 // Úloha 2: Stanovení teploty tání 83 // Úloha 3 : Reakce alkoholů 84 // Úloha 4 : Reakce fenolů 85 // Úloha 5: Reakce aldehydů a ketonů 86 // Úloha 6: Reakce karboxylových kyselin 87 //
Úloha 7: Reakce aminů 88 // Cvičení 9 : TOXIKOLOGIE - ANALÝZA LÉČIV (Eva Samcová) 89 // Úloha 1: Důkaz barbituranů v moči. Chromatografie na tenkých vrstvách 89 // Úloha 2: Důkaz amidopyrinu v moči 91 // Úloha 3: Orientační systematický důkaz některých léčiv tečkovacími reakcemi na papíře (dle Večerkové) 9I // Cvičení 10: CHEMICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Zdeněk Bardoděj) 99 // Úloha 1: Polarografické stanovení oxidu siřičitého v ovzduší 99 // Úloha 2: Spektrofotometrické stanovení bifenylu v ovzduší 100 // Úloha 3 : Stanovení celkové tvrdosti vody Chelatonem 3 100 // Úloha 4: Fotometrické stanovení železa ve vodě 2,2-bipyridinem 102 // Cvičení 11: TOXIKOLOGIE - EXPOZIČNÍ TESTY I. (Zdeněk Bardoděj, Jiří Urban) 103 // Úloha 1 : Potometrické stanovení pentachlorfenolu v moči 4-aminoantlpyrinem 103 // Úloha 2: Stanovení aktivity acetylcholinesterasy v krvi 103 // Úloha 3: Stanovení koproporfyrinu v moči (dle Mappesa) 106 // Cvičení 12: TOXIKOLOGIE - EXPOZIČNÍ TESTY II. (Zdeněk Bardoděj, Jiří Urban, Eva Samcová) 107 // Úloha 1 : Stanovení rtuti v moči bezplamenovou atomovou absorpční spektrofotometrlí 107 // Úloha 2: Stanovení fluoridů v moči iontovou selektivní elektrodou 108 // Úloha 3 : Stanovení acetonu v moči plynovou chromatografií 109 // Úloha 4: Stanovení trifluoroacetátu v moči kapilární izotachoforázou 110 // Úloha 3: Stanovení kreatininu v moči 111 // VÝSLEDKY PŘÍKLADŮ ZE CVIČENÍ 1 A 2 113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC