Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
339 s.,[4] s.příl. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-974-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické citace, fotografie, předmluvu, seznam autorů s adresami
Onkologie - příručky
000081836
Předmluva 15 // 1. Možnosti a meze protinádorové léčby 17 (J. Vorlíček, Z. Adam, M. Tomíška) // 1.1 Základní pojmy související s aplikací chemoterapie a s hodnocením // léčebné odpovědi 17 // 1.1.1 Záměr podání chemoterapie 19 // 1.1.2 Hodnocení léčebné odpovědi 19 // 1.1.3 Rozdíly v léčebném potenciálu chemoterapie u různých typů // nádorů 19 // 1.1.4 Další faktory ovlivňující účinnost paliativní chemoterapie.21 // 1.1.5 Spolurozhodování pacienta o chemoterapii 23 // 1.1.6 Kritické poznámky ? záplavě literárních údajů 24 // 1.2 Nádory plic, pleury a mediastina 25 // 1.2.1 Malobuněčný karcinom plic 25 // 1.2.2 Nemalobuněčný karcinom plic 26 // 1.2.3 Mezoteliom 26 // 1.2.4 Tymom 27 // i 1.3 Tumory měkkých částí hlavy a krku (ORL oblasti) 27 // 1.4 Karcinom štítné žlázy 27 // 1.5 Karcinomy trávicí trubice 28 // 1.5.1 Karcinom jícnu 28 // 1.5.2 Karcinom žaludku 28 // 1.5.3 Karcinom rekta a tlustého střeva 29 // 1.6 Karcinom pankreatu 30 // 1.7 Karcinom jater a karcinom žlučových cest 30 // 1.8 Karcinom prostaty 31 // 1.9 Gynekologické karcinomy 31 // 1.9.1 Karcinom prsu 31 // 1.9.2 Karcinom vaječníků 33 // 1.9.3 Karcinom těla děložního 34 // 1.9.4 Karcinom děložního čípku 34 // 1.10 Melanom 34 // 1.11 Sarkomy měkkých tkání 34 // 1.12 Karcinom ledviny 35 // 1.13 Karcinom varlat 35 // 1.14 Karcinom močového měchýře 36 // 1.15 Maligní lymfomy 36 // 1.15.1 Hodgkinova nemoc 37 // 1.15.2 Nehodgkinské lymfomy 37 // 1.16 Leukemie 42 // 1.16.1 Chronická lymfatická leukemie 42 // 1.16.2 Chronická myeloidní leukemie 42 // 1.16.3 Polycythemia vera 42 // 1.16.4 Primární trombocytemie 43 // 1.16.5 Primární myelofibróza 43 // 1.16.6 Akutní leukemie 43 // 1.17 Méně časté maligní hematologické nemoci 44 // 1.17.1 Langerhansova histiocytóza X 44 //
1.17.2 Hypereozinofilní syndrom 44 // 1.18 Lymfoproliferativní onemocnění podobné lymfomům 45 // 2. Chronoterapie v onkologii 47 (R. Vyzula) // 2.1 Základní chronobiologické pojmy 47 // 2.2 Chronobiologické změny v metabolismu jednotlivých cytostatik 50 // 2.2.1 5-Fluorouracil 50 // 2.2.2 Cytosinarabinosid 53 // 2.2.3 6-Merkaptopurin 54 // 2.2.4 Metotrexát 54 // 2.2.5 Alkylační látky 54 // 2.2.6 Doxorubicin 55 // 2.2.7 Vinca alkaloidy 55 // 2.2.8 Interferony 55 // 2.3 Shrnutí teoretických poznatků 56 // 2.4 Praktické využití chronobiologických poznatků 56 // 3. Protinádorová farmakologická léčba - základní farmakologické // informace 61 (Z. Adam, J. Vorlíček) // 3.1 Definice základních názvů 61 // 3.1.1 Chemoterapie 61 // 3.1.2 Protinádorová hormonální léčba 61 // 3.1.3 Diferenciační léčba 61 // 3.1.4 Bioterapie 61 // 3.2 Základní pojmy farmakokinetiky 62 // 3.2.1 Absorpce 62 // 3.2.2 Distribuce 62 // 3.2.3 Metabolismus 63 // 3.2.4 Exkrece 63 // 3.3 Další farmakologické pojmy důležité pro klinika 64 // 3.3.1 Plazmatická clearence léčiva 64 // 3.3.2 Sérový poločas 65 // 3.3.3 Biologická aktivita metabolitu 65 // 3.4 Příprava cytostatik a jejich stabilita v roztocích 65 // 3.5 Způsoby aplikace cytostatik a ošetření jejich mimocévního nebo // paraportálního úniku (R. Vyzula, H. Vodičková, R. Hájek) 68 // 4. Farmakologie nejčastěji používaných cytostatik 77 (Z. Adam, J.Vorlíček, E. Táborská, Š. Sedláčková, M. Tomíška, J. Mayer, J. Šmardová) // 4.1 Antimetabolity 77 // 4.1.1 Antifoláty 78 // 4.1.1.1 Metotrexát 78 // 4.1.1.2 Trimetrexát 81 // 4.1.2 Pyrimidinové antimetabolity 82 // 4.1.2.1 5-Fluorouracil 82 // 4.1.2.2 Cytosinarabinosid 84 // 4.1.2.3 Gemcitabin 86 // 4.1.3 Purinová analoga - analoga guaninu 87 // 4.1.3.1 6-Merkaptopurin 87 // 4.1.3.2 6-Tioguanin 89 //
4.1.3.3 Azatioprin 89 // 4.1.4 Adenosinová analoga 90 // 4.1.4.1 Fludarabin 90 // 4.1.4.2 Kladribin (2-chlorodeoxyadenosin) 92 // 4.1.4.3 2-Deoxykoformycin 94 // 4.1.5 Inhibitory ribonukleotid reduktázy 95 // 4.1.5.1 Hydroxyurea 95 // 4.2 Alkylační cytostatika 96 // 4.2.1 Mechlorethamin (nitrogen mustard neboli dusíkatý yperit) 99 // 4.2.2 Chlorambucil 99 // 4.2.3 Melfalan 100 // 4.2.4 Oxazofosforiny 102 // 4.2.4.1 Cyklofosfamid 102 // 4.2A2 Ifosfamid 105 // 4.2.4.3 Mafosfamid 107 // 4.2.5 Deriváty nitrosomočoviny (Karmustin, lomustin, semustin) 107 // 4.2.5.1 BCNU (karmustin) 107 // 4.2.5.2 CCNU (Lomustín) 109 // 4.2.5.3 Fotemustin 110 // 4.2.5.4 Streptozocin 110 // 4.2.6 Busulfan 111 // 4.2.7 Estramustin 112 // 4.2.8 Tetraziny 113 // 4.2.8.1 Dakarbazin 113 // 4.2.5.2 Temozolomid 114 // 4.2.9 Nezařazené alkylační léky 115 // 4.2.9.1 Prokarbazin 115 // 4.3 Protinádorová antibiotika 116 // 4.3.1 Antracyklinová antibiotika 117 // 4.3.1.1 Doxorubicin 118 // 4.3.1.2 Daunorubicin 122 // 4.3.1.3 Idarubicin 122 // 4.3.1.4 Epirubicin 123 // 4.3.2 Látky příbuzné antracyklinüm 123 // 4.3.2.1 Mitoxantron 123 // 4.3.3 Bleomycin 125 // 4.3.4 Mitomycin C 126 // 4.3.5 Daktinomycin (aktinomycin-D) 127 // 4.4 Rostlinné alkaloidy 128 // 4.4.1 Vinca alkaloidy (vinkristin, vinblastin a vinorelbin) 128 // 4.4.1.1 Vinkristin 129 // 4.4.1.2 Vinblastin 130 // 4.4.1.3 Vinorelbin 131 // 4.4.2 Podofylotoxinové alkaloidy 132 // 4.4.2.1 Etopozid (VP-16) 132 // 4.4.2.2 Tenipozid 132 // 4.4.3 Kamptotecinová analoga 134 // 4.4.3.1 Irinotekan 134 // 4.4.3.2 Topotekan 135 // 4.4.4 Taxány 136 // 4.4.4.1 Paklitaxel (taxol) 137 // 4.4.4.2 Docetaxel (taxotere) 138 // 4.5 Cytostatika nezařazená do uvedených skupin 139 // 4.5.1 Platinová cytostatika 139 // 4.5.1.1 Cisplatina 139 // 4.5.1.2 Karboplatina 141 // 4.5.1.3 Oxaliplatina 142 //
4.5.2 L-asparagináza 143 // 4.5.3 Deriváty akridinu 144 // 4.5.3.1 Amsakrin 144 // 4.5.4 Miltefosin 145 // 4.6 Antidota a protektiva 146 // 4.6.1 Amifostin (ethyol) 146 // 4.6.2 Dexrazoxan 148 // 4.6.3 Leukovorin 149 // 4.6.4 Mesna 150 // 4.6.5 Dimetylsulfoxid 153 // 4.7 Příprava infuzí cytostatik a modifikace jejich dávek 154 // 4.8 Shrnutí nežádoucích účinků cytostatik 165 // 4.8.1 Myelosuprese a další hematologické nežádoucí účinky 165 // 4.8.2 Nauzea a zvracení 165 // 4.8.3 Průjem a zácpa 165 // 4.8.4 Kardiotoxicita 165 // 4.8.5 Hepatotoxicita 165 // 4.8.6 Neurotoxické projevy chemoterapie 166 // 4.8.7 Plicní toxicita 166 // 4.8.8 Gonadální toxicita 166 // 4.8.9 Oční toxicita 166 // 4.8.10 Kožní toxicita cytostatik 167 // 5. Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů 169 (P. Šlampa) // 5.1 Obecná koncepce konkomitantní radiochemoterapie 169 // 5.1.1 Vzájemné působení kombinované radiochemoterapie 169 // 5.1.2 Interakce záření a cytostatik na bunččné a vaskulámí úrovni 169 // 5.1.3 Toxicita kombinované radiochemoterapie 171 // 5.2 Interakce mezi cytostatiky a zářením 172 // 5.2.1 5-Fluorouracil a záření 172 // 5.2.2 Cisplatina a záření 172 // 5.2.3 Mitomycin C a záření 173 // 5.2.4 Taxany a záření 173 // 5.2.5 Ostatní radiosenzibilizující cytostatika 173 // 5.3 Speciální část radiochemoterapie 174 // 5.3.1 Radiochemoterapie nádorů anu 174 // 5.3.2 Radiochemoterapie nádorů konečníku 176 // 5.3.3 Radiochemoterapie nádorů jícnu 178 // 5.3.4 Radiochemoterapie dalších nádorů GIT 180 // 5.3.5 Radiochemoterapie nádorů hlavy a krku 180 // 5.3.6 Radiochemoterapie bronchogenních nádorů 182 // 5.3.7 Radiochemoterapie nádorů močového měchýře 182 // 5.3.8 Radiochemoterapie karcinomu čípku děložního 184 // 5.3.9 Radiochemoterapie nádoru CNS 185 //
5.3.10 Radiochemoterapie ostatních nádorů 187 // 5.4 Závěr 187 // 6. Hormonální protinádorová léčba 189 (R. Vyzula) // 6.1 Estrogeny 189 // 6.1.1 Polyestradiolfosfát 190 // 6.1.2 Estramustinfosfát 190 // 6.2 Antiestrogeny 191 // 6.2.1 Tamoxifen 191 // 6.3 Progesterony 192 // 6.3.1 Megestrol acetát 192 // 6.3.2 Medroxyprogesteron acetát 193 // 6.4 Inhibitory aromatázy 194 // 6.4.1 Aminoglutetimid 195 // 6.4.2 Formestan 195 // 6.4.3 Anastrozol 196 // 6.4.4 Letrozol 197 // 6.5 Androgeny 198 // 6.5.1 Testosteronpropionát 198 // 6.6 Antiandrogeny 199 // 6.6.1 Cyproteronacetát 202 // 6.6.2 Nilutamid 202 // 6.6.3 Bikalutamid 203 // 6.6.4 Flutamid 203 // 6.7 Kortikosteroidy 204 // 6.7.1 Prednison 208 // 6.7.2 Dexametazon 209 // 6.8 Agonisté gonadoliberinu (GnHR) 209 // 6.8.1 Goserelin 210 // 6.8.2 Buserelin 211 // 6.8.3 Leuprolin 211 // 6.8.4 Triptorelin 212 // 6.9 Jiné hormonální přípravky 213 // 6.9.1 Somatostatin (somatostatini acetas) 213 // 6.9.2 Oktreotid (octreotidum) 213 // 7. Induktory diferenciace - retinoidy a další látky 215 (Z. Adam, J. Vorlíček, E. Táborská, Š. Sedláčková) // 7.1 Tretinoin, kyselina all-trans retinová 215 // 7.2 Izotretinoin, 13-cis retinová kyselina 216 // 7.3 Selektivní agonisté retinoidových receptom 216 // 7.4 Nežádoucí účinky retinoidů 217 // 7.5 Deltanoidy 218 // 8. Bioterapeutické preparáty 219 (Z. Adam, J. Vorlíček, E. Táborská, Š. Sedláčková, M. Tomíška, M. Navrátil) // 8.1 Leukocytámí růstové faktory 219 // 8.1.1 Filgrastim - rekombinantní humánní granulocyte-colony // stimulating factor (r-metHuG-CSF) 219 // 8.1.2 Lenograstim, rekombinantní glykosylovaný G-CSF 221 // 8.1.3 Molgramostim - rekombinantní humánní granulocyte // macrophage-colony stimulating factor (HuGM-CSF) 221 // 8.2 Erytropoetin 222 // 8.3 Imunomodulační cytokiny 224 //
8.3.1 Interferon alfa 225 // 8.3.2 Interleukin 2, (Aldesleukin) 232 // 8.4 Léčba nativními monoklonálními protilátkami 234 // 8.4.1 Rituximab 235 // 8.4.2 Další, zatím experimentální použití monoklonálních protilátek 238 // 9. Farmakologie a klinický efekt léků inhibujících osteolýzu, bisfosfonátů a preparátů kalcitoninu 243 (Z. Adam, J. Vorlíček, M. Tomíška, A. Křivanová) // 9.1 Mechanismus účinku bisfosfonátů na kostní tkáň 246 // 9.1.1 Fyzikálně chemický účinek bisfosfonátů na rozpustnost a precipitaci hydroxyapatitu 246 // 9.1.2 Biologický účinek bisfosfonátů na kostní tkáň 246 // 9.1.3 Působení bisfosfonátů na maligní buňky 250 // 9.2 Klasifikace bisfosfonátů 252 // 9.3 Společné farmakokinetické vlastnosti bisfosfonátů 253 // 9.4 Indikace, doporučené dávkování a délka léčby 253 // 9.4.1 Indikace a účinnost 254 // 9.4.2 Obecné principy dávkování 259 // 9.4.3 Délka léčby 260 // 9.5 Farmakologie v České republice registrovaných bisfosfonátů 260 // 9.5.1 Klodronat 260 // 9.5.2 Pamidronat 265 // 9.5.3 Ibandronat 266 // 9.5.4 Alendronat 267 // 9.5.5 Kalcitonin 268 // 9.6 Závěr 269 // 10. Intervenční metody u onkologických nemocných 275 (V. Válek, J. Boudný) // 10.1 Maligní nádory primárně postihující játra nebo do jater metastazující 275 // 10.2 Přehled léčebných možností při postižení jater metastázami a nutných vyšetření před rozhodnutím o léčbě 275 // 10.3 Podrobnější informace o angiografických metodách 277 // 10.3.1 Chemoembolizace 277 // 10.3.2 Predoperační embolizace portální žíly 281 // 10.3.3 Regionální chemoterapie katétrem 282 // 11. Indikace k resekční chirurgické léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu 287 ( Z. Kala, J. Žaloudík, J. Ivičič) // 11.1 Možnosti chirurgického řešení 287 //
11.2 Kontraindikace chirurgického řešení 288 // 11.2.1 Anatomické kontraindikace 288 // 11.2.2 Funkční kontraindikace 290 // 11.2.3 Onkologické kontraindikace 291 // 11.2.4 Nepříznivé prognostické faktory 291 // 11.2.5 Postoj, věk a celkový stav nemocného 291 // 11.3 Postup po resekci jaterních metastáz 292 // 12. Genetické vyšetření v onkologii 295 (L. Foretová) // 12.1 Genová podstata nádorových onemocnění 295 // 12.2 Genetické poradenství 297 // 12.3 Molekulárně genetické testování 297 // 12.4 Hereditámí formy nádorů prsu/ovária 298 // 12.5 Dědičné nepolypózní formy nádorů kolorekta (Lynchův syndrom, HNPCC) 299 // 12.6 Některé vzácné formy dědičných nádorových syndromů 301 // 12.7 Význam genetiky v onkologii 302 // 13. Standardní postupy pro přípravu cytostatik 305 (Š. Sedláčková, M. Beneš) // 13.1 Základní principy zacházení s cytostatiky 305 // 13.2 Pracoviště centrální přípravy cytostatik 306 // 13.3 Vlastní příprava cytostatik 308 // 13.3.1 Sterilní box 308 // 13.3.2 Organizace práce při přípravě roztoků cytotoxických látek 312 // 13.3.3 Přeprava cytotoxických látek 313 // 13.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 313 // 13.4.1 Organizace bezpečné přípravy roztoků cytostatik 313 // 13.4.2 Vzduchotechnické zařízení 315 // 13.4.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 315 // 13.4.4 Bezpečnostní monitorování pracovníků 315 // 13.5 Dokumentace a prováděné kontroly 316 // 13.6 Hygienický režim 317 // 13.6.1 Ošetřování bezpečnostního boxu 317 // 13.6.2 Úklid provozní místnosti 318 // 13.7 Likvidace odpadu 318 // 14. Nejčastěji používané režimy cytostatik 321 (J. Skřičková, I. Kiss, I. Vášová, R, Vyzula) // 14.1 Karcinom hlavy a krku (karcinom dutiny ústní, faryngu a laryngu) 321 // 14.1.1 Monochemoterapie 321 //
14.2.2 Kombinovaná chemoterapie 322 // 14.3 Nemalobunéčný karcinom plic 323 // 14.3.1 Monochemoterapie 323 // 14.3.2 Kombinovaná chemoterapie 324 // 14.4 Gastrointestinalní nádory 325 // 14.4.1 Monochemoterapie 325 // 14.4.2 Kombinovaná chemoterapie 325 // 14.5 Karcinom prsu 328 // 14.5.1 Kombinovaná chemoterapie 328 // 14.5.2 Monochemoterapie 330 // 14.6 Karcinom vaječníku 331 // 14.6.1 Monochemoterapie 331 // 14.6.2 Kombinovaná chemoterapie 331 // 14.7 Nádory varlete 332 // 14.7.1 Kombinovaná chemoterapie 332 // 14.8 Karcinom močového měchýře 333 // 14.8.1 Monochemoterapie 333 // 14.8.2 Kombinovaná chemoterapie 333 // 14.9 Mozkové nádory 334 // 14.9.1 Monochemoterapie 334 // 14.9.2 Kombinovaná chemoterapie 334 // 14.10 Sarkomy měkkých tkání 334 // 14.10.1 Kombinovaná chemoterapie 334 // 14.10.2 Monochemoterapie 335 // 14.11 Maligní melanom 335 // 14.11.1 Monochemoterapie 335 // 14.11.2 Kombinovaná chemoterapie 335 // 14.12 Hodgkinův lymfom 336 // 14.12.1 Kombinovaná chemoterapie 336 // 14.13 Nehodgkinovy lymfomy 337 // 14.13.1 Monochemoterapie (indolentní lymfomy) 337 // 14.13.2 Kombinovaná chemoterapie 338
(OCoLC)47952737
cnb000986038

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC